• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2017-11-27

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00

Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till

sammanträde

Tid: Onsdag den 6 december 2017, klockan 09.00 Plats: Ronneby vårdcentral, Hälsocenter Ronneby Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S), ordförande

Thomas Gustafson (MP), 1:e vice ordförande Nina Edlund (M), 2:e vice ordförande

Kjell-Åke Karlsson (S) Bodil Nyström (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (SD) Ersättare: Bo Johansson (S) Magnus Dagmyr (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Roger Norberg (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4) 2017-11-29

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 3 (4) 2017-11-29 Kaffe 08.45 – 09.00 Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälan om protokolljustering Information 4. Hjälpmedelscenter 09.05 – 09.35 Anette Sander 5. Verksamhetsinformation, primärvården - Jourcentral Karlshamn

- Besöksstatistik Brunnsgårdens VC och Samaritens VC

- Telefoni statistik

- Svar på granskning av hälsovalet - Intern kontrollplan 2018

09.35 – 10.10 RosMarie Nilsson

6. Verksamhetsplan och budget 2018,

primärvården 10.10 – 10.20 RosMarie Nilsson

7. Månadsrapport november 2017, primärvården 10.20 – 10.30

Eva Karlsson Pagels

8. Verksamhetsinformation, folktandvården

- Intern kontrollplan 2018 10.30 – 10.40 Håkan Bergevi

9. Månadsrapport november 2017,

folktandvården

10.40 – 10.50 Marie Drugge

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4) 2017-11-29

10. Verksamhetsplan och budget 2018,

folktandvården

10.50 – 11.00 Håkan Bergevi

11. Studiebesök rehab 11.00 – 12.00

Ärenden för beslut

12. Månadsrapport november 2017, primärvården 2017/01546 13. Månadsrapport november 2017, folktandvården 2017/01545 14. Intern kontrollplan 2018, primärvården 2017/01550 15. Intern kontrollplan 2018, folktandvården 2017/01547 16. Verksamhetsplan och budget 2018, primärvården 2017/01077 17. Verksamhetsplan och budget 2018, folktandvården 2017/01075 18. Svar på granskning av hälsovalet, primärvården 2017/00864

19. Delegationsbeslut

20. Beslutslogg

21. Anmälningsärenden

22. Nästa sammanträde

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta

omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

Karlskrona

Den 29 november 2017

Martina Leinvall Sekreterare

References

Related documents

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

Nämnden för primärvård och folktandvård har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

IT-stöd för administration av landstingens tandvårdsstöd för patienter med särskilda behov och administration av landstingens organiserade barn- och ungdomstandvården

Nämndens verksamhetsplan har som syfte att vara det övergripande dokumentet för förvaltningens totala verksamhet tillsammans med förvaltningens handlingsplan. Varje

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

Förslaget från Folktandvården är att besök hos Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker eller hos privata tandläkares mottagningar likställs med öppenvårdsbesök i

Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.. Nämnden för primärvård och

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall,

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Bodil Sundlöf, förvaltningschef psykiatri och habilitering Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret