• No results found

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2020-12-17

Finansdepartementet Karin Pilsäter

TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen

av personaloptioner i vissa fall

Fi2020/04527

TCO har beretts möjlighet att avge yttrande över promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall.

TCO är positiva till systemet med kvalificerade personaloptioner. Det är ett viktigt bidrag till nya och växande, kunskapsintensiva företags möjlighet till rekrytering av viktig kompetens. Även den som tar anställning i ett nystartat företag tar en stor risk, något som företaget sällan har möjlighet att i det skedet kompensera med en något bättre lön snarare motsatsen.

TCO menade vid införandet att det var en fördel att inleda i

begränsad omfattning för att efter utvärdering hellre kunna utvidga användandet. I det som blev regelverket finns nu ett högre krav på minsta arbetstid liksom lönenivå. Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ av företag rent statistiskt ofta blir ingenting.

Däremot har det inte funnits någon möjlighet att i övrigt utvärdera utformningen av regler och tillämpning. Om systemet nu utvidgas vad gäller företagens storlek vill vi framhålla att andra förändringar i regelverken inte bör ske förrän det varit möjligt att utvärdera

tillämpningen vilket i praktiken kan ske först om 2-3 år.

Dock bör även företag inom den finansiella sektorn som i övrigt uppfyller kraven kunna inkluderas. På denna punkt hänvisar vi till yttrande från Finansförbundet.

Therese Svanström Karin Pilsäter

References

Related documents

Advokatsamfundet vidhåller dock att reglerna om kvalificerade personaloptioner borde omfatta också äldre, större företag och fler branscher med hänsyn till att inte alla

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av Analyschef Ole Settergren. I beredningen av ärendet har jurist Johan Schütt och

I konsekvensutredningen uppges att förändringen som innebär att personaloptionen kan användas för att förvärva en teckningsoption och att personaloptionen kan ges ut av ett

I promemorian föreslås följande skrivning i 11 a kap. ”Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant

Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller

Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska vad som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall