K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 27 november 2017 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 27 november 2017 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 1. Mötets öppnande.

2 Anmälda förhinder.

3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

INFORMATIONSDEL

5. Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2017.

6. Granskning av diabetesvården Revisor EY Anders Hellqvist Kl. 09.30 – 10.00

BESLUTSDEL

7. Allmänpolitisk debatt (Ärende 9,10,11,12,13)

8. Utdelning av Landstinget Blekinges pris för en hållbar utveckling.

9. Landstingsplan 2018-2020 och budget 2018. 10. Utdebitering år 2018.

11. Förslag till patientavgifter år 2018.

12. Förslag till ny tandvårdstaxa den 15/1-2018. 13. Delårsrapport augusti 2017 Landstinget Blekinge. 14. Budgetomfördelningar över 5 mnkr.

15. Ny politisk organisation 2019-2022.

16. Igångsättningsbeslut för ny byggnad för patologi, cytologi, mikrobiologi, njurmedicin, bröstcentrum och bårhus, BLS Karlskrona.

17. Patientsäkerhetspolicy. 18. Redovisning av partistöd.

(2)

19. Överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge och Region Blekinge/ Landstinget Blekinge om regional samverkan.

20. Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

21. Tydliggörande av nämndernas roll i Landstinget Blekinges arbetsmiljöarbete. 22. Tillkännagivande av landstingsfullmäktiges sammanträden 2018.

23. Svar på motion angående att öka integriteten och möjligheten till stimulans för patienter i fyrsalar.

24. Svar på motion angående psykiatrikommissionen. 25. Valärenden.

26. Återrapportering av inkomna motioner som bifallits samt åtgärd. 27. Anmälan om inkomna motioner som ej behandlats av landstinget. 28. Anmälan om avgivna yttranden under året.

29. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom. Karlskrona den 13 november 2017

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

(3)

Figure

Updating...

References

Related subjects :