• No results found

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/00617

2020-04-15 Ert dnr:

S2020/03216/SF

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Förhandlingssektionen

Donovan Häll Socialdepartementet

10333 STOCKHOLM

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med

anledning av covid-19

Sammanfattning

SKR tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian gällande tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19.

SKR saknar en konsekvensbeskrivning gällande effekterna på bemanning av samhällsviktig verksamhet. Vidare föreslår SKR att vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet tydligt undantas från den utökade rätten till tillfällig föräldrapenning enligt förordningen. Detta i syfte att säkra bemanningen av samhällsviktig verksamhet och i kombination med fortsatt rätt till barnomsorg. Förordningen kan innebära ökade tjänstepensionskostnader för kommuner och regioner eftersom villkoren i de kommunala tjänstepensionsavtalen innebär att lönebortfall i samband med all ledighet enligt föräldraledighetslagen är

tjänstepensionsgrundande. SKR ber att få återkomma avseende eventuella synpunkter på statlig kompensation för dessa kostnadsökningar.

Förordningen bör ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet enligt 8 § ska styrkas alternativt bör kravet tillfälligt slopas.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

2. Förslag till förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Tillfällig föräldrapenning när verksamheter på skolområdet är stängda

2 §. I 3 § andra stycket samt 4 § andra stycket i lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som innebär att en huvudman, trots sådana föreskrifter som avses i första stycket av respektive paragraf, ska erbjuda bland annat förskola, fritidshem eller annan

pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

För att upprätthålla samhällsviktig verksamhet kan vårdnadshavare som deltar i denna inte samtidigt omfattas av den utökade rätten till tillfällig föräldrapenning. Ett tydligt undantag från den utökade rätten till tillfällig föräldrapenning bör därför införas i

(2)

2020-04-15 Vårt dnr:

20/00617 2 (2)

Ert dnr: S2020/03216/SF

förordningen för vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Undantaget bör gälla både för vård av egna barn samt vid överlåtelse.

Den utökade rätten till tillfällig föräldrapenning kan innebära ökade

tjänstepensionskostnader för kommuner och regioner eftersom villkoren i de

kommunala tjänstepensionsavtalen innebär att lönebortfall i samband med all ledighet enligt föräldraledighetslagen är tjänstepensionsgrundande. SKR ber att få återkomma avseende eventuella synpunkter på statlig kompensation för dessa kostnadsökningar.

Undantag från krav på läkarutlåtande

8 §. Enligt förslaget får det särskilda vård- eller tillsynsbehov som krävs för tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22 § SFB styrkas på annat sätt än genom ett

läkarutlåtande. För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet ska styrkas. Ett alternativ är att tillfälligt slopa kravet på att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet ska styrkas.

7. Konsekvenser

SKR saknar en konsekvensbeskrivning avseende effekterna på bemanning av samhällsviktig verksamhet. Det kan antas att stängningar av verksamheter på

skolområdet kommer att medföra att en betydande andel av arbetskraften kommer att tvingas avstå från förvärvsarbete för att vårda barn. I nuvarande situation är det viktigt att samhällsviktig verksamhet (varav delar för tillfälligt är mycket hårt belastad) fredas från denna effekt.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

Sveriges Kommuner och Regioner Agneta Jöhnk

References

Related documents

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig

• LO anser att det är rimligt att tillfällig föräldrapenning med anledning av barnomsorg- och skolstängning inte ska kunna utges för dagar då föräldrapenning skulle utgivits.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig