Anna Cedrum, 08 - 405 12 09

Download (0)

Full text

(1)

Yttrande

Datum Beteckning

2018 - 11 - 08 FM2018 - 19040 :3 Sida 1 ( 2 )

(VLU)

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E - post, Internet

Försvarsmakten 107 85 Stockholm

Lidingövägen 24 08 - 788 75 00 08 - 788 77 78 exp - hkv@mil.se www.forsvarsmakten.se

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Anna Cedrum, 08 - 405 12 09

anna.cedrum@regeringskansliet.se

2018 - 10 - 16 M2018/02545/R

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Viktor Lundborg, 0723881520, Viktor.Lundborg@mil.se

Yttrande på remiss Batterier som används i militär

utrustning […] undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

Svar före 2019 - 01 - 07

Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Grunden för verksamheten ska vara förmågan till väpnad strid . Försvarsmakten tillstyrker förslaget om undantag i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel kemiska produkter och har inget övrigt att erinra.

Beslut

Beslut i ärendet har fattats av Försvarsmaktens hållbarhetschef , Naznoush H abashian . I beredningen av detta ärende har hållbarhetsstrateg Viktor Lundborg deltagit.

I den slutgiltiga handläggningen har Stf. LEDS TF Hållbarhetssektionen Sofia Landstorp och hållbarhetsstrateg Viktor Lundborg deltagit. Sistnämnda tillika föredragand e.

Habashian, Naznoush

Försvarsmaktens hållbarhetschef Naznoush Habashian

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument - och ärendehanteringssystem.

(2)

Yttrande

Datum Beteckning

2018 - 11 - 08 FM2018 - 19040:3 Sida 2 ( 2 )

Sändlista

Miljö - och energidepartementet

(avsett för Anna Cedrum, anna.cedr um@regeringskansliet.se) För kännedom inom Regeringskansliet

Försvarsdepartementet

( forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se ) För kännedom inom HKV

LEDS

LEDS STAB ÖB GD stöd LEDS JUR

PROD

För kännedom

FMV (Avsett för Hanna Jonsson) FHIM

FORTV

FRA

FOI

Figure

Updating...

References

Related subjects :