• No results found

Göteborgs Stads yttrande över Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Göteborgs Stads yttrande över Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret 1 (2)

Gustaf Adolfs Torg 4 A stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

goteborg.se 404 82 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter)

Göteborgs Stads yttrande över

Socialstyrelsens författningsförslag i

rapporten Att göra anmälningar som

gäller barn sökbara

Göteborgs Stad tillstyrker förslagen och instämmer i de bedömningar och slutsatser Socialstyrelsen redogör för i rapporten.

Socialnämnden har behov av att ta del av anmälningar och

förhandsbedömningar som inte lett till utredning för att identifiera fler barn som behöver skydd och stöd. Eftersom det inte är möjligt att söka i den kronologiska pärmen innebär det i en del fall en risk för barns skydd och en risk att barnets rätt till överlevnad och utveckling samt risk för att en jämlik behandling inte upprätthålls. Barn kan få olika nivå av stöd och skydd i olika socialnämnder, till följd av enskilda socialsekreterares möjlighet att minnas tidigare anmälningar och om det finns praktisk möjlighet att genomsöka den kronologiska pärmen. I en stor kommun som Göteborgs Stad finns stora svårigheter att hitta de anmälningar som eftersöks då det finns ett flertal pärmar med många handlingar att genomsöka.

Den föreslagna regleringen innebär fördelar för barn och familjers personliga integritet, då socialnämnden kommer kunna söka efter anmälan och

förhandsbedömning på ett träffsäkert sätt. När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer i den kronologiska pärmen. Att söka bland anmälningar och förhandsbedömningar är alltid en potentiell integritetskränkning för den det berör, men det är tillåtet för socialnämnden att ta del av dessa handlingar redan idag när det är relevant för arbetet.

Datum 2020-12-16 Diarienummer 1400/20

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

(2)

Stadsledningskontoret 2 (2) Gustaf Adolfs Torg 4 A stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

goteborg.se 404 82 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter)

Socialnämnden har det yttersta ansvaret att skydda barn från att fara illa. Sammantaget innebär den föreslagna regleringen fördelar både för den personliga integriteten och för barns rätt till skydd och stöd och är därför att anse som proportionerlig.

Göteborg den 16 december 2020 GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson

References

Related documents

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns