MIDSONA. Stabil försäljningsutveckling Kraftig marginalexpansion - över förväntan Förvärv utanför Norden allt närmre? REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

59,80

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

2 751 1 mån (%) -4,5

Nettoskuld (MSEK) 652 3 mån (%) 16,1

Enterprise Value (MSEK) 3 403 12 mån (%) 17,3

Soliditet (%) 54,3 YTD (%) 2,2

Antal aktier f. utsp. (m) 46,0 52-V H 65,0 Antal aktier e. utsp. (m) 46,5 52-V L 43,8

Free Float (%) 57,1 Kortnamn MSONB

2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning (MSEK) 2 173 2 449 2 527 2 602

Bruttoresultat (MSEK) 743 869 897 924

just EBIT (MSEK) 155 218 239 249

EBT (MSEK) 112 197 222 235

EPS (just. SEK) 2,36 3,33 3,72 3,94

DPS (SEK) 1,25 1,50 1,70 1,90

Omsättningstillväxt (%) 24,6 12,7 3,2 3,0

EPS tillväxt (%) 39,6 41,4 11,7 5,9

just EBIT-marginal (%) 7,1 8,9 9,5 9,6

2017A 2018E 2019E 2020E

P/E (x) 27,6 17,9 16,1 15,2

P/BV (x) 1,5 1,7 1,6 1,5

P/CEPS (x) 15,2 12,2 10,9 12,8

EV/S (x) 1,4 1,3 1,2 1,2

EV/EBIT (x) 19,2 15,1 13,1 12,1

Direktavkastning (%) 2,4 2,5 2,8 3,2

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Stena-koncernen 23,9% 0,2385 28,4%

Handelsbanken Fonder 9,2% 0 8,3%

Andra AP-fonden 5,1% 0 4,6%

La Financiere de l'Echiquier 4,8% 0 4,4%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Ola Erici 1Q-rapport

VD Peter Åsberg 2Q-rapport

CFO Lennart Svensson 3Q-rapport

MIDSONA KURS (SEK):

NASDAQ OMX Small Cap Konsumentvaror

• Stabil försäljningsutveckling

• Kraftig marginalexpansion - över förväntan

• Förvärv utanför Norden allt närmre?

Marknadsvärde (MSEK)

BOLAGSBESKRIVNING

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom hälsa och välbefinande. Koncernen har cirka 385 anställda. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har tagit en aktiv roll i konsolideringen av den Skandinaviska marknaden och ser expansionsmöjligheter i Europa.

Stabil försäljningsutveckling. Omsättningstillväxten om 11% var i linje med väntat drivet av förvärvade Bringwell. Bringwell adderade 70 MSEK jämfört med förväntade 71 MSEK, innebärande en förvärvad tillväxt om 13,4%. Organiska försäljningstillväxten om -1,1% var bättre än estimerade -1,5%. Sammantaget var den organiska minskningen relaterat icke-prioriterade varumärken. Valuta tyngde kvartalet med uppskattningsvis 6 MSEK relaterat svagare NOK/SEK, motsvarande - 1,2% Y/Y. Kalendermässigt möttes svåra jämförelsetal då december innefattade två färre försäljningsdagar, varpå vi ser omsättningen som solid. Efter kvartalet slöts distributionsavtal med HRA Pharma vars varumärke Compeed ska representeras av Midsona, ett brand med mycket stark marknadsposition. Vi räknar med att avtalet adderar 85 MSEK 2018 innebärande 4% i försäljningstillskott Y/Y - och mer därtill per helårsbasis fullt konsoliderat.

Kraftig marginalexpansion. Justerat rörelseresultatet uppgick till 49 MSEK (39), innebärande en justerad rörelsemarginal om 8,5% (7,5). Vi förväntade oss EBIT om 45 MSEK, motsvarande 7,7%. EBIT var således 10% högre än estimerat och marginalen hela 80 bps högre.

Resultatförbättringen härleds högre volymer i Sverige och god kostnadskontroll i Norge, men framförallt kostnadssynergier relaterat Bringwell. Det är uppenbart att Midsona lyckas väl med integrationen av Bringwell vilket gav större avtryck i OPEX än vad vi vågade prognostisera. Bruttomarginalen förväntades belastas av högre COGS härlett ogynnsam FX och inputprissökning vilket kompenserades av Bringwells konsolidering (OTC med god bruttomarginal).

Bruttomarginalen uppgick till 35,4% (35,3) mot väntade 35,5%. Under perioden har gemensam supply chain-organisation implementerats för att rationalisera sourcing och transporter, samt ökad vertikal integration. Initiativ som bör ha bestående effekt i ökad effektivitet och bruttomarginalförstärkning över tid till skillnad från tillfälliga fluktuationer i FX och inputpriser.

Förvärv utanför Norden allt närmre? Estimatjusteringar görs relaterat kostnadssynergier. Vi har estimerat att 70% av kommunicerade synergier realiseras, vilket justeras upp i termer av absoluta tal och tidsram. I övrigt är kartläggning av förvärv i Västeuropa i full gång. Europa är fragmenterat, Midsona har bra M&A- track record och fin referensportfölj, förvärvsmultiplarna är på samma nivå som i Norden. Beaktat Midsonas cash-conversion >80% reduceras nettoskulden snabbt (2,0x ND/EBITDA 18E) - därmed finns förvärvsutrymme.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Analytiker: Johan Nilsson Wall johan.nilsson@remium.com, 08 454 32 04

RÖSTER

2018-04-25 2018-07-20 2018-10-25 35

40 45 50 55 60 65

2016-12-12 2017-03-08 2017-06-07 2017-08-31 2017-11-23 MSON B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 527 488 579 579 600 608 622 618 1 174 1 744 2 173 2 449 2 527 2 602

KSV -354 -328 -374 -374 -388 -392 -401 -399 -699 -1 127 -1 430 -1 580 -1 630 -1 679

Bruttoresultat 173 160 205 205 213 216 221 220 475 617 743 869 897 924

Rörelsekostnader -136 -134 -162 -156 -160 -162 -165 -163 -427 -535 -609 -651 -658 -675

Avskrivningar 8,0 8,0 9,0 10,0 9,9 9,9 9,9 10,1 19,0 25,0 35,0 39,8 40,6 41,9

EO-poster 0,0 0,0 -22,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -27,0 -21,0 0,0 0,0 0,0

just EBIT 37,0 26,0 43,0 49,0 52,2 53,5 56,0 56,3 48,0 82,0 134 218 239 249

Finansnetto -6,0 -7,0 -5,0 -4,0 -4,9 -4,8 -5,5 -5,5 -9,0 -24,0 -22,0 -20,8 -17,1 -14,6

EBT 31,0 19,0 16,0 46,0 47,3 48,6 50,4 50,8 39,0 58,0 112 197 222 235

Skatt -7,0 -4,0 -5,0 -12,0 -10,2 -10,5 -10,8 -10,9 27,0 -13,0 -28,0 -42,4 -48,8 -51,6

Nettoresultat 24,0 15,0 11,0 34,0 37,2 38,2 39,6 39,9 66,0 45,0 84 155 173 183

Minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat 24,0 15,0 11,0 34,0 37,2 38,2 39,6 39,9 66,0 45,0 84 155 173 183

EPS f. utsp. (SEK) 0,56 0,35 0,24 0,74 0,81 0,83 0,86 0,87 2,32 1,40 1,90 3,37 3,76 3,98

EPS e. utsp. (SEK) 0,56 0,35 0,24 0,73 0,80 0,82 0,85 0,86 2,32 1,40 1,89 3,33 3,72 3,94

Omsättningstillväxt Q/Q 1% -7% 19% 0% 4% 1% 2% -1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 51% 39% 11% 11% 14% 25% 7% 7% 28% 49% 25% 13% 3% 3%

EBIT tillväxt Y/Y 118% 44% 23% 26% 41% 106% 30% 15% 7% 51% 42% 41% 10% 4%

Bruttomarginal 32,8% 32,8% 35,4% 35,4% 35,4% 35,5% 35,5% 35,5% 40,5% 35,4% 34,2% 35,5% 35,5% 35,5%

EBIT-marginal 7,0% 5,3% 3,6% 8,6% 8,7% 8,8% 9,0% 9,1% 4,1% 4,7% 6,2% 8,9% 9,5% 9,6%

just EBIT marginal 7,0% 5,3% 7,4% 8,5% 8,7% 8,8% 9,0% 9,1% 6,1% 6,3% 7,1% 8,9% 9,5% 9,6%

just EBITDA marginal 8,5% 7,0% 9,0% 10,2% 10,3% 10,4% 10,6% 10,7% 7,8% 7,7% 8,7% 10,5% 11,1% 11,2%

EBT marginal 5,9% 3,9% 2,8% 7,9% 7,9% 8,0% 8,1% 8,2% 3,3% 3,3% 5,2% 8,1% 8,8% 9,0%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E* 2019E* 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E* 2019E* 2020E

Kassaflöde från rörelsen 64 103 146 237 262 225 EPS 2,32 1,40 1,89 3,33 3,72 3,94

Förändring rörelsekapital 23 -34 6 -10 -8 -8 Just. EPS 3,17 1,69 2,36 3,33 3,72 3,94

Kassaflöde löpande verksamheten 87 69 152 227 254 217 BVPS 30,8 31,6 34,8 35,5 37,7 40,0

Kassaflöde investeringar -254 -848 -91 -23 -24 -25 CEPS 3,06 1,62 3,41 4,88 5,46 4,67

Fritt kassaflöde -167 -779 61 204 230 192 DPS 1,10 1,10 1,25 1,50 1,70 1,90

Kassaflöde fin. verksamheten 183 778 -69 -55 -149 -158 ROE 8% 3% 5% 9% 10% 10%

Nettokassaflöde 16 -1 -8 148 81 34 Just. ROE 9% 4% 6% 9% 10% 10%

*Inkluderar estimerad effekt från utnyttjande av underskottsavdrag Soliditet 56% 51% 54% 55% 58% 61%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E* 2019E* 2020E

1 067 1 940 2 129 2 121 2 112 2 104 Antal A-aktier (m) 0,5

61 65 54 202 283 317 Antal B-aktier (m) 45,5

1 555 2 620 2 857 2 993 3 026 3 064 Totalt antal aktier (m) 46,0 +46 (40) 601 82 00

877 1 349 1 550 1 650 1 754 1 858 www.midsona.se

258 662 652 504 343 229

75 143 139 149 158 166

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

577 579 2 435 2 449 2 514 2 527

45 49 209 218 228 239

Q4 2017A 2018E 2019E

1%

4%

Förändring Förändring

Skillnad Estimat

5%

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Dockplatsen 16

200 21 Malmö Likvida medel

Eget kapital Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

1%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

0,3%

10%

Omsättning Just. EBIT

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBIT

OMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL & MARGINALUTVECKLING

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD (R12) EBIT-MARGINAL (R12m)

-100

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning Adj EBIT Adj EBITDA

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Omsättning Adj. EBIT-marginal

-6,0X -4,0X -2,0X 0,0X 2,0X 4,0X 6,0X 8,0X 10,0X

0 100 200 300 400 500 600 700

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Sverige

Norge

Danmark

Finland

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL (2016)

Konsolideringen av det senaste förvärvet Bringwell och dess påverkan

ESTIMERAD RESULTATEFFEKT FRÅN BRINGWELL

OMSÄTTNING BRINGWELL RESPEKTIVE MIDSONA

Bringwell har en rad varumärken inom egenvårdsprodukter

dvs. kosttillskott, hälsolivsmedel och hudvård, samt OTC- läkemedel (receptfritt). Både egenägda- och licensierade varumärken. Bland de mest namnkunniga egna varumärkena finns Eskimo-3 (stora inom omega-3), Mivitotal, KanJang, Maxsol och MOVO. Till de licensierade varumärkena finns välkända Probi Mage (tillverkas av Probi). Midsona har goda förutsättningar att accelerera pågående kostnads- och sortimentrationalisering, där kostnadsreduceringen bör bli betydlig mtp reducerade overhead-funktioner och sammordningsvinster.

Bringwell konsoliderades den 4 juli (3Q17). Bedömda synergier uppskattas, av Midsona, om 50-60 MSEK per årsbasis där merparten ska realiseras innan 2018 års utgång.

Vi räknar med att 50 MSEK realiseras med fullt genomslag i slutet av 2018. Bringwell adderar ca 13% i omsättningstillväxt och är fullt konsoliderat Q2 2018. Vi illustrerar scenariot i diagramen till höger genom att bryta ut Bringwell även när det är fullt konsoliderat 2019. Vi bedömer att Midsona exklusive Bringwell når en basintjäning närmare 8,4% i EBIT marginal under 2019. Detta med stöd i att prioriterade varumärken

>50% bedömds kunna växa med ~5% varpå volym bör ge resultathävstång samt fortsatt ökad vertikal integration och supply chain-effektiviseringar. Inklusive synergier från Bringwell räknar vi med en rörelsemarginal på koncernnivå om 9,5% nås 2019.

URVAL AV EGNA/REPRESENTERADE VARUMÄRKEN

72%

12%

6%4%

6% Dagligvaruhandel

Hälsofackhandel Apotekshandeln E-handel/Postorder Övriga försäljningskanaler

Egna varumärken:

-Urtekram -Kung Markatta -Friggs -Helios -Dalblads -Naturdiet -Tri Tolonen -Miwana

Representerade varumärken:

-Alpro -Yogi Tea -di Asiago -Atkins -Clipper

-Nature's Sunshine -Udo's Choice

11,1%

5%

7%

9%

11%

13%

0 50 100 150 200 250 300

4Q17A* 2017E 2018E 2019E

Bringwell core-EBITDA Bringwell synergier

Midsona, EBITDA konsoliderad EBITDA%

EBITDA% exklusive Bringwell

100 600 1 100 1 600 2 100 2 600

4Q17A* 2017E 2018E 2019E

Omsättning, Midsona Omsättning, Bringwell Pro-forma Bringwell och Compeed uppskattar vi exponeringen mot apotek till

~16% (6%). Beaktat att dagligvaruhandeln bedöms växa snabbare samt försäljningskanalsmigration bedömer vi att en sales split för 2019E bör vara ca

~10% exponering mot apotekshandel.

4Q17A* 2017E 2018E 2019E

Bringwell core-EBITDA 2,5 4,2 11,5 12,3

Bringwell synergier 8,4 9,2 35 49,5

Midsona, EBITDA 49 159 210 217

konsoliderad EBITDA% 10,4% 7,9% 10,5% 11,1%

EBITDA% exklusive Bringwell 9,2% 8,3% 9,7% 9,8%

Konsoliderad EBIT% (Group adj EBIT%) 8,5% 7 , 1 % 8 , 9 % 9 , 5 % EBIT% exklusive Bringwell (adj) 7,8% 6 , 9 % 8 , 3 % 8 , 4 %

(5)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E* CAGR L3Y L5Y

Sales 1 354 1 134 1 174 869 916 920 1 174 1 744 2 173 2 449 2 527 2 602 33,2% 20,1%

Adj EBIT 96 -50 51 47 64 67 72 109 155 218 239 249 32,3% 27,0%

15 27 41 48 88 56 87 69 152 227 254 217 39,5% 25,9%

FCF 81 86 39 44 59 2 -167 -779 61 204 230 192 212,4% 6,8%

EPS 2,4 -2,9 1,4 2,2 2,2 2,8 2,3 1,4 1,9 3,3 3,7 3,9 -12,0% -3,0%

AVG. L3Y L5Y

Adj. P/E (x) 9,9 neg. 9,5 6,1 12,9 11,2 10,4 24,3 22,1 17,9 16,1 15,2 18,9 16,2

7,4 -15,7 8,0 8,2 10,1 10,6 13,1 18,0 15,6 12,7 11,2 10,3 15,6 13,5

9,2 neg. 10,3 10,3 12,3 12,8 16,6 22,1 19,2 15,1 13,1 12,1 19,3 16,6

0,7 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 1,0 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1

P/FCF (x) 6,6 3,4 7,8 6,9 11,2 352,5 neg. neg. 38,0 13,6 12,1 14,5 nmf nmf

P/BV (x) 0,8 0,5 0,5 0,4 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1

ROA (%) 4,1% -5,4% 3,2% 4,9% 4,7% 5,4% 4,9% 2,3% 3,2% 5,2% 5,7% 6,0% 3,5% 4,1%

ROE (%) 7,8% -10,3% 5,8% 8,5% 7,7% 8,7% 8,7% 4,4% 5,9% 9,4% 9,9% 9,9% 6,3% 7,1%

8,9% -5,5% 5,6% 5,2% 7,1% 7,0% 4,0% 3,9% 5,9% 9,3% 10,0% 10,4% 4,6% 5,6%

ROC (%) 9,1% -5,7% 5,8% 5,4% 7,6% 7,4% 4,2% 4,1% 6,1% 10,1% 11,4% 11,9% 4,8% 5,9%

15,2% 29,7% 12,9% 14,4% 8,9% 0,3% -17,8% -44,6% 2,6% 7,3% 8,3% 6,9% nmf nmf

2,8% 9,3% 13,6% 15,7% 13,3% 7,9% 9,3% 3,9% 6,6% 8,2% 9,1% 7,8% 6,6% 8,2%

0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 3,4% 3,5% 3,3% 2,7% 2,4% 2,5% 2,8% 3,2% 2,8% 3,1%

22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 28,4 42,6 44,5 46,5 46,5 46,5

532 290 303 305 660 705 938 1 748 2 316 2 779 2 779 2 779

880 548 526 483 790 856 1 196 2 410 2 968 3 282 3 121 3 008

P/E (x) EV/EBIT (x)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 13,3 *Medel = 14,1

*2020E esimtaten innefattar att underskottsavdraget är fullt utnyttjat varpå full skatt bedöms belasta OCF och FCF.

Adj. EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

Adj. EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%) Operating cash flow

OCF YIELD (%)

0 5 10 15 20 25 30

Adj. P/E (x) Medel

0 5 10 15 20 25

Adj. EV/EBIT (x) Medel

(6)

En sundare vardag

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.

OTC/VMS: Receptfritt, kosttillskott och vitaminer.

Största delen av Midsonas försäljning är ekologiska produkter. OTC har ökat efter Bringwell-förvärvet Ledande varumärken i prioriterade kategorier Hälsa och välbefinnande i Norden med exportinitiativ

Produkter inom hälsa och välbefinnande

Midsona är en svensk koncern som utvecklar och marknadsför produkter inom tre huvudsakliga produktkategorier: ekologiskt, hälsolivsmedel och kosttillskott. Bolaget har ett flertal marknadsledande nordiska varumärken inom nyckelsegmenten.

Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Visionen är att bli marknadsledande i Norden inom hälsa och välbefinnande och bolaget innehar en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken. Utöver dessa representerar bolaget även ett flertal internationellt etablerade varumärken. Även exportsatsningar i Europa görs, detta främst avseende bolagets största egna varumärke Urtekram.

Tydligt strategiskt fokus

Midsona har under de senaste åren valt att väsentligt fokusera varumärkesportföljen med ambitionen att bygga marknadsledande varumärken inom tre primära produktkategorier: Ekologiskt, hälsolivsmedel och OTC/kosttillskott. Efter det strategiskt viktiga förvärvet Internatural (Q3 2016) förstärktes företagets ledande position inom ekologiska livsmedel med välkända varumärken som Kung Markatta och Helios. Kung Markatta är det störa varumärket inom ekologiska kolonialvaror i Sverige, följt av Urtekram (förvärvades i q3 2015). I Danmark och Finland är Urtekram det dominerande varumärket. Sett till Norge är Helios det ledande varumärket, följt av Urtekram. I Q3 2017 förvärvades Bringwell som stärker området inom OTC med en rad namnkunniga varumärken. Kostnadssynergierna uppskattas vara betydande och intäktssynergier finns även genom att exempelvis ta en aktivare roll inom dagligvaruhandelskedjorna för Bringwells sortiment.

(% av s ales )* Ekologiskt Hälsolivsm edel OTC/VMS

Före Bringwell 48% 38% 14%

P ro duk texem pel: Urtek ram , H elio s F riggs , A lpro F riggs v itam iner

Kung M ark atta Swebar, N aturdiet T ri T o lo nen

Efter Bringwell 42% 33% 25%

Ytterliggare pro duk ter: Es k im o -3

M iv ito tal, P ro bi

*es tim erat Kan J ang

(7)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, Remium.

MIDSONA

Tydligt strategiskt fokus

Bolaget arbetar med fyra strategier för att nå visionen att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande: Tillväxt av bolagets egna prioriterade varumärken, Nya tillväxtområden, Optimerad varumärkesportfölj samt Effektiv organisation. Strategin innefattar fokus på åtta egna prioriterade varumärken och ett antal prioriterade licensierade varumärken. De åtta prioriterade egna varumärkena utgörs av Dalblads, Friggs, Helios, Kung Markatta, Miwana, Naturdiet, Tri Tolonen och Urtekram. Även exportsatsningar med bolagets största varumärke Urtekram är ett fokusområde. Ett antal nya strategiska exportkunder för Urtekram har erhållits under 2017. Effektiv organisation innefattar bl.a. realisering av synergierna från Bringwell (fullt konsoliderat Q2 2018) och Internatural (fullt konsoliderat Q2 2017), fortsatt ökad vertikal integration av Kung Markatta och Helious, samt supply chain-fokus.

Midsona på marknaden

Midsona bygger sin marknadsstrategi utifrån övertygelsen att marknaden för hälsa och välbefinnande är i tillväxt under överskådlig tid. Midsona verkar huvudsakligen på den nordiska marknaden för hälsoprodukter men med expansionsambitioner i Europa. Det som karaktäriserar marknaden är att samtidigt som den växer är den under betydande förändring, vilket avregleringen av det svenska apoteksmonopolet är ett tydligt exempel på. En av huvuddrivkrafterna bakom den växande marknaden är ett ökande intresse att leva ett hälsosammare liv. Intresset för hälsotillskott och egenvård har ökat i flera år och är drivet av ett flertal faktorer, däribland att kunskap och möjligheter ökar, ökad livslängd hos befolkningen och att samhällskostnader för sjuk- och hälsovård stiger.

Makrotrender talar även för ekologiska varumärken som uppvisar stark tillväxt samt att processade livsmedel tappar marknadsandelar.

Ökad vertikal integraiton och synergivinster från

Bringwell

Gynnas av ökad hälsomedvetenhet och eco-

awareness

Kontinuerlig produktutveckling är en av framgångsfaktorerna för Midsona. Bilden till vänster visar nylanseringen av Friggs ekologiska majskakor med chokladöverdrag (lanseringsdatum i september 2017). Bilden till höger visar Urtekrams Nordic Berries inom ekologiska kropps- och hårvårdsprodukter.

Kontinuerlig produktutveckling av prioriterade varumärken är

en framgångsfaktor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :