• No results found

Yttrande över promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: regionstyrelsen@vgregion.se 1 (2) Remissyttrande Datum 2020-08-27

Ert diarienummer: Ju2020/02984/L4

Vårt diarienummer: RS 2020-05097 Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian Ändringar i det

tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar

Västra Götalandsregionen har ett komplext uppdrag som både hälso- och

sjukvårdshuvudman, ägare av ett stort antal kulturinstitutioner, samt ansvaret för regional utveckling i Västra Götaland. Frågan om att lätta på begränsningar om deltagarantal handlar om att väga risken för att invånare drabbas av Covid-19 med den belastning på hälso- och sjukvården det innebär, mot förutsättningarna för en välmående befolkning som kan åtnjuta ett rikt utbud av kulturupplevelser och andra evenemang. Det handlar också om att bibehålla och skapa sysselsättning för alla de människor som arbetar inom kultur- och fritidssektorn och närliggande branscher så som turism, restaurang, service med mera.

Västra Götalandsregionen anser dock att det är riskabelt att öppna upp samhället i för snabb takt utan en tydlig plan för hur detta ska ske. Det överordnade

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till

sammankomster och offentliga tillställningar även för grupper om 50 personer eller färre. Västra Götalandsregionen följer noga utvecklingen och utgår ifrån regionala smittskyddsläkares bedömning av smittspridningen i Västra Götaland. Specifika synpunkter på förslaget:

1. Förslaget innebär att var och en av deltagarna ska hålla två meters avstånd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen anger att besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Samma tillämpning bör vara gällande i detta lagstiftningsförslag. Det är inte rimligt att ha ett krav på två meters avstånd mellan varje unik besökare då ett sällskap bör kunna sitta tillsammans med kortare avstånd. Dock är det problematiskt att tolka och upprätthålla definitionen av ett sällskap med hänsyn till eventuell smittspridning där individer inte bor i samma hushåll eller träffas regelbundet.

2. Det är oklart vilket antal deltagare Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera som maxantal för att tillåta en sammankomst eller

(2)

2020-08-27 2 (2)

tillställning, vilket gör det svårt att uttala sig om rimligheten i undantaget. Maxantalet som ska tillåtas för undantag måste också kunna anpassas till smittspridningen och denna kan vi inte förutse. Därför är det viktigt att med kort varsel kunna justera ett eventuellt för högt maxantal till ett lägre utan en omfattande lagändringsprocess.

3. Det bör betonas i lagförslaget gällande serveringsställen att det avser både servering av mat och dryck samt serveringsställen som enbart serverar dryck. Nuvarande skrivning kan tolkas som att serveringsställen med enbart dryck inte omfattas.

Västra Götalandsregionens sammanfattande synpunkter på förslaget

Det är positivt att regeringen vill nyansera förordningen om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är också positivt med en mer rimlig avvägning gentemot tillställningar i anslutning till serveringsställen, eftersom det är motsägelsefullt att förhindra dessa sammankomster enbart på grund av att de äger rum på ett serveringsställe. Det finns en enorm efterfrågan på att anordna evenemang och tillställningar och förslaget skulle underlätta den ekonomiska situation som många kulturutövare har hamnat i på grund av restriktionerna.

Västra Götalandsregionen efterfrågar dock en tydligare plan för hur en successiv lättnad av förbudet kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Rekommendationer och riktlinjer från nationell nivå måste vara tydliga och kommuniceras brett för att nå ut till allmänheten och till berörda samhällsaktörer.

Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson Regionstyrelsens ordförande Ann-Sofi Lodin Regiondirektör

References

Related documents

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena