Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

Datum Vår beteckning

2019-09-23 11079-2019

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Ta inte bort denna rad

Promemoria Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

(SF2019/03691/SF)

Försäkringskassan tillstyrker förslagen.

Försäkringskassan vill dock komplettera den uppskattning av antal ärenden där svenska försäkrade söker vård i Förenade kungariket som görs på sidan 29.

Redovisningen bör även omfatta ärenden som rör nödvändig vård. Försäkringskassan gör bedömningen att antal ärenden där personen söker nödvändig vård inte kommer förändras i nämnvärd omfattning. Den nödvändiga vården står för en större andel än den planerade vården vilket bör innebära att det totala antalet ärenden inte kommer att minska i någon större utsträckning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av rättschef Mikael Westberg och rättslig expert Viktoria Sjöberg, den senare som föredragande.

Nils Öberg Viktoria Sjöberg W im i F K14007_0 05_W

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :