Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

454,7 1 mån (%) -10,9

Nettoskuld (MSEK) -210,8 3 mån (%) 16,5

Enterprise Value (MSEK) 244,0 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 85,7 YTD (%) -25,4

Antal aktier f. utsp. (m) 42,9 52-V Högst 17,3

Antal aktier e. utsp. (m) 42,9 52-V Lägst 8,5

Free Float (%) 27,9 Kortnamn NUE

13/14 14/15 15/16E 16/17E

Omsättning (MSEK) 79,5 29,8 21,2 75,2

EBITDA (MSEK) 8,2 -63,8 -103,8 -54,1

EBIT (MSEK) 6,9 -64,9 -105,2 -55,6

EBT (MSEK) 6,3 -62,1 -105,5 -56,0

EPS (just. SEK) 0,33 -2,26 -2,79 -1,21

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) N/A -62,5 -28,9 255,0

EPS tillväxt (%) N/A N/A N/A N/A

EBIT-marginal (%) 8,7 -217,8 -496,5 -74,0

13/14 14/15 15/16E 16/17E

P/E (x) N/A N/A neg. neg.

P/BV (x) N/A N/A 2,1 2,8

EV/Omsättning (x) N/A N/A 11,5 3,2

EV/EBITDA (x) N/A N/A neg. neg.

EV/EBIT (x) N/A N/A neg. neg.

Direktavkastning (%) N/A N/A N/A N/A

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

SEB Venture Capital 23,5% 0,2353 23,5%

Sunstone Capital 20,8% 0,2084 20,8%

Industrifonden 20,0% 20,0%

• Nytänkande bioteknik

• Fokus på egna projekt

• Avtal inom räckhåll

NASDAQ OMX First North Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Remium Nordic, Bolagsrapporter, Holdings

RÖSTER

Nytänkande bioteknik. Nuevolution är ett bioteknikföretag vars mål är att ta fram läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade) inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar. Grunden för Nuevolutions framgångar ligger i bolagets internt utvecklade drug discovery plattform, Chemetics ® som har använts i 15 samarbetsavtal med världsledande läkemedelsföretag som Novartis, Merck & Co, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen Biotech mfl. Hittills har Chemetics genererat realiserade intäkter om 395 MSEK, vilket enligt vår mening validerar plattformens användbarhet inom preklinisk läkemedelsutveckling. Chemetics möjliggör DNA-kodad syntes av miljarder små molekyler, vilket resulterar i att identifiering av potenta läkemedelskandidater kan göras i betydligt större omfattning till en väsentligt högre hastighet och större träffsäkerhet jämfört med andra tekniker.

Fokus på egna projekt. Nuevolution har valt att utveckla en egen projektportfölj med fokus på onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar med målsättningen att under en treårsperiod förverkliga 5-6 program för utlicensiering eller egen vidareutveckling. Det ökar till viss del risken men motiveras av att det finns betydligt större värden som kan realiseras när programmen tas vidare till preklinisk fas eller fas I. Bolaget tillämpar en strategi baserad på ”multiple shots at goal”, vilket innebär att de för närvarande har en pipeline med 15 program som begränsar exponeringen mot enskilda projekt och minskar risken.

Avtal inom räckhåll. Det program som kommit längst är RORγt-hämmare inom inflammation som visat mycket goda farmakokinetiska egenskaper i djurmodeller och där bolaget förväntar sig att inleda IND-studier kring årsskiftet 2016/2017. Målsättningen är att inleda fas I-studier under 2017. De läkemedel som finns tillgängliga idag är baserade på antikroppar, vilket innebär att administreringen sker via injektioner till högre kostnader och med vissa bieffekter.

Nuevolutions lösning är baserad på små molekyler och erbjuder således en tablettbaserad administrering som har lägre produktionskostnader och bättre säkerhetsprofil. Vi har räknat med att bolaget under 2017 tecknar ett partneravtal för RORγt hämmarprogrammet och erhåller en uppstarts-

7 8 9 10 11 12 13 14 15

2016-01-07 2016-02-04 2016-03-03 2016-04-04 2016-05-02

NUE OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q14/15 2Q14/15 3Q14/15 4Q14/15 1Q15/16 2Q15/16 3Q15/16 4Q15/16E 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E

Omsättning 12,9 7,0 4,3 5,7 1,0 11,2 6,0 3,0 79,5 29,8 21,2 75,2 50,8

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsekostnader -19,3 -24,4 -22,7 -27,2 -26,4 -38,8 -27,3 -32,5 -71,3 -93,6 -125,0 -129,3 -132,6

EBITDA -6,5 -17,5 -18,4 -21,5 -25,4 -27,6 -21,3 -29,5 8,2 -63,8 -103,8 -54,1 -81,8

Avskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -1,3 -1,1 -1,4 -1,5 -1,5

EBIT -6,7 -17,7 -18,7 -21,8 -25,7 -27,9 -21,7 -29,9 6,9 -64,9 -105,2 -55,6 -83,3

Finansnetto 0,9 1,9 0,1 -0,1 -0,1 0,6 -0,9 0,1 -0,6 2,8 -0,3 -0,4 -0,4

EBT -5,8 -15,8 -18,6 -21,8 -25,7 -27,3 -22,6 -29,8 6,3 -62,1 -105,5 -56,0 -83,7

Skatt 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,1 7,3 7,0 3,9 5,9

Nettoresultat -4,0 -14,0 -16,8 -20,0 -24,0 -25,6 -20,9 -28,0 7,4 -54,7 -98,5 -52,1 -77,8

EPS f. utsp. (SEK) -0,18 -0,62 -0,72 N/A -0,84 -0,81 -0,49 -0,65 0,33 -2,26 -2,79 -1,21 -1,81

EPS e. utsp. (SEK) -0,18 -0,62 -0,72 N/A -0,84 -0,81 -0,49 -0,65 0,33 -2,26 -2,79 -1,21 -1,81

Omsättningstillväxt Q/Q N/A -46% -39% 32% -82% 997% -47% -50% N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf -92% 60% 39% -47% nmf -62% -29% 255% -32%

EBITDA tillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

EBITDA marginal neg neg neg neg neg neg neg neg 10% neg neg neg neg

EBIT marginal neg neg neg neg neg neg neg neg 9% neg neg neg neg

EBT marginal neg neg neg neg neg neg neg neg 8% neg neg neg neg

MSEK 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E SEK 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E

Kassaflöde från rörelsen -34 -22 -98 -51 -76 EPS 0,33 -2,26 -2,79 -1,21 -1,81

Förändring rörelsekapital -1 3 -2 -8 0 Just. EPS 0,33 -2,26 -2,79 -1,21 -1,81

Kassaflöde löpande verksamheten -35 -19 -100 -58 -77 BVPS 1,40 2,13 5,01 3,80 1,98

Kassaflöde investeringar 0 -1 -4 -2 -1 CEPS -1,55 -0,80 -2,34 -1,36 -1,78

Fritt kassaflöde -35 -21 -104 -60 -78 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 0 75 264 0 0 ROE 23% -106% -46% -32% -91%

Nettokassaflöde -36 54 160 -60 -78 Just. ROE 23% -106% -46% -32% -91%

Soliditet 50% 72% 92% 86% 77%

AKTIESTRUKTUR 13/14 14/15 15/16E 16/17E 17/18E

0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) -

1 46 206 146 68 Antal B-aktier (m) 42,9

63 71 234 190 110 Tot antal aktier (m) 42,9 +45(0)70 20 09 87

32 52 215 163 85 www.nuevolution.com

-1 -46 -201 -141 -64

27 1 8 15 15 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Rönnegade 8

2100 Copenhagen Denmark Likvida medel

Totala tillgångar

(3)

INTERN PROJEKTPORTFÖLJ

Källa: Nuevolution

(4)

Källa: Nuevolution

BOLAGSBESKRIVNING

Nuevolution är ett bioteknikföretag med bas i Skandinavien vars mål är att ta fram läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade) inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar. Grunden för Nuevolutions framgångar ligger i bolagets internt utvecklade drug discovery plattform, Chemetics®, en patentskyddad läkemedelsplattform som möjliggör effektiv upptäckt av nya små molekyler som adresserar sjukdomar inom terapeutiska fokusområden. De riskminimerande fördelarna med plattformen, jämfört med andra konventionella bioteknikföretag, är förkortade tidscykler, lägre forskningskostnader samt möjlighet till kontinuerliga intäktsströmmar. Företaget grundades i maj 2001 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

ACKUMULERAD FÖRSÄLJNING OCH MÅLSÄTTNING 2017/2018

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Christian Lee, analytiker, Remium DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Nuevolution, Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Nuevolution. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :