Beredningsansvariga Beslutsunderlag Ärendebeskrivning Beslut Remiss: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) § 40

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 av 1

Umeå kommun Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen 2020-03-17

Justerares sign: Utdraget bestyrks:

§ 40

Diarienr: KS-2020/00110

Remiss: Skattereduktion för boende i vissa glest

befolkade områden (regional skattereduktion)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att Umeå kommun avstår från eget yttrande.

Ärendebeskrivning

Regeringen har föreslagit att införa en regional skattereduktion om 1 675 kr per år för fysiska personer folkbokförda den 1 november året före beskattningsåret i vissa uppräknade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand. Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har rätt till skattereduktion under förutsättning att reduktionen uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk. Umeå kommun omfattas inte av förslaget.

Beslutsunderlag

Remiss: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Beredningsansvariga

Henrik Olofsson Dan Gideonsson

Beslutet ska skickas till

Finansdepartementet per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se, ange diarienr Fi2020/00307/s1 Umeå kommun i ämnesraden.

Figure

Updating...

References

Related subjects :