Måndagen den 8 maj 2017 kl. 18:00 22:00

210  Download (0)

Full text

(1)

Kallade ledamöter Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) För kännedom Camilla Kampf (M)

Caroline Jelkander (M) Hans Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S)

Lena Andersson (S) Anna Johnsson (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Fredrik Jönsson (SD) Övriga kallade Catharina Pålsson, rektor

Eva Kullenberg, måltidschef Björn Wassholm, IKT-pedagog Christel Jansson, utvecklingsstrateg Sara Bruun, IKT-pedagog

Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Daniella Swenson, nämndsekreterare

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Upprop ordförande

2 Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna ärenden

ordförande

3 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

(2)

Ärende/Föredragande Tid Dnr ordförande

4 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-04-03

ordförande

BUN 2017/28

5 Anmälan av protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-25

ordförande

BUN 2017/19

6 Anmälan av protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-25 som omfattas av SEKRETESS

ordförande

BUN 2017/147

7 Elevhälsans organisation rektor Catharina Pålsson

Kl. 18:15 BUN 2017/146

8 Sammanställning av skyddsronder och risk- och konsekvensanalys av måltidsköken

måltidschef Eva Kullenberg

Kl. 18:30 BUN 2017/151

9 Informationspunkt: Nya krav på utbildning gällande digital kompentens

utvecklingsstrateg Christel Jansson, IKT-pedagog Björn Wassholm och Sara Bruun

kl. 18:45 BUN 2017/156

10 Lägesrapport: Uppföljning av IKT-strategin för Barn- och utbildningsnämnden

IKT-pedagog Björn Wassholm

Kl. 19:00 BUN 2015/56

11 Lägesrapport - SEKRETESS

utvecklingsstrateg Christel Jansson och IKT-pedagog Björn Wassholm

Kl. 19:15 BUN 2016/318

12 Informationspunkt: Lovskola utvecklingsstrateg Christel Jansson

Kl. 19:30 BUN 2016/384

13 Dnr 32-2017:983 Ansökan från Lärande i Sverige AB bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/79

14 Tillsyn - SEKRETESS

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2016/296

(3)

15 Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/74

16 Uppföljning av dialogträff 2017-04-21

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/8

17 Justering av läsårstider för årskurs 7-9

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2016/333

18 Resebidrag och inackorderingstillägg, gymnasieskolan 2017/2018

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/135

19 Moduler - Sätoftaskolan

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/128

20 Moduler - Ringsjöskolan

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/127

21 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll BUN 2017/50

22 Redovisning av delegeringsbeslut BUN 2017/51

(4)

1 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras.

_____

(5)

2 Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna ärenden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes, och

2. Extra anmälda ärenden till kvällens sammanträde behandlas under egen punkt.

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst.

_____

(6)

3 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Ola Kollén (C) utses att justera kvällens protokoll, och

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, måndagen den 15 maj, kl. 08:30.

Ärendebeskrivning

I tur att justera av de närvarande är Ola Kollén (C).

_____

(7)

4 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-04-03

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2017-04-03 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-04-03 anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-04-03.

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§63).doc _____

(8)

Dnr BUN 2017/19

5 Anmälan av protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-25

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2017- 04-25 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-25 anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-04-25.

_____

(9)

6 Anmälan av protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts

sammanträde 2017-04-25 som omfattas av SEKRETESS

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2017-04-25 som omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2017-04-25 som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-04-25 _____

(10)

Dnr BUN 2017/146

7 Elevhälsans organisation

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Från och med läsåret 2017/2018 ansvarar rektor på respektive skola för de medicinska- och de psykosociala delarna inom elevhälsan.

Ärendebeskrivning

Rektor, Catharina Pålsson, föredrar ärendet.

Rektorerna på skolenheterna önskar ansvara för en större delar av elevhälsan. Idag är det endast specialpedagogerna som är underställd rektor men fr o m läsåret 2017/2018 vill rektorerna att även den medicinska och den psykosociala elevhälsan skall ingå i rektors ansvar.

Sektorchef, Lisbeth Bonthron, har gett Catharina Pålsson i uppdrag att utreda frågan och föreslå en ny organisation.

Det Centrala Resursteamet består idag av skolpsykolog, talpedagog, skolkuratur och skolsköterska där skolkuratorn och skolsköterskan är kopplade till specifika skolområden medan skolpsykologen och talpedagogen jobbar på uppdrag av rektor i alla

skolområdena.

Kommunens rektorer anser att eftersom de har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver är det viktigt att rektor ansvarar för en större delen av elevhälsan än idag.

Fördelen med att elevhälsans resurser förläggs till varje rektorsområde är att det blir lättare att genomföra tidiga insatser.

Centrala Resursteamets alla professionerna anser att det är viktigt för likvärdigheten att de är organiserade som en central grupp med tillhörighet i de olika lokala resursteamen på skolområdena. Detta är speciellt viktigt inför nästkommande läsår då stora delar av CRT kommer att nyrekryteras framförallt p.g.a. pensionsavgångar.

Förslag till beslutsmotivering

Den nya organisationen kommer i enlighet med skollagen att ge rektor större möjligheter att leda elevhälsans arbete på skolområdet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse CRT 20170403.docx

2. Utredning av organisation av Centrala Resursteamet 20170403.docx

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§67).doc _____

(11)

8 Sammanställning av skyddsronder och risk- och konsekvensanalys av

måltidsköken

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Arbetsmiljöåtgärder ska vidtas skyndsamt i storkök med anmärkningar, och 2. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Måltidschef, Eva Kullenberg, informerar om utfallet av sammanställning av skyddsronder och risk- och konsekvensanalys av måltidsköken.

Eva Kullenberg presenterar en rapport om skyddsronder för samtliga kök och mottagningskök som tillhör Måltidsverksamheten med åtföljande handlingsplaner för samtliga kök. Sammanställningen är exklusive skyddsrond för Prästkragens kök då skyddsrond sker hösten år 2017. Sammanställnigen innehåller inte heller risk- och konsekvensanalys för Sätoftaskolans kök.

Förslag till beslutsmotivering

Beslutet översänds till Kommunstyrelsen för att framöver beakta arbetsmiljöproblematiken i kommunens storkök.

Beslutsunderlag

1. Måltidsverksamheten Sammanställning av skyddsronder inkl handlingsplaner.pdf 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§66).doc _____

(12)

Dnr BUN 2017/156

9 Informationspunkt: Nya krav på utbildning gällande digital kompentens

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Ställa sig bakom upprättade tjänsteskrivelse, och

2. Ärendet expedieras till Kommunstyrelsen för att beakta kostnaden som uppstår till följd av de nya kraven på digital kompetens i fortsatta budgetarbetet och efterföljande

budgetprocess.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg Christel Jansson, IKT-pedagog Björn Wassholm och IKT-pedagog och lärare Sara Bruun informerar om de nya kraven gällande utbildning i digital kompetens.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-04-25 framkom bland annat att läroplanen uppdaterats avseende digital kompetens som påverkar både lärare och elever.

Nyskrivningen är uppdelad i 6 punkter och ställer högre krav på undervisning samt kunskapskrav. Bland annat stipulerar läroplanen krav på programmering, källkritik, använda digitala verktyg, problemlösa digitalt, omsätta idé till handling på ett kreativt sätt.

Ändringarna ska tillämpas i undervisningen senast den 1 juli år 2018. I maj 2017 publicerar Skolverket allmänna råd som tydliggör kunskapskraven.

För att inkorporera de nya kunskapskraven i undervisningen behövs ett etablerat nätverk, tydlig ledning och fortbildning för lärarna.

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§69).doc _____

(13)

10 Lägesrapport: Uppföljning av IKT- strategin för Barn- och

utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

IKT-pedagog, Björn Wassholm, följer upp aktuell status på IKT-satsningen.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-04-25 framkom bland annat att hitintills har sektorn utarbetat en organisation, rutiner och fördelat de digitala verktygen i

verksamheterna. Björn Wassholm förklarade att det har varit mycket som behöver byggas upp från grunden. Björn Wassholm förtydligade att till hösten 2017 är Barn- och

utbildningssektorn klara med utdelningen av de digitala verktygen. Björn Wassholm informerade om att bytet från lärplatta till Chroombook har fått positiv respons från användarna. Dock finns det vissa elever som behållit sin lärplatta. Björn Wassholm påtalade att frågan om kontohantering har aktualiserats och måste effektiviseras.

Björn Wassholm poängterade att kostnaden för accesspunkterna inte är inkluderade i den ursprungliga budgeten.

Beslutsunderlag

1. Rev. Uppföljning IKT-strategin 2017.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§70).doc _____

(14)

Dnr BUN 2016/318

11 Lägesrapport - SEKRETESS

Ärendebeskrivning

Ärendet återfinns i separat föredragningslista med hänsyn till PuL och OSL.

_____

(15)

12 Informationspunkt: Lovskola

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Ställer sig bakom sektorsledningens beslut att erbjuda lovskola på sommaren 2017, och

2. Uppdrar till kommunledningskontoret att särskilt beakta förändringen avseende statsbidraget, samt

3. Översänder informationen om statsbidraget för kännedom till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg, Christel Jansson, informerar om att Barn- och

utbildningsnämnden beviljats betydligt mindre statsbidrag för lovskola från

Skolverket, Barn- och utbildningssektorn hade ansökt om 334 500 kronor och beviljades 159 445 kronor. Barn- och utbildningssektorn hade planerat att erbjuda lovskola under påsk-, sommar- och höstlov men väljer att prioritera sommarlovsskolan eftersom den ger mest effekter för eleverna och måluppfyllelsen.

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, kompletterar med information om att lovskola från nästa läsår, 2018, blir obligatorisk och då ingår i generellt statsbidrag.

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§72).doc _____

(16)

Dnr BUN 2017/79

13 Dnr 32-2017:983 Ansökan från Lärande i Sverige AB

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun har inget att erinra mot att Lärande i Sverige AB utökar antalet program och inriktningar enligt inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Höörs kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande tillståndsprövning.

Ansökan om tillstånd avser Lärande i Sverige AB Företaget driver Realgymnasiet i Lund, en befintlig gymnasieskola med ca 150 elever på hantverksprogrammet,

naturbruksgymnasiet, estetiska programmet och hotell- och restaurangprogrammet.

Utökningen är planerad att starta läsåret 2018/19 och avser handels-

och administrationsprogrammet, inriktning handel och service och restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering. Utökningen innebär en ökning av elevantalet med 30 elever läsår 3.

Höör kommun har inte någon gymnasieskola som bedriver nationellt program och eventuella konsekvenser av en utökning som ansökan avser är mycket begränsade. En positiv effekt är möjligtvis att valfriheten för Höörs ungdomar ökar eftersom Lund är en populär studieort för Höörs gymnasieelever.

Svar till Skolinspektionen

1. En befolkningsprognos över kommunens 16 åringar för de kommande fem åren. Svar:

Prognos bifogas till yttrandet.

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som erbjuder programmet som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program

och inriktning som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktning som ansökan avser. Svar: Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

1. Ansökan 2017-983.pdf 2. Tjänsteskrivelse.docx

3. Underlag till BUN 2017_79.pdf

(17)

_____

(18)

Dnr BUN 2016/296

14 Tillsyn - SEKRETESS

Ärendebeskrivning

Ärendet återfinns i separat föredragningslista med hänsyn till PuL och OSL.

_____

(19)

15 Muntlig information: anmälan av

kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Informationen om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Cecilia Palmqvist redovisar inkomna kränkningsärenden till Barn- och utbildningssektorn.

_____

(20)

Dnr BUN 2017/8

16 Uppföljning av dialogträff 2017-04-21

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden besluta

Lägga informationen om uppföljningen av dialogträffen 2017-04-21 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, följer upp dialogträffen som ägde rum den 2017-04-21.

Ledamöterna som deltog på den aktuella dialogträffen ges möjlighet att lämna en rapport.

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§77).doc _____

(21)

17 Justering av läsårstider för årskurs 7-9

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Bifalla beslutsförslaget innebärande att en lovdag förläggs vecka 6.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Arbetsgivaren har föreslagit en justering av läsårstiderna för åk 7-9 läsåret 2017/18.

Bakgrunden är att den planerade skidresan fredag i vecka 6 för åk 7-9, och för nästa läsår är föreslagen en lovdag denna dag för alla elever åk 7-9. Detta innebär at elever och personal i grundskolan nästa år får olika läsårstider.

Barn- och utbildningsnämnden bordlade ärendet på sitt sammanträde den 3 april och återremitterade ärendet till sektorn för att få en beskrivning av konsekvenserna av en justering.

När det gäller kostnader så tillkommer kostnader för skolskjuts och i första hand ytterligare en dag för skolbussturerna med en kostnad på ca 25 000 kr. Utöver detta tillkommer vissa personalkostnader för lärare/personal som arbetar eller undervisar på olika stadier och som behöver tas i anspråk för ytterligare en arbetsdag. Kostnad ca 3 000.

Ansvarsfrågan för en resa med elever utanför skoltid är oklar i och med att skolpersonal följer med på resan. Den juridiska tjänsten Infosoc för ett resonemang i ansvarsfrågan i sin webbtjänst:

”VEM HAR ANSVARET?

Några vanliga situationer:

---

4. Om en klassresa genomförs under skoltid så kan skolan bli ansvarig för skador som uppstår såväl p.g.a. lärares som medföljande föräldrars vårdslöshet. Det beror på att föräldrar i den här situationen kan komma att jämställas med arbetstagare, och därmed inträder det s.k. arbetsgivaransvaret. Däremot kan skolan inte bli ansvarig för en resa som företas på ledig tid och som inte heller arrangeras av skolan, där heller ingen personal från skolan medföljer. Om en lärare följer med på en sådan resa kan dock arbetsgivaransvaret bli aktuellt igen.”

Källa: http://databas.infosoc.se/rattsfall/17696

(22)

Varje undervisningstimme är viktig för eleverna i Höörs kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse ang. justering av läsårstider.docx 2. Mer om Frånvaro och ledighet info från Skolverket.pdf

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§64).doc _____

(23)

18 Resebidrag och inackorderingstillägg, gymnasieskolan 2017/2018

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Anta förslag till regelverk för inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieskolan läsåret 2017/18.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Tjänstemän i Höör, Hörby och Eslöv kommun har gemensamt tagit fram förslag till regelverk för inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieskolan läsåret 2017/18.

Förslaget har sedan förra året genomgått några språkliga justeringar och bidragsnivåer har justerats enligt SCB:s prisindex.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse.docx

2. Blanketter för inackorderingstillägg och resebidrag för gymnasieskolan läsåret 2017/18.

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§65).doc _____

(24)

Dnr BUN 2017/128

19 Moduler - Sätoftaskolan

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden besluta hemställa hos Kommunstyrelsen att

1. Mark-, etablerings- och montagekostnaderna samt demonteringskostnaderna som beräknas uppgå till 3 151 708 kr samt kostnaden för iordningställande av utemiljön som beräknats uppgå till 750 tkr vid modulerna vid Sätoftaskolan initialt belastas

kommunstyrelsen och därefter interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form av hyra för motsvarande avskrivningskostnader samt kapitalkostnader under förväntad livslängd, och

2. Upprätta en konsekvensbeskrivning utifrån grundbeloppet.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist,föredrar ärendet.

Kostnader för etablering, utemiljö och inventarier Moduler - Sätoftaskolan.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 36, Dnr KSF 2016/47, att beställa moduler till Sätoftaskolan till följd av ökat antal elever samt kö till förskoleplatser inom

Sätoftaområdet.

Nedan följer en redovisning av de kostnader som uppkom i form av etableringskostnader samt hyra och städkostnad.

Modulerna har en hyrestid på 60 månader med uppsägningstid 6 mån innan hyrestidens utgång, annars förlängs avtalet med 6 mån.

Mark- och etableringskostnad: 2 479 708 kr Demonteringskostnader: 672 000 kr

Utemiljö : 750 000 kr

Inventarier : 324 000 kr (klassrumsmöbler till ett värde av ca 800 000 kr erhölls som kompensation för leverensproblem av modulerna och möblerna fördelades mellan modulerna i Sätofta och Ringsjöskolan)

Hyra: 88 300 kr/mån Städ : 16 171 kr / mån

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§80).doc _____

(25)

20 Moduler - Ringsjöskolan

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden besluta hemställa hos Kommunstyrelsen att

1. Mark-, etablerings- och montagekostnaderna som beräknats uppgå till 3 194 352 kr vid modulerna vid Ringsjöskolan/gymnasie- vuxenutbildningen initialt belastas

kommunstyrelsen och därefter interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form av hyra för motsvarande avskrivningskostnader samt kapitalkostnader under förväntad livslängd, och

2. Upprätta en konsekvensbeskrivning utifrån grundbeloppet.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist,föredrar ärendet.

Kostnader för etablering, utemiljö och inventarier avseende Moduler - Ringsjöskolan.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-14 § 36, Dnr KSF 2016/47, att beställa moduler till Ringsjöskolan/gymnasie- vuxenutbildningen till följd av det stora antalet nyanlända elever i åldersgruppen 16-20 år.

Nedan följer en redovisning av de kostnader som uppkom i form av etableringskostnader samt hyra och städkostnad.

Modulerna har en hyrestid på 60 månader med uppsägningstid 6 mån innan hyrestidens utgång, annars förlängs avtalet med 6 mån.

Mark- och etableringskostnad: 2 404 352 kr Demonteringskostnad: 790 000 kr

Utemiljö : 0 kr

Inventarier : 481 000 kr (klassrumsmöbler till ett värde av ca 800 000 kr erhölls som kompensation för leverensproblem av modulerna och möblerna fördelades mellan modulerna i Sätofta och Ringsjöskolan)

Hyra: 118 821 kr/mån Städ : 15 667 kr / mån

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 BUN AU

§81).doc _____

(26)

Dnr BUN 2017/50

21 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:

Skolinspektionen, Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Höörs kommuns klagomålshantering, BUN 2017/65.

Skolverket, Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritishem inte erbjuds för 2017, BUN 2016/383.

Skolverket, Reviderat beslutsmeddelande för ansökan om karriärtjänster för bidragsåret 2017/2018, BUN 2017/53.

Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse.

Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. egenmäktigt förfarande.

Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse.

Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. försök till stöld.

Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. skadegörelse.

Polismyndigheten Polisregion Syd, Anmälan ang. stöld

Beslutsunderlag

1. Anmälda förrättningslistor till BUN 2017-05-08.pdf 2. Anmälda förrättningslistor till BUN 2017-05-08.pdf _____

(27)

22 Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under april 2017.

Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade april 2017, Dnr BUN 2017/1.

Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut rapporterade april 2017, Dnr BUN 2017/3.

Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut rapporterade april 2017, Dnr BUN 2017/2

Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, inga beslut rapporterade april 2017, Dnr FSK 2017/1.

Beslutsunderlag

1. Redovisning av delegeringsbeslut L.B April 2017.docx _____

(28)

Utses att justera Susanne Andersson Paragrafer 44 - 72 Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-04-07, kl. 08:30

Sekreterare

Daniella Swenson Ordförande

Björn Andreasson Justerande

Susanne Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-04-03

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-07 Datum då anslaget tas ned 2017-04-29 Plats och tid Konferensrum Mejerigatan 4

Måndagen den 3 april 2017 kl. 18:00–22:00 Beslutande Björn Andreasson (M), ordförande

Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD)

(29)

Anna Johnsson (MP)

Magnus Nilsson, kommunarkivarie, § 50 Eva Kullenberg, måltidschef, § 51

Leif Henriksson, utredare/chef modersmål, §§ 54-56 Anna Svensson, ekonom, §§ 52-53

Linda Andersson, TF Ekonomichef, §§ 52-53 Christel Jansson, utvecklingsstrateg, §§ 57-72

Magnus Gejdner, facklig förtroendevald, Lärarnas Riksförbund, §§

44-56, 58-72

Kent Staaf, facklig förtroendevald, Lärarförbundet, §§ 44-56, 58-72 Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef

Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef, §§ 44-65 Daniella Swenson, nämndsekreterare

(30)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 44 Upprop ...5

§ 45 Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna ärenden ...6

§ 46 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering...7

§ 47 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-03- 06 ...8

§ 48 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll från

sammanträdet 2017-03-21...9

§ 49 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll som omfattas av sekretess från sammanträdet 2017-03-21...10

§ 50 Rekrytering av administratör med ansvar för Barn- och utbildningssektorns

akrivfrågor ...11

§ 51 Informationspunkt angående Kostpolicy ...13

§ 52 Ekonomisk uppföljning februari 2017 ...14

§ 53 Barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2016, verksamhetsberättelse samt

investeringsredovisning ...16

§ 54 Samrådshandlingar för ”Blommeröd” Höörs kommun ...17

§ 55 SAMRÅD angående Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan ...19

§ 56 Justering av läsårstider för årskurs 7-9 ...20

§ 57 Gymnasiestudier utomlands ansökan om ersättning för skolavgift - SEKRETESS...22

§ 58 Förstelärare 2015 och framåt...23

§ 59 Remiss: Dnr 32-2017:1063 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB...24

§ 60 Remiss från Skolinspektionen, Dnr 32-2017:838 Ansökan från Thoren Innovation

School ...26

§ 61 Remiss från Skolinspektionen: Dnr 37-2017:882 Ansökan från Lars-Erik Larsson

Gymnasiet ...28

§ 62 Remiss från skolinspektionen: Dnr 31-2017:1010 Ansökan från Oasen

Utbildningscenter AB ...30

§ 63 Rapport - elever med hög frånvaro i skolan 2016 ...32

§ 64 Kvalitetsredovisning 2016...33

§ 65 Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen ...34

§ 66 Fler barn och elever - organisationsförändring...35

(31)

§ 68 Förskolemodul Tjörnebo - Kostnader för etablering, utemiljö och inventarier...39

§ 69 Informationspunkt: Utvärdering av arbetet och processerna i samband med

branden på Holma förskola...41

§ 70 Arvodesreglemente 2017 - 2018...42

§ 71 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll...43

§ 72 Redovisning av delegeringsbeslut ...45

(32)

§ 44 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras.

_____

(33)

§ 45 Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes, och

2. Extra anmälda ärenden till kvällens sammanträde behandlas under egen punkt.

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst.

1. Ordföranden, Björn Andreasson (M), anmäler ärendet Arvodesreglemente 2017 - 2018. Ärendet behandlas under § 70.

_____

(34)

§ 46 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Susanne Andersson (M) utses att justera kvällens protokoll, och

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, fredagen den 7 april, kl.

08:30.

Ärendebeskrivning

I tur att justera av de närvarande är Susanne Andersson (M).

_____

(35)

§ 47 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-03-06

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2017-03-06 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndes sammaträde 2017-03-06 anmäls.

Beslutsordning

Ordföranden frågan nämnden om ledamöterna kan besluta om §§ 47-48 som en samlad punkt. Nämndens ledamöter ställer sig positiv till förslaget.

Ordföranden konstaterar att där föreligger förslag till beslut i båda ärendena och ställer proposition. Ordföranden konstaterar bifall till de föreliggande beslutsförslagen.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-03-06

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§38).doc _____

(36)

Dnr BUN 2017/6

§ 48 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 2017-03-21

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga arbetsutskottets protokoll från sammanträdet den 2017-03-21 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 2017-03-21 anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-03-21.

_____

(37)

§ 49 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskotts

protokoll som omfattas av sekretess från sammanträdet 2017-03-21

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2017-03-21 som omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokollet från arbetsutskottets sammanträde den 2017-03-21 som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-03-21 _____

(38)

Dnr BUN 2016/335

§ 50 Rekrytering av administratör med ansvar för Barn- och utbildningssektorns

akrivfrågor

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra till sektorsledningen att rekrytera 50 % administratör med ansvar för

dokumenthantering, införande av E-arkiv, handledning samt organisation av Barn- och utbildningssektorns arkiv, och

2. Rekryteringen ska ske samordnat med tjänsteunderlag inom social sektor och bygg- och miljömyndigheten.

Ärendebeskrivning

Kommunarkivarie, Magnus Nilsson, föredrar ärendet.

Införandet av e-arkiv, det nya medlemskapet i Sydarkivera samt ny lagstiftning har medfört att ett flertal dokument och nya regler för arkivhanteringen tillkommit. Nedan läggs förslag fram för hur Social sektor, Barn- och utbildningssektorn samt miljö- och byggmyndigheten i samverkan kan lösa detta.

Inom Social sektor föreligger behov av rekrytering p g a pension. Miljö- och

byggmyndigheten har behov under de kommande två åren. De tre sektorernas behov har genererat ett förslag på en samordning i form av en gemensam rekrytering av en kvalificerad arkivtjänsteman, vilken initialt servar tre sektorer för att sedan fördelas mellan SN och BUN.

Barn- och utbildningssektorn behöver rekrytera en 50 % administratör med ansvar för implementering av E-arkiv och organisation av Barn- och utbildningssektorns

arkiv. Sektorschef, Lisbeth Bonthron, förklarar kombinationstjänsten mellan sektorerna.

Magnus Nilsson påtalar att arkivering är ett led i rättsäkerheten och alla handlingar skall vara eftersökbara. Magnus Nilsson förtydligar skillnaden mellan funktionen arkivansvarig och arkivombud. Magnus Nilsson påtalar att det är Barn- och utbildningsnämnden som är ytterst ansvariga för arkivfrågorna på Barn- och utbildningssektorn. Magnus Nilsson förklarar att Sydarkivera syftar till att vara ett slutarkiv för kommunens elektroniska handlingar. Sydarkivera kommer att öka tillgängligheten då den nya politikerportalen, Meetings plus, kommunicerar med arkivet och kommer att möjliggöra eftersökbarheten för förtroendevalda.

Ledamöterna diskuterar eventuell rekrytering.

Beslutsordning

Ordföranden frågar nämnden om ledamöterna kan besluta i ärendet.

(39)

Beslutsunderlag

1. Klassificeringsstruktur version 2.2.xlsx 2. Handlingsprogram 2017-2022.pdf 3. Instruktion_VerkSAM Diarium.docx

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§41).doc _____

(40)

Dnr BUN 2014/97

§ 51 Informationspunkt angående Kostpolicy

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Uppdra till måltidschefen att utarbeta ett förslag på revidering av gällande Kostpolicy.

Ärendebeskrivning

Måltidschef, Eva Kullenberg, informerar om möjliga förändringsområde utifrån gällande kostpolicy. Måltidsenheten har inhämtat synpunkter från elever, omsorgstagare, vårdnadshavare och personal som ligger till grund för förslag till kommande revidering.

Eva Kullenberg påtalar att föreliggande Kostpolicy bör byta namn till Måltidspolicy. Eva Kullenberg klargör att fortsatt diskussion möjliggörs på Barn- och

utbildningsnämndens dialogmötet den 2017-04-21.

Eva Kullenberg förklarar att det är olika rekommendationer för kommunens olika verksamheter. Eva Kullenberg påtalar att kommunens förskolor och fritidshem önskat att konsulteras som remissinstanser innan Måltidspolicyn antas och påtalat behov

av mellanmålsmatsedlar. Eva Kullenberg påtalar att även Social sektor bör få möjlighet att yttra sig innan ny policy antas. Eva Kullenberg klargör att vid utarbetandet av den nya Måltidspolicyn bör Barn- och utbildningsnämnden även beakta miljön i

kommunens matsalar, ljudnivå, möjlighet till klädförvaring, specialkost och alternativa maträtter.

Yrkanden

Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom beslutsförlaget.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition och finner bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag

1. Kostpolicy Höörs kommun.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§40).docx

3. BUN tankar revidering måltidspolicy.pptx _____

(41)

§ 52 Ekonomisk uppföljning februari 2017

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga ekonomisk uppföljning för februari 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonom Anna Svensson föredrar ärendet med stöd av TF ekonomichef Linda Andersson.

Barn- och utbildningsnämndens vikarierade ekonom Anna Svensson presenterar sig för nämndens ledamöter.

Anna Svensson klargör att Barn- och utbildningsnämnden påvisar en negativ budgetavvikelse om 0.7 mkr för januari-februari 2017. Förskolan prognosiserar ett underskott om 1.1 mkr och Anna Svensson förklarar att underskottet beror på att de nya förskolorna Folkets hus och Ekbacken inte uppnått prognosiserat antal barn men uppburit kostnader för personal. Anna Svensson förklarar att det tar ett tag innan de nya

förskolorna etaberlat sig. Vidare väljer föräldrarna att skjuta upp förskolestarten eftersom de tillfälliga förskolorna leder till att barnet behöver byta förskola. Kommunen måste emellertid erbjuda plats till alla som har ansökt inom 4 månader.

Linda Andersson förklarar att Barn- och utbildningsnämnden inte uppbär så mycket intäkter utan mest kostnader. Linda Anderson förklarar att ekonomikontoret numera gör en avvikelse för den aktuella perioden och total prognostiserad avvikelse för hela året innebärande att vid eventuell avvikelse skall det negativa utfallet förhoppningsvis kunna följas linjärt. Linda Andersson poängterar att det är tidigt på året och prognosen i dagläget är osäker.

Ledamöterna diskuterar februari månadens utfall.

Överläggning

Representant för Lärarnas Riksförbund, Magnus Gejdner, påpekar att de elever som i skrivande stund går i årskurs 9 är en stor kull innebärande att det är många som skall börja på gymnasiet HT 2017.

Ordföranden, Björn Andersson (M), påtalar att hela kommunen har ett svårt ekonomiskt läge. Barn- och utbildningsnämndens ansvar att finanisera sin verksamhet inom tilldelad budgetram är stor då Barn- och utbildningsnämnden står för en betydande del av kommunens totala budget.

Beslutsunderlag

1. BUN månadsuppföljning feb2017.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§43).doc

(42)

_____

(43)

§ 53 Barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2016, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Förslag till bokslut 2016 och verksamhetsberättelse med investeringsredovisning för 2016 antas, och

2. Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2016 och verksamhetsberättelse inklusive investeringsredovisning för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning

Ekonom Anna Svensson föredrar ärendet tillsammans med TF ekonomichef Linda Andersson.

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter får en genomgång av förslag till verksamhetsberättelse/bokslut inklusive investeringsredovisning för år 2016.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition och finner bifall till beslutsförsalget.

Beslutsunderlag

1. Bilaga1_Verksamhetsberättelse 2016 BUN rev. 2017-03-23.docx 2. Investeringsredovisning 2016 BUN.pdf

3. Bilaga 3.1. Investeringsredovisning 2016.docx

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§42).doc _____

(44)

Dnr BUN 2017/81

§ 54 Samrådshandlingar för ”Blommeröd”

Höörs kommun

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Inget att erinra mot föreslaget, och

2. Hemställa till Samhällsbyggnadssektor att särskilt beakta i den fortsatta

byggnadsprocessen att det är mycket angeläget att Stanstorpsvägen får åtskilda gång- och cykelvägar.

Ärendebeskrivning

Utredare Leif Henriksson föredrar ärendet.

Leif Henriksson klargör att det i dagläget saknas gång- och cykelväg på det aktuell sträckan.

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:595 har tagits fram och är ute på samråd 16/2-9/3 2017.

Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av maximalt 19 enfamiljshus i form av 1-1½-plansvillor.

Den planerade bebyggelse ligger söder om Stanstorpsvägen, Blommeröd, mellan Nybykorset och Backagården. Stanstorpsvägen har en tillåten hastighet på 50 km/h utmed planområdet. Enligt Höörs hastighetsplan som antogs 2013 sänks hastigheten från 50 km/h till 40 km/h

Det finns inga separata gång- och cykelvägar längs Stanstorpsvägen inom eller i anslutning till området vilket innebär att gång- och cykeltrafikanter rör sig oskyddat på slingriga vägar tillsammans med bilar och övrig fordonstrafik.

Vägen trafikeras av skolbussar som använder Skånetrafikens hållplatser, men eleverna behöver ta sig längs vägen för att nå dessa hållplatser.

Det är mycket angeläget att Stanstorpsvägen får åtskilda gång- och cykelvägar. Ett ökat bostadsbyggande medför ökad trafik vilket skapar ökad risk för olycksfall för bland annat skolbarn längs vägen.

Ledamöterna diskuterar vägens utformning och möjliga alternativ för att säkra transporten för barn.

Beslutsmotivering

Ett ökat bostadsbyggande medför ökad trafik vilket skapar ökad risk för olycksfall för bland annat skolbarn längs vägen därav ska det särskilt beaktas den ökade trafiken på vägen och inflyttandet av barnfamiljer i området.

(45)

Ordföranden konstaterar att kvällens diskussioner har lett till att nämndens ledamöter enats om ett tilläggsyrkande innebärande att hemställa till

samhällsbyggnadssektor att särskilt beakta att Stanstropsvägen får åtskild gång- och cykelväg i det fortsatta byggnadsarbetet.

Ordföranden ställer proposition och finner att nämnden beslutet i enlighet med bed beslutsförslaget inkluderande nämndens tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse ang. Blommeröd 2. Infoblad_blommerod.pdf

3. Planbeskrivning_Blommerod_Samrad_2016-12-21.pdf 4. samrad_plankarta_Blommerod A3_GK.pdf

5. samradsredogorelse_Blommerod_2016-12-19.pdf 6. Program Blommeröd.pdf

7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§44).doc _____

(46)

Dnr BUN 2017/82

§ 55 SAMRÅD angående Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Inget att erinra mot föreslagen detaljplan för ny förskola vid Sätoftaskolan.

Ärendebeskrivning

Utredare, Leif Henriksson, föredrar ärendet.

Föreligger förslag till detaljplan för Sätoftaområdet för byggande av ny förskola. Barn- och utbildningssektorn har tagit aktiv del i arbetet att ta fram detaljplanen och har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Sektorn är angelägen om att arbetet sker i nära samarbete med befintliga enheter i området och att stor hänsyn tas till trafiksituationen i skolområdet.

Överläggning

Fredrik Hanell (MP) påtalar att samrådstiden avslutades den 2017-03-09 och undrar om Barn- och utbildningsnämndens beslut idag kommer att tas i beaktning. Sektorschef, Lisbeth Bonthron, förklarar att planarkitekten är underrättad om att Barn- och

utbildningsnämnden skall sammanträda först den 2017-04-03. Enligt rådande

arbetsordning bör ärendet tidigast behandlas på Kommunfullmäktige i september eller oktober 2017.

Beslutsunderlag

1. Infoblad_Underrättelse om Samråd Sätoftaförskola.pdf 2. Plankarta med planbestämmelser.pdf

3. Illustrationskarta.pdf 4. Planbeskrivning.pdf

5. Samrådsredogörelse över planprogrammet Sätofta förskola.pdf 6. Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 2016_06_15.pdf 7. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §32).doc

8. Tjänsteskrivelse ang Sätofta.docx

9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§46).doc _____

(47)

§ 56 Justering av läsårstider för årskurs 7-9

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Återemittera ärendet, och

2. Uppdra till sektorsledningen att utreda ansvars- och kostnadsfrågan.

Ärendebeskrivning

Utredare, Leif Henriksson, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

Läsåret föreslås justeras för elever i åk 7-9 enligt nedan.

En lovdag införs fredagen den 9 februari. Det innebär att motsvarande skoldag flyttas till tisdagen den 9 januari 2018. Det föranleder en förskjutning av en studiedag för lärarna från tisdagen den 9 januari till onsdagen den 31 oktober 2017.

Konsekvenser av olika läsårstider med en justering för elever i åk 7-9:

Skolskjutskostnaderna blir högre eftersom alla bussarna i kommunen måste gå en dag extra då skoldagarna skiljer sig åt mellan f-6 och 7-9.

För Sätoftaskolan som är en F-9 skola sker vissa komplikationer. Läraravtalet innebär att arbetstiden ska förläggas på 194 dagar, varav 178 skoldagar. Vid Sätoftaskolan finns lärare som undervisar F-9 och delar sin tjänst mellan F-6 och 7-9, vilket med det justerade läsårsförslaget kräver en lösning med schemajustering för enskilda lärare så att antalet arbetsdagar faller inom kollektivavtalets ram.

När det gäller Sätoftaskolan så måste kökspersonalen jobba en dag extra för skolans del.

Städkostnaden ökar också med en dag för de gemensamhetslokaler som måste vara öppna för att delar av eleverna har skolgång.

Ledamöterna diskuterar justeringen av läsårstiderna och vad detta innebär i längden.

Överläggning

Ordföranden, Björn Andreasson (M), förklarar att det inträffat en olycka i Sverige som aktualiserat frågan om ansvarsförhållandena vid likande resor.

Facklig representant, Lärarnas Riksförbund, Magnus Gejdner, motsätter sig förändringen eftersom läsårstiderna är samverkade och beslutade. En arbetsmiljökonsekvens är att lärarna i januari får två uppstartsdagar inför vårterminen till skillnad från när höstterminen startar upp då lärarna har fem planeringsdagar. Arbetsmiljöverket har vid tidigare

sittning påtalat att det skulle behöva finnas fler uppstartsdagar. En justering enligt föreliggande förslag riskerar att öka stressen i personalgruppen.

Fredrik Hanell (MP) motsätter sig principiellt att ändra läsårstiden. Fredrik Hanell (MP) påtalar att det finns behov av att utreda hur mycket denna extra skoldag kommer att

(48)

kosta.

Ordföranden Björn Andreasson (M), klargör att resan är en diskussion som pågått i flera år. Björn Andreasson (M) förtydligar att resan arrangeras i privat regi och för att

ansvarsfördelningen ska vara tydlig bör resan avgå på en lovdag. Arrangören har uttryck önskemål om att inte förlägga resan på sportlovet ur ekonomiskt perspektiv.

Maria Boström-Lambrén (S) påtalar att det är samma mängd uppstartsdagar vid terminsstart vii höst- respektive vårtermin. Övriga tre dagar är

kompetensutvecklingsdagar för lärarna.

Facklig representant, Lärarförbundet, Kent Staaf, påtalar att skidresan inte är den enda giltiga frånvaron. Exempelvis anordnar Musikskolan aktiviteter som inkräktar på

skolplikten.

Facklig representant, Lärarnas Riksförbund, Magnus Gejdner, förtydligar att barnen har beviljats frånvaro och därmed har skolan inget tillsynsansvar. Dessutom har alla lärare som deltagit i skidresan Alla lärare har begärt och beviljats tjänstledigt.

Yrkanden

Fredrik Hanell (MP) föreslår att ärendet skall återemitteras och kostnadsfrågan skall utredas ytterligare. Maria Boström-Lambrén (S) ställer sig bakom Fredrik Hanells (MP) förslag.

Beslutsordning

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut från arbetsutskottet och ett förslag till beslut från Fredrik Hanell (MP).

Ordföranden ställer beslutsförslagen emot varandra och konstaterar bifall för Fredrik Hanells (MP) beslutsförslag.

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§45).doc _____

(49)

§ 57 Gymnasiestudier utomlands ansökan om ersättning för skolavgift - SEKRETESS

Ärendebeskrivning

Ärendet publicera inte med hänsyn till PuL och OSL. Paragrafen återfinns i separat protokoll.

_____

(50)

Dnr BUN 2014/279

§ 58 Förstelärare 2015 och framåt

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Fortsätta förstelärarsatsningen i skolan för de två kommande läsåren 2017/18 – 2018/2019 i enlighet med föreliggande förslag, inom ramen för villkor och finansiering genom det riktade statsbidraget för karriärtjänster.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg, Christel Jansson, föredrar ärendet.

Christel Jansson förklarar att befintliga avtal snart går ut. Under våren 2017 genomför vi en ny ansökningsomgång för förstelärare i Höörs kommun. Uppdrag på två läsår finns att söka:

- 17 uppdrag för lärare i grundskola och gymnasie/vuxenutbildning.

Christel Jansson förklarar vad det innebär att vara en förstelärare i Höörs kommun samt vilka sökkriterier som föreligger för att bli förstelärare. Christel Jansson förklarar att Höörs kommun har 18 stycken förstelärare. Föregående år har sektorn haft 17 stycken men inför 2017 kunde man översöka och därav utökades antalet.

Det är inte lika omfattade att söka om man redan är förstelärare men ansökningen sker i full konkurrens.

Ledamöterna diskuterar finansiering av eventuell permanentning av förstelärare.

Överläggning

Facklig representant, Lärarnas Riksförbund, Magnus Gejdner, påpekar att allt fler kommuner i Skåne har permanentat sina förtroendeuppdrag. Magnus Gejder påtalar att Höörs kommun också ta ställning till om uppdragen skall permanentas eller ej och risken om man inte permanentar uppdragen är att kommunen förlorar kompetent personal.

Facklig representant, Lärarförbundet, Kent Staaf, påtalar att facket vill att uppdragen skall vara personliga karriärtjänster. Vidare påtalar Kent Staaf att kravspecifikationen på försteläraren är omfattande och att det krävs rätt mycket tid för att fullgöra uppdraget på ett fullgott sett. Därav skall uppdraget inte åläggas utöver personalens befintliga

arbetsuppgifter utan det är av vikt att rektor möjliggör att tid avsätts för uppdraget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse upplägg förstelärare från 2017-2019 steg 1.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§51).doc _____

(51)

§ 59 Remiss: Dnr 32-2017:1063 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun har inget att erinra mot att ProCivitas Privata Gymnasium AB utökar antalet program och inriktningar enligt inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning

Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.

Höörs kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande tillståndsprövning.

Ansökan om tillstånd avser ProCivitas Privata Gymnasium AB i Lund, en befintlig gymnasieskola med ca 300 elever på samhällsvetenskapligt program,

ekonomiprogrammet och naturvetenskapligt program. Utökningen är planerad att starta läsåret 2018/19 och avser samhällsvetenskapligt program med inriktning

beteendevetenskap. Utökningen innebär en ökning av elevantalet med 45 elever läsår 3.

Höör kommun har inte någon gymnasieskola som bedriver nationellt program och eventuella konsekvenser av en utökning som ansökan avser är mycket begränsade. En positiv effekt är möjligtvis att valfriheten för Höörs ungdomar ökar eftersom Lund är en populär studieort för Höörs gymnasieelever.

1. Svar till Skolinspektionen En befolkningsprognos över kommunens 16 åringar för de kommande fem åren. Svar: Prognos bifogas till yttrandet.

2.Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som erbjuder programmet som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktning som ansökan avser.

Svar: Ej aktuellt Beslutsordning

Ordföranden föreslår att §§ 58-60 behandlas som en samlad punkt. Nämnden ställer sig positiv till förslaget.

Ordföranden lämnar ordet fritt och konstaterar att nämnden beslutat i enlighet med föreliggande beslutsförslag i alla tre ärendena.

(52)

Beslutsunderlag

1. Ansökan 2017-1063.pdf 2. Tjänsteskrivelse.docx

3. Befolkningsprognos för Höörs kommun - Antal 16-åringar.pdf

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§48).doc _____

(53)

§ 60 Remiss från Skolinspektionen, Dnr 32- 2017:838 Ansökan från Thoren Innovation School

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun har inget att erinra mot att Thoren Innovation School utökar antalet program och inriktningar enligt inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning

Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Höörs kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande tillståndsprövning.

Ansökan om tillstånd avser Thoren Innovation School i Lund. Skolan är en befintlig gymnasieskola med ca 170 elever på el- och energiprogrammet, teknikprogrammet, naturvetenskapliga programmet och industritekniska programmet. Utökningen är planerad att starta läsåret 2018/19 och avser estetiska programmet inriktning estetik och media, teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling och teknikprogrammet

inriktning produktionsteknik. Utökningen innebär en ökning av elevantalet med 84 elever läsår 3.

Höör kommun har inte någon gymnasieskola som bedriver nationellt program och eventuella konsekvenser av en utökning som ansökan avser är mycket begränsade. En positiv effekt är möjligtvis att valfriheten för Höörs ungdomar ökar eftersom Lund är en populär studieort för Höörs gymnasieelever.

Svar till Skolinspektionen

1. En befolkningsprognos över kommunens 16 åringar för de kommande fem åren.

Svar: Prognos bifogas till yttrandet.

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som erbjuder programmet som ansökan avser.

Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning som ansökan avser.

Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktning som ansökan avser.

Svar: Ej aktuellt

Beslutsunderlag

(54)

1. Ansökan 2017-838.pdf 2. Tjänsteskrivelse.docx

3. Underlag till BUN 2017_80.pdf

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§49).doc _____

(55)

§ 61 Remiss från Skolinspektionen: Dnr 37- 2017:882 Ansökan från Lars-Erik Larsson Gymnasiet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun har inget att erinra mot att Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund inrättar en särskild variant av gymnasieutbildning enligt inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning

Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Höörs kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande tillståndsprövning.

Ansökan om tillstånd avser Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund. Skolan är en befintlig gymnasieskola med naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program. Skolan har ansökt om särskild variant av gymnasieutbildning med inriktning musik inom

det samhällsvetenskapliga programmet. Skolan planerar att inriktningen erbjuder 150 elevplatser.

Höör kommun har inte någon gymnasieskola som bedriver nationellt program och eventuella konsekvenser som ansökan avser är mycket begränsade. En positiv effekt är möjligtvis att valfriheten för Höörs ungdomar ökar eftersom Lund är en populär studieort för Höörs gymnasieelever.

Svar till Skolinspektionen

1. En befolkningsprognos över kommunens 16 åringar för de kommande fem åren. Svar:

Prognos bifogas till yttrandet.

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som erbjuder programmet som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och inriktning som ansökan avser. Svar: Ej aktuellt

Beslutsunderlag

1. Ansökan 2017-882.pdf 2. Tjänsteskrivelse.docx

3. Underlag till BUN 2017_88.pdf

(56)

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§50).doc _____

(57)

§ 62 Remiss från skolinspektionen: Dnr 31- 2017:1010 Ansökan från Oasen

Utbildningscenter AB

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun lämnar nedanstående yttrande till Skolinspektionen.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

Oasen Utbildningscenter AB har hos Skolinspektionen ansökt om att etablera en fristående grundskola åk 6-9 i Höörs kommun fr.o.m. läsåret 2018/19. Höörs kommun erbjuds att yttra sig över inkommen ansökan. Yttrandet ska bestå av underlag om befolkning och befintliga skolor, samt en beskrivning över ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser av en eventuell etablering.

Oasen ingår i Humanakoncernen där bland annat behandlingsverksamhet för barn och ungdomar ingår. Humana driver idag ca 80 HVB-hem och fyra mindre grundskolor.

Skolan riktar sig mot ungdomar i behov av särskilt stöd och man utgår från att de ungdomar som idag är inskrivna på behandlingshemmen ska gå i den nya skolan.

Skolan planeras att ligga i Långstorp i anslutning till Humanas behandlingsverksamhet.

Skolan planerar under ledning av en rektor att ta emot 20 elever och ha 8,5 lärartjänster.

Konsekvensbeskrivning:

Många barn som placeras i HVB är hemmahörande i andra kommuner än den som det aktuella HVB-hemmet är beläget i. Enligt folkbokföringslagen 9 § 3. folkbokförs inte barn inskrivna på HVB i lägeskommunen. Det är dock HVB-hemmets lägeskommun där eleverna normalt ska fullgöra skolgången, medan det ekonomiska ansvaret åvilar

placeringskommunen. Föreliggande ansökan är därför av intresse för andra kommuner än Höör. Cecilia Palmqvist påtalar att undantaget är ensamkommande flyktingbarn där visteleskommunen är anvariga för skolgången. Cecilia Palmqvist påtalar att det förmodligen inte är Höörsbarn som kommer att gå på denna skola.

Undantag finns dock, för den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd är hemkommunen den kommun där han eller hon stadigvarande vistas. Detta medför konsekvenser för den ekonomiska planeringen för Höörs kommuns

utbildningsverksamhet, inte minst mot bakgrund av de ersättningsnivåer som Oasen utbildningscenter AB anger.

Höörs kommun har erfarenhet av fristående skolor med inriktning mot barn som har

(58)

kombination med boende skapar möjligheter att samverka för en god utbildning åt de elever som är målgruppen för verksamheten.

Höörs kommun vill göra Skolinspektionen uppmärksam på att en fristående skola i kommunen får ett fastställt grundbelopp per elev, som är lika för alla fristående

grundskolor. Till det kan huvudmannen ansöka om tilläggsbelopp hos hemkommunen för respektive elev (skollagen 10 kap. 37, 38, 39 §§). Den belopp som Oasen utbildning AB anger är avsevärt högre än Höörs kommuns grundbelopp, Höörs kommuns grundbelopp för de aktuella årskurserna är 102 084 kr/läsår. Oasen utbildning AB anmodar

kommunerna att betala en 200 % högre ersättning OCH eventuella tilläggsbelopp. Om verksamheten får godkännande som huvudman med den finansieringsmodell som anges i ansökan får det betydande ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun.

Underlag till Skolinspektionen

1) Befolkningsprognos t.o.m. 2025 över aktuell åldersgrupp

2) Sammanställning över kommunala och fristående grundskolor inklusive årskurser och elevantal per årskurs.

3) En karta som tydligt visar placeringen av grundskolorna i kommunen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan 2017-1010.pdf 3. Underlag till BUN 2017_84.pdf

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§58).doc _____

(59)

§ 63 Rapport - elever med hög frånvaro i skolan 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen om kvartalsrapporten avseende frånvarostatistiken i skolan med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.

Cecilia Palmqvist redovisar en kvartalsrapport avseende frånvarostatistiken i skolan.

Cecilia Palmqvist påtalar att detta är ett utdrag ur V-klass. Statistiken påvisar hur många barn som har haft frånvaro över 20 % i januari-februari 2017. Cirkeldigrammen påvisar fördelningen mellan all typ av frånvaro. Cecilia Palmqvist klargör att Barn- och

utbildningsnämnden behöver mer jämförelsedata och föreslår att Barn- och

utbildningssektorn följer upp frånvaron i två månaderscykler framöver. Cecilia Palmqvist påtalar att frånvarostatistiken är osäker då statistiken är utdragen under de värsta influensamånaderna.

Cecilia Palmqvist informerar om den nya närvarofrämjaren, Johan Nilsson. Johan Nilsson ska utreda och arbeta preventivt gällande närvaro i skolan.

Ledamöterna diskuterar frånvaro och närvarofrämjande åtgärder.

Överläggning

Facklig representant, Lärarnas Riksförbud, Magnus Gejdner, klargör att lärarna bara kan rapporterna giltig eller ogiltig frånvaro. Som giltigt frånvaro räknas allt som

vårdnadshavarna har anmält exempelvis sjukdom och semester m.m. För de eleverna som har frånvarostatistik över 20 % finns särskilda rutiner som innebär bl.a. att mentorerna utreder och redovisar utredningen skriftligt till rektorerna.

Maria Boström-Lambrén (S) påtalar att det är av vikt att sammanställa frånvarostatistik från årskurs 1-3 eftersom Barn- och utbildningssektorn måste arbeta preventivt i ett tidigt stadie. Ytvecklingsstrateg, Christel Jansson, förklarar att det finns en intern kontrollplan som gäller för grundskolan och de har ett liknade arbetssätt.

Beslutsunderlag

1. Frånvaro 9 jan till 28 feb 2017.pdf 2. Frånvaro mars 2017.docx

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§47).doc _____

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :