• No results found

I detta ärende har direktör Camilo von Greiff beslutat efter föredragning av kanslichef Eva Wallberg.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I detta ärende har direktör Camilo von Greiff beslutat efter föredragning av kanslichef Eva Wallberg. "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2019-11-21 Dnr: Skolfi 2019/43 Ert dnr: S2019/02213/FST

POST Skolforskningsinstitutet, Box 1009, 171 21 Solna | BESÖK Hemvärnsgatan 15, Solna strand TELEFON 08-523 29 800 | E-POST info@skolfi.se | WEBB skolfi.se | ORG.NR 202100-6602

Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23)

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att

planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av veten- skapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Skolforskningsinstitutet avstår från att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.

I detta ärende har direktör Camilo von Greiff beslutat efter föredragning av kanslichef Eva Wallberg.

För Skolforskningsinstitutet

Camilo von Greiff Direktör

Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se Kopia:

s.fst@regeringskansliet.se

References

Related documents

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att plane- ra, genomföra och

Förvaltningsrätten tillstyrker författningsförslaget och har i övrigt inga synpunkter på de bedömningar och förslag som läggs fram i slutbetänkandet. I detta ärende

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att.. planera, genomföra och

§6 Regiongruppens rapport Här ska rapporten föredras kort och ombuden rösta om att lägga den till handlingarna. Det går inte att ändra i rapporten men det är möjligt att

För att illustrera detta med ett exempel används data från patientregistret för patienter som påbörjat be- handling med ett läkemedel av typen PCSK9-hämmare (Figur 18). Bilden

Under denna kurs få du som är ny som miljö- och hälsoskyddsinspektör en bredare och djupare förståelse för hur du arbetar i din roll som inspektör och kring tillsynsmetodiken

I arbetet med att utveckla akademiska lärandemiljöer och stärka pedagogisk utveckling inom kliniken VIL/VFU är det angeläget att kliniska adjunkter, lektorer och studierektor

Svensk ungnötsuppfödning bäst i daglig tillväxt men högst arbetskostnad, 2012.. Källa: Agri Benchmark