Yttrande över regeringens remiss om åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19, M2020/00780/Me

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 1(1) Datum Diarienummer 2020-06-11 101-4237-2020 Regeringen, Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer

701 86 ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Yttrande över regeringens remiss om åtgärder för

att underlätta brådskande lagring av timmer i

samband med covid-19, M2020/00780/Me

Länsstyrelsen i Örebro län har inga synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Larsson efter föredragning av miljöhandläggare Jonas Söderlund.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :