Mil Rapport 2005-6 Rapport om Landskronakarnevalen 2005, musik

Download (0)

Full text

(1)

1(4)

Patrik Nilsson

Miljöinspektör Rapport 2005:6

Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona

Miljöförvaltningen

Musik under karnevalen LANDSKRONA KOMMUN

2005

(2)

2(4)

Musik under karnevalen 2005

Sammanfattning

Miljöförvaltningen har under karnevalen 2005 kontrollerat efterlevnaden av miljönämn- dens beslut om ljudnivåvakter. Ljudnivåvakter var installerade vid de anläggningar som kontrollerades, undantag var vid Stadsparken där avståndet till bostäderna omöjliggjorde kalibrering. Där bedömdes inte heller ljudnivån kunna bli så stark att socialstyrelsens rikt- linjer för ljudnivå vid publik kunde överskridas. Vid de kontrollmätningar som gjordes vid bostadsfasader var ljudnivån under 85 dBA ekv. Vid mätningar bland publik överskreds socialstyrelsens riktlinjer när det gäller ekvivalent ljudnivå för barn vid två tillfällen (två scener) när miljöförvaltningen var på plats. Högsta uppmätta ljudnivå var 100 dBA ekv.

och 105,4 dBA som maxvärde, detta var i tältet vid Kasernplan.

Bakgrund

Miljönämnden fattade den 12 maj 2005 ett beslut om att Fest i Stan Landskrona KB skulle se till att alla som framför musikarrangemang under karnevalen har ljudnivåvakter installe- rade med en del specifika krav, bl.a. att ljudnivån skulle begränsas så att 85 dBA ekv. inte överskrids vid bostadsfasad för permanentboende, ljudnivån där publiken vistas inte skulle överstiga 100 dBA ekv och maximala ljudtoppar inte fick överstiga 115 dBA. Om det fanns eller befarades finnas barn i publiken skulle ljudnivån inte överstiga 90 dBA ekv. Musik- underhållningen skulle vara avslutad 01.00. Utfallet av ljudnivåmätningar som gjordes för att kontrollera att ljudnivåvakten blev rätt inställd skulle delges miljöförvaltningen första dagen efter att arrangemanget genomförts.

Resultat

De olika musikarrangemangen avsåg börja spela kl. 18.00 den 30 juni. Miljöförvaltningen genomförde en första inspektion mellan 17.00 och 18.00 vid de olika anläggningarna.

BECE-ljud (delegerad av Fest i stan Landskrona KB ansvarig för musikunderhållningen) berättade att alla ljudtekniker vid de olika anläggningarna var anställda av BECE-ljud.

Ljudnivåvakterna skulle enligt uppgift finnas på plats och skulle kalibreras strax innan de satte igång med musiken. Vid kalibrering mäter ljudteknikerna ljudnivån vid närmsta bo- stadsfasad och när mätningen visar 85 dBA ekv. eller under så ställs ljudnivåvakten in.

Vid de olika anläggningarna konstaterades att ljudteknikerna hade läst igenom miljönämn- dens beslut och var införstådda med att ljudnivåvakter skulle vara installerade innan musi- ken startade.

Miljöförvaltningen genomförde den 30 juni ytterligare två besök vid de flesta anläggning- arna. Även den 1 juli genomfördes besök vid anläggningarna. Frågor ställdes och mätning- ar utfördes.

(3)

3(4)

Plats Ljudnivå- vakt in- stal- lerad?

Tidpunkt Mät-tid dBA ekv.

dBA max

Notering

60-tals tält Ja 30/6 18.10 1,5 min 85,5 92 Mitt emellan bostä- der och anläggning 60-tals tält Ja 1/7 16.20 1,5 min 98,8 105,4 Vid publik, även

barn

Kasernplan Ja 30/6 18.30 2 min 88,5 98,5 15 m från anlägg- ning

Kasernplan Ja 30/6 21.15 2 min 100 107 Vid publik, även barn

Rådhustorget Ja 30/6 21.30 2,5 min 93,5 101 5 m från anlägg- ning

Stadsparken Nej 30/6 103 Trumpet

Teaterparken Ja 30/6 19.10 3 min 94 103,7 10 m från anlägg- ning

Konsthallen Ingen kontroll

Endast munspel, piano mm.

Salsatält och Stadshuskajen

Ingen kontroll

Verkade lugnt och inga höga ljudnivå- er.

Finja backens tält Kasern- plan

Ja Ingen mätning,

(lägre ljudnivåer än granntältet) Dess- utom störningar från tivolit.

Mättiderna är korta och utfördes endast under en enstaka låt och skall endast ses som indi- kation på ljudnivån.

Anledningen till att ljudnivåvakt inte var installerad vid Stadsparken var att vid försöket att kalibrera så kunde anläggningen inte komma upp i de nivåer som behövdes d.v.s. 85 dBA vid bostadsfasad.

Kontrollmätningar vid närmsta byggnader utfördes vid Kasernplan, Rådhustorget och vid Teaterparken. De högst uppmätta var mellan 80 och 82 dBA ekv. Här skall påpekas att så- dana mätningar är svåra att utföra då andra ljud från omgivningen lätt påverkar mätningen.

Anläggningarna var riktade på ett sätt så att störningarna blev så små som möjligt.

Utfallet av kalibreringen som skall inkomma till miljöförvaltningen första dagen efter att arrangemangen genomförts har i skrivande stund inte inkommit.

(4)

4(4)

Diskussion

Det visade sig att 85 dBA ekv. vid bostadsfasad kräver en så hög ljudnivå vid anläggningen det vid musikframträdandena istället var risk för att ljudnivån vid publiken riskerade att överskrida 100 dBA ekv, därför koncentrerades kontrollmätningarna istället på att säker- ställa att publiken inte utsattes för så höga ljudnivåer att socialstyrelsens riktlinjer

överskreds. Socialstyrelsens riktlinjer för ljudnivåer för vuxna överskreds inte. Vid två till- fällen upptäcktes barn sittandes tillsammans med sina föräldrar mycket nära anläggningar- na där ljudnivån överskred 90 dBA ekv. Vid diskussion med ljudteknikerna på plats ansåg de att det var upp till föräldrarna att ha koll på sina barn. på BECE-ljud sa

att ljudteknikerna har fått instruktioner på att om barn finns i närheten av musikarrange- manget så skall ljudnivån begränsas till 90 dBA ekv. Ljudteknikern påpekade även att vissa musiker har egna gitarrförstärkare som inte påverkas av ljudnivåvakten. Då kan i och för sig ljudteknikerna korrigera detta genom att dra ned på den övriga musiken, detta kräver dock att ljudteknikern är beredd och kontrollerar ljudnivån med egen decibellmätare. På plats informerade jag föräldrarna om att ljudnivån var hög och kunde vara skadlig för bar- nen.

Det inkom klagomål från ljudteknikerna på den höga ljudnivån vid tivolit. Efter att miljö- förvaltningen konstaterat att ljudnivån var hög där kontaktades ansvarig för tivolit och mil- jöförvaltningen upplyste om att ljudnivån var hög och skulle sänkas. Innan dag två kontak- tades karnevalsledningen och miljöförvaltningen upplyste om att enligt miljönämndens bullerriktlinjer skall musikunderhållning under karnevalen inte förekomma vid tivolit. Kar- nevalsledningen hade då redan framfört till tivolit att de måste dämpa musiken.

Till nästa karneval bör beslutet även omfatta musiken vid tivolit.

Ljudteknikerna verkade tycka att det var positivt med miljönämndens närvaro. Det får ock- så antas vara förebyggande att visa att vi finns på plats och gör kontrollmätningar.

Inga klagomål på störande musik under karnevalen 2005 har i skrivande stund inkommit till miljöförvaltningen.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :