Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Full text

(1)

Ledamöter Lisa Karlsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton (KD)

Harald Takvam (KD) Jonny Nilsson (S)

Ersättare Lars-Åke Svensson (C )

Övriga

närvarande Peter Robertsson, kommunarkitekt §§ 12 – 17 Eivor Hardinsson, sekreterare

Justerare Lisa Karlsson Datum för

justering 2015-02-19 Paragrafer: 11 - 20

Underskrifter

Sekreterare Eivor Hardinsson

Ordförande Tommy Andersson

Justerare Lisa Karlsson

(2)

Förvaringsplats för

protokollet Miljö- och byggnadskontoret Underskrift

Eivor Hardinsson

(3)

§ 12 Nybyggnad av kontor och lager, Misterhult 2:40 6 - 7

§ 13 Ansökan om tillbyggnad av industribyggnad med lager, Misterhult 2:38 8 - 9

§ 14 Ansökan om bygglov för montering av vepa på kulturhuset, Markaryd

60:2

10 - 11

§ 15 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation, Markaryd

9:1

12 - 13

§ 16 Ansökan om strandskyddsdispens för växthus, Hylte 1:24 14 -

15

§ 17 Ansökan i efterhand om strandskyddsdispens för båthus, Åsa 1:4 16 - 17

§ 18 Årsredovisning 2014 18

§ 19 Ändring av sammanträdesdatum i mars 19

§ 20 För kännedom 20

(4)

Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2015/2.002

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut.

Sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.

Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut om startbesked, slutbesked/bevis samt bekräftelse av anmälan fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson

D PR 8/15 – D PR 17/15

Bekräftelser av anmälan sam slutbesked fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

D UM 1/15 – D UM 7/15

Tillstånd till att inrätta avloppsanordning av typen trekammarbrunn samt tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoalett fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektör Ylva Zimmerbäck

VA 1/2015 Norra Haghult 1:25

VA 2/2015 Sånna 2:10

VA 3/2015 Norra Haghult 1:22

VA 4/2015 Mjäryd 1:38

VA 5/2015 Tuthult 1:41

VA 6/2015 Fjärhult 1:8

Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registreringen fattat av livsmedelsinspektör Lars-Bertil Pettersson

Dnr 2015-000024 Hinneryd 4:1 Svenska

matgrossisterna AB

Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Martin Berntsen G14519 Avstyckning från Skinnersböke 1:59

(5)

MBN § 11

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-02-04

Delegationsbeslut 2015-01-12 – 2015-02-04 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson

Delegationsbeslut 2015-02-04 – 2015-02-06 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

(6)

Nybyggnad av kontor och lager, Misterhult 2:40

Dnr 2014/264.232

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en kontors- och lagerbyggnad på fastigheten Misterhult 2:40. Byggnationen får ej påbörjas innan startbesked har utfärdats. Förutsättningar knutna till det beviljade bygglovet preciseras under rubriken ”För bygglovet gäller följande” i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. Avgift för beviljat bygglov inklusive avgift för startbesked skall vara 42.020:- kronor och avgift för nybyggnadskarta skall vara 3.418:- kronor. Planavgiften skall vara 59.256:- kronor. Den totala avgiftssumman uppgår till 104.694:- kronor.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om nybyggnad av en lagerbyggnad med tillhörande kontorsutrymmen på en del av fastigheten Misterhult 2:18 utmed Motorväg E4. Byggnaden avses få en storlek av 1.000 m² och uppföras i två våningar. Grundläggning sker genom en kombinerad gjuten platta och plintverk för den bärande konstruktionen.

Fasadbeklädnad utgörs av plåt och taktäckning av papp likt tidigare byggnation i samma område på nuvarande Misterhult 2:38.

Kontorsutrymmena utförs som entresolplan inuti byggnaden där plan två nås med hiss för god tillgänglighet.

Då byggnationen följer gällande detaljplan och utförs längre från fastighetsgränsen än 4,5 meter underrättas berörda sakägare i efterhand.

Lovhanteringen avses delas upp i två etapper där första startbeskedet avser grundläggning och stomresning och där andra etappen avser resterande byggnation. Ett tekniskt samråd beträffande grundläggning och stomresning har genomförts 2015-02-09.

För bygglovet gäller följande:

- Detta bygglov inkluderar startbesked endast för etapp 1 - grundläggning och stomresning.

- Som kontrollansvarig godkänns anmäld Jan Göransson, Phersco AB, Box 50, 341 21 Ljungby.

(7)

MBN § 12

- Byggherrens förslag till kontrollplan 2015-02-09 godkänns.

- Ett tekniskt samråd skall genomföras innan startbesked kan utfärdas för etapp 2 av byggnationen.

- Miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök skall genomföras i samband med stomresning men före det att inklädnaden har färdigställts. Beslut om ytterligare arbetsplatsbesök fattas i samband med platsbesöket vid stomresningen.

- Innan slutbesked kan utfärdas för byggnationen som helhet skall ett slutsamråd genomföras.

- Sökanden/Byggherren skall skriftligen meddela Miljö- och byggnadskontoret när arbetena påbörjas och när de har avslutats.

- Bevis om färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt då byggnationen ej avser bostadsändamål.

- Avgift (enligt 2014 års taxa) för beviljat bygglov inklusive avgift för startbesked skall vara 42.020:- kronor.

- Avgift (enligt 2014 års taxa) för nybyggnadskarta skall vara 3.418:- kronor.

- Planavgiften (enligt 2014 års taxa) skall vara 59.256:- kronor.

Faktura för avgifterna skickas separat.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, 2014-12-16 Upprättad nybyggnadskarta, 2015-02-06

Byggherrens förslag till kontrollplan, 2015-02-09 Tjänsteskrivelse, 2015-02-11

Beslutet expedieras till:

Sökanden Kontrollansvarig Trafikverket Berörda sakägare

(8)

Ansökan om tillbyggnad av industribyggnad med lager, Misterhult 2:38

Dnr 2013/387.232

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med lager på fastigheten Markaryd 2:38. Byggnationen får ej påbörjas innan startbesked har utfärdats. Förutsättningar knutna till det beviljade bygglovet preciseras under rubriken ”För bygglovet gäller följande” i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. Avgift för beviljat bygglov för tillbyggnad skall vara 48.131:- kronor inklusive avgift för startbesked.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har tidigare inkommit en ansökan om nybyggnad av en cellplastindustri på fastigheten Misterhult 2:18 invid motorväg E4 öster om Markaryds tätort. På platsen har nu en lantmäteriförrättning genomförts och den aktuella fastigheten betecknas nu Misterhult 2:38. Bygglov för nybyggnad av cellplastindustrin har beviljats 2013-11-21 och denna ansökan avser en tillbyggnad med ytterligare lager till den befintliga verksamheten.

Tillbyggnaden utförs på den befintliga byggnadens sydvästra sida och avser en tillkommande byggnadsyta på 900 m². Fasadbeklädnad och taktäckning utförs likt den befintliga byggnaden i plåt med en matt svart ton och ljusare detaljer. Tillbyggnaden utförs i enlighet med gällande detaljplan och med ett större avstånd från fastighetsgränsen än 4,5 meter varför sakägare underrättas i efterhand.

För bygglovet gäller följande:

- Som kontrollansvarig godkänns anmäld Jan Göransson, Pehrsco AB, Box 50, 341 21 Ljungby.

- Innan startbesked kan utfärdas skall en godkänd kontrollplan för tillbyggnaden inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.

- Innan startbesked kan utfärdas skall en godkänd reviderad brandskyddsbeskrivning inlämnas till Miljö- och byggnadskontoret.

- Tekniskt samråd bedöms ej som erforderligt.

-

(9)

MBN § 13

- Arbetsplatsbesök skall genomföras i samband med att stommen är rest och taktäckning har skett men innan konstruktionen till fullo har färdigställts.

- Slutsamråd skall genomföras innan slutbesked kan utfärdas.

- Bevis om färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt då byggnationen ej avser bostadsändamål.

- Avgift för beviljat bygglov skall vara 48.131:- kronor inklusive avgift för startbesked enligt 2015 års bygglovtaxa. Faktura för avgiften skickas separat.

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov för nybyggnad, 2013-10-18.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad, 2015-02-09.

Tjänsteskrivelse, 2015-02-09.

Beslutet expedieras till:

Sökanden Kontrollansvarig Trafikverket Berörda sakägare

(10)

Ansökan om bygglov för montering av vepa på kulturhuset, Markaryd 60:2

Dnr 2014/260.232

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för montering av vepa på kulturhuset, fastigheten Markaryd 60:2. Arbetet får ej påbörjas innan startbesked har meddelats. Förutsättningar knutna till det beviljade bygglovet preciseras under rubriken ”För bygglovet gäller följande” i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. Avgift för beviljat bygglov skall vara 2.486:- kronor.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om bygglov för montering av en vepa på kulturhusets södra fasad på fastigheten Markaryd 60:2. Vepan avser utställnigen om Markaryds idrottshistoria och kommer synas utmed Drottninggatan. Vepans storlek uppgår till 5 x 3 meter och kommer enligt ansökan inte att vara belyst.

Berörda sakägare har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på ansökan under perioden från 2015-01-12 till och med 2015-02-06. Under yttrandetiden har Miljö- och byggnadskontoret inte mottagit någon erinran men Trafikverket upplyser om vikten av en fast förankring av vepan och vilka allmänna regler som gäller för reklam utmed väg.

För bygglovet gäller följande:

- Innan startbesked kan utfärdas skall sökanden/byggherren inlämna ett godkänt förslag till kontrollplan.

- Anmälan av en certifierad kontrollansvarig bedöms ej som erforderligt.

- Bevis om färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt då åtgärden ej avser bostadsändamål.

- Sökanden/byggherren skall skriftligen meddela Miljö- och byggnadskontoret när monteringsarbetena påbörjats och när de har avslutats.

- Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd bedöms ej som erforderliga.

- Avgift för beviljat bygglov skall vara 2.486:- kronor.

(11)

MBN § 14

Beslutsunderlag

Ansökan om bygglov, 2014-12-12.

Trafikverkets yttrande, 2015-02-02.

Tjänsteskrivelse, 2015-02-06.

Beslutet expedieras till:

Sökanden Trafikverket Berörda sakägare

(12)

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för återvinnings- station, Markaryd 9:1

Dnr 2006/384.235

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förlängning av det tidsbegränsade bygglovet tills annan plats anvisats, dock längst intill 2015-05-31. Avgift för förlängning av det tidsbegränsade bygglovet skall vara 375:- kronor.

Förutsättningar knutna till det tidsbegränsade bygglovet preciseras under rubriken ”För det tidsbegränsade bygglovet gäller följande” i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för uppställning av en återvinningsstation på fastigheten Markaryd 9:1 i centrala Markaryd. Det tidsbegränsade bygglovet har tidigare förlängts så att löptider sträcker sig fram till och med 2015-03-07. Ansökan avser en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet.

Då ansökan inkom 2006 före den lagändring från 1 januari 2008 som innebar att begreppet ”tillfällig åtgärd” byttes mot ”tidsbegränsat bygglov”

skall ärendet prövas enligt den äldre lagstiftningen.

För det tidsbegränsade bygglovet gäller följande:

- Förlängningen av detta tidsbegränsade bygglov gäller tills annan plats anvisats, dock längst intill 2015-05-31.

- Sökanden skall meddela Miljö- och byggnadskontoret när miljöstationen avses flyttas.

- Avgift för förlängning av det tidsbegränsade bygglovet skall vara 375:- kronor. Faktura för avgiften skickas separat.

Beslutsunderlag

Ursprunglig ansökan om tidsbegränsat lov, 2006-06-19 Ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov, 2014-11-19 Tjänsteskrivelse 2014-12-17

(13)

MBN § 15

Beslutet expedieras till:

Sökanden Berörda sakägare

(14)

Ansökan om strandskyddsdispens för växthus, Hylte 1:24

Dnr 2014/261.235

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av ett växthus på fastigheten Hylte 1:24 då byggnaden uppförs inom en etablerad tomtplats. Förutsättningar knutna till den beviljade strandskyddsdispensen preciseras under rubriken ”För strandskyddsdispensen gäller följande” i avsnittet Bakgrund och sammanfattning. Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 1.500:- kronor. Faktura för avgiften skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om strandskyddsdispens och en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett växthus på fastigheten Hylte 1:24 söder om Markaryd. Byggnationen utförs inom 200 meters strandskyddsområde från Hannabadssjön och avser ett växthus med en byggnadsyta på 20 m². Växthuset uppförs i anslutning till ett befintligt enbostadshus och på ett avstånd av ca 145 meter från strandlinjen.

Särskilda skäl

Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnaden av växthuset har sökanden angivit följande:

- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

- Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse verksamhet eller annan exploatering.

- Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området.

Bedömning

Växthuset uppförs i anslutning till ett befintligt enbostadshus och inom ett område vilket är att betrakta som en redan ianspråktagen tomt. Av de särskilda skäl som sökanden angivit finns det därför grund i att området saknar betydelse för strandskyddets syften och att utvidgningen avser en pågående verksamhet, i detta fall bostadsändamål. Att området är väl avskilt av väg stämmer till viss del men vägen är dock för smal för att kunna anses utgöra en väl avskiljande barriär. Kringliggande bebyggelse

(15)

MBN § 16 forts

avskärmar delvis Hylte 1:24 från strandområdet. Vid en samlad bedömning anses tillräckliga skäl föreligga för att bevilja en strandskyddsdispens för nybyggnad av ett växthus på Hylte 1:24.

För strandskyddsdispensen gäller följande:

- Strandskyddsdispensen fritar ej sökanden från skyldigheter under annan lagstiftning.

- Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats efter senast 5 år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

- För den beviljade strandskyddsdispensen gäller handlingar registrerade på Miljö- och byggnadskontoret 2014-12-15.

- Länsstyrelsen Kronobergs Län äger rätten att överpröva beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit del av beslutet.

Sökanden uppmanas därför att avvakta tiden för överprövning innan byggnationen påbörjas.

- Denna strandskyddsdispens inkluderar ej beslut om bygglov, byggnationen får ej påbörjas före det att startbesked har utfärdats.

Beslutsunderlag

Ansökan om strandskyddsdispens, 2014-12-15.

Ansökan om bygglov, 2014-12-15.

Tjänsteskrivelse, 2015-01-16.

Beslutet expedieras till:

Sökanden

Länsstyrelsen i Kronobergs län

(16)

Ansökan i efterhand om strandskyddsdispens för båthus, Åsa 1:4

Dnr 2014/118.239

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för båthus på fastigheten Åsa 4:1 i Markaryds kommun.

Motivering till avslag är att byggnationen har utförts utanför etablerad tomtplats, att byggnationen inverkat negativt på djur- och växtlivet så väl på land som i vatten och att den fria passagen för djur- och friluftsliv har påverkats negativt. Avgift för avslag skall vara 1.600:- kronor. Faktura för avgiften skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av ett båthus på fastigheten Åsa 1:4. Fastigheten är belägen ca 3 km nordöst om Timsfors samhälle vid Lagans norra strand.

Båthuset är ca 25 kvadratmeter stort och står på ett betongfundament som vilar i vattnet. Ovanpå fundamentet stagas huset upp av en stålbalkskonstruktion som sedan husets trästomme förankrats vid.

Sökanden har även framfört betydelsen av reglerna för Attefallhus då husets är ca 25 kvadratmeter stort. Dessa regler kan inte tillämpas i detta fall då Attefallhus är komplementbostadshus och inte båthus samt att Attefallhus skall finnas i den befintliga bebyggelsens närhet. Då den befintliga bebyggelsen ligger som närmast ca 250 meter längre norrut kan båthuset inte anses ligga i den befintliga bebyggelsens närhet. Vidare prövas även Attefallhus under strandskyddslagstiftningen då dessa komplementbostäder kräver en bygganmälan.

Grävningsarbeten i vatten och i strandlinjen kräver tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen, av denna anledning översänds även handlingarna till Länsstyrelsen Kronobergs Län för behandling.

Avslag i bygglovs- och strandskyddsärenden beräknas utefter tidsersättning, för nedlagd handläggningstid på två arbetstimmar á 800:- föreslås en avgift på totalt 1.600:- kronor.

(17)

MBN § 17 forts

Särskilda skäl

Som särskilt skäl för att bevilja strandskyddsdispensen framför sökanden att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet. I beskrivningen som tillhör ansökan argumenterar sökanden för att strandskyddets syfte för det rörliga friluftslivet skulle vara tämligen lågt då närliggande mark beskrivs som svårframkomlig eller odlad mark.

Samlad bedömning

Båthuset uppförs inte inom någon etablerad tomtplats eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Byggnationen har tagit strandskyddad mark och vatten i anspråk på ett sätt som förhindrar det rörliga friluftslivets fria passage. Vidare inverkar båthusets byggnation på djur- och växtlivet så väl på land som i vattnet. Båthuset har uppförts ca 240 meter från närmaste byggnad på fastigheten vilket inte är att betrakta som en byggnation inom etablerad tomtplats. Vid en samlad bedömning konstateras att byggnationen av båthuset strider mot strandskyddets syften och att det särskilda skäl som angivits inte väger tyngre än allmänhetens tillträde till vattenlinjen. Som referens vid bedömningen har rättsfall 2005-M 2419 från Mark- och miljödomstolen, beslutsdatum 2006-06-26. I det aktuella rättsfallet fanns även en nätbod för fiske på platsen men byggnationen av båthuset i rättsfallet men kommunen respektive Länsstyrelsen medgav inte någon strandskyddsdispens. I detta aktuella fall finns inte någon anslutande bebyggelse alls.

Beslutsunderlag

Ansökan i efterhand om strandskyddsdispens, 2014-08-21 Tjänsteskrivelse, 2014-09-02

Beslutet expedieras till:

Sökanden

Länsstyrelsen i Kronobergs län

(18)

Årsredovisning 2014

Dnr 2013/301.041

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner upprättad årsredovisning 2014.

Bakgrund och sammanfattning

Verksamheten visar ett nettoöverskott på 176 tkr. Av överskottet avser 689 tkr lägre kostnader och 513 tkr lägre intäkter än budgeterat.

Personalkostnaderna visar på ett överskott på 615 tkr genom tre föräldraledigheter och en långtidssjukskrivning. Även i år var bygglovsintäkterna lägre än budgeterat, i år var de 458 tkr lägre.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-02-06 Årsredovisningen 2014

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

(19)

Miljö- och byggnadsnämnden

2015-02-16

MBN § 19

Ändring av sammanträdesdatum i mars

Dnr 2015/26.006

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sammanträdet ska hållas den 23 mars 2015 istället för den 16.

Bakgrund och sammanfattning

Med anledning av förändrat budgetarbete föreslås att sammanträdet i mars ändras från den 16 till den 23 mars.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-03-16

(20)

För kännedom

Dnr 2015/1.400

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.

Sammanställning

Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2015-02-10

- Avslår överklagandet vilket innebär att nämndens beslut om bygglov för skylt på Trälora 1:26 upphävs.

Trafikverket 2015-02-11

- Yttrande angående ombyggnad på fastigheten Sparbanken 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-02-16

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :