Vi ser det positivt i att även de äldre kommer att inkluderas i fondens verksamhetsområde.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

s.remissvar@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se

S2020/04542/SOF

Remiss - Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden Ds 2020:9

Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige har följande att yttra i ärendet:

Vi ser det positivt i att även de äldre kommer att inkluderas i fondens verksamhetsområde.

När svenska samhället har under senaste årtionden utvecklas mot att de anhöriga förväntar att staten ska ta hand om de äldre, behövs statens roll ses över. Därför, när de äldre blir mindre kapabla att aktivera sig pga mentala och/eller fysiska hinder, ska det behövas fler allmänna insatser. När den institutionella vården i dagens läge tillträder först vid cirka sista levnadsåret (demens exkluderat), kan de, ibland många och långa, sista åren vara jobbiga i ensamhet.

Man måste få åldras med värdighet. Här finns det därför stora behov, särskilt sett från de nationella minoriteternas sida. Trots minoritetslagens regleringar blir vi ofta förbisedda. Vi har sett att många myndigheter behöver ständig påminnelse om nationella minoriteters existens.

Vi har följande kommentarer:

Angående förslag till lag om ändring i lagen 2 § och förslag till förordning om ändring i förordningen 20 b §

Vi ser gärna att det finns kvar en övre gräns hur mycket medel delas per år.

Med äldre avses i detta sammanhang främst pensionärer i högre ålder, 75 år eller äldre. I andra sammanhang finns det en term ”äldre äldre” definierad. Det betyder då över åttioåringar. Folk under den åldern som behöver extra stöd är oftast redan övrigt stödbehövande.

Uppföljning

Vi saknar att det finns inget nämnt om uppföljning hur medlen har använts. De sk.

”bidragsentreprenorer” kan enkelt tillskansa medel med anpassad ansökan men använder

pengarna till annat än avtalats.

Figure

Updating...

References

Related subjects :