Minister Leena Luhtanen

Download (0)

Full text

(1)

Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vatten- vägar)

I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemen- skapernas kommissions förslag av den 22 de- cember 2006 till ett direktiv av Europaparla-

mentet och rådet om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar samt en promemoria om förslaget.

Helsingfors den 25 januari 2007

Minister Leena Luhtanen

Trafikråd, ledande sakkunnig Seija Miettinen-Bellevergue

(2)

EU/2006/1829

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET PROMEMORIA

KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV OM TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG, JÄRNVÄG OCH INRE VATTENVÄGAR; KOM (2006) 852 SLUTLIG

1. F ö r s l a g e t s h u v u d s a k l i g a i n ne h å l l

Syftet med förslaget till direktiv är sörja för säkra transporter av farligt gods på väg, järn- väg och inre vattenvägar inom EU:s territor i- um.

Avsikten är att direktivet i praktiken skall omfatta samtliga bestämmelser om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vat- tenvägar. Direktivet är ett ramdirektiv genom vilket de internationella överenskommelser som gäller transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar införlivas med EU:s lagstiftning. Därmed skall avtalen inte längre utgöra bilagor till direktiven, utan di- rektivförslaget skall omfatta en bestämmelse om att överenskommelserna måste följas också i fråga om nationella transporter av farligt gods. I försla get hänvisas till överens- kommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID) som utgör bilaga till konven- tionen om internationell järnvägstrafik (CO- TIF), samt till överenskommelsen om inter- nationell transport av farligt gods på inre vat- tenvägar (ADN).

Samtidigt moderniseras och förenhetligas gällande lagstiftning om transport av farligt gods.

2. F ö r s l a g e t s b a k g r u n d

Förslaget är kopplat till befintlig EU- lagstiftning på områdena transportsäkerhet, inre marknaden och miljöpolitik och bidrar till målsättningen om hållbar utveckling och

till Lissabonstrategin. Syftet med förslaget till direktiv är sörja för säkra transporter av farligt gods på väg, järnväg och inre vatten- vägar inom EU:s territorium. Detta genom- förs genom att bestämmelserna om transport på väg, järnväg och inre vattenvägar integre- ras i ett enda direktiv som innehåller en hän- visning till de internationella överenskom- melserna om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ADR, RID och ADN.

För närvarande gäller EU:s direktiv om in- landstransporter av farligt gods transporter på väg och järnväg. Bestämmelser om dessa finns i rådets direktiv 94/55/EG om tillnärm- ning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg, det s.k.

ADR-ramdirektivet, och rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemssta- ternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg, det s.k. RID-ramdirektivet.

ADR (FördrS 23/1989) och RID (FördrS 173/2004) utgör bilagor till dessa direktiv.

Vidare gäller inom EU:s territorium rådets direktiv 96/35/EG om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för trans- port av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (säkerhetsrådgivardirektivet) samt rådets direktiv 2000/18/EG om minimi- krav vid examinering av säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (examineringsdirekti- vet). För närvarande ingår bestämmelserna i dessa direktiv också i nämnda ADR- och RID-ramdirektiv. Därför har särskilda direk- tiv om säkerhetsrådgivare blivit överflödiga.

Det finns ingen EU-lagstiftning om trans- port av farligt gods på inre vattenvägar. ADN

(3)

har ännu inte trätt i kraft. Överenskommelsen håller på att ratificeras och förväntas träda i kraft senast under 2009.

ADN torde alltså träda i kraft inom den närmaste framtiden. Enligt motiveringen till förslaget är det lämpligt att se till att det inte skapas två separata system, dvs. det bör inte finnas ett system för internationell transport som regleras genom den internationella över- enskommelsen ADN och ett system för na- tionell transport som regleras genom natio- nella bestämmelser. På samma sätt som de internationella regelverken ADR och RID, som avser transport på väg och järnväg, har tagits in i gemenskapslagstiftningen och ock- så tillämpas på nationell transport, skall ADN-överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar också gälla nationell transport på inre vatten- vägar.

Kommissionen har konstaterat att arbetet med att översätta de omfattande internatio- nella regelverken ADR och RID, vilka utgör bilaga till de gällande ADR- och RID- ramdirektiven, till EU:s samtliga officiella språk, kommer att vara problematiskt. De in- ternationella överenskommelserna revideras med två års mellanrum. I samband härmed måste också de omfattande tekniska bilagor- na till direktiven översättas till samtliga EU- språk. Detta har visat sig vara en ytterst svår, om inte rentav omöjlig, uppgift för kommis- sionen.

3. F ö r s l a g e t s i n n e h å l l

I förslaget till direktiv integreras och upp- dateras de nuvarande bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg.

Dessutom utvidgas gemenskapslagstiftningen till att även omfatta transport på inre vatten- vägar.

Till sitt innehåll kommer artiklarna i det nya direktivet inte i betydande grad att avvi- ka från de gällande ADR- och RID- ramdirektiven. Direktivet kommer fortfaran- de att vara ett ramdirektiv. Artiklarna gäller närmast tillämpningsområde, transport me l- lan gemenskapen och tredjeländer, begräns- ningar för transport, undantag, kommittéför- farande, ikraftträdande och direktiv som skall upphävas. Det föreslagna direktivet omfattar också särskilda bestämmelser som gäller

medlemsstater vilkas inre vattenvägar inte ansluter till vattenvägar i andra medlemssta- ter eller på vilkas inre vattenvägar inget far- ligt gods transporteras.

Bilaga I till det nya direktivet gäller väg- transporter, bilaga II gäller järnvägstranspor- ter och bilaga III transporter på inre vatten- vägar. I bilagorna I och II har de kalla förhå l- landena samt de bestämmelser som gäller transport av farligt gods på järnväg mellan Finland och Ryssland beaktats. I bilagorna ingår även de nationella undantag som kom- missionen beviljat i fråga om transport av farligt gods på väg och järnväg.

Bilagorna till det nya direktivet skall inne- hålla en hänvisning till överenskommelserna om transport av farligt gods ADR, RID och ADN. Överenskommelserna kommer inte att tas in i bilagorna, såsom man gjort i de gä l- lande ADR- och RID-ramdirektiven.

Förslaget innebär att ansvaret för obligato- risk översättning och publicering av de om- fattande tekniska bilagorna till direktivet, som hittills har legat på gemenskapen, flyttas över på medlemsstaterna. Det rör sig om bilagor omfattande bortåt 1000 sidor för var- je transportslag.

Bilagorna till överenskommelserna ADR, RID och ADN vilka hänvisas till i bilagorna till det nya direktivet skall också i framtiden revideras med två års mellanrum. I interna- tionella arbetsgrupper inom Förenta Natio- nerna och Centralorganet för internationella järnvägstransporter (OCTI) bereds som bäst ändringar i dessa internationella bestämmel- ser. Avsikten är att ändringarna skall träda i kraft den 1 januari 2009.

Genom det nya direktivet upphävs gällande ADR och RID, säkerhetsrådgivardirektivet och examineringsdirektivet samt kommissio- nens beslut 2005/263/EG och 2005/180/EG, vilka gäller undantag till ADR- och RID- ramdirektiven.

Avsikten är att det föreslagna direktivet skall träda i kraft den 31 december 2008.

4. F ö r s l a g e t s v e r k n i n g a r i Fi nl a n d I Finland gäller direktivförslaget transpor- ter på väg och järnväg. I förslaget ingår inga ändringar i de bestämmelser som gäller transport av farligt gods. Därmed föranleder direktivet inga ändringar i den nuvarande

(4)

transportverksamheten i fråga om farligt gods.

Eftersom de inre vattenvägarna i Finland, exempelvis Saimen, inte är kopplade genom inre vattenvägar till vattenvägar i andra med- lemsstater, faller de utanför direktivets till- lämpningsområde. Torneå används inte för transport av farligt gods och faller därmed också utanför tillämpningsområdet när det gäller inre vattenvägar. På de inre vattenvä- garna i Finland transporteras små mängder farligt gods. På dessa transporter tillämpas internationella sjöfartsorganisationen IMO:s bestämmelser om transport av farligt gods.

I förslaget till direktiv ingår bestämmelser om transport av farligt gods mellan gemen- skapen och tredjeländer. Sådana transporter skall vara möjliga om de genomförs i enlig- het med ADR, RID eller ADN. Transporter på järnväg skall kunna genomföras också med stöd av andra bestämmelser med mot- svarande säkerhetsnivå som RID.

Ansvaret för översättningen av de interna- tionella överenskommelser som det hänvisas till i bilagorna till förslaget till ett nytt direk- tiv skall i praktiken flyttas från kommissio- nen till medlemsstaterna.

De internationella överenskommelserna ADR och RID är i kraft i Finland. De har inte som sådana översatts i samband med god- kännandet av överenskommelserna, utan i samband med genomförandet av ADR- och RID-ramdirektiven. Utgångspunkt för över- sättningen har alltså varit det nationella ge- nomförandet av ramdirektiven.

De ändringar i ADR och RID som också framöver görs med två års mellanrum skall i enlighet med det nya direktivet införlivas med den nationella lagstiftningen och anmä- lan därom göras till kommissionen. Vidare måste behovet av översättning av de interna- tionella överenskommelser som det hänvisas till i direktivet bedömas i samband med att uppgiften överförs från kommissionen till medlemsstaterna. Förvaltningen bör ha till- räckliga resurser för översättningsarbetet.

5. F ö r s l a g e t s t i l l ä m p l i g h e t i F i n - land

Förslaget till direktiv ändrar inte på det sy- stem för transport av farligt gods som tillä m- pas i Finland. Direktivet medför inte heller

förändringar i transportkedjans olika aktörers nuvarande ansvar och skyldigheter.

I bilagorna till förslaget till direktiv har de för Finland viktiga kraven med hänsyn till de kalla förhållandena samt bestämmelserna om transport av farligt gods på järnväg mellan Finland och Ryssland beaktats.

I praktiken innebär direktivet att beslutsfat- tandet inom EU beträffande transporter av farligt gods försnabbas och förenklas, efter- som de viktigaste förslagen på området be- handlas i ett kommittéförfarande.

6. K o n s e k v e n s e r f ö r l a g s t i f t n i n g e n i F i nl a n d

Detta förslag till direktiv medför inte i sig ett behov av att ändra den nationella lagstift- ningen om transport av farligt gods. De in- ternationella överenskommelserna ADR och RID, till vilka det hänvisas i förslaget till di- rektiv, omfattar ärenden som hör till området för lagstiftningen vilka ingår i den gällande lagen om transport av farliga ämnen (TFÄ- lagen) (719/1994).

Bilagorna till de gällande ADR- och RID- ramdirektiven, vilka motsvarar de internatio- nella regelverken ADR och RID, har genom- förts i Finland med stöd av TFÄ-lagen och statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002), statsrådets förord- ning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002), statsrådets för- ordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998), kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002), statsrådets förordning om trans- port av farliga ämnen på järnväg (195/2002) samt kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002), vilka författningar utfärdats med stöd av TFÄ-lagen.

7. E k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r

Förslaget till direktiv har inga statsekono- miska konsekvenser.

Direktivet föranleder endast smärre änd- ringar i sak i gälla nde direktiv, och har där- med inga ekonomiska konsekvenser för dem som arbetar med transport av farligt gods.

(5)

8. S t a t s r å d e t s s t å n d p u n k t

Statsrådet understöder kommissionens för- slag, genom vilket gemenskapslagstiftningen när det gäller transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar förenklas. För- slaget innebär att de nuvarande bestämme l- serna om väg- och järnvägstransport integre- ras och uppdateras, medan gemenskapsla g-

stiftningen utvidgas till att även omfatta transport på inre vattenvägar.

För Finlands del vore det önskvärt att di- rektivet träder i kraft den 30 juni 2009 i en- lighet med ikraftträdandebestämmelserna jämte övergångsbestämmelser i de interna- tionella överenskommelserna ADR, RID och ADN.

Figure

Updating...

References

Related subjects :