Dissertationis philologicæ de ænigmatibus sacris, pars posterior, quam consentiente ampliss. senat. philos. in acad. reg. Upsal. præside ... Erico Alstrin, ... pro gradu, ad publicum bonorum examen modeste defert ... Carolus Joh. Menlös, Westmannus. in au

Full text

(1)

Q, B. V.

Dißertationps Philologien

de

o r *

SACR1S,

Pars Posterior

:

QJJ A M

Confentiente Amphjf. Senat, Philof.

in Acaä. Reg. Upfal.

PRtESIDE

PIRO Ampltsfimo Qeleberrimoj^

M A G. E R 1 C O

A LS T RIN,

Log,& Aletapbjf.Prof.Reg. Ord.

Pro Gradu,

Ad publicum bonorum ox amen modeße defer t

STIPENDIARIÜS REGIUS

Carolus Joh.

WESTM^NNUS.

InAudit. Guft. Maj. d. XXVII. Maji

ANNO MDCCXXV.

upsaliaz , Liceris Wernerianis.

(2)

VIR O

SPMClAlISSIMO,

Dn. tacobo

TERSMEDEN,

Officin. Ferrear. ad £ar£bO

Possessori & Directori adcura- tiflimo, Patrono & Nutritiq

Proper^fiffirnq,

Ådeft. Hek*

Patrone» Optima

jiltera* Particula. DiJJertatiank.

Noßrd,

De. iEnigmatibus, Sacris, Qmm, iSrve.

A. Tuo. Speßattsßmo. Nomine\

Vt Lucem. A/Lutmretur.

Sive*

Vi Gbfervantiam. In* Je. Meam,,

Ob.

(3)

CK

Favorem, In. A4e, Singtslarem.

Declararem.

Tibi. Eyergeta- Exoptatiffime.

Conßerare, Folm. Dehrn, Qui.

Pro. Kemm. Pmrum.

Succefßt, Pehci, Peremi,

Fota. Calidiöris. affeSlm, Fluncupare, Nmqmm. Definam♦

Nobil.&Sp^(5tatifNomin.T ui*

Obfervmtifftmus* Cuhor»

c i m:

(4)

CL A R ISSrMO

Diflertationis

de

iENIGMATIBUS SACRIS

Domino Auctori.

INnocuine Viri eß, re verbis dubiis involve•

Senfa, atque infidm nettere ditt a

novis?

Sub c<ecis låtit are dolis, an pettoris index

Candidi, <& effittis ludere velie jocis?

Sciltcet ambages Tibi qineris, Amice*

dolofas,

Ingenii ut poffts pandere vela Tut.

Oedipus abßrufa duck de Sphinge Trh

umpbos

Technas Sphinge alias cakaiore ftrtt*

ens.

Hinc grata laut um, /Srw fr ande, w* -

reber is arte,

tetto retegis pettora dotta modo.

Matthias 2(©?ß.

(5)

DE MNIGM4TtBUS SACRIS*

(MAOAOrHMA III.

§, IV. Nomine HITTI in fcripturis, tertio , venit coiloquium i Hud Regins Sabs, eumSalomo«

ne Reoe ö ifiaelitarum inftitutum,

Ecellulis gredientibus, auguftasPrin- Prophetarum e-

cipum aulas petere placet; quaeab

arguto hoc aenigmatum ftudioadeo rionabhorruerunt, ut illud potiusin deliciis habuifle deprehendantun_».

Etprofedlo, hanc conje&urarum coticulam, dignam efle tantum

non omnis judicavit antiquifas,qua ingenia principum,ad qua^vis alia

alticris indaginis, excitentur arque

a c'u an cur; maxime cum ipforum,

fi cujus alius , interfit callere illud, quod de Themiftocle fuohabetNe-

pos, defuturis fc\\\QQt)polJe caUtdißimey

conjicere a),

Acutiflimi autem ingenii fpeci-

men edidit Regina Saba?, fan&ifli- nioSalvatori/3aa^Aw<z volé di&a, *)

G qu^

*

Cor»,Nep. Tbemrß.tJpA»

(6)

96 DE MN IG MA TIE ti S

qua? fama excellentiflima? fapienMae Salomonismota, venit niTna lnDd^.

adprubandum eum migmatibus b).

Qua?nam autem h^c, & quo no¬

mine infignita fuerit, in quam rem.

laboriofe fatis inquirunt Hiftorici veteres, nunc non attinet dicere;

cum, quodillamaliusNicaulemr)

vel Nicotrem d) alius Makedam e) velBelkin/), vel Candacem^) ap-

pellitet, non obfcurum prodit ar*

gumentum , voluilTe illos aliquid

Hominis ei artribuerevel atcribu- iffe illud, pro utquisqueidfuacon-

je&ura afTequi valuerit.

Nec mirum, illos circa nomen_» U ipfius ha?fitafle, cum etjam ipfa fa- milia, & imprimis regio, e qua ve¬

nerat

b) u Reg. c. X. v. i.

l) Jofepb, anticjq.Jud lib. S» e. l.p.Z 6p»

d) Herodot. lib-z.

e) Job. Barr de rebtu Perßcis.

f) Geographtu Arab. de utbe Mareb. et-*

t ante Celeb D.D. Ol. Celfeo in Di ff. de ^

erudit. Arab.

gf) Genf, dSf Geryltu in diff, de Reg .Stb*

t

(7)

$ A CR i $. 9?

fierat, Africanane an Afi?tica fua erit, non uscjj adeoau&oribusnota

& certa videatur. Ec quidem in*

furgunt heic duo potentiflimi pö-

puli/Ethiopes 3c Arabes, quorurrt uterque, ut hane fibi Reginam Sa- bae , tanquam fuam Palladem Se

Sphingen, vindicet, omnem mo- Vet lapidern. Proveniunt autem hf diflenfus , hxc litigia, non alio e£

fbnte, quam quod Auhiopiam 8c Arabiam, (i Ludolfo credas, b) ve~

teres partiti fint longe aliter ac re- centiores Geograph!. Nempe<c

Arabia veteribus non tam late<c

patuit, ac nobis hodie. Sabiei enim"

ac Hemoritae extra Arabiam Io-<c

cabantur, Arabicus finus procer-tc

ta tantum parte 3c finus marisru-"

bri habitus fuic. Qu£eomnia,po-<c

fåeriorum temporum Geograph!,46 longe melius partiti funtj adeo utC6 quam vis Saba nobis Arabia Au- ce G 2 ftrahS

b) HIß /Ethiop.l,2.cdff,2.i^i^.£0nfo

ttjam tntta (it* Or/i,

(8)

98 DE MNJGMslTlBUS

ftralis, qua? oceanum Indicurrr,"

& ica fines illius terrae fpe$at, re-u gio fit, vere tarnen ex mente ve u

terum dicere poffis, reginamSa "

bae ex /Ethiopia venifie /). Hsc itaque ejusmodi fere funt, de qui«

bus accerrimis verborum pugnis contenditur, re vero ipfaamicein-

ter fefe confpirare videntur; atque

eo magis illud exifh'mandum eft,

quo vero fimiliuseft, fatente Nob»

Ludoifo, k) Reges Arabiee felicis, ex

quibus Regina Sab dea oriunda fuit, a

principio utrique , maris rubri litori,

ér fic et)am parti AEthtopia, quee li¬

tori adjacet, imperitavifje.

Heec, de regionibus, quas fuo imperio fubje&as tenuit haec Re¬

gina, eam obcauflam, attigimus,

ut, cum de ipfius aenigmatibus pauciflima admodum & non nifijn

transcurfu, memoria prodidit la-

cra pagina, ex ipfius tarnen gentis

mori*

Jt) Riß. /Ethioj)♦ ßf comment. p. zjl.

(9)

SACRTS. (fp

moribus 5c ftudiis judicari poflit, quäle hoc, colloquium aenigmati*

cum faerit. Nön enim heic mora¬

mur, vel apud ipfum vulgum de-

cantatiffimam fabulam, deMarcoi«

fo, morione Salomonis aulico, qui

vocatus a Rege fuo, in confpe&um

veniencis ex Arabia Regina, ul_»

ad propolita ab ea aenigmata re-' fponderer, omnia promtifiime foi-

vilTe perhibetur: unde commota Regina admirabunda collegifle tra- ditur; cum tanta morionis effet_»

iäpientia , quanta tum föret ipfius Regis /).Nec melioris nota? eft illud quod formofos pueros & formofas puellas, eodem veftitu & ornatu

indutas , in confpe&um Salomonis

produxerit Regina, petieritque, ut inter fexum dignofceret. Rex ita«

que omnes faciem lavare juflit,atcg

ita facile difcrimen fexus deprehen-

G 9 dit,

l) Conf. Celeb.D.D Ol.Celfmmln Dtjf.de

Erudit. Arab* p. m. 47.

(10)

tfiö de /EMG MATIBÜS

derie, quod mares fortiter atqueva*

Jide facies tergerent, femeliaevero i

delicace & timide m\ Qua?omnia

vero, cum putida figmenta fint,&

Muhammedicis & Rabbinicis nugis fjmillima, ») merito ea; 5c alia ejusdem commatis, qu^largamef-

fe apud au&aresinvenire licet, heic

reeenfere fuperfedemus Veterum

gutem Arabum ingenia & ftudia fi refpiciamus, ea ejusmodi fuiffede- prehendimus qua? fui acuminis 5c

iubtilioris eruditionis laude non funt defraudanda. Prseterquam enim quod humaniorum literarum,Rhe*

toricesputa, & Poefeos &c. flu«

diofiflimos fuifTe ; Theologiae quo»

que naturalis, Juris, Philofophi#

imprimis Theorecica? partes eos excoluifle accepimus: quarumprin- cipia gentiles tant um non omnes oc»

€uitarunt, & per anigmata de iis lo*

cuti 9h) confcr om ni no Diger t, S- Coryll de Reg,

Sab. Y

®) Videf. an t, eit. dijf- do Sr tid,

(11)

sa c ris. t©i mti fimt. o) Harum omniumau-

tem exquifitiflima cognitione cum

gauderec Salomo, iiterarum tune temporis Princeps ac Phoenix fum-

rous «Sc unicus , haud alienum a vero videtur, varias Theologicas

& Phiiofophicas easque gravifli-

mas quaeftiones, in colloquio hoc-

ce Salomonem & Regi narr, inten.., agitatas fuiffe. Erui hoc quodam-

modo poteft ex antea citato di&o,

i. Reg. X: ver f. i. ubi dicitur, quod

venerit adprobandum Salomonen mi - gmat'ibus, id quod Servator nofter

ita explicat Matth. XII. v. 42. ve-

wfje Regtnam e finibus terr<£ dxg&ailyjv co(ptav 2oxo[jlüv)cg ad audiendam fapi'

enticim Salomonis. Et primo quidem, quod ad resimprimis Theologicas attinet, autumamus graviffimas qusftiones heic, circa cultum veri Nu minis, propofitas fuifte; unde etjam initio ejusdem Capitis X;mi

verf. 1. i Reg. habetur, quod Regi-

* na

9) inMoreNebQcb.gart

(12)

loa DE &NTGMATIBUS

na nirr ntäv ym na nyw

Deinde, quod ad Juris prudentiam

& Poiiticen fpe&at, in finugaude-

re poilet ha?c illuftris Heroina, po*

teftatem Tibi fa&am eile fermones de variarum legum Divinarum hu*

manarumque interpreratione,item-

que prudentia jegislaroria & foren- fi, cum eo homine inftituendi, qui,

felici Themide,

- -

juris nodos legum ani-

gmata jolvit;

cujus rei in judicio ilio infer duas

meretrices (pecimen edidit illuftril-

iimum & vere regium. Tum de- nique in Philofophicis multa uti-

Jia ventiiata efle, imprimis infci-

entia naturaii, haud vana conje&u-

ra colligimus, maxime cum de Sa*

lomone dicatur p) cryyn h»*; "cv*

atr anatn nyi pnbi -im nan p

«rann suyn Vy-i namn by m-n ypi DUnn byi Hqc perrinent illaBrentii:

q) Non reor jpbingisfuijje antgmata,aut alio- p) /'. Reg. IV. v. 33.

q) Comment. inl.Reg.X% v, /.

(13)

S .4L RIS. - lo}

alioquin ötioforum hominum commenta;

non enim t an tum iter emenja eß Regi¬

na ob muliebres quasdam migas ; [ed

talia qu£ unicuique maxime funt cor di,

aå qii£ cognöjcenda mens humana dies mctesque feftwat, ad qu£ perdtfcenda Philofophi multas regionesperagrarunt,

Et port pauca: Pr£cipue ig/tur Jet¬

enda adpetuutur: mm amma immor-

talis [t ? num alia fit vita poß hane

vit am ? quis verus /it Dei cultus,

qua rehgione ad Deum pervematur?

qii£ jußttia ? qit£ juftißcandi ratio ?

hi£C forte migmata illa , qit£ Salomo- nipropo/uit. Sed ut hoc probabili-

ter dici putamus , i ta in aliis, qua?

de hac Regina traduntur, fatemur,

nobis in judicio Jacobi Bernardi acquiefcendum,ciicentis: r) Onvoit

la plu part des fables, toutes les con- je elur es ef3 tont ce qii on peut dire de

cer tain fur cette Princetfe, - - pu¬

ts que nous n en Javons de bien für que i Ecriture nous en dit & qii eile ii en

parle que tres juccinåement♦

G 5 <3>IA O-

r)NouveLde laRepubL des lettr»Fevrayoz*

(14)

104- VE JE NI G M ATIBU%

cDIAOAOrHMA IV.

$, IV. Nomine nivn in fcrjpturis, (fuarto, veni«

unt jenigmäta mixta,

IDufus, fervavimus, uti in antecedentibusob« jr) apud au&ores

bene multos obtinuit, ut lepores,

fimilitudines & qu^vis locutiones figurata?, ob affinem quandamob- fcnritatem, (üb amigmatum pofita

fint vexiliis. Atque h$c ea funt, qua?, vocis fignificatu ita latiffime

accepto, ariigmata mixta appella-

vimus. Aperitur autem heic no- bis campus longe pulcerrimus, imo amplior, quam ut eum nunc per»

currere queamus; namque eam-»

copiam, quam circa fmgula ex cla»

riffc Philologorum Rabbinorumque fcriptis collegimus , typis mandare

atque defcribere vetat nobis pro-

pofita brevitas. Interim horum.«

amigmatum claffes& ordines,heic, tk sv ovyoipst, duntaxat recenfere_>

juvaü. Ad

s) Dißcrtt n*ßr. f4M. priori pag.?.

(15)

S .A C R T S XÖ5

Ad prlmctm chßem pertinent ceni«

gmata parabolls mixta,quoreferun- tur,ab Erafmo, t) loca illa apud

Matth, cap, XII. v. 43 44. 4$.&Luc.

cap. XI. v. 24. 25.26.

Secundim or dm em conftituunt ae*

nigmata proverbiis mixta, quibus

annumerari pofeft illud Salomoais

Pro verb. cap. XXX. verl. 15.

Ter ti <2 Claßis illa funt a?nigmata,

qua? apologis & anis mixta efTem-

veniuntur, utpote illud Jothami, Jud. IX. verf. 8. & Joafi 2 Reg.XIV.

verl. 9. de quo videas Pfeiferum in Thefauro Hermeneutico //. )

Quarto ordini adfcribenda funt ae»

nigmata Contimits aUegoriis mixta—»,

quo Ipe&at illud Ecciefiaft. cap. XII.

Verf. 2.3. 4.5. 6. quod B. Hierony¬

mus vocat migma mortis x)

Huc etjam ea pertinent, quae

paflim in Comment. ad Prophecas

ob- t) Er a fm. K otereL GommernJn hhjl.

») p. m. 44^.

conf. Geyer, comment. in Esskf c. 12#

(16)

I06 DE, AtniXßM ATI B US

obfervata a Com. a Lapide,recen-

fet Beyerlinkiusin Theatro magno,

y) ubi amplius centum ex majo-

ribus, & triginta eirciter ex mino- ribus Prophetis collegir.

De his autem omnibos illudte*

nendum efle judicamus, melius utique efTe, ut ha?c fubobfcur« ora-

tionis genera, fua propria retine-

ant nomina, ne tacile cum ami«

gmatibus ftri&e fic di&is confun-.

dantur: Cum illa, quae parabolis, adagiis, apologis &c. ineft oblcu*

ritas, habeatfe, refpe&ua?nigma-

tum, inftar crepufculi, aut dilu- culi, modice tenebricofi, adatram caliginem no&is.

«

y) Vit. A, voce *ntgm.

Caput

(17)

S A C R I S. 107

Caput Secundum.

De Fine & ufu asnigmatum

Sacrorum.

§. I. C ur Dens inS, S. ufus fit <snigmatibus?

§.ILDuplicem ejus rei ponii caufldm.

5- i.

Qvseftio olim Imperator! eft, digna etiam Maximiliano Summo

vila, quam, inter alias o&o, Vi-

rocuidam do&iffimoproponeret#),

Cur nempe Summtim Numen oracula Jua tion ubique dederit alerta-, fed

involuta potius & anigmatibus plena ?

f Veterum quidem ha?c olim vana fuit perfvafio, rerum principia occul-

tct ejje debere. Un de etjam , uti ju*

dicantConimbricenfes c ), Scriptafua anigmatum involucris verborumqite in-

folentia obtexerunt, ut in varios ea fen~

Jus du c ere cuique jit promt um ; nec

tam dijjidentium philojophorum dogma-

i ta,

a) HeiäfelSphinx. 7heol.'Philof p. m. K b) Cotnment% inkhyjArift,libiUCAp*VllI* '

q* /.

(18)

log D E & Kl G MA TI B tis

ta, quam dormientium fonmia videart*

tur, Idern vero judicii de fandis- },

fimis Dei oraculis ferre, pagaili effet, non Chriftiani hominis, qui

ex Sacratioribus Theologorum

Scholis , rediora qua?que , de di- vinitateftyli S. Codicis, faperede¬

bet, Num enim, inquit Ladantius c), Dens dementis & lingu£ artifex diferte loqui non potefl ? imo fane /um*

ma Providentia fuco car ere voluit ea, qu<e divina funt, ut omnes int eilige*

rent, qu£ ipfe omnibus loquebatur*

Valere iraque jubemus Ifacum Pey-

rerium infauftum illum Pr^adami-

tarum conditorem, cujus fententia1 / eft, Deum perplexe admodum

amigmatice cum hominibus locu-u

tum effe, atque eadem in Scriptu-

ris effe tradita d), Cui obviam argumentis contrariis ivit Samuel Marellus, in praefatione apologeti-

.

ca;

c) de verocult. cap XXt.

d) Syftem. Tbeol. hb. IV. ca* p. l84t '

tonf. Li* Zkf«l, adartictdeStript.Sf

(19)

SA CR T 3. tty

ca pro dvSévTfa S, S. Nec

multum moramur Spencerum , vi*

t rum alias eruditiflimum , &*qui e- andem periculofam hyporhefm fo-

vpnt, Grotium, J. Clericum 8c Francifcum Patricium , laborantes

in eo ornnes, ut amigmatum 8c typorum in S. Bibliis ufum a fu- perftitiofis gentilium placicis 8c ri»

tibus derivent, cauflamhanc inter-»

ponentes, quod Ifraélitae, alias in idololatrias Vitium proni , horum

amore capti,ad imagines 8c idola non delaberentur. Refuüati itaque me-

! rito å viris celeberrimis utpote Calovio /) ,Engelkenio g), Arnell h)

8c forte pluribus aliis,

$. IL

*)p*g< t*

f)in Bibl. lUu/i aäGaU v i.p,vp7.

g) in an (>W7rQ7rcL&tiaii fint

vt ft igt a gentilifmt? pag. 61.

b) in Dißert, de ecenU, Scientiarum

| 'S fii'l-

i

(20)

Ii» DE JENIG MATIBUS

§. IL

Quod fi hanc rem juftiori, ut

ajunc, lance perpendamus, depre- hendimus, nos mortaies finito, eoque hebetiori gaudere capcu ,

quam ut immenfam fubiimitatem fapientia? fummi, & infiniri Entis,

hoc eft, optimi Dei, comprehen-

dere valeamus. Cum vero Nu-

men benigniflimum \ux volunta-

tis fenfa creaturis rationalibus in- dicare vellet, hoc idem ea divina egit prudentia, ut res invifibiJes &

cceleftes cum fublunaribus compa- rando, res fpirituales cum corpo-

rearum rerum imaginibus & typis conferendo, Divina myfteria fub

his fimilitudinibus menti repraefen*

tata, & oculis quafi noftris fubje-

da, faciiius animis noftris inftilla-

ret, ac firmius imprimeret. Hipc duplicem praecipue ufum &finem^

aenigmat. facr. adnorare juvat_»;

alterim faciliorem hominum in-

jormationem: alterum in fcrutandis

(21)

DE &NIGMATIBU8 Itl

fcripturis obledationem.■ Profe&o,

hac in parte, fideliflimum infor*

j matorem Deusimitari videtur, qui

adplicando feie ad tenerae aetatisca- ptum, variis figuris, tvpis 6t Bi*

bliis imaginibus pi&is (SSUtWbfc bfa'r) facra quaeque 6c profunda-^

facillima methodo , animis noftris inftillat, quas negotio nonadeo le-

vi alias addifcerentur. Seite hanc fere rem , alia fimilitudine , per- fecutus eft R. Mofes Maimonidesj inquiens: /) pjy>n lyjn fTO *03

kto pn rmpi lunrn nesnn onVa

W nmon bm üb p&o aVa inmy*

DnpiV twh)rb bm oivb vfei

! [3 ona nVytnn bipb yw ny oVDyV

rarn oio^yn mV nrnoan mytn iVk

Darren« Vd n#y «Vi nrrna ona ly Vaa man rhxi didVV nVnnn

n nnn nra nrn 'iViarrnn p nnvb onniD onrn päd 1« nnoa mv im d^nön nwiw idd nninn •

j öiD'fc.yn ^73« jryn ruinaV

H n^p"?'

■[ v 7) More Neboch p, t. 3 3..

(22)

112 SA CR I S.

DH3 bn o^Dpb rfenro bwn nvpb

nmo *np: nfri D^n d-io^' kvd

i.Tlin *HriDl h. e. * /f (fcilicet qui

ftatim a lurntna illa Dei ordirurfä-

pientia) videtür mihi non aliterface*

, quam [i quis infamem päne tri-

//Vtö cavne cibare, vinoque potare vettet. NamJme dubio eum occideret,

t/o?/ 7/7^ alimertta [int mala, «r

natura hominis contraria aut inconve- iiientia : [ed quia illa capiens, debilis

nimis efl , quam r« eo parfo corico*

quere pojjit, utilitatem inde perci«

piat. Sic fcientias &■ opiniones ißas

teras ac reales quod attinet, non ideo

tarn occulte , amgmatice & objcure de

Ulis locuti funt fapientes, quod aliquid

malt fub Ulis lateat, aut quod fmuh'

menta legis noßra deftruant, ut fatu't

homines exißimant^ fedideo illas occuU

tarunt, quia mgemum, noßerque int eile -

dlUs nequeunt illas ftattm ab initio ca- pere : quadam autem revelarunt, ut qui perfeBioresfimt, illa difiant, 0*

tor vocantur fecreta legis &c. Ha-

äenus

* itavertit Huxtorfius*

(23)

DE & NI G M ATI B US II?

&enus Maimonides. Facilioreni-.

hane informandi rationem & fru- öum, per partes expofuit in obfer-

vationibus ßiblicis Job. Michaelis,

m) Magnus inquiens & multiplex

in fcripturaf. migmatum eft üfis: au*

ditorem rapiunt ad conjulerandumjne - morU inhärent, lue em urgentem jaet t unt, cum intelleda fuerint; minor $

cum offen(tone audiimtur; pr<ebentdo$

centibiis docendi ivépysiotv; faciant ut fratres inter fe communicent, tina in

fcrutandis fcripturce fenjtbits occupatio

x-Alterum fiuem conftituimus öble-

äationem in fcrutando S. Codices.

Benedixereolim Auguftinus&Gre-

gofius, ut habet Danhaverus n) Quod dtfficilius qu<eritur, fölet dulcius

inveniri , nec putetis i fl a nobis ob-

fcuritate (ubtraåa ,

.

jed diffcultat

te coydita. Scriptur£ intelligentia, ß

incunåis aperta ejfet, v de feer et. Inqui<

busdhm lo c is obfeurioribus tant o majori

dulcedine inventa reficit, quantoma¬

jori labore fatigat animum qiiaftta,

H 2 Con-

v

*») in Prtf ad Ezech, n) Hodof Tr#f.

(24)

H4 S A C R I S

CorifHtueramus quidem addere Caput Ter ti um , de interpret atme >

timgmatum f verum , ne propofitae brevitatis cancellos transgredia-

mur, filum difTertationis heic, in*

viti licet, abrumpimus, ex inti*

mis animi recelfibus optantes , ut, qui hac in terrarum obfcuriffima

valle cernirnus per fpeculum in

éinigmate* & ex parte tan tum co-

gnolcimus, olim in illuftriffimaj

ccelorum fchola, Dominum no*

Örum a facie ad faciem videamus,

& ficuti cogniti fumus,

eum cognofcarr.us.

DEO Ununi ß Glorial

(25)

TH

Herr CARL JOHAN

M ENL ÖS,

Da Han

Gåtorna i ßibelen

widare uplofte*

De AtJ, rena min Hän, tankar fom i ljujet jag Jer, gjer,

De g je mig frihet til at tänka, J wäl har t ändt förnuftets ljus.

Som eljeft i fit mörka hus, Ej fdr för medfödd dimba blänket;

Ja at detlyfer up fä klart,

^At mörka Gator uppenbart

De fl([ för allas ögon ljuja:

Och lika redigt redas ut;

Taft de än i en vjiklad knut

Sig uti tujend lynkjor kruja.

Ty skal för alt Ert hufwudbry,

Man rundt omkring Er hjejffa fy

De gröna blad med dubbel ära;

Den

(26)

£)pn et\zßere*fft"än ff;

'

Hw art t rid je år halft hundra bli

Som lärdoms heder ju begära.

k- 1 v'' • ■

Den andra är faß mera rar, Idär Skaldekonflens dyra Fa'r

Sin kära Skald med nöje kronär.

Så hedra Er de lärde Man;

Men mer, tro fritt, min gode Wan,

At Kungen Jen Er möda lönar.

A. G

(27)

Clarisßmo

,

AU C T OR I,

De

JENIGMAT1BUS SACRÉS,

pro Laurea ? diHerenti.

DUm facratd fno gmata prof fenfiiy ers mi-

Et tedtos itemm prodü, Ami-

ce, dolos 5

Inlandes totairecnpit quocpte tur~

bd forornm >

Et capiti docio neSiere fcrtä

7no.

Hinc *ln Dsedaleis per ge inelarc*

fcere nodis,

lJt Ådufa pandas dvvite

tis opes.

Hifce gratttlaturj

O. pLÅiNTIN*

(28)

$ln bett

^etWtt AUCTOR.

® <Sx 3>brt)g'fd)e fnofen nsetg

in In auf^uféfcn jP)egt2Beiéhet/ili gelebt/ bat

müßigen Söcrfignb:

0c jji mit Salomo in einer ®cbul

gemefen/

©urd) peißigS Sotfcfeen »tel

geheime ©ing erlant.

©iß 2of> mit aHem fKccl>t / mein

Jjerr/ auch 3hm gebühret/

W bejfen SDi&e gleicht be$

Alexanders @d)mcrbt 2ut SBei^hett Cabinet ben gülb*

nen ©chlüjfel führet

©ahtn/ nebft anbern / mirSt

offne $hür gemehrt.

Petter R. Tersmeden*

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :