• No results found

Insatser för att öka EU:s förståelse för hållbart skogsbruk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Insatser för att öka EU:s förståelse för hållbart skogsbruk"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Insatser för att öka EU:s förståelse för hållbart skogsbruk

(2)

Europaforum norra Sverige

• Positioner (Europaforum norra Sveriges synpunkter på EU:s politik antas i politiska positionspapper)

• EU’s skogsstrategi

• EU-kommissionens samråd om hållbara flygbränslen

• EU:s förslag på klassificeringsystem för gröna investeringar, Taxonomin

• EU’s direktiv om förnybar energi, RED II

• EU’s strategi för biologisk mångfald

• EU’s förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

(3)

North Sweden European Office

North Sweden European Office har:

• tillsammans med andra aktörer ordnat ett webbinarium kring EU:s gröna giv (där skogen är en viktig del)

• arrangerat webbinarium om taxonomin

• varit stöd till ledamöter i Regionkommittén kring ändringsförslag för nya

initiativ inom klimatområdet vad gäller framförallt skog och skoglig biomassa

• arrangerat en serie med möten med bland annat EU-kommissionen DG AGRI och svenska representationen för att berätta om skogens klimatnytta

• deltagit i möten i Brysselnätverket kring skogsrelaterade frågor med svenska, finska och andra aktörer för påverkan och förberedelse för översyner inom skogsfrågorna

References

Related documents

Enligt F var skillnaden mellan den finska och den svenska skolan stor, inte bara från det att han kom från svenska mellanstadiet till högstadiet i Finland utan även

Utifrån vad som beskrivits ovan är det svårt att se att det nationella skogsprogrammet i sin nuvarande form skulle kunna härbärgera en arena för dialoger kring samverkan av metoder

Under den första perioden framgår i olika föreskrivande och normerande texter att en central uppgift för särskolan var att urskilja de barn med utvecklingsstörning som

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

M3 handleda eleven att lägga märke till regelbunden- heter i finska språket, på vil- ket sätt man i olika språk ut- trycker samma saker samt att använda sig av

De är inte bara skyldiga att lära eleverna läsa och skriva utan även skapa möjlighet till en högre utbildning. Vilket gör att eleverna måste besitta mer utvecklade kunskaper i

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen anger i riktlinjerna att utrymmet för att underlåta att fatta beslut i situationer när artskyddet aktualiseras är begränsad. 266

Detta innebär med andra ord att det inte spelar någon roll om avverkningen i sig sköts på ett hållbart sätt, om effekterna i form av ökad illegal jakt och avverkning inte

Min studie pekar alltså på att de texter som ingår i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 i viss mån underlättar förståelsen

Regeringen bör inom ramen för Idrottslyftet skapa ett äldrelyft för att stimulera föreningar att ge även äldre människor möjlighet att utöva organiserad

Detta att ge överblick och sammanhang i undervisningen kan kopplas till Löwing och Kilborn (2002) som anser att för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen i

Respondent 1 och 2 från Högskolan Väst nämner också särskilt att det möjliggör ett ökat deltagande på olika möten då de själva eller kollegor kan delta från annan ort,

Tecknade figurer Medel: Planeter/bollar och fyrverkerier eller blommor Uttryck: skapar ingen interaktion med läsaren. Medel: Tecknade rakt

Bland personer längst ut på högerkanten har stödet för det svenska EU-medlemskapet försvagats från höga 88 procent 1994 till alltjämt höga 84 procent 2010.. Under motsvarande

Från 1939 till 1942 när Röda Korset var den styrande organisationen i Värmland är det mindre bevarat än efter 1942 då Värmlands hjälpkommitté för Finlands barn tog över..

Det kan vara orsak att tala om de olika formerna av vård eller boende som erbjuds under kort tid, var för sig som rehabilitering, avlösning och möjligen terminalvård och

Vi kan sedan notera att flödestäthetens y-komposant i punkter med en given x-koordinat a inte beror av y utan är densamma längs hela linjen x = a, och vice versa för

[r]

Familjecentrerad vård innebär support och respekt för föräldrars deltagande i barnets vård där en relation mellan barn, föräldrar och vårdpersonal är viktig och

Även frågeställningen, som till stor del handlar om hur den innehållsliga nivån ser ut i dessa texter, gör att en analys av mikro- och makroteman är lämplig då

Fram till omkring år 1970 kunde i och för sig användas dels med antingen entydigt äldre eller entydigt modern betydelse och funktion (entydigt äldre var vanligare i början av

Det faktum att visserligen används på det här sättet i 5 % av A-fallen, och aldrig i B-fallen, skulle kunna vara ett tecken på att ett adversativt elementet inte är en nödvändig

I kunskapssamhället av idag finns matematiska och digitaliserade strukturer i stort sett överallt och inom alla områden och på grund av detta innehåller även de nationella