Sammanträdande organ. Tid kl. 09:00 Plats. Viadidaktnämnden. KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm

Full text

(1)

Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-19

/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340

Katrineholms kommun Telefon:

641 80 Katrineholm Telefax:

Sammanträdande organ

Viadidaktnämnden

Tid

2016-09-26 kl. 09:00

Plats

KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm

Ärende Beteckning

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning 4. Verksamhetsinformation

5. Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2016 VIAN/2016:45 6. Yttrande över remiss Program för

uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

VIAN/2016:33

7. Yttrande över remiss: Motion om

resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

VIAN/2016:34

Gunilla Magnusson (S) Ordförande

(2)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT /2016-09-16 VIAN/2016:45 -

041

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson

Viadidaktnämnden

Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidakt föreslår Viadidaktnämnden besluta att godkänna delårsrapport för perioden januari till augusti 2016 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Viadidakt har för Viadidaktnämnden upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till augusti 2016. Rapporten innehåller en uppföljning av ekonomi och

verksamhet för årets första åtta månader.

Ärendets handlingar

Viadidaktnämndens delårsrapport 2016

Anna-Lena Ramstedt Förvaltningschef Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(3)

Viadidaktnämndens delårsrapport 2016

Delår 1 2016

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

2017

(4)

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse ...3

1.1 Vision 2025...3

1.2 Ansvarsområde ...3

1.3 Sammantagen bedömning...3

1.4 Volymutveckling ...4

1.5 Framåtblick...5

2 Målredovisning ...7

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning ...7

2.2 Utbildning...8

2.3 Kultur, idrott och fritid ...9

2.4 Hållbar miljö...9

2.5 Ekonomi och organisation ...9

3 Personalredovisning ...11

3.1 Personalnyckeltal...11

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal ...11

4 Ekonomisk redovisning...12

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2016 ...12

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2016...12

5 Särskilda uppdrag...14

5.1 Uppdrag från Kommunplan 2015-2018 ...14

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer ...15

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning ...15

6.2 Utbildning...15

6.3 Kultur, idrott och fritid ...16

6.4 Hållbar miljö...16

6.5 Ekonomi och organisation ...17

(5)

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden för kommunal

vuxenutbildning, samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för

vuxenstuderande samt validering av odokumenterade kunskaper. Vuxenutbildningen består av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna.

Viadidaktnämnden ansvarar även för yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid Campus Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till

studielokaler, teknisk utrustning och möjlighet att tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa vidare på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunen.

Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar nämnden för insatser gentemot personer som står utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens självförsörjning. Nämnden samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar i årskurs två på gymnasiet. Vidare deltar Viadidaktnämnden tillsammans med andra nämnder i arbetet kring ungdomar som står utan arbete och studier.

1.3 Sammantagen bedömning

Viadidakt arbetar inom verksamhetsområdena vuxnas lärande och arbetsmarknad för att bidra till de övergripande målen om höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning. Arbetet har under året följt de mål och uppdrag som anges i Viadidaktmämndens plan med budget för 2016.

I denna delårsrapport konstateras bland annat att det under första halvåret 2016 skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom framförallt gymnasial vuxenutbildning. Andelen som uppnår kunskapsmålen inom den kommunala vuxenutbildningen bedöms i stort ligga på motsvarande nivå som föregående år. Inom arbetsmarknadsområdet har under året sammanlagt ca 24 procent av de båda kommunernas deltagare gått vidare till arbete eller studier efter avslutad insats.

Verksamhetens utmaningar är stora med en fortsatt hög arbetslöshet och en jämförelsevis låg utbildningsnivå bland invånarna i de båda kommunerna. Inom arbetsmarknadsområdet står också många av deltagarna långt från arbetsmarknad eller studier. Viadidakts sammantagna bedömning är dock att förvaltningens måluppfyllelse kan förbättras. Inom förvaltningen pågår också ett målmedvetet arbete för att anpassa organisation och verksamhet i syfte att nå bättre resultat. Viadidakt har sedan den 1 januari 2016 en ny organisation och är inne i en fas där

(6)

förankring av strukturer, mål och uppdrag ligger i fokus. Som en del i arbetet ingår att se över den ekonomiska processen, styrningen och resultatuppföljningen inom förvaltningen.

Inom området vuxnas lärande pågår ett omfattande utvecklingsarbete, bland annat med utgångspunkt från Skolinspektionens tillsyn hösten 2015. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat skolans kvalitetsarbete och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Under 2016 har också semestertjänster införts för skolans pedagoger. I och med detta har

förutsättningar skapats för att tillhandahålla utbildning året om inom alla verksamhetens

skolformer. Vid Campus Viadidakt har samtidigt insatser genomförts för att öka möjligheten för invånarna att läsa på högskola och yrkeshögskola från hemorten.

Inom arbetsmarknadsområdet har Viadidakt under 2016 vidtagit flera åtgärder som fokuserar på språk, hälsa och samverkan med myndigheter och andra akötrer som viktiga förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden. Under hösten startar projektet IBIS

(Integrationsbygget i Sörmland) där flertalet av länets kommuner ingår. Projektet vänder sig till nyanlända i etableringen och är ett samverkansprojekt mellan kommunen, arbetsförmedlingen och landstinget. I Viadidakts delprojekt är en projektledare, en pedagog och en arbetsterapeut anställd. Projektet finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Via Delegationen för unga till arbetet (DUA) beviljades både Katrineholms och Vingåkers kommuner statsbidrag för att ta fram en lokal överenskommelse i syfte att främja samverkan med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2016, implementeringen av denna har påbörjats under året. Överenskommelsen ger möjlighet att kunna ta del av statsbidrag för vissa insatser riktade mot denna målgrupp.

Under 2016 har också Viadidakts ungdomstorg förstärkts. Inom ramen för satsningen Vinka in har arbetet med att utveckla samverkan kring unga i behov av särskilt stöd för att nå en egen försörjning fortsatt.

Det tar tid innan utvecklingsarbete ger full effekt och mycket förbättringsarbete återstår.

Viadidakts bedömning är dock att de satsningar som genomförts, påbörjats och planerats under 2016 skapar förutsättningar för att långsiktigt nå en ökad måluppfyllelse. Detta sker samtidigt som antalet medarbetare i förvaltningen minskasts i den nya organisationen.

1.4 Volymutveckling

1.4.1 Viadidaktnämnden

Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå 143 600 101 500 200 000

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå

123 500 71 100 140 000

Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning

för vuxna 930 420 1 000

Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad

435 varav 52 % kvinnor, 48 % män

430

varav 46 % kvinnor, 54 % män

430

Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad

319 286

varav 48% kvinnor och 52% män.

300

Antal närvarotimmar i samtliga personal- och uppdragsutbildningar

0 h

Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus

Viadidakt 296 varav 64 %

kvinnor och 36 % män.

166

varav 66% kvinnor och 34% män

350

(7)

Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Antal mottagna ungdomar som faller under

aktivitetsansvaret 45 ungdomar varav

40 % kvinnor, 60%

män.

28

varav 39 % kvinnor, 61 % män

50

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen

263 deltagare varav 48 % kvinnor, 52 % män.

92

varav 55 % kvinnor, 45 % män

250

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen

62 deltagare varav 44 % kvinnor, 56 % män.

33

varav 55 % kvinnor, 45 % män

60

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen

247 deltagare varav 42 % kvinnor och 58 % män.

117

varav 39 % kvinnor, 61 % män

250

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen

42 deltagare varav 30 % kvinnor, 70 % män.

38

varav 24 % kvinnor, 76 % män

50

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg

163 deltagare varav 39 % kvinnor och 61 % män.

76

varav 23 % kvinnor, 77 % män

150

Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg

25 deltagare varav 28 % kvinnor, 72 % män.

11

varav 15 % kvinnor, 85 % män

20

Antal feriearbetare i Katrineholm 272 varav 53 %

flickor, 47 % pojkar 300 varav 51 % flickor, 49 % pojkar Antal feriearbetare i Vingåker 96 varav 50 % flickor,

50 % pojkar

81 varav 44 % flickor, 56 % pojkar

1.4.1.1 Kommentarer till volymmått

En ökning av producerade verksamhetspoäng inom den gymnasiala utbildningen har skett under 2016. Detta är en följd av att ökade statsbidrag gjort att fler elever kunnat beviljas utbildning på distans och att fler yrkesvuxutbildningar startats. En viss ökning kan även ses beträffande producerade verksamhetspoäng på grundläggande nivå. En anledning till detta är att fler elever snabbare avslutar sina studier inom svenska för invandrare och övergår till fortsatta studier inom komvux. Studier på grundläggande nivå är en lagstadgad rättighet som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda alla sökande studieplatser.

När det gäller antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd anvisade av socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker, har en minskning skett under första halvåret. Tillsammans med socialförvaltningarna ses nu arbetsprocessen över för att säkerställa målsättningen om ett aktivt försörjningsstöd.

Vad gäller antalet feriearbetare i Katrineholm ochVingåker avser angivna siffror hela sommarperioden 2016.

Beträffande närvarotimmar i personal- och uppdragsutbildningar finns inget att redovisa för Viadidakts del. Utifrån det nya reglemente för Viadidakt som antogs i februari 2016av

kommunfullmäktige i respektive kommun har uppdraget kring personal- och uppdragsutbildning övergått till kommunstyrelsens ansvarsområde.

1.5 Framåtblick

Inom vuxnas lärande inväntas ett riksdagsbeslut om kommunal vuxenutbildning som kan komma att påverka verksamheten redan i planeringen av 2017. Utgångspunkten är en

lagrådsremiss regeringen beslutade i juli 2016. I denna ges en utökad rätt för vuxna att delta i

(8)

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå för att uppnå såväl grundläggande som särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2017. Om riksdagen fastställer detta kan fler invånare komma att vilja läsa på komvux, vilket ställer utökade krav på Viadidakts verksamhet.

Inför 2017 fortsätter Viadidakt arbetet med en utvecklad samverkan med universitet och högskolor i syfte att kunna erbjuda fler utbildningsplatser lokalt.

Inom område arbetsmarknad är en prioriterad fråga för förvaltningen att tillsammans med socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker analysera orsakerna till att antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder minskat, samt att vidta åtgärder för att motverka denna utveckling.

(9)

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Inom arbetsmarknadsområdet är Viadidakts utmaningar stora. Arbetslösheten har under 2016 varit fortsatt hög i Sörmland. I augusti 2016 var arbetslösheten i Katrineholm 11,1 procent av den registrerade arbetskraften, i Vingåker var den 10,7 procent . Detta kan att jämföras med ett riksgenomsnitt om 7,5 procent. Däremot har ungdomsarbetslösheten minskat något, framförallt i Katrineholm. Av ungdomarna i Katrineholm var 15,4 procent arbetslösa i augusti 2016, att jämföra med 18,2 procent vid samma tid året innan. I Vingåker har under samma tid ungdomsarbetslösheten gått från 21,3 procent i augusti 2015, till 21 procent i augusti 2016.

Vidare är de deltagare som i dag hänvisas till Viadidakt arbetsmarknad från

socialförvaltningarna personer som står långt från arbetsmarknad eller studier. Här finns personer med låg utbildningsnivå, låg språknivå och ohälsa. Dessa faktorer sammantaget påverkar naturligtvis verksamhetens måluppfyllelse.

Under året har hittills ca 24 procent av deltagarna från de båda kommunerna gått vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. För att möta utmaningarna inom området behöver nya insatser tillskapas. Under 2016 har Viadidakt därför vidtagit flera åtgärder som fokuserar på språk, hälsa och samverkan med andra aktörer som viktiga förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden. För att få fler deltagare att gå vidare till studier ska samverkan med vuxnas lärande utvecklas, bl a genom utökad studie- och yrkesvägledning och anpassade utbildningar.

Under hösten 2016 startar också projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland), där flertalet av länets kommuner ingår. Projektet vänder sig till nyanlända i etableringen och är ett

samverkansprojekt mellan kommunen, arbetsförmedlingen och landstinget. Avsikten är att stödja de som står långt från arbetsmarknaden på grund av hälsoskäl och språksvaghet. I Viadidakts delprojekt är en projektledare, en pedagog och en arbetsterapeut anställd. Projektet pågår till november 2018 och finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektägare är samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Via Delegationen för unga till arbetet (DUA) beviljades både Vingåkers och Katrineholms kommuner statsbidrag för att ta fram en lokal överenskommelse i syfte att främja samverkan med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten. Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2016. Arbetet med att implementera denna överenskommelse har påbörjats under året och förväntas framöver kunna ge positiva resultat. Överenskommelsen ger möjlighet att kunna ta del av statsbidrag för vissa insatser riktade mot denna målgrupp.

Under 2016 har också Viadidakts ungdomstorg förstärkts. Inom ramen för satsningen Vinka in har arbetet med att utveckla samverkan kring unga i behov av särskilt stöd för att nå en egen försörjning fortsatt.

Inom vuxnas bedöms andelen sfi-studerande som uppnår målen vara i nivå med föregående år.

Då mätemetoden ändrats kan dock inga statistiska jämförelser göras. En bedömning av utfallet visar att resultaten är sämre för elever med låg utbildningsbakgrund. Åtgärder är planerade att genomföras för att motverka detta.

Från och med den 1 juli 2016 infördes nya lagkrav som innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda studie- och yrkesvägledning samt att upprätta individuella studieplaner för de som läser sfi. Som ett led av detta kommer satsningar göras på studie- och yrkesvägledning för

målgruppen.

(10)

Resultatmål Kommentar Andelen deltagare i kommunens

arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka

VIAN

Viadidakt bedömer att allt fler av deltagarna står långt från arbetsmarknad och studier på grund av ohälsa och låg språklig kompetens. Detta medför att det är en förhållandevis låg andel av deltagarna som går vidare till studier och arbete.

Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka

VIAN

Resultatet är i nivå med föregående år.

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka

VIAN, SOCN

Viadidakt bedömer att allt fler av de anvisade deltagarna står långt från arbetsmarknad och studier på grund av ohälsa och låg språklig kompetens. Detta medför att det är en

förhållandevis låg andel av deltagarna som går vidare till studier och arbete.

2.2 Utbildning

Väsentliga händelser

Utbildningsnivån i Katrineholms och Vingåker kommuner är fortsatt låg i jämförelse med genomsnittet för riket. Relationen mellan könen är också oförändad, andelen kvinnor med en eftergymnasial utbildning är högre än andelen män. Arbetet med att lyfta utbildningsnivån hos invånarna är en prioriterad uppgift för Viadidaktnämnden.

Övergången till högre studier är lägre i Katrineholm och Vingåker än i riket. År 2015 hade 38,3 procent av Katrineholms 24-åringar, respektive 28,8 procent av Vingåkers 24-åringar, påbörjat studier på högskola. Detta medan genomsnittet för riket var 43,3 procent. I en analys från Universitetskanslerämbetet framgår att andelen ungdomar som påbörjar högskolestudier har ett tydligt samband med andelen i befolkningen som redan har minst tre års högskoleutbildning. I detta perspektv måste Viadidakts strävan att bidra till att höja invånarnas utbildningsnivå ses som ett långsiktigt arbete med stora utmaningar. Det finns också många andra faktorer som påverkar hur stor andel av befolkningen som har eftergymnasiala studier, såsom exempelvis flyttmönster och vilken arbetskraft som efterfrågas på den regionala arbetsmarknaden.

Inom området vuxnas lärande har det under året pågått ett omfattande utvecklingsarbete, bland annat med utgångspunkt från Skolinspektionens tillsyn hösten 2015. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat skolans kvalitetsarbete och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Personalen har varit delaktig i att analysera verksamhetens resultat och hur det kan förbättras. Åtgärder är planerade att genomföras för att öka måluppfyllelsen. En särskild arbetsgrupp har också bildats som ska arbeta kring värdegrunden utifrån perspektivet elev och personal. Syftet är att skapa en bra organisation inför elevupptakterna vid studiestart.

Under 2016 har också semestertjänster införts för skolans pedagoger. I och med detta har förutsättningar skapats för att tillhandahålla utbildning året om inom alla verksamhetens skolformer, i enlighet med förordningen om vuxenutbildning.

Vidare pågår en satsning för elevers slutbetyg, vilket kan komma att leda till ett öka behov av väglednings- och utbildningsinsatser under andra halvåret 2016. Detta sker då slutbetyg inte längre kan utfärdas efter den 1 januari 2017 för elever som läst sin gymnasieutbildning enligt det tidigare betygssystemet. Viadidakt har därför gått ut och rekommenderat de elever som läst enligt det tidigare systemet men som saknar slutbetyg, att läsa upp de saknade kurserna under höstterminen.

Den 11 mars genomförde Viadidakt den årliga mässan Utbildning- och Entreprenörskap på Safiren i Katrineholm. Cirka 50 utställare från Högskolor, Universitet och Yh-utbildningar

(11)

tillsammans med företag och organisationer presenterade ett stort utbud av arbets- och utbildningsmöjligheter för de många besökarna. Under dagen hölls även olika seminarier.

Viadidakt har under året också fortsatt arbetet med att utveckla möjligheterna för invånarna att genom Campus Viadidakt kunna läsa på högskola eller yrkeshögskola från hemorten. Under året har exempelvis lärarprogrammet Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (240 hp) startat på Campus Viadidakt i Katrineholm. Utbildningen ges av Karlstads universitet, men studenter på Campus Viadidakt kan läsa den i Katrineholm. Ett annat exempel är en tvåårig

yrkeshögskoleutbildning till Medicinsk sekreterare som startade i augusti 2016, där studenterna kommer att läsa huvuddelen av utbildningen på distans från Campus Viadidakt. En kontinuerlig dialog förs med Karlstad universitet, andra lärosäten och yrkeshögskolor med avsikten att fler utbildningsmöjligheter ska kunna erbjudas hos Viadidakt.

Resultatmål Kommentar

Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON

Viadidakt har inom ramen för sin utbildningsverksamhet verkat för att bidra till resultatmålet om höjd utbildningsnivå.

Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON

Viadidakt bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten, både inom sina verksamheter och genom att personal deltar som handledare vid datorhandledning för allmänheten på Kulturhuset Ängeln.

2.3 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål Kommentar

Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON

Ett hälsofrämjande arbetssätt är centralt inom förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet. Inom projektet IBIS

(Integrationsbygget i Sörmland) planeras som en del i projektet en hälsoskola riktad till nyanlända. Inom ramen för sfi har förvaltningen också fortsatt med föräldrakurser.

2.4 Hållbar miljö

Resultatmål Kommentar

Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB

Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar (biogas).

Kommunens energiförbrukning ska minska

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB

2.5 Ekonomi och organisation

Resultatmål Kommentar

Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.

Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB

Viadidakt har under 2016 minskat förvaltningens andel av lokalytorna i Kulbergska huset.

(12)

Resultatmål Kommentar Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska

förbättras

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Att upprätthålla en god service via e-post har varit en prioriterad fråga under året, fokus har bland annat varit att säkerställa att anställda har någon ersättare som besvarar e- posten under semesterperioderna. Framöver är en satsning på bättre telefonservice prioriterat.

Tydlig och effektiv kommunikation

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Webben är ett prioriterat utvecklingsområde för Viadidakt som kommer att påbörjas under hösten 2016.

Ökat medarbetarengagemang

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Resultatet för HME-index inom förvaltningen i mätningen hösten 2015 var lågt (66%). Ett aktivt arbete pågår för att vända utvecklingen.

Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Viadidakt har under året kunnat tillsätta vakanta tjänster med kvalificerade sökande.

Minskad sjukfrånvaro

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Korttidsfrånvaron inom förvaltningen är låg. Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra uppföljningen av sjukskrivningar.

(13)

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

Jan-juni 2016 Jan-juni 2015

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Antal månadsanställda* 85 53 32 101 65 36

varav tillsvidareanställda 75 49 26 91 59 32

varav visstidsanställda 10 4 6 10 6 4

tillsvidareanställda, andel 88 % 92 % 81 % 90 % 91 % 89 %

visstidsanställda, andel 12 % 8 % 19 % 10 % 9 % 11 %

Månadsanställda med heltidsanställning, andel*

81 % 85 % 75 % 83 % 85 % 81 %

Sysselsättningsgrad månadsanställda*

tillsvidareanställda 93 % 94 % 90 % 94 % 95 % 92 %

visstidsanställda 85 % 100 % 75 % 85 % 92 % 75 %

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 7,3 % 9,4 % 3,6 % 6,7 % 7,2 % 5,8 %

medarbetare yngre än 30 år 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

medarbetare 30-49 år 11,2% 16,1% 3,4% 10,1% 14,9% 2,6%

medarbetare 50 år eller äldre 5,2 % 6,0 % 3,7 % 4,9 % 3,3 % 7,8 %

Långtidssjukfrånvaro (över 59 dagar) som andel av total sjukfrånvaro

62 % 72 % 16 % 48 % 55 % 31 %

Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)

100,9 111,5

varav månadsanställda 78,1 93,9

varav timanställda 22,8 17,6

Total lönekostnad 26 992 tkr 32 260 tkr

Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad

2,3 % 2,4 %

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal

Uppföljningen av personalnyckeltal visar en minskning av antalet anställda jämfört med föregående år. Detta beror till viss del på de varsel som lades i samband med nya

organisationen, men också på att vissa tjänster varit vakanta under perioden i väntan på att ny personal kunnat tillträda.

När det gäller andelen sjukfrånvaron så har den totalt sett stigit något, framförallt är det inom gruppen långtidssjukskrivningar som en ökning skett.

(14)

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl.

helårsprognos för 2016

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall per 31/8 2016 Budget per 31/8

2016 Avvikelse Prognos 2016

Stab och service - 5 137 - 8 057 2 917 2 500 Vuxnas lärande - 13 003 - 15 247 2 244 1 000 Arbetsmarknad - 10 700 - 11 994 3 125 2 000

Totalt - 27 009 - 35 295 8 286 5 500

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Viadidaktnämndens avvikelse per augusti är 8 286 tkr.

Orsaken till den positiva avvikelsen är bland annat högre statsbidrag än väntat, samt överskott på personalkostnader.

I och med omorganisationen tilldelades förvaltningen medel för omställningskostnader, dessa medel har inte utnyttjas fullt ut, i och med att flera av de friställda har fått nytt arbete.

Under våren har rekryteringar genomförts på vissa vakanta tjänster, de vill säga nya tjänster som inrättats i och med den nya organisatione. Rekryteringar på staben är nu avslutade, men i och med att tillträdesdatum för tjänsterna blev runt sommaren så genereras ett överskott, dessutom kvarstår vakanta tjänster på Arbetesmarknad, vilka kommer att fortsätta att generera överskott.

För att kunna göra extra satsningar samt en osäkerhet i budgeten som las för den nya organisationen avsattes en buffert för förvaltningen, dessa pengar har ej nyttjas under året.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl.

helårsprognos för 2016

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall per 31/8 2016 Budget per 31/8

2016 Avvikelse Prognos 2016

Övriga investeringar 0 153 153 0

Totalt

(15)

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Under våren har inga investeringar gjorts, under hösten kommer de investeringar som planerats att genomföras.

(16)

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Kommunplan 2015-2018

Status Aktiviteter Kommentar

För att ge unga bättre förutsättningar på

arbetsmarknaden ska kommunen varje år i samarbete med näringslivet erbjuda sommarjobb

Katrineholms och Vingåkers kommuner erbjuder feriearbete varje år för skolungdomar i årskurs två på gymnasiet.

Under mandatperioden ska arbetet med att

effektivisera den kommunala organisationen fortsätta Viadidakt har sedan 1 januari 2016 en ny organisation i syfte att skapa förutsättningar för en mer effektiv verksamhet.

Genom vidareutveckling av e-tjänster och e- förvaltning ska servicen till invånare och företag förbättras

Arbetet har ännu inte kunnat påbörjas.

Kommunen ska ha ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete

Arbetet inom förvaltningen har tappat fart då tidigare projektledare inom förvaltningen slutat. Nysatsning kommer att göras under hösten 2016.

(17)

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/U ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor

Utfall män Kommentar

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta

14% 8% 19% Rapporteringen avser deltagare från

Katrineholm perioden jan-aug 2016 efter avslutad insats. För Vingåker är motsvarande utfall samma period totalt 16 %, kvinnor 14 %, män 17 %.

2016-09-13 Andelen

deltagare i kommunens arbetsmarknad sverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare som börjat studera

10% 13% 7% Rapporteringen avser deltagare från

Katrineholm perioden jan-aug 2016 efter avslutad insats. För Vingåker är motsvarande utfall samma period totalt 8 %, kvinnor 14 %, män 3 %.

2016-09-13

Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka

VIAN

Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare

71% 69% 73% Avser studerande på sfi 2015, alla kurser. Både studerande från Katrineholm och Vingåker ingår.

Systemstöd saknas för separat rapportering per kommun. Målsättning är att kunna göra detta till bokslut 2016. Ny mätmetod varför ingen jmf med tidigare år.

2016-09-13

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning

28% 25% 30%

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen

försörjning ska öka

VIAN, SOCN

Andel personer med

ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning

18% 13% 26% Rapporteringen avser anvisade

deltagare från socialförvaltningen i Katrineholm perioden jan-aug 2016 som går vidare till arbete efter avslutad insats. För Vingåker är motsvarande utfall samma period totalt 16 %, kvinnor 12 %, män 20 %.

2016-09-14

6.2 Utbildning

Resultatmål/U ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor

Utfall män Kommentar

Höjd

utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON

Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildnin g som klarar målen

79% 81% 77% Avser helår 2015 inom

ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Både studerande från Katrineholm och Vingåker ingår.

Systemstöd saknas för separat rapportering per kommun. Målsättning är att kunna göra detta till bokslut 2016. Ny mätmetod varför ingen jmf med tidigare år.

2016-09-13

(18)

Resultatmål/U ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor

Utfall män Kommentar

Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildnin g som klarar målen

72% 74% 70% Avser helår 2015 inom

ämnesområdena svenska, svenska som andrtaspråk, matematik och engelska. Både studerande från Katrineholm och Vingåker ingår.

Systemstöd saknas för separat rapportering per kommun. Målsättning är att kunna göra detta till bokslut 2016. Ny mätmetod varför ingen jmf med tidigare år.

2016-09-13 Andel kvinnor

och män med eftergymnasial utbildning

29% 36% 23% Avser utfall för Katrineholm 2015.

Motsvarande utfall för Vingåker 2015 är 18% för män, 28% för kvinnor och 22% totalt.

2016-09-10 Andel invånare

som upplever sig vara digitalt delaktiga Den digitala

delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON

Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga

6.3 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/U

ppdrag Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor Utfall män Kommentar Andel invånare

som använder tobak

Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andelen

invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON

Andel invånare som är fysiskt aktiva

6.4 Hållbar miljö

Resultatmål/U ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor

Utfall män Kommentar

Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncer nen

66%

(19)

Resultatmål/U ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor

Utfall män Kommentar

Minskning av energianvändni ng i

kommunens lägenhetsbestå nd sedan 2008

15%

Kommunens energiförbrukni ng ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB

Minskning av energianvändni ng i

kommunens verksamhetslo kaler sedan 2008

11%

6.5 Ekonomi och organisation

Resultatmål/U ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor

Utfall män Kommentar

Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäktern a

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning

Nettodriftskost naderna ska inte öka snabbare än skatteintäktern a

KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning

Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffekti vitet och kundnöjdhet KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB

Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslo kaler

61

Andel invånare som får svar på en enkel e- postfråga inom två

arbetsdagar

83%

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med

41%

(20)

Resultatmål/U ppdrag

Indikatorer Utfall Utfall

kvinnor

Utfall män Kommentar

kommunen via telefon Andel invånare som uppfattar att de får ett gott

bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen

100%

Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett invånarperspek tiv

89%

Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett företagarpersp ektiv

80%

Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Kundnöjdhet avseende samhällsbyggn adsförvaltninge ns information på hemsidan Ökat

medarbetareng agemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Resultat i undersökninge n kring hållbart medarbetareng agemang

78%

Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Tryggad

personalförsörj ning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN

Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskra vprofilen Andel sjukfrånvarotim mar av ordinarie arbetstid, totalt

8,6% 9,3% 6%

Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN,

VIAN, SOCN Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar

57% 58% 50%

(21)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT /2016-08-29 VIAN/2016:33 -

609

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson

Viadidaktnämnden

Yttrande över remiss Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden föreslås anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Från den 1 januari 2015 finns en bestämmelse i kommunallagen om att

kommunfullmäktige varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med denna bestämmelse är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Förslaget har remitterats till nämnderna för att ge dessa en möjlighet att yttra sig i ärendet innan det behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Viadidakt bedömer att vissa förtydliganden skulle kunna göras i programmet avseende kopplingen till övrig styrning, beskrivningen av nämndernas ansvar samt i skälen för avtalsuppföljning.

Ärendets handlingar

 Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun, förslag från kommunledningsförvaltningen 2016-06-30

Förvaltningens bedömning

Inom Viadidakts verksamhet finns privata utförare framförallt inom området vuxnas lärande. Här finns avtal med privata utbildningsanordnare inom kommunal

vuxenutbildning.

Viadidakt är positivt inställd till att inriktningen i det nu föreslagna programmet om uppföljning av privata utförare är att klarlägga vad som ska göras utifrån

bestämmelserna i kommunallagen och vilket ansvar som läggs på nämnderna.

Viadidakt vill dock överlämna till kommunledningsförvaltningen att pröva om vissa förtydliganden kan göras vad gäller kopplingen till övrig styrning, beskrivningen av nämndernas ansvar samt i skälen för avtalsuppföljning.

(22)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT /2016-08-29 VIAN/2016:33 -

609

Enligt de nya bestämmelserna i kommunallagen ska kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare innehålla ”mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare” (3 kap. 19 b §). Samtidigt har kommunfullmäktige redan i kommunplanen och i kommunens budget fastställt ett antal mål för kommunens samtliga verksamheter. För att förtydliga kopplingen till övrig styrning bedömer därför Viadidakt att programmet bör kompletteras med en skrivning om att kommunfullmäktiges övergripande mål även gäller för den verksamhet som drivs av privata utförare på uppdrag av kommunen.

En sådan integrering med redan beslutade mål rekommenderas i detta sammanhang även av Sveriges Kommuner och Landsting (Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, SKL 2015). En del av ansvaret för respektive nämnd blir då att genom avtal säkerställa att privata utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten i enlighet med de mål

kommunfullmäktige fastställt. Nämndernas måluppfyllelse återrapporteras framförallt i samband med delårsrapport och helårsuppföljning.

I kommunallagen anges vidare att om kommunen sluter avtal med en privat utförare ska kommunen ”genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över” (3 kap. 19 a §). Detta framgår i det nu föreslagna programmet som ett åtagande för nämnderna i avsnitten

Avtalsuppföljning och Information. Denna skyldighet skulle dock även uttryckligen kunna framgå i avsnittet om Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar.

Slutligen anges i avsnittet Avtalsuppföljning att ”uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata utförare särskilt ska inriktas på följande punkter:

- medborgarfokus, - säkerhet och

- risken för ekonomiska oegentligheter”

Viadidakts bedömning är att det bör förtydligas att uppföljningen av privata utförare också bör ske av följande skäl:

- kontroll av att privata utförare utför uppdrag i enlighet med mål, förfrågningsunderlag, anbud och avtal

- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster

Anna-Lena Ramstedt Förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen

(23)

Styrdokument

Program för uppföljning av privata utförare i

Katrineholms kommun

Förslag 2016-06-30

Övergripande anvisningsdokument

Fastställd av kommunfullmäktige 2016

Giltighetstid 2016-XX-XX—20XX-XX-XX

(24)

2 (5)

Datum

Beslutshistorik Gäller från

Ändring av kommunfullmäktige

-

Förvaltarskap1 -

Uppföljning

Hur: Kontroll mot ...

Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från …

När: - månader innan giltighetstiden upphör.

1Förvaltarskapet innebär ansvar för att - dokumentet efterlevs

- är tillgängligt

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet - dokumentet följs upp och revideras

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

(25)

3 (5)

Datum

1 Bakgrund

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning

och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.

Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal verksamhet är konkurrensutsatt och valbar för den enskilde.

2 Regelverk

Enligt kommunallagen ska kommunen:

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare,

- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn,

- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare,

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare.

3 Privat utförare

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc.

4 Programmets omfattning

Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och omfattar framför allt verksamheter som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar.

Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som delar av en verksamhet med stor betydelse för medlemmen (till exempel måltidsverksamhet och städning i skolan).

Uppföljnings- och informationsskyldigheten omfattar inte den del av verksamheten som lyder under statlig tillsyn.

(26)

4 (5)

Datum

Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten tydligt riktar sig till och rör medborgarna så bör likvärdiga villkor gälla för uppdraget.

6 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar

Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med privata utförare och uppdrag för kommunal regi ska följas upp. Uppföljning ska ske i samband med redovisning av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa hur nämndernas uppföljningar utfaller. I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att följa kommunens verksamheter, vilket kan leda till att vissa områden granskas särskilt på kommunstyrelsens initiativ.

Dessa granskningar av verksamheter innebär inte någon inskränkning av nämndernas ansvar för uppföljning enlig detta program. Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för uppföljningarna.

7 Avtalsuppföljning

Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata utförare genom avtal ska särskilt inriktas på:

- medborgarfokus, - säkerhet och

- risken för ekonomiska oegentligheter.

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå:

- hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och - hur brister i verksamheten ska hanteras.

-

Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska vara tydligt reglerat i avtal.

I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter och rapporterar in andra uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen.

8 Information

Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare.

Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.

När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster ansvarar nämnden för att information lämnas om samtliga utförare. Informationen ska

(27)

5 (5)

Datum

finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.

_________________

(28)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT /2016-08-03 VIAN/2016:34 -

609

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Peter Strömberg

Viadidaktnämnden

Yttrande över remiss: Motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning.

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD) har tillsammans med Joha Frondelius (KD) lämnat in en motion där de föreslår

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett resurscentrum enligt Origo-modellen

att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta landstinget, länets kommuner och polismyndigheten angående inrättandet av ett resurs- centrum i Södermanlands län.

Kommunledningsförvaltningen bereder ärendet för kommunstyrelsens räkning och har remitterat motionen den 7 juli 2016 till Viadidaktnämnden för yttrande. Yttrandet av motionen ska besvaras senast 30 september 2016.

Origo är ett resurscentrum i Stockholms län mot hedersrelaterat förtryck och våld som startade i början av 2013. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsting, Polismyndigheten region Stockholm samt 25 kommuner i samverkan.

Det finns idag ett etablerat resurscentrum i form av Barnahus i Nyköping som erbjuder insatser för barn upp till 18 år som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott.

Barnahus Nyköping är ett samverkansorgan mellan socialtjänsten i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Flen och Vingåker, Polismyndigheten,

Landstingets Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och Barn- och ungdomskliniken samt Åklagarkammaren. Länsstyrelsens har dessutom en samverkansgrupp som bland annat har till syfte att motverka våld och förtryck inklusive hederrelaterat våld.

Viadidakt arbetar med gruppen vuxna personer. Det innebär att förhållanden kring utsatthet för hedersrelaterat våld sätts i ett annorlunda perspektiv relaterat till förhållanden för barn och unga. Som komplement till SFI-undervisningen bedriver Viadidakt föräldrautbildning som inkluderar utbildning om normer och värderingar i det svenska samhället. Områden som berörs är bland annat kvinnosyn, barnuppfostran och aga av barn.

(29)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT /2016-08-03 VIAN/2016:34 -

609

Ärendets handlingar

Motion till kommunfullmäktige 2015-09-03 Remiss från kommunledningskontoret 2016-07-07

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ser ett behov att utveckla samverkan inom befintliga samverkansforum samt att se över möjligheten att utvidga verksamheten att även gälla målgruppen unga vuxna. En utökad målgrupp skulle vara en tillgång för Viadidakts verksamheter.

Viadidakt bedömer vidare att det är angeläget att i detta sammanhang bevaka de av regeringen aviserade satsningarna kring en ny Jämställdhetsmyndighet och en ny Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Den nationella strategin förväntas kunna innehålla satsningar för att stärka och utveckla våldsförebyggande insatser.

Anna-Lena Ramstedt Förvaltningschef

(30)

MOTION

Till

Kommunfullmäktige

2015 -09- 0 3

Handl.nr. yHandl.

t~ ~j i

pn~ ~ D-plan

K~%.~(,1°>- iä:2-CL`1

~' f •~,

%~

Kristdemokraterna

Katrineholm 2015-09-03

Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Origo är ett resurscentrum i Stockholms 1än mot hedersrelaterat förtryck och våld som startade i början av 2013. Verksamheten finansieras av Stockholms läns landsring, Polismyndigheten region Stockholm samt 25 kommuner.

Kostnadsfördelningen för verksamheten beräknas på varje kommuns invånarantal. Polis, barnmorska och kuratorer finns under ett tak och i arbetsgruppen talas svenska, engelska, turkiska, kurdiska, assyriska/syrianska och arabiska.

Verksamheten har specialistkompetens om frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. I dag finns en stor efterfrågan från utsatta ungdomar att få hjälp och stöd samt ett behov hos myndigheter och samhället i stort att höja kompetensen ytterligare. Samarbete mellan olika aktörer och myndigheter är central för att hjälpa utsatta ungdomar.

Verksamheten vänder sig till två olika målgrupper; ungdomar i åldern 13-26 år samt yrkesverksamma som möter och arbetar med dessa ungdomar.

Målet är att unga flickor/kvinnor och pojkar/män som utsätts för hedersxelaterat förtryck ska få kunskap om sina rättigheter och kunna leva ett li~T utan förtryck och Tåld. Man arbetar även för att yrkesverksamma som möter målgYUppen ska ha hög kompetens inom området samt samverkan mellan myndigheter och frivilliga aktörer. Origo erbjuder konsultarivt stöd och vägledning, kostnadsfria föreläsningar, länk till andra verksamheter och förmedlar kunskap, metoder och strategier.

Även Sörmland behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck. Att agera när unga utsätts för förtryck och våld är vårt ansvar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen Tuppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett resurscentrum enligt Origo-modellen.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta landstinget, länets kommuner och polismyndigheten angående inrättande av ett resurscentrum i Sörmland.

Marian Loley Joha Frondelius

Kristdemokraterna Kristdemokraterna

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :