SNAU § 56 Remiss: Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda Socialnämndens arbetsutskott Protokoll

Full text

(1)

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott

2020-05-13 1(2) 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SNAU § 56

Remiss: Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende

skyddstillsynsdömda

Dnr 2020/19. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ej lämna synpunkter på remissen. Sammanfattning av ärendet

Justitiedepartementet har skickat ut ”Utökad kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda” på remiss till Markaryds kommun.

Remissvaret ska vara justitiedepartementet tillhanda senast 2020-06-04. I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka möjligheterna att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som har dömts till

skyddstillsyn. Förslagen innebär bl.a. att övervakningstiden förlängs och att möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Vidare föreslås att Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs. I syfte att främja snabbheten och flexibiliteten när det gäller beslut om övervakning, föreskrifter den dömde ska följa och åtgärder vid misskötsamhet föreslås att Kriminalvården, i stället för

övervakningsnämnden, ges rätt att meddela sådana beslut. Vidare lämnas förslag som syftar till att ytterligare stärka möjligheterna för

Kriminalvården att vidta kontrollåtgärder avseende dem som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff. Förslagen innebär att möjligheten att föreskriva villkor om var den villkorligt frigivne ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Vidare föreslås ökade möjligheter för Kriminalvården att fatta beslut om elektronisk övervakning av den villkorligt frigivne. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har synpunkter att redovisa i ett svar.

Markaryds kommun beslutar att ej lämna synpunkter på remissen. Barnperspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

(2)

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Jämställdhetsperspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Tillgänglighetsperspektiv

Socialförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Beslutsunderlag

Enhetschefs tjänsteskrivelse, 2020-04-27

Redogörelse för Utökad kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda, 2020-04-27

Remiss - Utökad kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda, Ju2020/00923/L5

Beslutet expedieras till: Justitiedepartementet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :