• No results found

Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Till Finansdepartementet Fi2020/02322/S2

fi.remissvar@regeringskansliet.se och

kajsa.kellerborg@regeringskansliet.se

REMISSYTTRANDE

Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, ställer sig positivt till promemorians förslag om omställningsstöd, men har synpunkter i några enskilda frågor. Dessa

kommenteras nedan.

En förutsättning för att få komma i åtnjutande av omställningsstöd är minskad nettoomsättning som så gott som uteslutande är orsakad av effekter på grund av coronaviruset. Förbundet anser att det många gånger kan vara svårt att avgöra vilka omsättningstapp som är effekter av coronaviruset, när stora delar av näringslivet i ett slag kraftigt bromsar in. För vissa företag kan det framstå som uppenbart att

omsättningsminskningen är en direkt följd av coronaviruset, medan det för andra företag blir en slutsats som mer vilar på uteslutningsmetoden. Förbundet menar därför att det är viktigt att det inte ställs för hårda krav på sökande att visa att en omsättningsminskning beror på effekter av coronaviruset. Förbundet uppfattar att skrivningen ”så gott som uteslutande” tar sikte just på detta förhållande.

Förbundet vill också peka på att en minskad nettoomsättning i vissa fall kan

kompenseras av minskade kostnader och att sådan kostnadsminskning kan bero på samma förhållande som orsakat intäktsminskningen. Minskad nettoomsättning behöver således inte nödvändigtvis innebära att resultatet försämrats i samma utsträckning. Förbundet menar att bra kriterium i behovsbedömningen borde ta hänsyn till detta förhållande, även om detta i någon mån skulle göra

ansökningsförfarandet mer komplicerat.

(2)

2

Förbundet bedömer slutligen att företagens intäktsminskning till följd av

coronaviruset varit mycket stora under maj 2020, och anser därför att tidsperioden för omställningsstöd borde vara mars – maj 2020.

Stockholm den 25 maj 2020 SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen Bengt Nordström

Verkställande Direktör

References

Related documents

Mot bakgrund av att Kommerskollegiums roll är att verka för en väl fungerande inre marknad, så har vi fokuserat på avsnitt 2.2 om EU:s statsstödsregler och avsnitt 6.11 om

Förslaget innebär att företag vars sammanlagda nettoomsättning i mars och april i år minskat med 30 procent eller mer jämfört med samma månader 2019 kan vara berättigade

Det framgår inte om återkrav av omställningsstöd som har lämnats för indrivning ska betalas till Skatteverket eller till statens avräkningskonto..

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att kravet på F-skatt inte gäller sådana stiftelser, ideella föreningar och

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 15 maj 2020 med angiven svarstid den 25 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta

Region Norrbotten ser positivt på att Skatteverket handlägger och beslutar om omställningsstödet och vill poängtera att tydlighet och enkelhet är av stor vikt för att minimera

En viktig förutsättning för att det ska vara möjligt för en revisor att göra ett uttalande med ett bestyrkande, oavsett om det är med rimlig säkerhet eller begränsad säkerhet,

nettoomsättningen bör enligt Skatteverkets uppfattning fasta kostnader som är hänförlig till sådan verksamhet inte heller få ingå i underlaget för fasta kostnader enligt 9