Sammanträdesprotokoll Sida 1(37)

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare

Carolina Leijonram, kommunchef Sara Dolk, stadsarkitekt

Laila Lööw, Lärarförbundet

Peggy Dicksdotter Hermansson, konsult Sofia Andersson, kostchef

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Per Johnsson, byggnadsingenjör Anette Nilsson, socialchef

Birgitha Sahlin, förvaltningschef barn- och utbildning Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef Mattias Karlsson, ekonomichef

Monica Bergh, personalchef

Petra Genfors, kommunikationsstrateg Charlotte Ivarsson, controller

Lena Rydersten, kommunal Lena Kindsten, kommunal

Protokolljusterare Ingela Nilsson Nachtweij

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, stadshuset 2017-01-04 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 266-286

Axel Stenbeck

Ordförande

Helen Nilsson

Protokolljusterare

Ingela Nilsson Nachtweij

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-12-19

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-05 Datum då anslaget tas ned 2017-02-02 Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset

Underskrift

Axel Stenbeck, kommunsekreterare

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

KSAU § 266 Dnr 2016/000004 006 4

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2016) ... 4

KSAU § 267 Dnr 2016/000378 309 5

Redovisning genomlysning av kostenheten ... 5

KSAU § 268 Dnr 2016/000385 212 6

Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 2007) under

innevarande mandatperiod 2014-2018 ... 6

KSAU § 269 Dnr 2016/000317 821 8

Bestämmelse om hyra mellan Vimmerby kommun och Vimmerby IF

vid CEOS idrottsanläggning ... 8

KSAU § 270 Dnr 2014/000072 109 9

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi (SD) ... 9

KSAU § 271 Dnr 2013/000227 109 11

Motion angående gång och cykelväg i Frödinge (C) ... 11

KSAU § 272 Dnr 2016/000267 109 13

Motion om utveckling av och satsning på dansen i Vimmerby ... 13

KSAU § 273 Dnr 2015/000487 109 15

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala ... 15

KSAU § 274 Dnr 2016/000159 109 17

Medborgarförslag om lampor vid gångbanan vid Brunnsparken i

Södra Vi ... 17

KSAU § 275 Dnr 2016/000553 109 19

Motion om förbud att bära huvudbonad ... 19

KSAU § 276 Dnr 2016/000602 109 21

Motion om sommaraktiviteter ... 21

KSAU § 277 Dnr 2016/000618 22

Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam nämnd/förvaltning inom

miljö- och byggområdet ... 22

KSAU § 278 Dnr 2016/000616 109 24

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen ... 24

KSAU § 279 Dnr 2016/000614 109 26

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor... 26

KSAU § 280 Dnr 2016/000467 010 28

Remiss Program för hållbarhet för Vimmerby kommun ... 28

KSAU § 281 Dnr 2016/000655 058 30

Överenskommelse mellan Telia Company AB och Vimmerby

kommun ... 30

KSAU § 282 Dnr 2016/000656 058 31

Svartfiber mellan Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs ... 31

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 285 Dnr 2008/000223 010 35

Yttrande över nätkoncession för linje för en ny 130 kV elkraftledning

mellan Vimmerby och Kisa (mål nr 2010-102778) ... 35

KSAU § 286 Dnr 2016/000003 37

Kommunchefen informerar 2016 ... 37

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 266 Dnr 2016/000004 006

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2016)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att utse Ingela Nilsson Nactweij (C) att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

Tid och plats för justering; administrativa avdelningen, stadshuset, tisdagen den 4 januari.

__________________

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 267 Dnr 2016/000378 309

Redovisning genomlysning av kostenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisas genomförd genomlysning av

kostenheten. Närvarar gör Peggy Dicksdotter Hermansson, konsult, Sofia Andersson, kostchef, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Per Johnsson, byggnadsingenjör, Anette Nilsson, socialchef, Birgitha Sahlin,

förvaltningschef barn- och utbildning, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Mattias Karlsson, ekonomichef, Monica Bergh, personalchef, Petra Genfors, kommunikationsstrateg, Charlotte Ivarsson, controller, Lena Rydersten, kommunal och Lena Kindsten, kommunal.

__________________

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 268 Dnr 2016/000385 212

Aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan (ÖP 2007) under innevarande mandatperiod 2014-2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara Vimmerby kommuns översiktsplan som helhet aktuell

och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen.

att godkänna aktualitetsprövningen och dess bedömning.

att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över framtida arbete med översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en sammanfattande redogörelse.

Sammanfattning

Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen minst en gång under varje mandatperiod pröva om översiktsplanen (ÖP:n) är aktuell för att avgöra om kommunens ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras.

Gällande översiktsplan antogs 2007, det vill säga för två mandatperioder sedan, varför en aktualitetsprövning nu har gjorts.

Under samrådet har det har framkommit att en del förutsättningar har

förändrats och att vissa stycken är inaktuella men bedömningen har gjorts att översiktsplanen som en helhet fortfarande är aktuell.

Länsstyrelsens sammanfattade redogörelse saknas dock, varför aktualiserings-frågan bör tas upp på nytt när redogörelsen inkommit.

Vid dagens sammanträde redogör Sara Dolk, stadsarkitekt, i ärendet. Även Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef och Laila Lööw, lärarförbundet närvarar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

med översiktsplanen efter att länsstyrelsen inkommit med en sammanfattande redogörelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Sara Dolk, stadsarkitekt, 2016-11-23

Beslutet skickas till Länsstyrelsen

Alla förvaltningar och bolag Alla politiska partier

__________________

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 269 Dnr 2016/000317 821

Bestämmelse om hyra mellan Vimmerby kommun och Vimmerby IF vid CEOS idrottsanläggning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Kultur och fritidsenheten har, tillsammans med Peter Högberg, fått till uppgift att ta fram förslag till avtal med Vimmerby IF beträffande

Ceosvallen. Förslagen har diskuterats tillsammans med Vimmerby IF som i sin tur har tillfört arbetet mer underlag och frågor som politiken behöver ta ställning till.

Vid dagens sammanträde närvarar Mirja Holgersson, fritidssamordnare samt Peter Högbergs (S).

Beslutsunderlag

Diskussionsunderlag avtal Ceosvallen och Vimmerby IF, 2016-12-16, Id 54408

__________________

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 270 Dnr 2014/000072 109

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning

Bengt Barkstam har inlämnat en motion om trafiksäkerhetsåtgärder i Södra Vi som innefattar;

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för att snarast anlägga ett övergångsställe korsningen Idrottsgatan/Södra Storgatan

• att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för

hastighetsbegränsning främst för tunga fordon på Södra/Norra Storgatan.

Vimmerby kommun har ingen befogenhet att bestämma om

hastighetsbegränsning för tunga fordon på trafikverkets väg. Dock ligger vägen inom tättbebyggt område och då kan gatukontoret sänka hastigheten för samtliga fordon. I dagens version av ”Rätt fart i staden” finns inte kransorterna med och det finns inget uppdrag heller till

Samhällsbyggnadsavdelningen om att fortsätta utreda ”Rätt fart i staden” för kransorterna.

Det sker frekvent att trafikingenjören får samtal om höga hastigheter genom kransorterna bland annat Södra Vi.

När det gäller övergångsställe på nämnd plats finns det redan en avsmalning.

Bengt Barkstams kan hänvisas till att lämna motionen till länsstyrelsen då Trafikverket är väghållare på Södra/Norra Storgatan i Södra Vi.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Motion om ökad trafiksäkerhet i Södra Vi inlämnad av Bengt Barkstam, Dnr 2014/72/109,

Id 28286

KF till KS, KS §56/2014, Dnr 2014/72/109, Id 28339

KS till Samhällsbyggnad, KS §189/2014, Dnr 2014/72/109, Id 45380

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen Bengt Barkstam

__________________

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 271 Dnr 2013/000227 109

Motion angående gång och cykelväg i Frödinge (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med gång- och cykelväg i Frödinge i enighet med Curt Tybergs (C) tidigare motion

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då finansiering saknas i nuvarande budget.

Sammanfattning

Curt Tyrbergs (C) motion angående frågan om gång-/cykelväg i Frödinge behandlades i fullmäktige 2015-02-23. Kommunfullmäktige avslog motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alter-nativa lösningar och kostnader för en cykelväg.

Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av titta på alternativa lösningar till Curt Tyrbergs förslag.

Samhällsbyggnadsavdelningen har tittat på ett alternativ med en sträckning över fastigheten Frödinge 25:1 och samtal har förts med Göran Hultqvist, ägare till fastigheten.

I och med nyligen påbörjad verksamhet i befintliga industrilokaler har försäkringsbolaget krävt att god-känt skyddsstängsel monteras runt fastigheten. Med anledning av detta finns ingen möjlighet att an-lägga en GC-väg genom fastigheten Frödinge 25:1.

Med anledning av detta vill Samhällsbyggnadsavdelningen arbeta vidare med Curt Tyrbergs förslag och titta på en så trafiksäker lösning som möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att kostnaden för byggnation av GC-vägen finansieras genom investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då finansiering saknas i nuvarande budget.

Tomas Peterson (M) yrkar att första att-satsen korrigeras då motionen redan blivit avslagen i kommunfullmäktige och därmed inte kan bifalles.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Curt Tyberg (C), 2013-09-26, Id 26892 Kommunfullmäktiges beslut KF § 172 2013-09-30

Tjänsteskrivelse, Gunnar Mårtensson, trafikingenjör, 2015-01-13, Id 46649 Kommunstyrelsens beslut KS § 43 2015-02-03

Kommunfullmäktiges beslut KF § 2015-02-23 Bilaga, karta samt bilder, 2016-08-25 Id 54087

Beslutet skickas till Curt Tyberg (C)

Samhällsbyggnadsavdelningen Ekonomiavdelningen

__________________

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 272 Dnr 2016/000267 109

Motion om utveckling av och satsning på dansen i Vimmerby

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

Att delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby kommun utses som nod för dans i vår region.

Att avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med anledning av att det i dagsläget är en för stor kostnad

Sammanfattning

Motion från Centerpartiet om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Vimmerby kom-mun ska arbeta mot målet att Vimmerby ska utses som nod för dans och att Vimmerby verkar för att en större dansscen skapas i

Vimmerby med resurser från landstingets kulturanslag för att kunna ta emot större dansföreställningar i Kalmar län.

Att placera en större dansscen i Vimmerby skulle med stor sannolikhet innebära en kostnad för Vimmerby kommun, både genom delfinansiering och senare drift. Dessa kostnader är i dagsläget för stora och för riskfyllda.

Men förslaget bär även med sig flera fördelar som gör att frågan kan tas upp på sikt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att delvis bifalla motionen genom att arbeta för att Vimmerby kommun utses som nod för dans i vår region.

Att avslå förslaget om att en dansscen placeras i Vimmerby med anledning av att det i dagsläget är en för stor kostnad

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 51271 Kommunfullmäktiges beslut KF § 104 2016-04-25

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, vik. kommunsekreterare, id 52570 Arbetsutskottets beslut KSAU § 160 2016-08-15

Tjänsteskrivelse, Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, 2016-12-01, Id 54235

Beslutet skickas till Utvecklingsavdelningen Ingela Nilsson Nachtweij (C) __________________

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 273 Dnr 2015/000487 109

Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med

introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen.

Reservationer

Ingela Nilsson Nachtweij reserverar sig mot beslutet

Sammanfattning

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in en motion om

introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala. Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Hösten 2015 utmärktes av en dramatisk ökning av antalet nyanlända till Sverige. På såväl regional som lokal nivå (kommunerna) överraskades man av volymökningen och extra resurser var tvungna att sättas in för att kunna hantera situationen. Från februari månad 2016 minskade tillströmningen av nyanlända betydligt och läget stabiliserades.

Den totala volymen 64 elever i mars 2016 har under 6 månader minskat till 37 elever september 2016. Minskningen beror i huvudsak på två faktorer, dels det faktum att ett antal familjer inte längre finns kvar i kommunen, dels att volymen nyanlända under senare delen av 2016 är mycket låg även i jämförelse med tidigare år. Kvarstående 37 elever är fördelade på fem skolor varav 24 finns placerade på tre ytterskolor. Elevernas skolplacering utgår ifrån var de asylsökande familjerna bor.

Prognosen framåt i tid är att volymen kommer att minska ytterligare

beroende på nya nationella bestämmelser innehållande krav och restriktioner för mottagande av asylflyktingar.

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala utifrån att elevunderlaget asylflyktingar F-6 för närvarande är otillräckligt för att starta skolverksamhet med introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 20915).

Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-23, KF § 285.

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden Ingela Nilsson Nachtweij (C) __________________

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 274 Dnr 2016/000159 109

Medborgarförslag om lampor vid gångbanan vid Brunnsparken i Södra Vi

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla Mathilda Jacobsson medborgarförslag om gatlampor längs GC-vägen vid Brunnsparken i Södra Vi.

att kostnaden för anläggning av gatlampor finansieras genom investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då finansiering saknas i nuvarande budget.

Sammanfattning

Mathilda Jacobsson skickade 2016-03-14 in ett medborgarförslag om att det behövs belysning utmed gångbanan vid Brunnsparken i Södra Vi då det är väldigt mörkt där om kvällarna.

Samhällbyggnadsavdelning ger medhåll till medborgarförslaget och anser att belysning längs med GC-banan är på sin plats. GC-banan i Södra Vi är både ett viktigt promenadstråk och en säker skolväg för eleverna till Södra Vis skola. Belysning utmed gc-banan är att föredra då det inger en trygghet, under dygnets mörka perioder, för trafikanter. Då GC-banan ligger en liten bit från Södra Storgatan bedöms belysningen därifrån inte räcka.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla Mathilda Jacobsson medborgarförslag om gatlampor längs GC-vägen vid Brunnsparken i Södra Vi.

att kostnaden för anläggning av gatlampor finansieras genom investeringsbudgeten och beslutas om i särskild ordning då finansiering saknas i nuvarande budget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Mathilda Jacobsson, Id 50571

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut KF § 55 2016-02-29

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-03-14, Id 50754 Arbetsutskottet beslut KSAU § 15 2016-03-21

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör, 2016-10-07, Id 52649

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen Mathilda Jacobsson

__________________

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 275 Dnr 2016/000553 109

Motion om förbud att bära huvudbonad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar

att remittera ärendet till personalavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut

att personalavdelningen ger barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i frågan.

Sammanfattning

Det är idag regel att en elev inte ska bära mössa eller keps under lektionstid.

Gör man det får man en tillsägelse att ta av detta under lektionstid, men det gäller inte de nyanlända som kommer hit och börjar skolan. De har rätt att komma med huvudbonad som slöja eller liknande. Dessa huvudbonader anser vi sverigedemokrater är en kränkning och förnedring av det kvinnliga könet. Svenska skolan är folkrätts- och grundlagsskyldig att verka för att lära ut jämställdhet. Vi anser att slöjan stör undervisningen och den är ett uttryck för att begränsa och sexualisera flickor och slöjan hör inte hemma i svenska klassrum. Flickor ska aldrig tillåtas diskrimineras i sin jämställdhet gentemot pojkar så därmed ska alla typer av beslöjning förbjudas i skolor och

gymnasium samt inom kommunala yrken i Vimmerby kommun. Flickor och kvinnor tvingar oftast bära detta mot sin vilja och då anser vi

Sverigedemokrater att vi hjälper och underlättar för flickor med ett förbud att inte använda detta. Detta strider inte mot deras religion utan är endast ett förtryck mot flickan.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att all huvudbonad förbjuds under skoltid, men keps och mössa får bäras på raster. Undantag från detta är besökare till skolan som av yrkesskäl måste bära uniform, t ex polis, brandkår osv.

att slöja, niqab och burka ska förbjudas på kommunala arbetsplatser i

Vimmerby kommun och att detta skrivs in i de lokala ordningsföreskrifterna

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar

att remittera ärendet till personalavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut

att personalavdelningen ger barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i frågan.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Sandor Högye (SD), Kerstin Högye (SD) och Kjell Jakobsson (SD), 2016-10-20 Id 53685.

Kommunfullmäktiges beslut KF § 221 2016-10-24

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-11-28, Id 54159

Beslutet skickas till Personalavdelningen __________________

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 276 Dnr 2016/000602 109

Motion om sommaraktiviteter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att remittera ärendet till utvecklingsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Sammanfattning

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om sommar- aktiviteter för barn och unga i kommunen. Under sommaren 2016

arrangerades sommaraktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt sätt och delvis finansierat med medel från staten. Sommarens aktiviteter har utvärderats och vissa förbättringsområden har identifierats. En viktig

förutsättning är en tidig dialog mellan kommunen, föreningsliv och näringsliv och planering.

Centerpartiet föreslår genom denna motion att utvecklingsavdelningen snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med

föreningsliv och näringsliv och att vistelse vid badsjö under ordnade former prioriteras vid samordningen av sommaraktiviteter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att remittera ärendet till utvecklingsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54108 Kommunfullmäktiges beslut KF § 255 2016-11-28

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54386

Beslutet skickas till Utvecklingsavdelningen __________________

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 277 Dnr 2016/000618

Motion om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam

nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Sammanfattning

Micael Glennfalk (M) har genom motion väckt frågan om utvärdering av samverkan mellan Hultsfreds och Vimmerby kommuner rörande gemensam nämnd/förvaltning inom miljö- och byggområdet. I det arbete som förelåg inför beslutet var kommunerna överens om att utvärdera samarbetet ur ett kundperspektiv efter två år och denna tidpunkt inträffar vid årsskiftet.

Micael Glennfalk (M) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag som huvudman för undersökningen att

1. lägga ut uppdraget på extern part att omgående utvärdera samarbetet.

2. att utvärderingen sker genom djupintervjuer vid personligt möte eller per telefon och inte enbart genom ett frågeformulär med ja/nej-svar.

3. att på grund av tidsbristen utvärderingen görs skyndsamt då eventuell uppsägningstid av samarbetsavtalet är två år.

4. att utvärderingen inte delegeras till nämnden eller förvaltningen att själva hantera utan handlas upp av kommunstyrelsen för att redovisas direkt till kommunfullmäktige, gärna med förslag på om avtalet ska sägas upp, omförhandlas eller vara kvar oförändrat.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Micael Glennfalk (M), Id 54167 Kommunfullmäktiges beslut KF § 261 2016-11-28

Beslutet skickas till

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 278 Dnr 2016/000616 109

Motion om politisk organisation i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till administrativa avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

att remittera motionen till partigrupperna för yttrande. Svar ska vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 1 februari 2017.

Sammanfattning

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt frågan om politisk organisation i kommunstyrelsen och föreslår att två utskott ska inrättas inom kommunstyrelsen. Anledningen är att kommunstyrelsen med jämna

mellanrum får synpunkter och kritik från revisorerna i att man till fullo inte lever upp till sitt ansvar om uppföljning och styrning av de verksamheter kommunstyrelsen ansvarar för.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att fullmäktige beslutar att inrätta ett samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen från och med 1 mars 2017 och ett utvecklingsutskott under kommunstyrelsen från och med 1 mars 2017.

Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till administrativa avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

att remittera motionen till partigrupperna för yttrande. Svar ska vara kommunsekreteraren tillhanda senast den 1 februari 2017.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 54165 Kommunfullmäktiges beslut KF § 260 2016-11-28

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Administrativa avdelningen Partigrupperna

__________________

(26)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 279 Dnr 2016/000614 109

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelseförvaltningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

att barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt inköpscentralen ges möjlighet att yttra sig i frågan.

Sammanfattning

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor är inlämnad av Matilda Gustafsson. Av medborgarförslaget framgår att det finns stränga krav på säkerhet i skolor och förskolor, men att ytterligare en faktor behöver regleras för att barn ska vara säkra och det är reglering av de farliga kemikalierna som finns i produkter och varor i inomhusmiljön.

Många vardagsprodukter kan innehålla främmande och farliga ämnen och barn exponeras av ämnena via luft och damm. Exempel på produkter är kläder, textil, möbler, leksaker, golv, väggar och elektronik.

Matilda Gustafsson yrkar att Vimmerby kommun beslutar

1. skärpa miljö- och hälsokraven i den kommunala upphandlingen för att få en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att inköp sker så att lägstapris inte är styrande.

2. anta ett handlingsprogram för en giftfri förskola som omfattar en kartläggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer ekologisk mat utan farliga kemikalier.

3. ställa krav på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varar med potentiellt farligt kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsföreningens rapport "Giftfria barn leka bäst").

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kemikalieaspekter ingår.

6. ställa krav på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår.

7. implementera krav mot miljögifter och farliga kemikalier i de delar av styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen.

Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelseförvaltningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

att barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt inköpscentralen ges möjlighet att yttra sig i frågan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Matilda Gustafsson 2016-11-24 Kommunfullmäktiges beslut KF § 256 2016-11-28

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-08, Id 54388

Beslutet skickas till Axel Stenbeck

__________________

(28)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 280 Dnr 2016/000467 010

Remiss Program för hållbarhet för Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen mottog i september Remiss – Program för hållbarhet för Vimmerby kommun. Arbetsutskottet remitterade remissen till samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen.

I oktober förlängdes svarstiden från den 7 november till den 23 december. I nuvarande delegationsordning är det kommunstyrelsen som besvarar remisser. För att kunna utnyttja förlängd remisstid på bästa sätt föreslås därför att besvarande av remissen delegeras till arbetsutskottet. Remissvaret hanteras därmed vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december.

Den strategiska ledningen i Vimmerby kommun har haft frågan uppe på två koncernledningsmöten under hösten. Alla nämnder och bolag har fått möjlighet att yttra sig och kommer så att göra från barn-och

utbildningsnämnden, socialnämnden, Vimmerby Energi och Miljö AB och Vimarhem AB. Tjänstemannaledningen har också diskuterat frågan utifrån ett helhetsperspektiv och lämnar här ett gemensamt yttrande som också är kommunstyrelseförvaltningens eget förslag på remissvar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens beslut MBN § 127 2016-08-17

Remiss program för hållbarhet för Vimmerby kommun 2016-09-09 dnr 2016/467

Förlängd svarstid Remiss Program för hållbarhet 2016-10-05 dnr 2016/467 Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-11-30, Id 54212

(29)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden __________________

(30)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 281 Dnr 2016/000655 058

Överenskommelse mellan Telia Company AB och Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna överenskommelse mellan Telia Company AB och Vimmerby kommun

Sammanfattning

Föreliggande överenskommelse utgår från ett avtal som tecknats mellan Telia Company och Kalmar läns landsting och kommuner.

Föreliggande överenskommelse ligger inom arbetsutskottet beslutanderätt enligt gällande delegationsordning.

Överenskommelsen börjar gälla från och med 2017-01-01.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna överenskommelse mellan Telia Company AB och Vimmerby kommun

Beslutsunderlag

Avtal telefoni- och datakommunikationstjänster 2017, 2016-04-16, Id 54443 Leveransöverenskommelse KLLOK Vimmerby kommun 2016-12-14, Id 54433

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-14, Id 54434

Beslutet skickas till Administrativa avdelningen Telia Company AB

__________________

(31)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 282 Dnr 2016/000656 058

Svartfiber mellan Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Att ge kommunalförbundet ITSAM i uppdrag att genomföra föreslagen fiberspråksplanering mellan Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs.

Att bevilja de i investeringsbudget 2017 avsatta medel för

infrastrukturprojekt fiber för att anlägga svartfiber för 200 tkr.

Att finansiering sker genom likvida medel.

Sammanfattning

I samband med överenskommelsen mellan Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens Värld AB (med flera) angående övertagande av Astrid Lindgrens Näs har frågan om fibersträckning blivit aktuell.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Att ge kommunalförbundet ITSAM i uppdrag att genomföra föreslagen fiberspråksplanering mellan Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs.

Att bevilja de i investeringsbudget 2017 avsatta medel för

infrastrukturprojekt fiber för att anlägga svartfiber för 200 tkr.

Att finansiering sker genom likvida medel.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut KF § 155 2016-06-27 Kommunfullmäktiges beslut KF § 235 2016-11-28

E-post konversation mellan ITSAM och Vimmerby kommun, 2016-12-14, Id 54435.

Karta över föreslagen sträckning, 2016-12-14, Id 54436.

(32)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kalkyl för svartfiber, 2016-12-14, Id 54437

Tjänsteskrivelse, Axel Stenbeck, kommunsekreterare, 2016-12-14, Id 54438

Beslutet skickas till Kommunalförbundet ITSAM Vimmerby Fiber AB

Ekonomiavdelningen __________________

(33)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 283 Dnr 2016/000293 214

Diskussion om framtida markanvändning inom Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Arbetsutskottet diskuterar framtida markanvändning inom Vimmerby kommun.

__________________

(34)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 284 Dnr 2016/000660 104

Årlig utbetalning partistöd 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.

Sammanfattning

Partistöd betalas ut enligt gällande regler antagna av KF 2015-03-30 § 68.

Ekonomiavdelningen föreslår att utbetalning ska ske enligt bifogad sammanställning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Att fastställa utbetalning av partistöd får år 2017 till 439 040 kr.

Beslutsunderlag

Regler får partistöd i Vimmerby kommun enligt KF 2015-03-03 § 68.

Tjänsteskrivelse samt sammanställning, Ingunn Nilsen Andersson, controller, 2016-12-15

Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen __________________

(35)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 285 Dnr 2008/000223 010

Yttrande över nätkoncession för linje för en ny 130 kV elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa (mål nr 2010- 102778)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet beslutar att anta nedanstående skrivelse och översända denna till E.ON Elnät Sverige AB.

Beslutsunderlag

Skrivelse, arbetsutskottet, 2016-12-13, Id 54424

Sammanfattning

E.ON Elnät Sverige AB har erhållit nätkoncession för en ny 130 kV kraftledning mellan Vimmerby och Kisa. Kinda kommun och Vimmerby kommun har den 2016-09-02 träffat E.ON för ett inledande möte angående utbyggnaden. Vid mötet var Kinda kommun och Vimmerby kommun tydliga med att man vill att E.ON ska bygga kraftledningen utan att använda

kreosotstolpar. E.ONs representanter lovade då att ta med sig frågan till E.

ON Elnät för ställningstagande.

Eftersom Kreosot ska utfasas och EU ska göra en översyn av godkännandet av kreosot som aktivt ämne i produkter inom EU till 2018, bör E.ON redan nu klargöra att kreosotstolpar inte ska användas vid utbyggnaden av ny 130 kV- ledning mellan Vimmerby och Kisa.

Vimmerby kommun vill därför på nytt påtala att E.ON bör undvika kreosotimpregnerade stolpar samt att E. ON återkommer med ett tydligt besked i frågan senast den 2017-02-01.

Med vänliga hälsningar Tomas Peterson (M) Helen Nilsson (S)

(36)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Beslutsunderlag

Skrivelse, arbetsutskottet, 2016-12-13, Id 54424

Beslutet skickas till

E.ON Elnät Sverige AB.

__________________

(37)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 286 Dnr 2016/000003

Kommunchefen informerar 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.

__________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :