• No results found

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö, Telefon 040-35 66 00

E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Dnr M2018/02954/R Malmö 19 mars 2019

REMISSVAR: Remiss av promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar

från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter

____________________________________________________________

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala

regionbolag inom avfall och återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning.

I Avfall Sverige ingår, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och privata utförare aktiva inom avfallshantering.

Generella kommentarer

Avfall Sverige avstår från att lämna synpunkter eftersom förslagen inte har någon direkt bäring på den i 15 kap. 20 § miljöbalken reglerade kommunala renhållningsskyldigheten.

(2)

2 (2)

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Klas Svensson, klas.svensson@avfallsverige.se eller till vår jurist Sven Lundgren,

sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.

Med vänliga hälsningar, Avfall Sverige

Weine Wiqvist VD

References

Related documents

Avfall Sverige kan också konstatera att utredningens förslag endast i begränsad utsträckning (två av 18 typer av engångsartiklar) bidrar till att minska användningen

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Statliga skatter och avgifter på avfall bör återföras till branschen för dess utveckling.. En skatt på kläder innebär ett förebyggande av uppkomsten av

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

avgörande drivkraft var den ökade importen av biogas, främst från Danmark, som på grund av stödsystemens olikheter i Danmark och Sverige lett till en betydande konkurrensnackdel

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Till exempel anges i genomförandebeslutet att antingen parametern totalt organiskt kol (TOC) eller kemisk syreförbrukning (COD) tillämpas i fråga om direkta utsläpp till

Avfall Sverige avstår från att svara på remissen om förslag till ändringar i plan- och byggförordningen eftersom de föreslagna ändringarna inte bedöms påverka eller få