Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Download (0)

Full text

(1)

1

Till Finansdepartementet Fi2020/02322/S2

fi.remissvar@regeringskansliet.se och

kajsa.kellerborg@regeringskansliet.se

REMISSYTTRANDE

Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, ställer sig positivt till promemorians förslag om omställningsstöd, men har synpunkter i några enskilda frågor. Dessa

kommenteras nedan.

En förutsättning för att få komma i åtnjutande av omställningsstöd är minskad nettoomsättning som så gott som uteslutande är orsakad av effekter på grund av coronaviruset. Förbundet anser att det många gånger kan vara svårt att avgöra vilka omsättningstapp som är effekter av coronaviruset, när stora delar av näringslivet i ett slag kraftigt bromsar in. För vissa företag kan det framstå som uppenbart att

omsättningsminskningen är en direkt följd av coronaviruset, medan det för andra företag blir en slutsats som mer vilar på uteslutningsmetoden. Förbundet menar därför att det är viktigt att det inte ställs för hårda krav på sökande att visa att en omsättningsminskning beror på effekter av coronaviruset. Förbundet uppfattar att skrivningen ”så gott som uteslutande” tar sikte just på detta förhållande.

Förbundet vill också peka på att en minskad nettoomsättning i vissa fall kan

kompenseras av minskade kostnader och att sådan kostnadsminskning kan bero på samma förhållande som orsakat intäktsminskningen. Minskad nettoomsättning behöver således inte nödvändigtvis innebära att resultatet försämrats i samma utsträckning. Förbundet menar att bra kriterium i behovsbedömningen borde ta hänsyn till detta förhållande, även om detta i någon mån skulle göra

ansökningsförfarandet mer komplicerat.

(2)

2

Förbundet bedömer slutligen att företagens intäktsminskning till följd av

coronaviruset varit mycket stora under maj 2020, och anser därför att tidsperioden för omställningsstöd borde vara mars – maj 2020.

Stockholm den 25 maj 2020 SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen Bengt Nordström

Verkställande Direktör

Figure

Updating...

References

Related subjects :