Webb: www.regeringen.se

Full text

(1)

Remiss

2019-12-06 Ku2019/02015/RS

Kulturdepartementet

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34

Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8

E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Remittering av promemorian Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet

Remissinstanser

1. Kammarrätten i Sundsvall 2. Datainspektionen

3. Länsstyrelsen i Norrbottens län

4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5. Valmyndigheten

6. Journalistförbundet 7. Utgivarna

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 17 januari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till ku.rs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2019/02015/RS och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller

materialet i promemoria.

(2)

2 (2)

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Helena Swenzén

Expeditions- och rättschef

Figur

Updating...

Referenser

  1. förordning
Relaterade ämnen :