Remittering av promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Rosenbad 4 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22) Remissinstanser 1 AB Svenska Pass 2 Barnombudsmannen 3 Datainspektionen 4 Diskrimineringsombudsmannen 5 Domstolsverket 6 Ekobrottsmyndigheten

7 Föreningen Svenskar i Världen 8 Justitiekanslern

9 Kustbevakningen 10 Migrationsverket

11 Myndigheten för digital förvaltning 12 Polismyndigheten 13 RFSL 14 Riksdagens ombudsmän 15 Rädda Barnen 16 Skatteverket 17 Sveriges advokatsamfund 18 Sveriges ambassad i Bangkok

(2)

2 (2) 19 Sveriges ambassad i London

20 Sveriges ambassad i Madrid 21 Sveriges ambassad i Washington 22 Säkerhetspolisen

23 Tullverket

24 Vetenskapsrådet (Sunet) 25 Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 3

december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.l7@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/03659 och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen.

En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Johanna Johnsson Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :