Waystream Holding AB (publ) Delårsrapport Q2. januari juni Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Full text

(1)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Waystream Holding AB (publ)

Delårsrapport Q2

januari – juni 2019

(2)
(3)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Koncernen i sammanfattning

Belopp i tkr 2019

apr-jun 2018

apr-jun 2019

jan-jun 2018

jan-jun 2018 jan-dec

Nettoomsättning 14 502 16 490 29 314 38 422 70 009

Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)* 2 821 -1 051 4 738 1 025 -859

Rörelseresultat (EBIT)* 2 054 -3 374 3 203 -3 634 -30 965

Resultat före skatt 1 898 -3 440 2 932 -3 731 -31 235

Rörelsemarginal* 14,2% -20,5% 10,9% -9,5% -44,2%

Vinst per aktie 0,2 -0,4 0,3 -0,4 -3,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -533 419 5 729 4 486 3 378

Balansomslutning - - 42 556 60 894 40 534

Soliditet* - - 43,8% 63,0% 40,3%

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet (1 april – 30 juni)

• Nettoomsättningen minskade med 12% jämfört med samma period föregående år, 14 502 (16 490) tkr

• Rörelseresultat uppgick till 2 054 tkr för perioden jämfört med -3 374 tkr för samma period föregående år.

• Resultat efter skatt uppgick till 1 457 (-2 751) tkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -533 (419) tkr

• Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (-0,4) kr

Första sex månaderna (1 januari – 30 juni)

• Nettoomsättningen minskade med 24% jämfört med samma period föregående år, 29 314 (38 422) tkr

• Rörelseresultat uppgick till 3 203 tkr för perioden jämfört med -3 634 tkr för samma period föregående år.

• Resultat efter skatt uppgick till 2 220 (-2 965) tkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 729 (4 486) tkr

• Resultatet per aktie uppgick till 0,3 (-0,4) kr

EBITDA - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar EBIT - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader

Rörelsemarginal -Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen

(4)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Under kvartalet har vi lanserat vår nya portfölj av accessprodukter, som erbjuder upp till 10 gång- er högre anslutningshastighet per användare och därmed stödjer vår vision om det uppkopp- lade samhällets möjlighet för kommunikation.

De nya switcharna möjliggör bredbandshastig- het på upp till 10Gbit/s per användare vilket är mellan tio och hundra gånger snabbare än de tjänster som erbjuds idag. Samtidigt dubblerar vi antalet möjliga användare som kan anslutas genom att lansera en 48-portars switch. Den nya portföljen inkluderar även produkter som tål större temperaturintervaller vilka lämpar sig väl för behoven i Mellan- och Sydeuropa där tillgången till vältempererade utrymmen under sommarmånaderna ofta är en utmaning. Det ger oss en unik marknadsposition.

De nya produktfamiljerna har fått ett gott mot- tagande och flera kunder är redan igång med tester. Först ut att testa de nya switcharna är vår kund, Affärsverken i Karlskrona, som driver flera stadsnät i Blekinge. Waystreams nya ASR 8000 blir en central del av deras fortsatta utbyggnad och uppgradering.

Produktlanseringen av de nya produkterna gjordes tillsammans med vår partner i Tysk- land på ANGACOM i juni. Skälet till att vi valde Tyskland är den expansiva fas den marknaden befinner sig i med många operatörer i ett tidigt stadie av sin utbyggnad. Gensvaret har också varit mycket positivt. Vår satsning på marknader utanför Skandinavien ligger bra i tiden. Även om Tysklands utbyggnad av fiberinfrastruktur

och uppkopplingshastigheter hittills har varit trögare än vår hemmamarknad ser vi att beho- vet för våra produkter ökar. Vi har anledning att anta att utbyggnaden numera kommer att gå i snabbare takt än vad som skedde i Sverige. Den tyska marknaden efterfrågar just accesspro- dukter med hög portdensitet och att de tål höga temperaturer. Våra nya accessprodukter möter dessa krav vilket gör att vi med tillförsikt går in i nästa kvartal.

Under perioden har vi vänt resultatet från minus till plus. De omstruktureringar och finslipningar av organisationen som genomförts har burit frukt, och vi har idag ett effektivare och mer uthålligt företag. Omsättningen uppgick till 14 502 (16 490) tkr; en minskning med 12 %. Det är framförallt försäljningen på den nordiska marknaden som minskat, vilket till viss del vägs upp av ökningen utanför Norden. Allt som allt är detta i överensstämmelse med förväntningarna för perioden.

Vi har numera bättre kompetens samt balans mellan produktutveckling och försäljning. Våra kunder uppskattar våra produkter som är säkra, tillförlitliga och användarvänliga, vilket möjlig- gör för våra kunder att leverera nätverkstjänster med hög stabilitet. Nu gäller det att utnyttja vår unika marknadsposition med produkter som matchar kundernas behov i såväl Sverige som på utländska marknader.

Tf VD Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Världens snabbaste stadsnät

Vi dubblerar antalet möjliga användare som kan anslutas genom att lansera en 48-portars switch. Det ger oss en unik marknadsposition.

Tf VD Susanne Torrbacka

(5)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

(6)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Marknaden

Waystream säljer och utvecklar routrar, switchar och annan utrustning som tillhandahåller tjänster för företag och privatpersoner via fiber. Vi an- ser att kommunikation för världen samman och genom kommunikation skapas innovation och utveckling som gör samhället bättre. Vår vision är därför ett nätverk som ansluter varje hem, varje företag och varje människa så att möjlighet att kommunicera finns överallt. Fundamentet i detta nätverk är fiberoptik eftersom fiberoptik utgör den mest framtidssäkra lösningen som dessutom i princip har obegränsad kapacitet.

Waystreams produkter riktar sig till stadsnät och operatörer som bygger och levererar tjänster via fibernät. Vårt erbjudande omfattar produkter som är tillförlitliga, enkla att hålla i drift, utvecklade specifikt för fibernät och som levererar fantastiska tjänster. Genom sänkta driftskostnader, nöjdare slutkunder och ett stabilt och flexibelt fibernät skapar vi de mest optimala förutsättningarna för våra kunders framgång. Vi har också en unik position på marknaden genom våra optiska låg- energiprodukter som kan sänka elförbrukningen i fibernät vilket förbättrar totalaffären för våra kunder och möjliggör en mer miljövänlig verksam- het för dem.

Att bygga fiber till hemmet är ett stort byggprojekt.

Varje fastighet i en region ska anslutas till fibernä- tet genom att fiberkablage grävs ner och anslut-

ningsnoder upprättas. I Sverige och andra länder har processen att nå 90–100 % anslutning tagit lång tid att uppnå. Det gäller därför att nätverket planeras och byggs på rätt sätt redan i ett tidigt skede. Det ska kunna hålla för att expanderas under lång tid i takt med att fler kunder ansluts.

Därför är det också en fördel att erbjuda produkter som har kapacitet att användas under många år.

Vi på Waystream har stor förståelse för de uppgifter våra kunder ställs inför. Vår erfarenhet från Skandinavien gör att vi kan rekommendera lösningar och anpassa våra produkter för att möta de utmaningar kunden har i varje steg av utbyggnadsprocessen. Ett exempel på hur vi underlättar för våra kunder är att vi har produktserier med lång livslängd där vi säkerställer att både formfaktor, utseende och funktioner är bakåtkompatibla. Detta gör processerna för inköp, installation och drift smidiga för våra kunder, för inköpare, för installationspersonal och för driftsorganisationer då det minimerar variationen och förenklar hanteringen. Det bidrar till att sänka kostnaderna när samma produktlinje kan användas under många års utbyggnad.

Generationsskifte och 10 gånger högre anslutningshastighet

Vår främsta marknad är operatörer och stadsnät som bygger FTTH (Fiber to the Home). Sedan starten 2001 har Waystream levererat ca 1,7

Unik marknadsposition

med ny produktportfölj

(7)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

miljoner kundportar varav hälften i Sverige, Norge och Danmark. Skandinavien var tidigt ute med storskalig fiberutrullning och är fortfarande vår hu- vudmarknad. Under kommande år står vi inför ett generationsskifte i Skandinavien då äldre instal- lationer ska uppgraderas till snabbare hastigheter för att klara nya krav. Vi har produkter och mjuk- vara för att möta dessa krav. I Europa har fiberut- byggnaden börjat ta fart och genom våra väl valda partners är vi med i flera viktiga utvärderingar och upphandlingar.

Länder som Tyskland, Österrike och länder på Bal- kan med flera bygger ut i ökande takt. 5G, den nya mobilgenerationen, spås kunna bidra till en ännu mer accelererad utbyggnad av fiber. Fiberinfra- struktur är en grundstomme för att ansluta bassta- tioner och nät även inom 5G. Med 5G kommer det behövas ett stort antal anslutningspunkter paral- lellt med fiber-till-hemmet. Det förbättrar affären för de operatörer som nu påbörjar sin utbyggnad.

Under kvartalet har vi lanserat vår nya portfölj av accessprodukter. Den nya portföljen erbjuder upp till 10 gånger högre anslutningshastighet (10Gbit/s) per användare samtidigt som vi

dubblerar antalet användare som kan anslutas per switch. Vi har i nuläget en unik marknadsposition med detta erbjudande. Portföljen inkluderar även produkter som tål större temperaturintervaller för att möta behov i Mellan- och Sydeuropa där tillgången till vältempererade utrymmen under sommarmånaderna ofta är en utmaning. De nya produktfamiljerna har fått ett gott mottagande och flera kunder är redan igång med tester.

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 14 502 (16 490) tkr, en minskning med 24 % jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen i Sverige står för 45 (44) % av den totala omsättningen. Våra nordiska grannar står för 39 (51) % och Tyskland, Österrike, Slovenien står för 16 (5) %.

Resultatkommentarer

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för perioden uppgick till 4 738 (1 025) tkr.

Kostnaderna har minskat med 23% jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen

är 52 (51) %. Under första halvåret 2019 har det aktiverats arbete för utveckling med 5 613 (2 483) tkr. Av- och nedskrivningarna för perioden upp- gick till 1 535 (4 659) tkr.

Rörelseresultatet uppgick till 3 203 (-3 731) tkr.

Resultat före skatt uppgick till 2 932 (-3 731) tkr.

Resultat per aktie uppgick till 0,3 (-0,4) kr.

(8)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Investeringar

Under första halvåret 2019 har vi investerat 5 613 (2 483) tkr i produktutveckling, aktiverat arbete.

Den nya plattformen är nu färdigutvecklad och de första produkterna i vår nya produktfamilj lanserades i juni 2019.

Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 729 (4 486) tkr och efter investe- ringsverksamhet till 484 (66) tkr. Förbättringen i kassaflöde förklaras främst med ett bättre resultat.

Investeringarna är investeringar i produktutveck- ling. Finansiering är förändring av nyttjande av krediter.

Eget kapital för koncernen uppgick per 30 juni 2019 till 18 620 (38 373) tkr. Kassa och bank upp- gick till 2 376 (3 237) tkr, beviljad checkkredit 6 000 (6 000) tkr, beviljad factoringkredit 2 000 (2 000) tkr, utnyttjade krediter 7 343 (4 759) tkr samt lån 1 750 (2 750) tkr.

Den finansiering bolaget har bedöms i nuläget vara tillräcklig för verksamheten.

Personal

Waystreams koncern hade i medeltal 17 (22) fulltidsanställda under första halvåret 2019.

Antalet anställda i koncernen per den 30 juni 2019 uppgick till 17 (21).

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagets risker och riskhantering har inte väsentligt förändrats sedan upprättandet av årsredovisningen för 2018.

Transaktioner med närstående

Koncerninterna transaktioner, såsom tillhanda- hållande av exempelvis produktutveckling mellan dotterbolagen, är en del av koncernens

verksamhet.

Waystream Holding AB har erhållit lån från ägare och närstående, publicerat 2018-12-10, skulden per 30 juni inklusive ränta är 700 tkr till Severin Invest AB och 600 tkr till Robert Idegren Holding AB, de båda representerar vardera mer än 10% av aktierna, samt 200 tkr till styrelseledamot Heléne Köhler med bolaget MH Köhler Invest AB. Reste- rande del av lånet är från mindre aktieägare.

Ränta för perioden från lånet upptogs till 30 juni 2019 är utbetald till långivarna per den sista juni.

Finansiell kalender 2019-10-24

Delårsrapport Q3 2019 publiceras.

2020-02-13

Bokslutskommuniké 2019 publiceras

2020-05-20

Årsstämma 2020

Kista 22 augusti 2019

Styrelsen i Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

(9)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets hemsida www.waystream.com

Redovisningsprinciper

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr 2019

apr-jun 2018

apr-jun 2019

jan-jun 2018

jan-jun 2018

jan-dec

Nettoomsättning 14 502 16 490 29 314 38 422 70 009

Aktiverade arbeten 2 790 1 507 5 613 2 483 4 748

Övriga rörelseintäkter 0 -30 0 57 0

Rörelsens intäkter 17 292 17 967 34 927 40 962 74 757

Kostnad för såld vara -6 504 -8 384 -14 011 -18 895 -35 283

Bruttoresultat 10 788 9 583 20 916 22 067 39 474

Övriga externa kostnader -3 362 -4 134 -7 022 -8 440 -16 221

Personalkostnader -4 547 -6 399 -8 965 -12 501 -23 939

Av- och nedskrivningar av immateriella

och materiella anläggningstillgångar -767 -2 323 -1 535 -4 659 -30 106

Övriga rörelsekostnader -58 -101 -191 -101 -173

Rörelseresultat 2 054 -3 374 3 203 -3 634 -30 965

Finansnetto -156 -66 -271 -97 -270

Resultat före skatt 1 898 -3 440 2 932 -3 731 -31 235

Skatt -441 689 -712 766 6 293

Periodens nettoresultat 1 457 -2 751 2 220 -2 965 -24 942

(10)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr 2019

30 juni 2018

30 juni 2018

31 dec TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 19 769 38 847 15 651

Materiella anläggningstillgångar 185 268 226

Finansiella anläggningstillgångar 6 853 2 250 7 565

Summa anläggningstillgångar 26 807 41 365 23 442

Omsättningstillgångar

Varulager 4 339 6 052 6 294

Kundfordringar 7 761 7 493 7 435

Övriga kortfristiga fordringar 84 1 509 81

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 189 1 238 1 423

Kassa och bank 2 376 3 237 1 859

Summa omsättningstillgångar 15 749 19 529 17 092

SUMMA TILLGÅNGAR 42 556 60 894 40 534

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 681 681 681

Övrigt tillskjutet eget kapital 42 917 42 917 42 917

Annat eget kapital inklusive årets resultat -24 978 -5 225 -27 273

Summa eget kapital 18 620 38 373 16 325

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 0 292 0

Övriga avsättningar 19 19 19

Summa avsättningar 19 311 19

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 500 1 750 1 000

Summa långfristiga skulder 500 1 750 1 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 5 360 2 752 4 730

Skulder till kreditinstitut 3 233 3 007 2 996

Leverantörsskulder 4 202 6 942 5 550

Aktuella skatteskulder 11 177 88

Övriga kortfristiga skulder 3 513 1 238 3 041

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 098 6 344 6 785

Summa kortfristiga skulder 23 417 20 460 23 190

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 556 60 894 40 534

(11)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

Belopp i tkr 2019

apr-jun 2018

apr-jun 2019

jan-jun 2018

jan-jun 2018

jan-dec

Belopp vid periodens början 17 224 41 102 16 325 41 201 41 201

Periodens resultat 1 457 -2 751 2 220 -2 965 -24 942

Valutakursdifferenser -61 22 75 137 66

Belopp vid periodens slut 18 620 38 373 18 620 38 373 16 325

Koncernens kassaflöde i sammandrag

Belopp i tkr 2019

apr-jun 2018

apr-jun 2019

jan-jun 2018

jan-jun 2018

jan-dec

Resultat före skatt 1 898 -3 440 2 932 -3 731 -31 235

Avskrivningar 767 2 323 1 535 4 659 30 106

Övriga justeringar -37 -2 42 54 -266

Betald inkomstskatt -10 730 -77 703 61

Förändring av rörelsekapital -3 151 808 1 297 2 801 4 712

Kassaflöde från den löpande verksamheten -533 419 5 729 4 486 3 378

Investeringsverksamhet

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 788 -2 401 -5 612 -3 539 -4 983

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 497 1 765 367 -881 336

Periodens kassaflöde -2 824 -217 484 66 -1 269

Likvida medel vid periodens början 5 224 3 431 1 859 3 088 3 088

Kursdifferens i likvida medel -24 23 33 83 40

Likvida medel vid periodens slut 2 376 3 237 2 376 3 237 1 859

(12)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Nyckeltal för koncernen

Belopp i tkr 2019

apr-jun 2018

apr-jun 2019

jan-jun 2018

jan-jun 2018

jan-dec

Intäktsförändring % -12,1% 35,5% -23,7% 38,9% -12,7%

Bruttomarginal % 55,2% 49,2% 52,2% 50,8% 49,6%

Rörelsemarginal % 14,2% -20,5% 10,9% -9,5% -44,2%

Vinstmarginal % 10,0% -16,7% 7,6% -7,7% -35,6%

Soliditet % - - 43,8% 63,0% 40,3%

Omsättning per anställd 853 785 1 724 1 746 3 334

Medelantal anställda 17 21 17 22 21

Genomsnittligt antal aktier 6 808 620 6 808 620 6 808 620 6 808 620 6 808 620 Antal aktier vid periodens slut 6 808 620 6 808 620 6 808 620 6 808 620 6 808 620

Vinst per aktie, kr 0,2 -0,4 0,3 -0,4 -3,7

Eget kapital per aktie, kr - - 2,7 5,6 2,4

Aktiekurs vid periodens utgång 4,5 9,4 4,5 9,4 3,1

Definitioner av nyckeltal

Intäktsförändring

Periodens nettoomsättning i förhållande till samma period föregående år.

Bruttomarginal

Marginal på sålda produkter Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning

Vinstmarginal

Periodens nettoresultat i förhållande till periodens omsättning

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal anställda.

Vinst per aktie

Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

(13)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr 2019

apr-jun 2018

apr-jun 2019

jan-jun 2018

jan-jun 2018

jan-dec

Nettoomsättning 751 1 341 1 559 2 750 6 639

Rörelsens intäkter 751 1 341 1 559 2 750 6 639

Övriga externa kostnader -404 -424 -754 -889 -1 448

Personalkostnader -522 -1 095 -882 -2 296 -5 898

Avskrivningar av immateriella och

materiella anläggningstillgångar -3 -3 -6 -6 -13

Rörelseresultat -178 -181 -83 -441 -720

Finansnetto -76 63 -150 121 -18 699

Resultat före skatt -254 -118 -233 -320 -19 419

Skatt på periodens resultat 53 25 48 67 -9

Periodens nettoresultat -201 -93 -185 -253 -19 428

Moderbolagets intäkter för första halvåret 2019 uppgick till 1 559 (2 750) tkr, och utgörs till 100%

av ersättning för tjänster från bolaget till koncernen. Resultat före skatt uppgick till -233 (-320) tkr.

Resultatförbättringen härrör till minskade personalkostnader. Moderbolaget har 1 (2) anställda.

Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens. Inga väsentliga närståendetransaktioner utöver de ovan nämnda har skett under perioden.

Moderbolaget

(14)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr 2019

30 jun 2018

30 jun 2018

31 dec TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 16 29 22

Finansiella anläggningstillgångar 21 743 38 577 21 695

Summa anläggningstillgångar 21 759 38 606 21 717

Omsättningstillgångar

Fordringar koncernföretag 1 783 758 2 768

Övriga kortfristiga fordringar 23 135 23

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93 107 70

Kassa och bank 256 1 292 249

Summa omsättningstillgångar 2 155 2 292 3 110

SUMMA TILLGÅNGAR 23 914 40 898 24 827

EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital

Aktiekapital 681 681 681

681 681 681

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 19 130 38 558 38 559

Periodens resultat -185 -253 -19 428

18 945 38 305 19 131

Summa eget kapital 19 626 38 986 19 812

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 82 497 0

Aktuella skatteskulder -30 152 2

Övriga kortfristiga skulder 2 355 359 2 367

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 881 904 2 646

Summa kortfristiga skulder 4 288 1 912 5 015

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 914 40 898 24 827

(15)

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019 Waystream Holding AB (publ)

Kontaktinformation

Waystream Holding AB Org nr 556904-6476 Färögatan 33

164 51 KISTA, Sverige

Telefon: +46(0)8-56 26 94 50 www.waystream.com

Certified Advisor FNCA Sweden AB Box 5807

102 48 STOCKHOLM info@fnca.se

Telefon: +46(0)8-528 00 399 Aktien

Kodnamn: WAYS

ISIN-kod:SE0007577077

Kort om Waystream

• Svenskt företag med huvudkontor I Kista utanför Stockholm, grundades 2001.

• Säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet.

• Produkterna är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

• Utvecklingscenter i Sverige, Kina och Indien.

• Noterade på Nasdaq First North 2015.

(16)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :