• No results found

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö, Telefon 040-35 66 00

E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Dnr M2018/02954/R Malmö 19 mars 2019

REMISSVAR: Remiss av promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar

från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

____________________________________________________________

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala

regionbolag inom avfall och återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning.

I Avfall Sverige ingår, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och privata utförare aktiva inom avfallshantering.

Generella kommentarer

Avfall Sverige avstår från att lämna synpunkter eftersom förslagen inte har någon direkt bäring på den i 15 kap. 20 § miljöbalken reglerade kommunala renhållningsskyldigheten.

(2)

2 (2)

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Klas Svensson, klas.svensson@avfallsverige.se eller till vår jurist Sven Lundgren,

sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.

Med vänliga hälsningar, Avfall Sverige

Weine Wiqvist VD

References

Related documents

För när vi lär oss ett nytt språk som vuxna är vi ofta rädda för att prata, eftersom vi kan göra fel och framstå som okunniga.. Men det går inte att lära sig ett nytt språk

De tyska besökarna upplever Fulufjäl- let som mycket storslaget. Tyskar och boende i Dalarna har likartade och starka upplevelser av stillhet, vildmark, samt orörd och ren

Om förslagen ska genomföras vill Avfall Sverige vara tydliga med att kommunernas kostnader för hantering av uttjänta fiskeredskap inom ramen för ett producentansvar, för det

 Avfall Sveriges remissvar utgår från konsekvenser för avfallsverksamheter (kommuner och kommunala bolag), såsom hantering av slam från enskilda avlopp samt konsekvenser för

Om förslaget om frival ändå genomförs tillstyrker Avfall Sverige förslaget om att den som producerar kommunalt avfall som omfattas av frival ska vara skyldig att lämna uppgifter

Sverige har inte begärt godkännande från Europakommissionen i enlighet med artikel 24 i handelsdirektivet eftersom Sverige har tolkat bilaga I till samma direktiv så att förbränning

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Avfall Sverige kan också konstatera att utredningens förslag endast i begränsad utsträckning (två av 18 typer av engångsartiklar) bidrar till att minska användningen

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Statliga skatter och avgifter på avfall bör återföras till branschen för dess utveckling.. En skatt på kläder innebär ett förebyggande av uppkomsten av

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

avgörande drivkraft var den ökade importen av biogas, främst från Danmark, som på grund av stödsystemens olikheter i Danmark och Sverige lett till en betydande konkurrensnackdel

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Till exempel anges i genomförandebeslutet att antingen parametern totalt organiskt kol (TOC) eller kemisk syreförbrukning (COD) tillämpas i fråga om direkta utsläpp till

Avfall Sverige avstår från att svara på remissen om förslag till ändringar i plan- och byggförordningen eftersom de föreslagna ändringarna inte bedöms påverka eller få

Beskriv platsen där anläggningen ska uppföras Beskriv nuvarande markanvändning där avfallet ska

Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på

Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering funge- rar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag:

Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på

Beskriv den närmaste omgivningen för planerad användningsyta, transportvägar, dricksvattentäkter och andra skyddsvärda objekt inom 200 m (Skalenlig karta med ritning över

Spillvatten från verksamheter som hanterar oljehaltiga ämnen ska ha en oljeavskiljare installerad för att undvika att olja släpps ut till kommunens

Starting from the tests which have been performed on the gym dataset. Model1, which is the baseline model, achieved 60.26% activity level F1 score, where only 1 LSTM layer has

Mycket skulle gå förlorat i vårt samtal eftersom jag inte behärskar engelska alls på samma sätt som svenska och jag skulle hela tiden få översätta för mig själv och då