Upphandlingar av varor och tjänster överstigande 20 basbelopp

Download (0)

Full text

(1)

Landstinget Blekinge 2015-11-09 Dnr 2015/00794 Landstingsservice

Per Johansson

Till nämnden för Blekingesjukhuset

Upphandlingar av varor och tjänster överstigande 20 basbelopp

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa upphandlingar överstigande 20 basbelopp enligt bifogat underlag att uppdra till förvaltningschefen för Landstingsservice att genomföra upphandlingar

enligt bifogat underlag

Blekingesjukhuset Landstingsservice

Bengt Wittesjö Per Johansson

(2)

Upphandlingar med årligt värde överstigande 20 basbelopp

Upphandling Värde/ år Samver kan

Handläggande landsting/region

Notering

Kirurgjour Karlshamn ca 4,5 Mkr Nej Landstinget Blekinge Nuvarande avtal löper ut 2016-09-02 ny upphandling omfattar att bemanna kirurgjouren på Blekinge sjukhuset Karlshamn. Uppdraget omfattar 1 läkare/vecka. Längden på avtalet är avhängt politiska beslut avseende framtida förändring av verksamheten på dagakuten i Karlshamn.

Figure

Updating...

References

Related subjects :