Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Download (0)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3kap. 16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen). I AcadeMedia AB gäller

nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ledningen och all personal har ett gemensamt ansvar för detta arbete. Alla barns och elevers upplevelser av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska samma dag anmälas till förskolechef/rektor. Det är förskolechefs/rektors ansvar att skyndsamt (dvs. inom ett dygn) anmäla alla sådana upplevelser till huvudmannen.

Verksamhet

Denna plan gäller för Galärens fritidshem och grundskola. Verksamheterna behandlas under olika rubriker i planen

Planen är giltig nedanstående period och gäller ett år 15-08-21 - 16-08-21

Utvärdering av förra årets plan

De förebyggande åtgärderna i grundskolan har genomförts enligt förra årets likabehandlingsplan tillsammans med pedagoger, elever och vårdnadshavare.

Mentorsskap i åldersblandade mentorsgrupper med schemalagda och pedagogiskt planerade träffar varje vecka. Dessa har fungerat väl till största del, positiva effekter har varit att

gemenskap och trygghet skapats enligt utfall på enkät. Eleverna känner sig sedda och lyssnade på och har en vuxen att vända sig till i skolan.

Organisationen kring hur elevärenden lyfts på arbetslagsmöten varje vecka har fungerat väl i arbetslagen och dokumentation finns.

Gemensamma spelregler finns och är kända på skolan. Förtydliganden på dessa och tillägg har arbetats fram i alla klasser. Detta arbete har fungerat väl. Det som kommit fram i

utvärderingen är att eleverna upplever att konsekvenser om man inte följer spelreglerna inte alltid är tillräckligt tydliga.

Kill- och tjejgrupper har genomförts med samtal och övningar. Dessa har lett till bättre klimat.

Kartläggning av hur eleverna upplever trygghet på skolan genomfördes i mentorsgrupperna.

Detta genom att de på en lokalkarta fick märka ut trygga och otrygga områden, diskutera dessa i grupper och sedan föreslå åtgärder. Dessa genomfördes tillsammans med eleverna.

(2)

De förebyggande åtgärderna i fritidshemmet har genomförts enligt förra årets likabehandlingsplan tillsammans med fritidspedagoger, barn och vårdnadshavare.

Fritidsråd har genomförts tillsammans med barnen. Där arbetar fritidspedagogerna med respekt, inflytande och utveckling av verksamheten tillsammans med barnen.

Olika styrda och fria aktiviteter i olika grupperingar har genomförts. Barnen har fått lära känna varandra, leka och utforska i åldersblandade grupper. Detta har skapat en stor

gemenskap långt över åldrarna och ett klimat där man alltid har någon att leka med. De stora tar hand om de yngre och de yngre vänder sig gärna till de äldre för hjälp och stöd.

F-6 råd skall startas.

Utvärdering av årets plan

En större utvärdering görs i slutet av läsåret samt i samband med att den nya upprättas i början av läsåret.

Utvärdering och uppföljning av årets plan kommer ske i grundskolan och fritidshemmet genom:

1. Minst en gång/termin muntlig utvärdering och diskussion i mentorsgrupperna. Ansvar:

mentorerna.

2. Kartläggning av upplevd trygghet och arbetsro i klasserna och klassdiskussioner.

Ansvar: mentorerna

3. En kartläggning av trygga och otrygga platser på skolan klassvis eller tjej/killgrupper.

Ansvar: mentorerna.

4. Regelbundna fritidsråd med diskussioner kring barnens upplevelse av trygghet. Ansvar:

fritidspedagogerna.

5. Utvärdering och diskussioner med pedagoger och övrig personal på skolan på planeringsdag i juni. Ansvar: Rektor

6. Uppföljning/utvärdering av rutinerna kring kränkande behandling i oktober, januari och april. Ansvar: EHT

Främjande del

”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.”

(Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket) Verksamhetens lokala vision och ställningstagande

 Alla på Galären ska känna sig trygga.

 På Galären accepterar vi inte trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling.

 All personal på skolan utövar ett tydligt vuxenledarskap baserat på positiva

förhoppningar och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Detta innebär att vi fokuserar på att bekräfta och uppmuntra gott beteende.

 Alla som arbetar på Galären tar ett gemensamt ansvar för att motverka kränkande

(3)

handlingar.

 All personal känner till och följer våra rutiner/handlingsplaner.

 Galären är en trygg och trivsam arbetsplats.

 Alla elever ska veta vart de ska vända sig när diskriminering, trakasserier, eller annan kränkande behandling uppstår.

Verksamhetens lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde och trygghet Galärens ledord är GLÄDJE, OMTANKE och KUNSKAP.

Dessa ledord är också vår grundsyn i värdegrundsarbetet där både elev och vuxen förväntas leva upp till följande i både grundskolan och på fritidshemmet:

GLÄDJE får vi genom att visa omtanke

 Vi visar hänsyn och uppmuntrar varandra

 Vi bryr oss om varandra

 Vi bemöter andra såsom vi själva vill bli bemötta

 Vi har roligt och trivs tillsammans OMTANKE ger trygghet

 Alla elever har en personlig mentor och ingår i en åldersblandad mentorsgrupp

 Vi blir sedda, hörda och bekräftade

 Vi känner förtroende för varandra och vågar lita på varandra

 Vi tillåts pröva våra idéer och uttrycka våra åsikter OMTANKE är att visa respekt

 Vi respekterar alla människors lika värde

 Vi är artiga och trevliga mot varandra

 Vi respekterar allas rätt till en lugn arbetssituation

 Vi respekterar varandras åsikter KUNSKAP visar vi genom att ta ansvar

 Vi tar ansvar för skolarbetet

 Vi står för våra handlingar

 Vi följer regler och normer

 Vi ingriper om någon utsätts för kränkande behandling

 Vi tar ansvar för vår skolas inre och yttre miljö

Allmänna förebyggande åtgärder

 Varje elev har en egen mentor och eleverna är indelade i åldersintegrerade mentorsgrupper.

 Lärarna arbetar medvetet med gruppdynamiken i mentors/undervisningsgrupper.

 Personalen är goda och tydliga förebilder genom att de ”lever värdegrunden”.

 Alla elever och föräldrar informeras om lagen för likabehandling.

 Skolans spelregler, som ger alla samma tydliga regler, är en gemensam grund för

(4)

ordning och trygghet.

 Fritidshemmet genomför fritidsråd tillsammans med barnen.

 Elevärenden lyfts i arbetslagen varje vecka och följs upp.

 Elevenkäter genomförs varje vår med tydligt formulerade frågor om kränkande behandling.

 Elevrådet tillsammans med elevskyddsombud har en framträdande roll som språkrör för eleverna och deras tankar, frågor och synpunkter.

 Värdegrundsfrågor som t ex, hur vi är mot varandra, e-mobbning, kränkningar av olika slag, tas regelbundet upp på schemalagd mentorstid, men vävs också återkommande in i skolarbetet.

 Skolsköterska genomför hälsosamtal med elever i årskurs f-klass, 2, 4 och 7 samt alla helt nya elever där både den medicinska och sociala aspekten diskuteras utifrån elevens skolsituation.

 Likabehandlingsplanen presenteras och diskuteras i arbetslag, mentorsgruppen och elevråd.

Presenteras även på hemsidan så att alla vårdnadshavare har tillgång till den.

Övriga förebyggande åtgärder i den pedagogiska verksamheten

 Läsåret startar med lägerdagar där vi arbetar med ”lära känna”-övningar,

samarbetsövningar och andra aktiviteter för att alla snabbt skall bli bekanta med varandra.

 På mentorstiden varje vecka i mentorsgrupperna arbetas det med den egna personliga utvecklingen, teambuildande övningar och värdegrundsfrågor. Etik och moral

diskuteras återkommande.

 Diskussioner och arbete i kill- och tjejgrupper förekommer regelbundet på mentorstiden.

Kön: att någon är kvinna eller man Främjande åtgärder:

-Återkommande diskussioner kring jämställdhet på mentorstiden. Ansvar: mentorerna.

-Kill- och tjejgrupp flera gånger/läsår. Ansvar: mentorer och EHT.

-Fritidshemmet genomför aktiviteter varje vecka som inte är könsbundna och verkar för att alla barn ska kunna och vilja delta på lika villkor. Ansvar: Fritidspedagogerna.

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön Främjande åtgärder:

-Under varje ”stadie” genomförs sex- och samlevnadsundervisning där dessa frågor tas upp för att öka elevernas medvetenhet och förståelse. Ansvar: NO och SO lärare.

-På mentorstiden genomförs tema under läsåret som berör ämnet. Ansvar: mentorerna

(5)

Religion eller annan trosuppfattning:

Främjande åtgärder:

- Under läsåret genomföra tema eller arbetsområde i SO-undervisningen där eleverna får kunskap om olika religioner och trosuppfattningar. Ansvar: SO-lärarna.

Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Främjande åtgärder:

-Under varje ”stadie” genomförs ett tema där dessa frågor tas upp för att öka elevernas medvetenhet och förståelse. Ansvar: SV och SO lärare.

-På mentorstiden genomföra minst ett arbetsområde eller tema under läsåret där dessa frågor diskuteras och debatteras för att öka elevernas medvetenhet. Ansvar: mentorerna.

Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå

Främjande åtgärder:

-På mentorstiden genomföra diskussioner under läsåret där dessa frågor diskuteras och debatteras för att öka elevernas medvetenhet. Ansvar: mentorerna.

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning Främjande åtgärder:

-Under varje ”stadie” genomförs sex- och samlevnadsundervisning där dessa frågor tas upp för att öka elevernas medvetenhet och förståelse. Ansvar: NO och SO lärare.

-På mentorstiden genomföra diskussioner under läsåret där dessa frågor diskuteras och debatteras för att öka elevernas medvetenhet. Ansvar: mentorerna.

Ålder: uppnådd levnadslängd Främjande åtgärder:

-Skolan har åldersblandade mentorsgrupper som träffas varje vecka på schemat, med målet att skapa mer förståelse och gemenskap över åldersgränserna.

-Fritidshemmet är helt åldersblandat för att skapa förståelse och gemenskap över åldersgränserna.

-Fritidshemmet genomför åldersblandade både styrda och valbara aktiviteter varje vecka.

Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

(6)

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Kränkande behandling kan till exempel vara - om någon skickar elaka mail eller sms, - om någon upprepade gånger blir retad för något - om någon inte får vara med de andra - våld, som slag, sparkar, knuffar och hot

Om kränkningar sker flera gånger brukar det ibland beskrivas som mobbning.

Förebyggande del

”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” ( Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)

Resultat av årets kartläggningar och planerade åtgärder 2015-08-21 till 2016-08-21 utifrån resultatet av kartläggningarna

Under kartläggning tillsammans med mentorsgrupperna framkom:

- i åk 6-9 en tendens att det på sociala medier kunde hända en hel del kränkningar, utanför skoltid, men som följde med eleverna under dagtid. Därför arbetade mentorsgrupperna kring dessa frågor, samt har föreläsning med närpolisen bokats in under höstterminen för att fortsätta temat och diskussionerna.

På fritidsråden och i diskussioner med personal framkom önskemål om fler styrda rastaktiviter, för att det kunde ske en del konflikter som ingen vuxen såg. Därför arbetar fritids detta läsår mer strategiskt med fler rastaktiviteter, rastvärdar och projekt med eleverna på fritids.

I utvärdering tillsammans med Elevhälsoteamet av skolans arbete med att kartlägga och utreda misstänkta fall av kränkande behandling togs beslut att avsluta Trygghetsteamet. Istället återförs ansvaret på mentorerna inför läsår 2015/2016.

(7)

Så här har barn/elever, personal och vårdnadhavare involverats och varit delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet i planen

Elever, vårdnadshavare och personal deltar i kartläggningar under läsåret samt en större enkät på våren där allas trygghet och trivsel undersöks.

Vårdnadshavare har blivit muntligt informerade om likabehandlingsplanen på

föräldrautbildnings kvällar. Likabehandlingsplanen finns även att läsa på Galärens hemsida.

Eleverna informeras av pedagogerna/kurator på mentorstider på kill/tjejgrupper eller på annat sätt som ingår i lektionstid.

Åtgärdande del

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Upptäcka

Galären arbetar med att skapa relationer med eleverna, både i de åldersblandade

mentorsgrupperna men också i all annan verksamhet. Detta gör att de vuxna känner eleverna väl och tidigare kan upptäcka eller lägga märke till hur eleverna mår och beter sig. Eleverna kan också lättare anförtro sig till sin mentor eller annan trygg vuxen.

Arbetslagen träffas varje vecka och går igenom elevärenden där lärarna lyfter elever de känner oro för eller incidenter som inträffat. Detta gör att alla kan hjälpas åt att uppmärksamma ohälsa och upptäcka mönster och samband i incidenter.

All personal har ansvar att ingripa vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Mentorerna ansvarar för att informera arbetslaget om alla upptäckta incidenter på veckans arbetslagsmöte samt att informera rektor om varje upplevd

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Utreda

Mentorerna ansvarar för att göra en första kartläggning av händelsen genom att alla inblandade skall få berätta om sin upplevelse i enskilda samtal. För dokumentation används

”Avvikelserapport”.

Vid kränkande behandling meddelas bitr rektor eller rektor som skickar anmälan till huvudman. Vid konflikt görs endast en avvikelserapport.

Ansvar för uppföljning av konflikt eller kränkande behandling: mentor i samråd med EHT.

(8)

Dokumentera incidenter och konflikter

För dokumentation i arbetslagen används en elevärendemall där datum, elev och händelse dokumenteras. Ansvar: bitr rektor.

För dokumentation av incidenter och konflikter används en avvikelserapport. Ansvar:

upptäckande personal.

Dokumentera diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling Vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling: Kartläggningen görs på avvikelserapport av ansvarig mentor. Blanketten lämnas till bitr rektor. Vid kränkande behandling lämnar bitr rektor/rektor uppgifter vidare till huvudman.

Alla vuxna på skolan har ansvar för att uppmärksamma och förhindra trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Vid kännedom om ovanstående skall mentor påkallas. EHT finns alltid tillgängliga för konsultation.

Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av andra barn/elever

Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta handlingen.

Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en elev känner sig utsatt av annan/andra elev/er:

1. Upptäckande personal informerar mentorn som snarast påbörjar en kartläggning.

2. Kartläggningen sker genom enskilda samtal med inblandade och deras mentorer.

Kartläggningen sker på avvikelserapport som lämnas till bitr rektor.

3. Om möjligt även samtala tillsammans med eleverna i ett gemensamt samtal.

4. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.

5. Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas och informeras av mentor.

6. Uppföljning dagligen första dagarna med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig trygg i skolan.

7. Avvikelserapporten lyfts på arbetslagets elevärendekonferens.

8. EHT informeras.

Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans elevhälsa. Handlingsplan upprättas som kan omfatta exempelvis:

- delade rasttider för olika elever/elevgrupper

- ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i övrigt där utsatt elev känner sig otrygg

Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss om att åtgärderna har önskad effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.

(9)

Om problemet fortfarande kvarstår utdelas en skriftlig varning till utsättande elev/er där vidare åtgärder kan vara exempelvis:

- tillfällig omplacering i skolenheten - tillfällig förflyttning till annan skolenhet

- tillfällig avstängning (vilket också innebär anmälan till sociala myndigheter)

Även polisanmälan kan bli aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är befogat.

Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder.

Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder.

Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget.

Rutiner om barn/elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av vuxen 1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning påbörjas samma dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare samma dag.

2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.

3) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HR-avdelning kan behöva kopplas in.

Figure

Updating...

References

Related subjects :