Yttrande över remittering av promemorian "Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4" Yttrande

Download (0)

Full text

(1)

1 (1)

Dnr: BYGG.2020.85/205

Åre kommun  Box 21, 837 22 Järpen Besöksadress: Norra vägen 21 C

Tel växel: 0647-161 00  Fax: 0647-161 05  Org nr: 212000-2494  Bankgiro: 5813-5245

E-post: kundtjanst@are.se  Internet: www.are.se

YTTRANDE Byggenheten Peter Tjärnefors Produktionsledare Regeringskansliet Fi2020/00475/BB fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.sba.bb@regeringskansliet.se

Yttrande över remittering av promemorian "Klimatdeklaration

för byggnader, DS 2020:4"

Yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden, Åre kommun, har inget att erinra beträffande promemorian ”Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4”

ÅRE KOMMUN

Can Savran

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Helena Elfving nämndsekreterare

(2)

ÅRE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-02

SBN §59

Dnr BYGG.2020.85/205

Justerandens signatur Utdragsbestyrkande

Remittering av promemorian Klimatdeklaration för byggnader,

DS 2020:4

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Förslag till yttrande över remittering av promemorian "Klimatdeklaration för byggnader DS 2020:4" antas.

________

Ledamöters förslag till beslut på sammanträdet

Sebastian Blohm (C) föreslår: samhällsbyggnadskontorets förslag godkänns. Sammanfattning av ärendet

I promemorian ”Klimatdeklaration för byggnader, DS 2020:4” lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Promemorian

innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen.

Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra denna påverkan.

Beslutsunderlag Tjänsteyttrande SBN

Yttrande remiss Fi2020/00475/BB Regeringskansliet Klimatdeklaration för byggnader

Protokollet ska skickas till: Regeringskansliet

Figure

Updating...

References

Related subjects :