HOYLU B. Långa försäljningscykler gav låga intäkter Optimism inför resterande 2018 Sänkta prognoser och kapitalbehov KURS (SEK): 4,54

Full text

(1)

54,5 1 mån (%) -3,6

Nettoskuld (MSEK) 1,4 3 mån (%) -28,9

Enterprise Value (MSEK) 55,9 12 mån (%) 3,3

Soliditet (%) 51,7 YTD (%) -41,5

Antal aktier f. utsp. (m) 12,0 52-V Högst 8,50

Antal aktier e. utsp. (m) 12,0 52-V Lägst 3,51

Free Float (%) 85,5 Kortnamn HOYLU

2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 27,3 37,0 50,0

EBITDA (MSEK) -18,6 -15,4 -6,7

EBIT (MSEK) -21,5 -20,9 -11,0

EBT (MSEK) -21,9 -21,3 -11,6

EPS (just. SEK) -1,77 -1,77 -0,96

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) N/A 35,4 35,0

EPS tillväxt (%) N/A nmf nmf

Just. EBIT marginal (%) -69,6 -56,6 -22,0

2017A 2018E 2019E

P/E (x) neg. neg. neg.

P/BV (x) 1,8 1,6 1,3

EV/S (x) 2,1 1,5 1,1

EV/EBITDA (x) neg. neg. -8,0

EV/EBIT (x) neg. neg. -4,9

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Fougner Invest AS 14,5% 0,1452 14,5%

Edvin Austbö 6,5% 0 6,5%

Nada Yada AB 2,7% 0 2,7%

Recall Capital Nordic 2,7% 0 2,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Mats Andersson 2Q-rapport 2018-08-10

VD Stein Revelsby 3Q-rapport 2018-11-09

CFO Karl Wiersholm

RÖSTER

• Optimism inför resterande 2018

• Sänkta prognoser och kapitalbehov

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker:

Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@remium.com, 08 454 32 78 Simon Granath, simon.granath@remium.com, 08 454 32 21

Hoylu tillhandahåller mjukvara, inmatningsverktyg och skärmar för kreativt samarbete oberoende av de medverkandes fysiska position.

Lösningarna hjälper till att koppla ihop analoga och digitala arbetsmetoder i syfte att underlätta samarbete.

Långa försäljningscykler gav låga intäkter. Försäljningen uppgick till 5,3 MSEK (2,0) innebärande en tydlig nedgång från 11,5 MSEK under Q4. Tillväxten y/y var visserligen hela 174% men då Hoylu startade upp sin verksamhet under Q1 2017, är siffran av mindre intresse. Vår prognos var 11,7 MSEK och utfallet var således klart lägre. Kvartalets försäljning nådde inte heller upp till bolagets förväntningar.

Det svagare utfallet förklaras av längre försäljningscykler än beräknat mot större kunder. Bruttomarginalen var något starkare än väntat men med tanke på att försäljningen var så pass låg är det svårt att dra några större framåtblickande slutsatser av det. OPEX blev -10,6 MSEK (-5,0) vilket var i linje med de -10,3 MSEK vi räknade, vilket även var utfallet under Q4. Kostnaderna ska hållas på en konstant nivå fram till dess att nollresultat nås. Antalet anställda förblev 29 stycken.

Optimism inför resterande 2018. Bolaget uppger att partnerskapen med LG och NEC genererat stora kvantiteter av potentiella kunder och leads, varpå bolaget väntar sig stark tillväxt under resten av året. Detta även med stöd av en allt starkare produktportfölj. Fokus är fortsatt främst högre utbildning och byggsektorn, men bolaget har intill dessa nämnt life science som ett intressant fokusområde. Inom byggsektorn var antalet aktiva kunder 11 stycken vid kvartalets utgång och därtill hade Hoylu 14 pågående affärsmöjligheter samt över 100 aktiva leads.

Sänkta prognoser och kapitalbehov. Trots ledningens positiva syn på möjligheterna för tillväxt under resterande delen av 2018 sänker vi våra försäljningsestimat – som dock fortsatt räknar med en relativt god tillväxt y/y. Vi ser framför oss att de långa försäljningscyklerna kvarstår men där tidigare leads successivt genererar intäkter. Då våra OPEX-antaganden i det stora hela lämnas oförändrade sänks våra resultatprognoser. Vid utgången av Q1 uppgick kassan till 0,7 MSEK och således är vår bedömning att bolaget omgående behöver genomföra någon typ av kapitalanskaffning.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5

2017-08-10 2017-10-05 2017-11-30 2018-01-30 2018-03-27

HOYLU B OMXSPI (ombaserad)

(2)

RESULTATRÄKNING*

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 2,0 7,9 5,9 11,5 5,3 10,7 8,0 12,9 27,3 37,0 50,0 67,4

Bruttoresultat 1,6 5,4 4,0 7,7 3,8 7,6 5,8 9,4 18,7 26,7 36,5 49,9

Rörelsekostnader -5,0 -9,6 -9,9 -10,3 -10,6 -10,4 -10,4 -10,6 -34,8 -42,1 -43,2 -44,6

EO-poster

EBITDA -6,0 -4,1 -6,0 -2,6 -6,8 -2,8 -4,7 -1,2 -18,6 -15,4 -6,7 5,3

Avskrivningar 0,0 -0,8 -0,9 -1,3 -1,4 -1,3 -1,4 -1,4 -2,9 -5,5 -4,2 -5,4

EBIT -6,0 -4,9 -6,8 -3,8 -8,2 -4,1 -6,1 -2,6 -21,5 -20,9 -11,0 -0,1

Finansnetto 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6

EBT -6,0 -4,9 -7,0 -4,0 -8,3 -4,2 -6,2 -2,6 -21,9 -21,3 -11,6 -0,7

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -6,0 -5,0 -7,1 -4,0 -8,3 -4,2 -6,2 -2,6 -21,9 -21,3 -11,6 -0,7

EPS f. utsp. (SEK) nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

EPS e. utsp. (SEK) nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

Omsättningstillväxt Q/Q N/A 306% -25% 93% -53% 100% -25% 61% N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y N/A N/A N/A N/A nmf 35,0% 35,0% 12,5% N/A 35% 35% 35%

Bruttomarginal 80% 69% 67% 67% 72% 71% 72% 73% 68% 72% 73% 74%

Just. EBITDA marginal -178% -52% -100% -22% -127% -26% -58% -9% -59% -42% -13% 8%

Just. EBIT marginal -179% -62% -115% -33% -153% -39% -76% -20% -70% -57% -22% 0%

*Perioder innan bolaget var aktivt har utelämnats

MSEK 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen -14 -16 -7 5 EPS -2,00 -1,77 -0,96 -0,06

Förändring rörelsekapital -2 0 -3 1 Just. EPS -2,00 -1,77 -0,96 -0,06

Kassaflöde löpande verksamheten -16 -16 -10 5 BVPS 2,49 2,75 3,45 4,22

Kassaflöde investeringar -39 -12 -10 -12 CEPS -1,42 -1,34 -0,86 0,44

Fritt kassaflöde -54 -28 -20 -7 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 59 34 20 0 ROE -80% -64% -28% -1%

Nettokassaflöde 4 6 0 -7 Just. ROE -71% -64% -28% -1%

Soliditet 49% 53% 60% 70%

AKTIESTRUKTUR 2017A 2018E 2019E 2020E

27 29 29 29 Antal A-aktier (m) -

5 10 10 3 Antal B-aktier (m) 12,0

55 62 69 72 Totalt antal aktier (m) 12,0

27 33 41 51

0 2 3 -1

-8 -7 -4 -5

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

11,7 5,3 52 37 70 50

EBIT -3,4 -8,2 -8,9 -20,9 1,7 -11,0

Just. EPS (SEK) nmf nmf nmf nmf nmf 0,07 nmf nmf

1Q 2018A

nmf Skillnad Estimat

###

MSEK

BALANSRÄKNING*

KASSAFLÖDE* DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL*

MSEK

Immateriella tillgångar Nordenskiöldsg. 24

211 19 Malmö Likvida medel

Totala tillgångar www.hoylu.com

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-54%

nmf Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

2018E Förändring

-29%

nmf

2019E Förändring

-29%

nmf

(3)

BRUTTOMARGINAL & BALANSRÄKNING

BRUTTOMARGINAL (R12m) NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

EBITMARGINAL OCH OPEX/FÖRSÄLJNING

EBITMARGINAL (R12m) OPEX/FÖRSÄLJNING

-25 -20 -15 -10 -5

0 5 10 15 20 25

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2016A 2017A 2018E

Omsä'ttning EBIT

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 Q4

Q1 Q2

Q3 E Q4 E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning Tillväxt

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

0 1 1 2 2 3

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2016A 2017A 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -25

-20 -15 -10

0 10 20 30 40 50

2017A 2018E 2019E 2020E

Omsä'ttning EBIT

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0 2 4 6 8 10

1Q 2Q 3Q 4Q 1QA 2QE 3QE 4QE

2017 2018

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 60%

70%

80%

2017A 2018E 2019E 2020E

Bruttomarginal

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

2017A 2018E 2019E 2020E

EBIT-marginal

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1Q 2Q 3Q 4Q 1QA 2QE 3QE 4QE

2017 2018

OPEX/försäljning

(4)

Hoylus mjukvara säljs till kunder inom de flesta branscher. Bolaget har dock valt att fokusera sina egna resurser mot högre utbildning- och byggsektorn, där Hoylu bedömer nyttan med företagets mjukvara som tydligast. Övriga sektorer servas i regel via bolagets partnernätverk, vilket expanderat tydligt det senaste året. Grafen avser siffror från det förvärvade We-inspire avseende 2015.

FOKUS PÅ MJUKVARA - HÅRDVARA OM DET BEHÖVS

KUNDER FÖRDELAT PÅ INDUSTRI (WE-INSPIRE)

Högre utbildning och bygg i fokus

Källa: Hoylu, Remium

Kärnan i Hoylus erbjudande är den egenutvecklade mjukvara, som vanligtvis paketeras med någon typ av hårdvara. Bolaget tillhandahåller även flertalet hårdvarulösningar, däribland det förvärvade Huddlewall. Allteftersom större hårdvaruleverantörer, så som LG och NEC, kan erbjuda tillräckligt avancerade skärmar för massmarknaden övergår Hoylu successivt till de större leverantörernas hårdvara. Åtminstone när det gäller relativt standardiserade skärmar och därmed ej Huddlewalls produkter.

Vid tidpunkten för noteringen hade Hoylu en målsättning om en bruttomarginal över 50%. I samband med Q3-rapporten framgick istället att målsättningen, i takt med att andelen mjukvara ökar, är att bruttomarginalen ska ligga kring 75-80%.

Försäljning av mjukvara ger högre bruttomarginaler relativt att sälja mjukvara tillsammans med hårdvara. Det leder däremot även till lägre totalförsäljning, givet att Hoylu tidigare räknade med att också sälja hårdvara till sin mjukvara. Fördelningen mellan olika intäktsslag redovisas inte men bruttomarginalen kan ge viss vägledning.

Källa: Hoylu, Remium

Högre utbilding & offentlig sektor Teknik & fordon

Fastigheter, akritektur & bygg Finans, juridik & försäkring Media, design & konst IT & elektronik Konsulting & FoU Konsumentvaror & mat Medicin och läkemedel Energi & olja

Övrigt

(5)

Målsättning om bruttomarginal 75-

80%

Behoven drivs av specialisering och

digitalisering

Hoylus huvudsakliga marknad är Europa och USA, men Hoylu har även etablerat relationer med återförsäljare på de asiatiska marknaderna. Vid sidan av egna säljsatsningar mot, i huvudsak bygg- respektive utbildingsektorn har bolaget ett brett och växande partnernätverk i syfte att nå nya kunder.

Hoylu bedömer att företag med mer än 50 anställda kommer att vara de huvudsakliga köparna av Hoylus lösningar för Enterprise Collaboration. Data från OECD SDBS Hoylu tillhandahåller mjukvara, inmatningsverktyg och skärmar för kreativt samarbete oberoende av de medverkandes fysiska position. Lösningarna hjälper till att koppla ihop analoga och digitala arbetsmetoder i syfte att underlätta samarbete. Bolagets produkter kan därför involvera flertalet personer med olika kompetenser i skapandeprocessen.

kreativitet

Helhetslösningar för presentation och interaktivt samarbete

Global marknad

Hoylu erbjuder helhetslösningar för presentation, kommunikation och interaktivt samarbete. Dessa skapas med hjälp av Hoylus dotterbolag We-Inspires mjukvara i kombination med hård- och mjukvara från diverse underleverantörer. Lösningarna är flexibla och kan i hög grad anpassas efter den enskilda kundens behov.

Produktkatalogen innefattar lösningar för mindre mötesrum, utvecklingslabb och visningsrum samt möjlighet för enskilda medarbetare att på distans koppla upp sig mot dessa. Hoylu har ambitiösa tillväxtmål för de kommande åren och vill, genom att sälja en mix av hård- och mjukvara, uppnå en bruttomarginal om minst 50%. I takt med att andelen mjukvara ökar är dock målsättningen att bruttomarginalen ska ligga kring 75- 80%.

Marknaden för kreativa kommunikationslösningar väntas framgent drivas av bland annat globalisering, specialisering, innovationsbehov och digitalisering. Kort sagt ökar behovet av att specialister, möjligen placerade i olika delar av världen, som på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna arbeta och samarbeta med varandra med hjälp av Hoylus lösningar.

Hoylus målsättning är att förbättra och förenkla hur människor presenterar, skapar idéer

och samarbetar i varje steg av företags processer och organisationer. Vi tror att detta

kommer att förbättra människors arbetslivskvalitet genom att ge dem möjligheten att

samarbeta på ett smidigt sätt, oberoende av var de befinner sig.

(6)

HOYLU

Hoylu Bundles - Hårdvarupaketeringar

Hoylu Inspiration Suite säljs paketerad i ett antal olika hårdvarulösningar. Huddlewall Edition, som är en större projektor-baserad lösning tillgänglig i flera storlekar. Display Edition, utgörs av tryckkänsliga skärmar i olika storlekar. Personal Edition, som installeras i en vanlig dator, tablet eller annan mobil enhet. Hoylu köper, om möjligt, hårdvaran från större aktörer så som LG och NEC. Egen hårdvara används i regel endast om kvalitativa massmarknadsprodukter saknas. Huddlewall är ett exempel på egen hårdvara.

Hoylu Inspiration Suite

Hoylu Inspiration Suite innehåller ett antal mjukvarulösningar som låter användare skapa och arbeta med arbetsytor online, och samarbeta i realtid med andra användare.

Molnbaserade arbetsmöten kan ske från många olika platser samtidigt, så att användare från hela världen kan samarbeta i en virtuell arbetsplats. Mjukvaran erbjuds med traditionell licensiering och en abonnemangsmodell som gör det enkelt för företag att hitta en flexibel lösning.

Sketch: Möjliggör för användaren att rita, måla och skissa idéer och dela dem med världen på ett intuitivt och enkelt sätt. Sketch innehåller en obegränsad duk och kan på ett smidigt sätt ansluta flertalet personer tillsammans i syfte att samarbete.

Flow: Används för att strukturera och planera idéer med goda möjligheter till samarbete. Flow har stöd för de flesta processmetoder som Agile, BIM, LEAN, PHP och Six Sigma. Mjukvaran kan även hantera flertalet filformat så som JPG, PNG, PPT och PDF.

Därtill innehåller Hoylu Inspiration Suite även Paper, som överför analogt fysiskt tecknande till Hoylus mjukvarulösningar, samt Insight, som visualiserar data.

låter användare skapa och arbeta med arbetsytor

online, och samarbeta i realtid

Använder egen hårdvara om bra alternativ saknas

(7)

Report completed:

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Fredrik Nilsson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or

2018-05-23 08:27:52

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :