• No results found

Dnr LiU-2020-03655. Svar på remissen Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” (Diarienummer S2019/02544)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dnr LiU-2020-03655. Svar på remissen Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” (Diarienummer S2019/02544)"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1

Linköpings universitet Kontakt Postadress

Org 202100-3096 Ann-Charlotte Münger Barnafrid, Campus US

Vat Se202100309601 013 28 57 26 582 83 Linköping

BARNAFRID Socialdepartement

Institutionen. för biomedicinska S-remissvar@regeringenskansliet.se

och kliniska vetenskaper, BKV S2019/02544

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Dnr

LiU-2020-03655.

Svar på remissen Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten

”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” (Diarienummer S2019/02544)

Sammanfattning

Barnafrid välkomnar den rapport som ligger till grund för de författningsförslag som visar på betydelsen av ett förändrat regelverk när det gäller anmälningar som gör barn sökbara. Förslagen om reglering ska syfta till att säkerhetsställa barnrättighetsperspektivet och skapa likvärdighet och jämlikhet mellan kommuners hantering av förhandsbedömningar.

Barnafrid tillstyrker

Förslag till ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 12 kap. 1§

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001: 637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Däremot kan Barnafrid inte ta ställning till förslaget om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 12 kap. 1 § då frågan om gallring av förhandsbedömningar är principiellt viktig utifrån barnrättighetsperspektivet (Artikel 7 och 8, barnkonventionen). Detta är en fråga som behandlas i den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (2020: 47), vilket gör att Barnafrid väljer att inte yttra sig om nuvarande förslag i denna remissomgång

Barnafrid vill se barns rätt till skydd, stöd och delaktighet utifrån ett helhetsperspektiv

Barnafrid menar att den rapport som ligger till grund för Socialstyrelsen författningsförslag rörande

förhandsbedömningar på ett tydligt sätt skriver fram behovet av ett förändrat regelverk för att säkerhetsställa barnrättighetsperspektivet och principen om barnets bästa enligt såväl Barnkonventionen, LVU som SoL. Rapporten visar också på ett föredömligt sätt på svårigheten när det kommer till att väga

barnskyddsperspektivet mot frågan om barnets rätt till skydd mot intrång i den personliga integriteten. Barnafrid menar att denna avvägning noggrant har undersökts och värderats. Vi drar därför slutsatsen att den föreslagna regleringen i författningsförslaget om att ”Regleringen är att anse som proportionerligt både utifrån barnskyddsperspektiv och utifrån integritetsaspekter (s.8) måste anses som rimlig.

Barnafrid menar även att den juridiska analysen av förutsättningar för personuppgiftsbehandling av

anmälningar och förhandsbedömning är väl genomförd och några betänkligheter angående de slutsatser som resulterat i de föreslagna författningsförslagen finns inte. Förslaget att på ett rättssäkert sätt kunna göra förhandsbedömningar som inte leder till en öppnandet av en utredning sökbara ser vi som mycket positivt.

(2)

2

Linköpings universitet Kontakt Postadress

Org 202100-3096 Ann-Charlotte Münger Barnafrid, Campus US

Vat Se202100309601 013 28 57 26 582 83 Linköping

Barnafrid välkomnar därför att frågan om förhandsbedömningar har aktualiserats och prövats mot barnkonventionens rättighetsperspektiv. Samtidigt menar vi att rapporten på ett tydligt sätt visar hur helhetsperspektivet går förlorat när enbart förhandsbedömningen, som är en del av en komplex handläggningsprocess, lyfts ut och behandlas separat.

Barnafrid ställer sig också frågande till hanteringen av förhandsbedömningar utifrån ett familjeperspektiv. Det finns en oro hos oss att socialtjänstens individfokuserade synsätt kan få konsekvenser för bedömningen av familjens behovsbörda, då det inom författningsförslagen saknas direktiv om tillämpningen av sökbarheten gällande andra barn inom familjen. Det är oklart om det vid behov skulle vara möjligt att söka efter

orosanmälningar och förhandsbedömningar som gjorts om familjens övriga barn.

Vi förstår samtidigt att detta inte tillåts göras inom det uppdrag som Socialstyrelsens fått av regeringen. Vad Barnafrid däremot ser som relevant att lyfta i sitt remissvar är frågor av mer principiell karaktär när det gäller förhandsbedömningar. Dessa yttrande går visserligen utanför själva sakfrågan om sökbarheten av

förhandsbedömningar men måste ses som viktiga för att säkerställa barnrättighetsperspektivet i samband med att anmälan om oro för ett barn lämnas in till socialtjänsten.

Barnafrid vill därför yttra sig utifrån följande punkter:

1. Socialstyrelsen författningsförslag i förhållande till förslag till en ny socialtjänstlag

Barnafrid finner det något anmärkningsvärt att förslag om författningsändringar sker utanför den nu pågående statliga offentliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Vi önskar att frågan om sökbarhet av förhandsbedömningar hade blivit en del av de frågor som behandlas i utredningen rörande

handläggningsprocessen av barnavårdsärenden.

Barnafrid beslut att inte heller ta ställning till förslaget om ändring i 12 kap 1§ SoL angående gallring av förhandsbedömningar grundar sig också på att förslag som förs fram i SOU 2020:47 kan ses som motsatt det förslag som förs fram i denna rapport. I utredningen om en ny socialtjänstlag lämnas förslag om att en utredning med uppdrag att se över bestämmelser om gallring av barnakter bör tillsättas. Detta välkomnas av Barnafrid som delar utredningens uppfattning att barn måste, både under sin uppväxt som i vuxen ålder, kunna gå tillbaka till handlingar som låg till grund för beslut som kan ha påverkat deras barn- och ungdomstid (SOU 2020:47). Detta ligger väl i linje med Barnkonventionens artiklar 7 och 8.

2. Kunskapsläget samt bristen på evidensbaserad kunskap och nationell statistik när det gäller anmälningar och förhandsbedömningar

En förhandsbedömning omfattas av ett strikt regelverk kring handläggningen av ett ärende.1 Socialstyrelsens

egna och IVO:s granskningar visar på stora brister inom denna del av handläggningsprocessen. Även studier kommer fram till liknande slutsatser. Socialstyrelsen konstaterar vidare att studier inom området är begränsat, vilket stämmer. Få studier finns, särskilt är forskning om hur barnrättighetsperspektivet efterlevs inom denna del av handläggningsprocessen starkt eftersatt.

(3)

3

Linköpings universitet Kontakt Postadress

Org 202100-3096 Ann-Charlotte Münger Barnafrid, Campus US

Vat Se202100309601 013 28 57 26 582 83 Linköping

Barnafrid finner det därför anmärkningsvärt att de få studier som finns där dessa frågor diskuteras helt saknas i rapporten.2 Det är också viktigt att påminna om att det saknas nationell statistik över antal orosanmälningar

som kommer in till landets socialtjänster och hur många som leder till att utredning inleds.

Barnafrid kan därför konstatera att det evidensbaserade kunskapsläget om förhandsbedömningar är bristfälligt. Det är allvarligt. Förhandsbedömningen är ett viktigt och känslig del av handläggningen då den ligger till grund för den fortsatta hanteringen av ett barnavårdsärende. Barnafrid finner det därför anmärkningsvärt att förhandsbedömningen i sin nuvarande form fått fortsätta utan att någon utredning för att kvalitetshöja och göra denna del av handläggningen av ett barnavårdsärende rättssäkert.

Laura Korhonen Ann-Charlotte Münger

Professor, centrumchef Universitetslektor

2 Östberg, F. (2010). Bedömningar och beslut. Från anmälan till insats i den sociala barnavården. Diss. Stockholm: Stockholms

universitet.

Münger, A-C. (2016)” ‘The Best Interests of the Child’ or the ‘Best Interests of the Family’? How the Child Protection Services in Sweden Respond to Domestic Violence”, In Hydén, M., Gadd, D. & Wade, A. (eds.) Response-Baseds Approaches to the Study of Interpersonal Violence. Hampshire: Palgrave.

Münger, A-C. & Mattsson, T. (2020). ʼThe Needs of the Child Have Been Metʼ. Preliminary Assessments regarding Domestic Violence in Swedish Child Protections Services. Nordic social work. 10 (2): 100–113.

References

Related documents

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Detta är viktiga pusselbitar för att fortsatt kunna utveckla socialtjänstens arbete utifrån det yttersta ansvaret för barns skydd. Viktiga parametrar som bör kunna ingå i

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Socialstyrelsen har remitterat ett författningsförslag som skulle göra det möjligt för socialnämnden att göra anmälningar som rör barn sökbara.. Förslaget innebär en

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är