• No results found

Yttrande över regeringens remiss om åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19, M2020/00780/Me

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över regeringens remiss om åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19, M2020/00780/Me"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 1(1) Datum Diarienummer 2020-06-11 101-4237-2020 Regeringen, Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se emma.m.sjoberg@regeringskansliet.se

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer

701 86 ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Yttrande över regeringens remiss om åtgärder för

att underlätta brådskande lagring av timmer i

samband med covid-19, M2020/00780/Me

Länsstyrelsen i Örebro län har inga synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Larsson efter föredragning av miljöhandläggare Jonas Söderlund.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på

References

Related documents

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i promemorian. Remissvaren kommer att publiceras på

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Adam Diamant deltagit.. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

- Tillståndsplikt ersätts av en anmälningsplikt när en befintlig tillståndsprövad verksamhet ändras om ändringen avser tillfällig lagring av timmer, om behovet av lagring

att tillfälligt lätta på de processuella reglerna och att avkall inte ska göras på krav till skydd för miljö och hälsa. För att uppfylla denna intention ställs det bland annat

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 5 juni 2020 med angiven svarstid den 11 juni 2020 och avstår därför från att yttra sig i

Inför yttrandet till remiss Dnr M2020/00780/Me, om åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19, har Skogsstyrelsen därför varit i kontakt

Trafikverket anser dock att det är viktigt att ha en dialog med väghållningsmyndigheter om var större lagringsupplag etableras, då dessa kan generera mycket tung trafik vid

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Larsson efter föredragning av miljöhandläggare Jonas Söderlund. Så här hanterar vi