KURSUTVECKLING 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

437,0 1 mån (%) -2,8

Nettoskuld (MSEK) 82,7 3 mån (%) 1,2

Enterprise Value (MSEK) 519,7 12 mån (%) -7,5

Soliditet (%) 53,5 YTD (%) 1,8

Antal aktier f. utsp. (m) 50,5 52-V Högst 9,8

Antal aktier e. utsp. (m) 50,9 52-V Lägst 7,5

Free Float (%) 100,0 Kortnamn FPIP

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 342,4 371,0 383,4 391,2

EBITDA (MSEK) 77,9 82,7 82,9 86,7

EBIT (just. MSEK) 34,4 27,3 25,2 30,4

EBT (just.MSEK) 25,5 23,0 21,2 27,6

EPS (just.SEK) 0,38 0,39 0,36 0,42

DPS (SEK) 0,00 0,10 0,15 0,25

Omsättningstillväxt (%) 16,4 8,3 3,3 2,0

EPS tillväxt (%) 18,6 3,1 -8,1 15,4

Just. EBITDA-marginal % 22,7 22,3 21,6 22,2

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 22,6 21,9 23,9 20,7

P/BV (x) 1,4 1,4 1,3 1,2

EV/Omsättning (x) 1,3 1,4 1,4 1,3

EV/EBITDA (x) 5,6 6,1 6,3 6,0

EV/EBIT (x) 12,8 18,5 20,6 17,1

Direktavkastning (%) 0,0 1,2 1,7 2,9

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Martin Gren 7,8% 0 7,8%

Handelsbanken Fonder 7,0% 0 7,0%

Avanza Pension Försäkring AB 6,8% 0 6,8%

Swedbank Robur Fonder 6,0% 0 6,0%

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Formpipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise BOLAGSBESKRIVNING

Starkt underliggande resultat. Efter flera kvartal med svaga resultat slog Formpipe våra, visserligen försiktiga, estimat med råge. EBITDA exklusive aktiveringar uppgick till 12,6 MSEK (4,9 – siffror inom parentes avser kvarvarande verksamheter under föregående år). Detta exkluderar dels 3,1 MSEK i reavinst från en tilläggsköpeskilling hänförligt avyttringen av verksamhetsområdet kundunika konsulttjänster samt 3,1 MSEK i omstruktureringskostnader. Vårt estimat som ej inkluderade några jämförelsestörande poster var 6,8 MSEK.

Omsättningen uppgick till 102 MSEK (88) och ökade således med 15% jämfört med motsvarande kvartal ifjol vilket förklaras av högre leveransintäkter. Dessa ökade med 37% till 40 MSEK (29) där storavtalet med Stockholm stad genererade 10 MSEK.

Leveransen till Stockholm stad har dock i hög grad engagerat interna resurser vilket begränsat leveransförmågan till övriga kunder. Sammantaget indikerar ovanstående en generellt god efterfrågan på Formpipes erbjudande.

Lasernet på frammarsch. Kvartalet innehöll relativt få stororder (ordervärde >1 MSEK), en av dessa innefattade dock Lasernet och såldes via en av Formpipes partners i England.

Efter kvartalets utgång har bolaget presenterat ytterligare en större Lasernet-order, också denna gång till en brittisk kund.

Programvaran, som till skillnad från majoriteten av Formpipes produkter inte vänder sig främst till offentlig sektor, hanterar Input/Output Management och har gynnats av Microsofts Dynamics AX snabba tillväxt.

Höjda prognoser. Försäljningen översteg våra estimat med 10 MSEK och trots det var både försäljnings- och personalkostnaderna endast marginellt över våra prognoser.

Till synes underskattade vi skalbarheten i den kvarvarande verksamheten och då framförallt i leveransorganisationen.

Dessutom meddelar ledningen att kvartalet belastades med kostnader hänförliga till tidigare perioder varpå kostnadsnivån allt annat lika väntas minska framöver. Vi justerar upp våra omsättningsestimat något, i huvudsak till flöjd av en snabbare leverans av Stockholmsavtalet än väntat. Vår prognos för EBITDA ex. aktiveringar höjs med 40% för innevarande år och förklaras av ett starkt utfall i Q2 samt högre skalbarhetsantaganden på kommande försäljning.

• Starkt underliggande resultat

• Lasernet på frammarsch

• Höjda prognoser

NASDAQ OMX Small Cap Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK)

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

2015-07-06 2015-09-28 2015-12-21 2016-03-21 2016-06-17

FPIP OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A* 2Q15A* 3Q15A* 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A* 2014A* 2015A* 2016E 2017E 2018E

Omsättning 94 96 88 93 87 102 91 104 294 342 371 383 391 402

Övriga intäkter 11 11 11 12 11 9 10 10 30 37 45 39 39 39

Just. EBITDA 23 19 19 22 16 21 19 26 65 78 83 83 87 92

Just. EBITDA ex. aktiveringar 7,9 4,9 6,1 9,7 5,9 12,6 9,2 15,8 35 28 29 43 48 53

Avskrivningar -12,7 -12,8 -13,0 -13,3 -13,6 -13,6 -13,7 -13,7 -37 -44 -52 -55 -56 -56

EBIT 10,4 5,8 2,7 8,4 2,8 4,8 5,5 12,1 27 34 27 25 30 36

Finansnetto -1,5 -1,9 -0,3 -0,6 -1,2 -1,1 -0,9 -0,9 -8,5 -8,8 -4,3 -4,0 -2,8 -1,7

EBT 8,9 3,9 2,5 7,7 1,6 3,7 4,6 11,3 19 26 23 21 28 34

Skatt -1,8 -0,6 -0,6 -3,5 -0,2 -1,9 -1,1 -2,7 -3,1 -6,6 -6,6 -5,9 -6,4 -7,8

Nettoresultat 7,1 3,3 1,9 4,3 1,4 1,9 3,5 8,6 16 19 16 15 21 26

Just. EPS f. utsp. (SEK) 0,14 0,06 0,11 0,08 0,03 0,10 0,07 0,17 0,32 0,38 0,40 0,37 0,42 0,52

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,14 0,06 0,11 0,08 0,03 0,10 0,07 0,17 0,32 0,38 0,39 0,36 0,42 0,51

Omsättningstillväxt Q/Q -3% 2% -8% 6% -6% 16% -11% 15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 19% 14% 8% -4% -7% 6% 3% 12% 46% 16% 8% 3% 2% 3%

Just. EBITDA marginal 24,6% 19,5% 21,9% 23,3% 18,8% 21,2% 21,1% 24,8% 22,0% 22,7% 22,3% 21,6% 22,2% 22,9%

Just. EBIT marginal 11,0% 6,1% 3,1% 9,0% 3,2% 4,7% 6,0% 11,7% 9,3% 10,0% 7,4% 6,6% 7,8% 8,9%

MSEK 2013A* 2014A* 2015A* 2016E 2017E 2018E SEK 2013A* 2014A* 2015A* 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 57 66 66 74 84 90 EPS 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5

Förändring rörelsekapital 18 11 7 -3 1 2 Just. EPS 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Kassaflöde löpande verksamheten 75 77 74 71 85 92 BVPS 5,4 6,3 6,3 6,8 7,2 7,7

Kassaflöde investeringar -34 -46 -36 -34 -39 -40 CEPS 1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,8

Fritt kassaflöde 40 31 38 38 46 52 DPS 0,00 0,00 0,10 0,15 0,25 0,30

Kassaflöde fin. verksamheten -24 -26 -22 -26 -38 -53 ROE 6% 6% 5% 4% 6% 7%

Nettokassaflöde 17 5 12 12 8 -1 Just. ROE 6% 6% 6% 5% 6% 7%

Soliditet 45% 47% 52% 55% 59% 64%

AKTIESTRUKTUR 2013A* 2014A* 2015A* 2016E 2017E 2018E

449 510 473 467 452 437 Antal A-aktier (m) -

20 26 38 49 57 57 Antal B-aktier (m) 50,5

592 659 618 638 622 608 Totalt antal aktier (m) 50,5

264 310 318 348 368 390 +46(0)8 555 290 99

136 136 79 45 7 -33 www.formpipe.se

-51 -69 -66 -66 -67 -68

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

91,0 102 361 383 372 391

Just. EBITDA ex. aktiveringar 6,8 12,6 31,0 43,4 37,0 47,7

Just. EPS 0,04 0,10 0,25 0,37 0,36 0,42

Immateriella tillgångar Likvida medel

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Sveavägen 168 113 46 Stockholm Totala tillgångar

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Skillnad 2Q 2016A MSEK

*Inkluderar avyttrade verksamheter t.o.m. Q3 2015, dock ej för Just. EBITDA ex. aktiveringar från 2014 och framåt.

2016E

6%

40%

Omsättning

46%

12%

85%

nmf

Förändring

2017E Förändring

5%

29%

17%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

REPETETIVA INTÄKTER SOM ANDEL AV SALES EBITDA/EBIT R12 INTÄKTER

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Omsättning EBIT

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 20 40 60 80 100 120

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X 3,0X 3,5X

-50 0 50 100 150 200

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2015 2016

Sverige Tillväxt y/y Danmark Tillväxt y/y

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

BOLAGSBESKRIVNING

Formpipe utvecklar och säljer programvaror vars syfte är att skapa ordning och reda för företag och organisationer. Bolaget är verksamt inom området ECM (Enterprise Content Management), vilket enklast översätts till dokument- och ärendehantering. I och med de ständigt ökande informationsvolymer som vi ser i dagens samhälle räcker inte alltid enkla mappsystem till för organisationer och företag. ECM-system syftar till att systematisera och kontrollera informationsflödet genom att den sätts i ett sammanhang och styrs utifrån fördefinierade processer. Formpipe arbetar alltså med att utveckla ECM-programvaror och det är just inom utveckling bolaget fokuserar väldigt hårt.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Bokslutskommuniké 2015

Konsult & övrigt

Licens

Support &

underhåll

Sverige

Danmark

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Fredrik Nilsson, analytiker, Remium

DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Formpipe: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Formpipe. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :