ITAB SHOP CONCEPT. Något bättre än väntat Hög fast kostnadsbas Små ljuspunkter KURS (SEK): 37,65 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

3 855 1 mån (%) -4,7

Nettoskuld (MSEK) 2 131 3 mån (%) 0,3

Enterprise Value (MSEK) 5 986 12 mån (%) -46,4

Soliditet (%) 33,0 YTD (%) -27,2

Antal aktier f. utsp. (m) 102,4 52-V Högst 79,0 Antal aktier e. utsp. (m) 104,9 52-V Lägst 35,2

Free Float (%) 42,7 Kortnamn ITAB B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 5 417 6 381 6 602 6 734

EBITDA (MSEK) 482 639 629 680

Just EBIT (MSEK) 466 465 474 535

EBT (MSEK) 361 432 425 472

EPS (just. SEK) 3,20 2,71 2,79 3,26

DPS (SEK) 1,75 1,75 1,75 2,00

Omsättningstillväxt (%) 4,3 17,8 3,5 2,0

Just EPS tillväxt (%) -5,0 -15,5 2,9 16,9

Just EBIT-marginal (%) 8,6 7,3 7,2 7,9

2016A 2017A 2018E 2019E

Just P/E (x) 25,1 14,8 13,5 11,6

P/BV (x) 5,6 2,5 2,1 2,0

EV/S (x) 1,8 1,0 0,9 0,9

EV/EBITDA (x) 17,2 10,3 9,8 8,6

EV/EBIT (x) 21,3 13,4 12,7 10,9

Direktavkastning (%) 2,2 4,4 4,6 5,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Pomona-gruppen AB 29,4% 0,2944 29,3%

Petter Fägersten 17,2% 0,1724 52,6%

Anna Benjamin 10,6% 0,1061 3,6%

Handelsbanken Fonder 4,8% 0 1,6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Fredrik Rapp 2Q-rapport

VD Ulf Rostedt

CFO Samuel Wingren

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Analytiker: Markus Henriksson

markus.henriksson@remium.com, 08 454 32 11

2018-07-11

• Något bättre än väntat

• Hög fast kostnadsbas

• Små ljuspunkter

Marknadsvärde (MSEK)

Något bättre än väntat. I Q1 redovisade ITAB en nettoomsättning om 1481 MSEK (1520), motsvarande en negativ tillväxt om -2,6%

y/y. FX påverkade positivt med cirka 1% men i övrigt var den organiska tillväxten bättre än vad vi räknade med. Vår prognos var en omsättning om 1406 MSEK. Försäljningen ökade i NorthEast, Centraleuropa och Sydeuropa, men minskade något i Storbritannien.

I Skandinavien föll försäljningen markant då större fackhandelskedjor investerat betydligt mindre. Utfallet var i linje med vår förväntan då vi tog fasta på att H&M på kort sikt skulle fortsätta att påverka negativt. Råvarupriset påverkade bruttomarginalen negativt, de operativa kostnaderna var något högre än vad vi hade väntat oss och ITABs marknadsanpassning verkar ta längre tid. Bolaget har infört ett kostnadseffektiviseringsprogram och de har börjat se vissa effekter.

Hög fast kostnadsbas. Rörelseresultatet minskade till 90 MSEK (111) men påverkades i kvartalet positivt med cirka 15 MSEK avseende en fastighetsförsäljning i Belgien. Således uppgick justerad EBIT till 75 MSEK (111), 7% bättre än vår prognos om 70 MSEK. Den justerade rörelsemarginalen minskade därmed 220 bps y/y till 5,1% (7,3) där vi hade räknat med en marginal om 5,0%. En starkt bidragande orsak till den sämre marginalen y/y är trögheten i ITABs affärsmodell. Bolaget har en hög andel fasta kostnader och med den intäktsvolatilitet som nu pågår har ITAB svårt att anpassa sig.

Små ljuspunkter. På längre sikt är det positivt att beroendet av H&M minskar och vi ser andra giganter som skulle kunna bli draglok framgent – bland annat Carrefour som har en intressant tillväxtstrategi som torde gynna ITAB. I övrigt tycker vi att ITAB agerar bättre än tidigare genom att lyfta lite på strategilocket.

Bolaget ämnar fortsätta fokusera nykundsbearbetning och att få kunderna att utnyttja en större del av produkterbjudandet. Strategin innefattar även att bolaget ska närma sig de större e-handelsbolag som har en nuvarande/framtida strategi att etablera fysiska butiker.

På totalen har vi reviderat upp försäljningen men våra höjda OPEX- förväntningar drar ned EPS med 3,1% 2018e och 1,9% 2019e.

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

ITAB levererar kompletta butiksinredningar, arbetar internationellt och har idag i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade. Stora satsningar har under de senaste åren gjorts för att utveckla olika självutcheckningssystem.

NASDAQ OMX Mid Cap Industrivaror

30 40 50 60 70 80 90

2017-05-04 2017-08-01 2017-10-24 2018-01-19 2018-04-17

ITAB B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 1520 1552 1668 1641 1481 1599 1749 1773 5193 5417 6381 6602 6734 6909

Bruttoresultat 452 442 492 443 434 459 516 502 1464 1494 1829 1911 1973 2045

Rörelsekostnader -339 -346 -323 -368 -357 -368 -348 -362 -978 -1116 -1376 -1435 -1448 -1492

Övriga intäkter/kostnader -2 3 3 43 13 0 0 0 22 -7 47 13 10 10

Varav EO* N/A N/A N/A 35 N/A N/A N/A N/A N/A -95 35 N/A N/A N/A

EBITDA 144 134 207 154 125 126 203 175 596 482 639 629 680 713

Avskrivningar -33 -35 -35 -36 -35 -35 -35 -35 -88 -111 -139 -140 -145 -150

EBIT 111 99 172 118 90 91 168 140 508 371 500 489 535 563

Finansnetto -12 -15 -22 -19 -15 -16 -16 -16 -32 -10 -68 -64 -63 -58

Skatt -25 -20 -39 -19 -19 -18 -36 -30 -102 -101 -103 -103 -113 -121

Minoritetsintressen -3 -4 -2 -1 -4 -3 -4 -4 -24 -19 -10 -15 -17 -19

Nettoresultat 71 60 109 79 52 54 111 90 350 241 319 307 342 365

Just. EPS f. utsp. 0,69 0,59 1,06 0,43 0,36 0,52 1,09 0,88 3,44 3,28 2,77 2,85 3,34 3,56

Just. EPS e. utsp. 0,68 0,57 1,04 0,42 0,35 0,51 1,06 0,86 3,37 3,20 2,71 2,79 3,26 3,48

Omsättningstillväxt Q/Q -14% 2% 7% -2% -10% 8% 9% 1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 40% 28% 23% -7% -3% 3% 5% 8% 32% 4% 18% 3% 2% 3%

EBITDA tillväxt Y/Y 37% 17% 18% 77% -13% -6% -2% 14% 46% -19% 33% -2% 8% 5%

Just. Bruttomarginal 29,7% 28,5% 29,5% 27,0% 29,3% 28,7% 29,5% 28,3% 28,2% 27,6% 28,7% 28,9% 29,3% 29,6%

Just. EBITDA marginal 9,5% 8,6% 12,4% 7,3% 7,4% 7,9% 11,6% 9,9% 11,5% 10,7% 9,5% 9,3% 10,1% 10,3%

Just. EBIT marginal 7,3% 6,4% 10,3% 5,1% 5,1% 5,7% 9,6% 7,9% 9,8% 8,6% 7,3% 7,2% 7,9% 8,1%

Just. EBT marginal 6,5% 5,4% 9,0% 3,9% 4,1% 4,7% 8,7% 7,0% 9,2% 8,4% 6,2% 6,2% 7,0% 7,3%

* ITAB specificerar vanligtvis inte poster av engångskaraktär.

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 466 378 343 389 487 515 EPS 3,37 2,30 3,04 2,93 3,26 3,48

Förändring rörelsekapital -55 18 -153 -2 37 12 Just. EPS 3,37 3,20 2,71 2,79 3,26 3,48

Kassaflöde löpande verksamheten 411 396 190 387 524 527 BVPS 14,1 14,4 15,9 17,7 19,2 20,7

Kassaflöde investeringar -166 -919 -295 -118 -162 -166 CEPS 3,96 3,77 1,81 3,69 4,99 5,02

Fritt kassaflöde 245 -523 -105 269 362 361 DPS 1,67 1,75 1,75 1,75 2,00 2,15

Kassaflöde fin. verksamheten -109 653 3 -454 -394 -420 ROE 26% 16% 20% 17% 18% 17%

Nettokassaflöde 136 130 -102 -185 -31 -58 Just. ROE 26% 21% 19% 17% 18% 17%

Soliditet 47% 31% 32% 34% 37% 39%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

755 1 597 1 752 1 837 1 850 1 861 Antal A-aktier (m) 22,2

258 404 285 110 79 20 Antal B-aktier (m) 80,2

3313 5315 5657 5761 5852 5909 Totalt antal aktier (m) 102,4 +46 (0)36 31 73 00

1463 1512 1664 1854 2012 2167 www.itabshopconcept.com

721 1722 2130 2161 1982 1831 915 787 1104 1231 1194 1182

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

1406 1481 6486 6602 6701 6734

EBIT 70 90 483 489 543 535

Totala tillgångar Eget kapital

Instrumentvägen 2 550 09 Jönköping RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Likvida medel

Nettoskuld

0%

-1%

1Q18A Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium

2019E

5%

29%

Förändring Förändring

Skillnad ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

2%

1%

Omsättning

2018E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD (MSEK) & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 100 200 300 400 500 600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Omsättning EBIT

24%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

1Q11A 1Q12A 1Q13A 1Q14A 1Q15A 1Q16A 1Q17A 1Q18A

Bruttomarginal

2%

4%

6%

8%

10%

12%

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 500 1000 1500 2000

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2E Q4E

2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning EBIT-marginal Just. EBIT-marginal

0X 1X 1X 2X 2X 3X 3X 4X 4X

0 500 1000 1500 2000 2500

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(4)

TRE VERKSAMHETSOMRÅDEN

Koncernen är idag den näst största leverantören av butikskoncept i Europa och har enligt egen bedömning en marknadsandel på cirka 10% på befintliga marknader. Över hälften av bolagets försäljning kommer från butiksinredning där efterfrågan på butikskoncept delvis drivs av nyetablering och dels av ombyggnationer av butiker inom dagligvaru- och fackhandeln. ITABs främsta konkurrent är HMY Group, marknadsledande i Frankrike och Spanien med en omsättning om 485 miljoner EUR 2016.

ITAB är marknadsledande i Europa för olika typer av traditionella kassadiskar och levererar över 20 000 stycken per år. Marknadsandelen uppgår till cirka 25% på befintliga marknader. En mindre del av koncernens försäljning utgörs av självutcheckningssystem. Dessa system består bland annat av Moveflow, Twinflow och den helautomatiserade Easyflow som drivs av ITABs MatchX™-teknologi.

2011 förvärvade ITAB belysningsföretaget Nordic Light Group och för närvarande står butiksbelysning för närmare 20% av koncernens omsättning. Kombinationen av förvärvets produkterbjudande i samklang med ITABs starka kundrelationer har medfört att den årliga genomsnittliga tillväxten mellan 2011-2016 uppgått till cirka 11%. Marginalen för butiksbelysning är högre än för koncernen som helhet.

I Storbritannien är ITAB marknadsledande inom dagligvaruhandeln och en av de större aktörerna inom fackhandeln. Storbritannien är ITABs viktigaste marknad och står för cirka 19% av koncernens omsättning. I efterföljande ordning kommer Sverige (11%) och Norge (19%) där bolaget både är marknadsledande i dagligvaru- respektive fackhandeln. I Sverige har ITAB även en stark position inom självutcheckning och installationer har genomförts hos flertalet av de större dagligvarukedjorna i Sverige och Norge.

Nettoomsättning per geografisk marknad, 2017 (%) Nettoomsättning per geografisk marknad (MSEK)

ETT URVAL AV NYA PRODUKTER OCH KONCEPT

Fashionflow är en självutcheckningslösning för modehandeln där konsumenten ges möjlighet att själv checka ut, larma av och betala utan assistans av personal. Systemet möjliggör för mer personal i butik samtidigt som systemen alltid kan vara öppna för att optimera flöden och minimera köer.

Click & Collect Grocery är världens första enhet som fungerar för såväl torra, som kylda och frysta varor. Online-konsumenter kan välja att hämta sina livsmedel och behöver således inte passa tider för hemleveranser. ITAB erbjuder även Click, Collect & Return Fashion.

Över 50% av omsättningen från butiksinredningar

Marknadsledande inom traditionella kassadiskar

Belysning har högre marginal än koncernen som

helhet

Storbritannien, Sverige och Norge är ITABs tre största

marknader

Självutcheckning för modehandeln

Olika typer av Click &

Collect system

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

19%

11%

9%

3% 7%

2%

48%

Storbritannien Sverige Norge Tyskland Danmark Nordamerika

Övriga länder

0

200 400 600 800 1000 1200 1400

2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

Storbritannien Sverige Norge Tyskland

(5)

Källa: Remium, CapitalIQ Källa: Remium, CapitalIQ

Källa: Remium, CapitalIQ Källa: Remium, CapitalIQ

VÄRDERING, PEER CAGR (%)

Försäljnings-CAGR (%) 2015-2019e EBITDA-CAGR (%) 2016-2019e

VÄRDERING, PEER MULTIPLAR (X)

Adj EV/EBITDA (x) 2018e, ITAB vs Peers EV/SALES 2018e (x), ITAB vs Peers 0%

10%

20%

30%

SES-imagotag Tomra Systems

Fagerhult Datalogic ITAB

Rev CAGR 2015-2019e (%) Average (%)

0%

10%

20%

30%

EBIT CAGR (%) 2016-2019e Average (%)

0 4 8 12 16 20

EV/EBITDA 2018e (X) Average (X)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

EV/Sales (X) Average (X)

(6)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y 2 776 2 748 3 341 3 511 3 574 3 938 5 193 5 417 6 381 6 602 6 734 6 909 17,5% 12,7%

EBIT 114 62 191 235 245 325 508 371 500 489 535 563 15,4% 16,3%

Adj EPS 0,7 0,2 1,2 1,5 1,5 2,0 3,4 3,2 2,7 2,8 3,3 3,5 11,2% 13,0%

AVG. L3Y L5Y

19,8 45,1 10,5 11,5 19,6 22,2 29,9 25,1 14,8 13,5 11,6 10,8 23,2 22,3

11,7 15,1 8,3 7,8 11,4 12,7 18,4 17,2 10,3 9,8 8,6 8,0 15,3 14,0

19,2 33,1 11,8 10,6 14,9 16,0 21,6 21,3 13,4 12,7 10,9 10,1 18,8 17,4

0,8 0,7 0,7 0,7 1,0 1,3 2,1 1,8 1,0 0,9 0,9 0,8 1,6 1,5

6,5 neg. neg. 9,8 64,3 43,2 42,6 neg. neg. 14,7 10,9 10,9 nmf nmf

P/BV (x) 2,7 2,2 2,2 2,0 3,0 3,7 7,1 5,6 2,5 2,1 2,0 1,8 5,1 4,4

ROA (%) 7,4% 2,2% 9,7% 12,2% 11,4% 13,4% 21,1% 11,6% 10,4% 10,3% 11,7% 12,4% 14% 14%

ROE (%) 14,1% 4,6% 23,6% 21,2% 16,1% 18,4% 26,0% 20,8% 18,5% 16,9% 17,7% 17,5% 22% 20%

7,1% 3,9% 11,3% 13,3% 13,4% 16,3% 22,3% 15,3% 12,1% 11,6% 13,1% 13,9% 17% 16%

ROC (%) 7,1% 3,9% 11,3% 13,9% 14,5% 17,5% 24,4% 17,2% 13,2% 12,1% 13,4% 14,1% 18% 17%

15,3% -5,4% -15,7% 10,2% 1,6% 2,3% 2,3% -6,2% -2,5% 6,8% 9,2% 9,1% -2,1% -0,5%

2,9% 4,2% 2,0% 2,5% 1,7% 1,9% 1,7% 2,2% 4,4% 4,6% 5,3% 5,7% 2,7% 2,4%

102,8 101,9 101,9 103,8 103,8 103,8 103,8 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 1 210 858 1 058 1 729 2 915 4 441 10 238 8 216 4 095 3 855 3 855 3 855 2 192 2 039 2 245 2 491 3 663 5 197 10 959 9 938 6 225 6 016 5 837 5 685

Adj P/E (x) *Medel = 22 EV/EBIT (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%) Adj P/E (x)

P/FCF (x) Omsättning

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 18

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

0 5 10 15 20 25 30 35

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

EV/EBIT (x) Medel 0

10 20 30 40 50

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Adj P/E (x) Medel

(7)

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade.

Kompletta butiksinredningar

Flexibel aktör på den europeiska marknaden Expansiv historik

Grunden till ITAB lades när entreprenören Tord Johansson i slutet av 1970-talet gjorde sitt examensarbete på neonrörstillverkaren ITAB. Butiksutrustning tillkom i sortimentet i början på 1980-talet, kassadiskar 1982, inredningar 1990 och entrésystem tillkom 1992. Genom åren förändrades och växte företaget och 2004 delades inredningsdelen ut ifrån ITAB Industri. Därmed bildades ITAB Shop Concept som en egen koncern och börsnoterades. Med namnbytet togs steget att bli ett serviceorienterat företag, som med utgångspunkt från kundens önskemål och koncept, överlämnar en färdig butik med en komplett inredningslösning.

ITAB levererar kompletta butiksinredningar till

dagligvaru- och fackhandeln

Under 2016 förvärvades La Fortezza

ITAB är marknadsledande i Norden, Baltikum och

Storbritannien ITAB Shop Concept har sin grund i slutet av 1970-talet

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. Bolaget bedriver egen verksamhet i ett 30-tal länder och har ett 20-tal produktionsanläggningar i Europa och Kina. Genom organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv har ITAB under 2000-talet präglats av en kraftig tillväxt. Under 2012 införlivades belysningskoncernen Nordic Light i koncernen med produktionsanläggningar i Sverige och Kina. I och med förvärvet breddades bolagets helhetserbjudande markant. 2016 genomfördes ITABs hittills största förvärv, La Fortezza. Det förvärvade bolaget är ett av Europas ledande företag inom butiksinredning med ett starkt erbjudande i Sydeuropa, vilket ITAB fram tills dess har saknat.

ITAB har idag större delen av Europa som arbetsfält. Bolaget är marknadsledande i

Norden, Baltikum och Storbritannien samt en av de största aktörerna i Benelux-

länderna, Centraleuropa och Sydeuropa. Historiskt har både organisk tillväxt och

strategiska förvärv varit viktiga beståndsdelar i ITABs tillväxtstrategi och bakgrunden

till att bolaget idag har etablerat marknadsledande positioner på flertalet marknader i

Europa. ITABs fokusering på global närvaro och helhetskoncept med tillhörande

inredning har varit viktigt i arbetet med att bygga upp nära och långsiktiga relationer

med bolagets kunder.

(8)

Till ITABs kunder hör Europas stora detaljhandelskedjor och omfattas av såväl internationella som nationella fackhandels- och livsmedelskedjor. Bland kunderna finns exempelvis: Auchan, Axfood, Carrefour, Lloyds, ICA, IKEA, H&M, Kesko och Uniclo.

I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, samt butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Genom en komplett koncept- och produktportfölj och geografisk närhet har ITAB styrkan och kapaciteten att skapa långsiktiga kundrelationer och möjligheten att expandera i samklang med kundernas butikskedjor. I linje med strategin att följa större kunder in på nya marknader arbetar ITAB numera även i Asien, Sydamerika och USA.

Kundunika butikskoncept

Innovativa produkter

Försäljning av butiksprodukter omfattar kassadiskar, självutcheckningslösningar, entrésystem och belysning. Försäljning av kassadiskar sker framför allt till dagligvaruhandeln där ett välfungerande kassadisksystem med snabb genomströmning är av yttersta vikt. I egenskap av att vara Europas ledande leverantör av kassadiskar har ITAB lång erfarenhet av att hjälpa kunderna att välja rätt kassadisklösning.

Kassadiskar där kunderna själva sköter utcheckning och betalning är på stark frammarsch inom framför allt dagligvaruhandeln och ITAB kan erbjuda en rad olika lösningar. Exempelvis erbjuder bolaget produkterna MoveFlow, TwinFlow och den helautomatiserade EasyFlow - världens första helautomatiska kassadisk som på ett säkert sätt klarar av att identifiera varor utan streckkod. Systemen leder till effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för både större och mindre butikskedjor.

Europas ledande leverantör av kassadiskar

ITAB erbjuder flera självutcheckningslösningar

Butiksinredningar, kassadiskar, entrésystem

och butiksbelysning

ITAB arbetar efter en projektledningsmodell ITAB har en produktportfölj där innovativa produkter och kundunika koncept blandas

med traditionella standardinredningar och produkter. Allt för att möta kundens önskemål på bästa möjliga sätt. Arbetet sker efter en väl inarbetad projektledningsmodell där ITAB kan ta ett helhetsansvar: från idé till nyckelfärdig butik i ett nära samarbete med kunden.

Ett butikskoncept innefattar alla typer av inredning och utrustning avsedd för exponering och förvaring av varor. För att möta marknadens behov har ITAB sedan många år tillbaka strategiskt utvecklat sin koncept- och produktportfölj som omfattar såväl konkurrenskraftiga standardsystem som egenutvecklade, marknadsunika produkter. Grundutbudet består av standardinredningar och utöver dessa kan bolaget även erbjuda specialanpassade inredningsdetaljer som ger uttryck för kundens profil.

Kundunika inredningar är en viktig del av butikskedjornas profil och varumärkesstrategi. Utöver de mer traditionella butiksinredningarna utvecklar och tillverkar ITAB även specialinredningar till exempelvis apotek.

Kundunika inredningar är

en viktig del av

butikskedjornas

varumärkesstrategi

(9)

Report completed:

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Markus Henriksson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individualrecipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information aboutRemium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments.Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any ofRemium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

DISCLAIMER

2018-05-09 13:57:08

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :