Andra kvartalet Januari-Juni 2012

20  Download (0)

Full text

(1)

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stille AB är listat på First North med Remium AB som Certified adviser och likviditetsgarant.

Andra kvartalet 2012

• Nettoomsättningen minskade med 4,6 procent till 21,5 MSEK (22,5), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 7,7 procent. Försäljningen av affärsområde Kirurgi ökade med 18 procent, medan affärsområde Patientpositionering tappade 27 procent hänförligt till låg efterfrågan på den nordamerikanska marknaden.

• Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (-1,1).

• Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,23)

Januari-Juni 2012

• Nettoomsättningen minskade med 3,2 procent till 45,1 MSEK (46,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 5,2 procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (-0,0).

• Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till -0,49 SEK (-0,00)

(2)

2

(3)

Stille grundades 1841, och är ett av världens äldsta medicin- tekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord till ledande kirurger världen över.

Stilles affärsidé är att med kirurgens och patientens behov i fokus utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska produkter som förenklar och förbättrar vårdprocessen för patient, läkare och sjukhuset eller kliniken med visionen att vara kirurgens första val. Stilles erbjudande består av ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden – Kirurgi och Patientpositionering.

Inom affärsområde Kirurgi har Stille ett erbjudande av hand- smidda kirurgiska instrument för öppen kirurgi, med särskilt fokus på ortopedi samt rekonstruktiv och estetisk plastik- kirurgi. Instrumenten kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort Stille till en välkänd och uppskattad leverantör bland ledande kirurger världen över.

Stille i korthet

Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder Stille två huvudgrupper av procedurspecifika specialbord för hjärt/kärlkirurgi samt gynekologi, urologi och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi samt en strävan efter estetiskt tilltalande design.

Stille erbjuder utöver egentillverkade produkter även pro- dukter från andra välkända och innovativa tillverkare. Genom dessa samarbeten kan Stille tillhandahålla kompletta pro- duktlinjer med genomgående samma höga krav på funktion och kvalitet.

Under 2011 omsatte koncernen 90 MSEK och hade 57 anställda. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL.

(4)

4

VD kommentar

strategiplanen med ny prissättningsmodell, nya partners och fokusering på prioriterade tillväxtmarknader. Under kvartalet tecknades ett strategiskt samarbetsavtal med Eriem Sur- gical Inc. för att bättre nå ut till plastikkirurger i USA. Denna nya kompletterande försäljningskanal har redan bidragit till att i år nästintill dubblera vår instrumentförsäljning på USA marknaden.

Sonesta

Under kvartalet tillträdde ny affärsledning dedikerad för Sonesta. Den svaga inledningen av året vändes under det andra kvartalet till 10 procentig ökning jämfört med föregå- ende år. Under kvartalet erhölls patent i Japan för video- och fluoroskopibordet 6210.

Kommentarer till Q2

Nettoomsättningen i det andra kvartalet minskade något hänförligt till lägre försäljning av imagiQ bord. Övriga verk- samheter växte totalt med 16 procent. Den konsoliderade bruttomarginalen för kvartalet förbättrades jämfört före- gående år. Affärsområdet Patientpositionering tappade marginal på grund av prispress samt utfasningen av imagiQ.

Rörelsekostnaderna var högre än föregående kvartal med anledning av långsiktiga marknadssatsningar, valutaeffekter samt omställningskostnader som syftar till omfördela orga- nisationen mot mer sälj- och marknadspersonal i utbyte mot mindre administration. Kassaflödet har påverkats planenligt av våra förnyade satsningar på produktutveckling.

Summering

De satsningar och förändringar som nu löpande genomförs i bolaget inom ramen för den nya strategiplanen har alla ett tydligt mål; skapa lönsam tillväxt i Stille. Att långsiktigt bryta de senare årens avsaknad av tillväxt och hållbar avkast- ning kräver väldefinierade satsningar och att pusslet läggs metodiskt. Vi har kommit en bra bit på vägen sedan den nya planen implementerades i slutet av 2011. Liksom tidigare har vi dock fortsatt respekt för att vår verksamhet med investeringsprodukter och stort beroende av internationella partners är känslig för svängningar i efterfrågan, vilket gör att vår försäljning kan komma att variera mellan kvartalen.

Solna den 29 augusti 2012 Philip Siberg

VD och koncernchef Introduktion av imagiQ2

Under årets andra kvartal introducerades imagiQ2, andra generationens och marknadens mest avancerade opera- tionsbord för att möjliggöra effektiv endovaskulär kirurgi.

imagiQ2 bygger bland annat på ny kolfiberteknik som skapar förutsättningar att minska de farliga röntgenstråldoserna i vården och förbättra bildkvaliteten. Med en ny patentportfölj lägger Stille nu grunden till säkrare branschstandarder, helt i linje med olika internationella direktiv.

imagiQ2 introducerades under kvartalet på ledande kongres- ser i Europa och USA i såväl egen regi som i samarbete med partners såsom GE Healthcare och Philips. Mottagandet från marknaden har varit mycket positivt. Efter kvartalets utgång inleddes produktionssättning och första kundbeställningar erhölls. Leveranser förväntas ske planenligt från och med det fjärde kvartalet.

Ny amerikansk försäkringspolicy skapar affärsmässiga för- utsättningar att genomföra standardiserade kärlkirurgiska procedurer mer kostnadseffektivt vid mindre sk. Office Clinics eller Outpatient Centres. Med intjäningsmöjligheter för kirurgen på upp till 10 gånger sjukhusnivån ser bolaget tillväxtmöjligheter för imagiQ som har bevisats skapa förut- sättningar att genomföra mer kostnadseffektiva operationer.

Som ett led i denna riktning tecknades under kvartalet ett samarbetsavtal med Vascular Access Centers (”VAC”) en av de ledande aktörerna inom detta segment. Avtalet med VAC syftar bland annat till att utveckla och verifiera nya kliniska lösningar för röntgenbaserade endovaskulära procedurer som reducerar strålning och ökar patientsäkerheten.

Försäljningen av vårt imagiQ bord har under 2012 inte utvecklats tillfredställande och svagare än förväntat. Ökad konkurrens, prispress och längre beslutsprocesser i top-tier sjukhussektorn främst på USA marknaden ligger bakom.

Den minskade volymen och prispress har påverkat bolagets bruttomarginal negativt. Med nya imagiQ2 erbjuder Stille ett konkurrenskraftigt kunderbjudande med flexibel prissättning vilket skapar förutsättningar för att nå bredare kundsegment samt uppnå en förbättrad bruttomarginal.

Instrumentaffären växer

Instrumentaffären noterade den högsta kvartalsförsälj- ningen på mer än tio år, motsvarande en 18 procentig ökning jämfört föregående år. Bakom ökningen ligger leverans ur

Instrumentaffären noterade rekordförsäljning

och lanseringen av den nya imagiQ2 mottogs

mycket positivt - Stille är på rätt väg.

(5)
(6)

6

(7)

Stillekoncernen, andra kvartalet 2012

SEGMENTENS NETTOOMSÄTTNING OCH BRUTTOVINST (LÖNSAMHETSMÅTT)

BELOPP I TSEK APR–JUNI 2012 APR-JUNI 2011 JAN–JUNI 2012 JAN–JUNI 2011 JAN–DEC 2011

Nettoomsättning – Patientpositionering 8 281 11 344 20 591 23 891 47 131

Nettoomsättning – Kirurgi 13 224 11 205 24 504 22 679 42 778

Summa koncernens nettoomsättning 21 505 22 549 45 095 46 570 89 909

Bruttovinst – Patientpositionering 2 606 3 955 6 839 9 180 18 293

Bruttovinst – Kirurgi 5 519 4 372 10 874 9 552 15 480

Summa koncernens bruttovinst (för rapporterbara segment) 8 125 8 327 17 713 18 732 33 773

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -10 378 -9 388 -19 835 -18 632 -34 786

Finansnetto -136 -46 -236 -102 -40

Resultat före skatt -2 389 -1 107 -2 358 -2 -1 053

SEGMENTENS TILLGÅNGAR

BELOPP I TSEK JUNI 2012 JUNI 2011 DEC 2011

Patientpositionering 42 457 32 362 42 136

Kirurgi 21 800 22 193 20 700

Koncerngemensamt/likvida medel 1 839 6 001 2 159

TOTALT 66 096 60 556 64 995

Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas inom två segment, ”Patientpositionering” och ”Kirurgi”.

Ingen försäljning mellan segmenten förekommer.

Försäljnings- forskning & utvecklings- och administra- tionskostnader, övriga rörelseintäkter och kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas koncerngemensamt.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 21,5 MSEK (22,5), vilket är en minskning med 4,6%, justerat för valutaeffekt uppgick minskning till 7,7%. Minskningen är hänförlig till affärsområde Patientpositionering.

För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 45,1 MSEK (46,6) vilket är en minskning med 3,2%, justerat för valuta är minskningen 5,2%.

Resultat

Bruttovinsten för andra kvartalet uppgick till 8,1 MSEK (8,3).

Bruttovinstmarginalen uppgick till 37,8 % (36,9).

För perioden januari - juni uppgick bruttovinsten till 17,7 MSEK (18,7). Bruttovinstmarginalen uppgick till 39,3%

(40,2).

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2,3 MSEK (-1,1). Koncernens rörelsekostnader för andra kvar- talet uppgick till 10,4 MSEK (9,4) varav 6,8 MSEK (5,0) avsåg försäljningskost¬nader, 3,5 MSEK (4,2) avsåg admi- nistrationskostnader och 0,0 MSEK (0,1) avsåg forsknings och utvecklingskostnader. För perioden januari – juni var rörelseresultatet -2,1 MSEK (0,1). Koncernens rörelse- kostnader var 19,8 MSEK (18,6) varav 12 MSEK (10,5) avsåg försäljningsomkostnader, 7,5 MSEK (7,9) avsåg administrationsomkostnader och 0,0 MSEK (0,2) avsåg

forsknings och utvecklingskostnader. Övriga rörelse- kostnader var 0,3 MSEK (-0,0).

Resultatet för andra kvartalet efter finansiella poster upp- gick till -2,4 MSEK (-1,1) och resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (-1,1). Resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,23) före och efter utspädning. För perioden januari till juni uppgick resultatet efter finansiella poster till -2,4 MSEK (-0,0) och resultatet efter skatt till -2,4 MSEK (-0,0).

Resultatet per aktie uppgick till -0,49 SEK (-0,00).

Kassaflöde

För andra kvartalet, uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 4,0 MSEK (4,6).

Rörelsekapitalet minskade under kvartalet med 5,8 MSEK (4,7), främst till följd av lägre rörelsefordringar med 3,8 MSEK (2,0) samt minskat lager med 2,5 MSEK (0,2).

För perioden januari-juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -0,4 MSEK (3,5).

Rörelsekapitalet för halvåret minskade med 0,7 MSEK (2,8) en effekt av lägre rörelsefordringar och lager men samtidigt lägre rörelseskulder.

Finansiell ställning

Nettoskulden uppgick per den 30 juni till 8,2 MSEK medan det för föregående år fanns en nettotillgång om 3,5 MSEK.

Koncernens soliditet uppgick till 57,2 procent (67,0).

Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 37,8 MSEK (40,6). Koncernen har en checkräkningskredit om 12,0 MSEK, som var utnyttjad med 8,6 MSEK per den 30 juni, för föregående år samma period var krediten utnyttjad med 0,8 MSEK.

Koncernens kortfristiga räntebärande skulder uppgick

(8)

8

per den 30 juni till 9,5 MSEK (1,3), vilket består av kort del räntebärande leasingskuld om 0,8 MSEK (0,5) samt 8,6 MSEK (0,8) utnyttjad rörelsekredit. Vid periodens utgång hade bola- get långfristiga räntebärande skulder på sammantaget 0,6 MSEK (1,2), vilket är hänförligt till leasing¬skuld av bilar.

Koncernens finansnetto för andra kvartalet uppgick till -0,1 MSEK (-0,0) och för perioden januari till juni till -0,2 MSEK (-0,1).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för andra kvartalet till 0,1 MSEK (0,0) MSEK och för immate- riella anläggningstillgångar till 3,2 MSEK (0,4). För perioden januari–juni uppgick nettoinvesteringar i materiella anlägg- ningstillgångar till 0,6 MSEK (0,2) och för immateriella anlägg- ningstillgångar till 5,9 MSEK (0,7).

Investeringen i immateriella tillgångar består av utveckling av imagiQ2.

Avskrivningar

Kvartalets totala avskrivningar uppgick till 0,5 MSEK (0,4).

Avskrivningarna uppgick till 0,4 MSEK avseende materiella anläggningstillgångar samt 0,1 MSEK för immateriella anläggningstillgångar. För perioden januari till juni uppgick de totala avskrivningar uppgick till 1,0 MSEK (0,9). Avskriv- ningarna uppgick till 0,8 MSEK (0,7) avseende materiella anläggningstillgångar samt 0,2 MSEK (0,2) för immateriella anläggningstillgångar.

Skatt

För andra kvartalet och för perioden januari till juni fanns inga skattekostnader, ej heller för samma period före- gående år. Koncernen hade per 31 december 2011 ett ackumulerat underskottsavdrag om 80,1 MSEK, varav 76,4 MSEK är direkt hänförligt till moderbolaget.

Ställda panter och eventualförpliktelser

Inga förändringar har skett i ställda panter och eventualför- pliktelser hittills under året.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen för andra kvartalet upp- gick till 57 personer (55) och för perioden januari-juni 58 (55).

Per den sista juni var 55 personer (55) anställda i koncernen.

Förstärkning har gjorts inom produktionen.

Personaloptionsprogram

Vid full konvertering av det beslutade optionsprogram- met av utgivna och gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till 5 067 638 aktier. Totalt antal tilldelade personal-optioner uppgår per den 30 juni 2012 till 90 000 stycken.

Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar totalt 220 000 personaloptioner, som kan tilldelas fram t.o.m. 31 december 2015. För att kunna säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring har totalt 240 000 teckningsoptioner emitterats.

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen

från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

För full beskrivning av programmet se www.stille.se.

Nettoomsättning

Rörelseresultat (EBIT)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2011

-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

TSEK 2012

2010

okt-dec Q4

jan-mars Q1 april-juni

Q2

juli-sept Q3

2011

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 TSEK

2012 2010

okt-dec

Q4 jan-marsQ1

apr-juni

Q2 juli-septQ3

2011

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 TSEK

2012 2010

okt-dec

Q4 jan-marsQ1 april-juni

Q2 juli-septQ3

(9)

Stilleaktien

Stilleaktien är noterad på First North. För aktien betalades under perioden 1 januari –30 juni 2012 som högst 9,45 SEK den 31 januari 2012 och som lägst 8,00 SEK den 18 till 20 maj 2012. De största ägarna är Linc Invest AB 39,81 procent, Garden Growth Capital LLC 17,92 procent, och Philip Siberg med 7,25 procent som sammantaget står för 64,98 procent.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget för andra kvartalet uppgick till 21,8 MSEK (20,8). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1,1 MSEK (-2,0). Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -1,2 MSEK (-2,1). För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 46,7 MSEK (42,7), rörelseresultatet till 2,7 MSEK (-1,5) och nettoresultatet till 2,5 MSEK (-1,6).

Balansomslutningen uppgick till 64,4 MSEK (53,6), varav eget kapital utgjorde 37,4 MSEK (35,7).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens och moderbolagets väsentliga uppskatt- ningar och bedömningar samt risker och riskhantering finns beskrivna i årsredovisningen för år 2011 i not 1 och 2 på sidan 48. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.

Väsentliga händelser under kvartalet

På den årliga Charing Cross kongressen i London 14-18 april 2012 introducerar Stille nästa generations ope- rationsbord för kärlkirurgiska procedurer. Nya imagiQ2 bygger bland annat på ny proprietär kolfiberteknik som syftar till att minska röntgenstrålningen, skapa bättre bildkvalitet och effektivare procedurer.

Vid Stilles Årsstämma den 18 april 2012 beslutades bland annat om följande:

y att genom omval utse Bengt Julander, Lars Kvarnhem och Ulf Rosén, samt genom nyval utse Anders Dahlberg, till ordinarie styrelseledamöter. Genom omval utsågs Ulf Rosén till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bruce Grant har avböjt omval.

y Anders Dahlberg är partner och VD för Applied Value AB samt styrelseledamot i Applied Value AB, Applied Invest Sweden AB och Human Care HC AB. Anders har tidigare erfarenhet från bland annat strategisk och operationell råd- givning till multinationella företag inom ett flertal branscher och som entreprenör i start up-bolag.

y Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkstäl- lande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Stille AB tecknade den 26 april ett strategiskt samarbets- avtal med Eriem Surgical, en av USAs ledande leverantörer av instrument inom plastikkirurgi. Avtalet innebär att Stille stärker närvaron på den amerikanska marknaden med ökad marknadspenetration och tillgänglighet.

Stille och Vascular Access Centers inleder den 19 juni ett samarbete för säkrare behandlingar av kärlsjukdomar. Sam- arbetsavtalet syftar till att utveckla och verifiera nya kliniska lösningar för röntgenbaserade endovaskulära procedurer som reducerar strålning och ökar patientsäkerheten.

Framtidsutsikter

Mot bakgrund av de kraftiga svängningarna i marknads- läget under 2010-2011 är den kortsiktiga utvecklingen för Stille svårbedömd. Vi har dock ingen information som tyder på att utvecklingen under senaste kvartalet skulle förändras, och på längre sikt gör vi också bedömningen att försäljningsstrategierna i kombination med förstärk- ningen av försäljningsorganisationen, Stilles varumärke och bolagets produkter utgör en god grund för tillväxt och lönsamhet.

(10)

10

Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika special bord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultraljudsunder- sökningar och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergo- nomi, samt en strävan efter estetiskt tilltalande design.

Sonesta™ är Stilles program för undersökningsbord som marknadsförs till specialister främst inom urodynamisk diagnos, men även inom urologi och gynekologi.

ImagiQ™ är Stilles mest avancerade bordsprodukt, och är ett genomlysningsbart operationsbord för minimal-invasiv kärlkirurgi. Genom sin unika kombination av funktioner t ex panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar ImagiQ™ säker- heten och förkortar tiden vid minimal invasiva, kateter- eller endoskopiskt baserade kärl operationer.

Affärsområde Patientpositionering

• Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 8,3 MSEK (11,3)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 31,5 procent (34,9)

NYCKELTAL PATIENTPOSITIONERING

TSEK

APRIL-JUNI 2012

APRIL-JUNI 2011

JAN-JUNI 2012

JAN-JUNI 2011

JAN-DEC 2011

Nettoomsättning, Sonesta 4 093 3 725 8 308 8 802 21 408 Nettoomsättning, ImagiQ 4 188 7 619 12 283 15 089 25 723

Totalt 8 281 11 344 20 591 23 891 47 131

Bruttovinst 2 606 3 955 6 839 9 180 18 293

Bruttovinstmarginal,% 31,5 34,9 33,2 38,4 38,8

NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTOMRÅDE

40,3 % Sonesta™

59,7 ImagiQ™

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 8,3 MSEK (11,3), vilket motsvarar en minskning med 27%. Den minskade försäljningen jämfört med föregående år är främst hänförlig imagiQ. För perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen till 20,6 MSEK (23,9) en minskning med 13,8%. Affärsområdet svarar för 38,5% (50,5) av nettoomsättningen för kvartalet.

Resultat

För andra kvartalet uppgick bruttovinsten till 2,6 MSEK (4,0). Bruttovinstmarginalen har försämrats med 3,4 procenten- heter, till 31,5% (34,9). För perioden januari till juni var bruttovinsten 6,8 MSEK (9,2) och bruttovinstmarginal har minskat till 33,2% (38,4).

Av koncernens totala tillgångar om 66,1 MSEK (60,6) är 42,5 MSEK (32,4) direkt hänförliga till affärsområdet Patientpositionering.

ImagiQ2

(11)

Stilles kirurgiska instrument är allmänt ansedda av läkare att hålla högsta kvalitet. Tack vare den manuella tillverk- ningsprocessen, som börjar med smide av noga utvalda rundstålämnen, kännetecknas instrumenten av såväl mycket god hållbarhet som bästa möjliga feedback och känsla för användaren. Stille strävar efter att varje instrument skall kännas som en förlängning av kirurgens hand när han eller hon opererar.

Stilles instrument är lämpliga för alla former av öppen kirurgi, men våra prioriterade behandlingsområden är ortopedi och plastikkirurgi. Båda dessa områden ställer höga krav på de egenskaper som kännetecknar ett instrument från Stille, och bedöms dessutom vara tillväxtområden i framtiden.

Affärsområde Kirurgi

• Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 13,2 MSEK (11,2)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 41,7 procent (39,0)

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 13,2 MSEK (11,2), vilket motsvarar en ökning med 18 procent. Den ökade försäljningen är framför allt hänförlig till egna produkter. För perioden januari till juni uppgick nettoomsättningen till 24,5 MSEK (22,7), en ökning med 8 procent. Affärsområdet svarar för 61,5 procent (49,5) av nettoomsättningen för kvartalet.

Resultat

För andra kvartalet uppgick bruttovinsten till 5,5 MSEK (4,4) och bruttovinstmarginalen uppgick till 41,7% (39). Bruttovinsten för perioden januari till juni var 10,9 MSEK (9,6) med en bruttovinstmarginal på 44,4 procent (42,1). Den förbättrade brut- tomarginalen är främst hänförligt till högre priser.

Av koncernens totala tillgångar om 68,7 MSEK (68,7) är 21,8 MSEK (22,2) direkt hänförliga till affärsområdet Kirurgi.

NYCKELTAL KIRURGI

TSEK APRIL-JUNI

2012

APRIL-JUNI 2011

JAN-JUNI 2012

JAN-JUNI 2011

JAN-DEC 2011

Nettoomsättning 13 224 11 205 24 504 22 679 42 778

Bruttovinst 5 519 4 372 10 874 9 552 15 480

Bruttovinstmarginal,% 41,7 39,0 44,4 42,1 36,2

Stilles kirurgiska instrument

(12)

12

Resultaträkning i koncernen

BELOPP I TSEK APR-JUNI 2012 APR-JUNI 2011 JAN-JUNI 2012 JAN-JUNI 2011 JAN-DEC 2011

Nettoomsättning 21 505 22 549 45 094 46 570 89 909

Kostnad sålda varor -13 381 -14 222 -27 382 -27 838 -56 136

Bruttoresultat 8 124 8 327 17 712 18 732 33 773

Övriga rörelseintäkter 0 -33 0 42 87

Försäljningskostnader -6 853 -5 031 -11 997 -10 504 -19 673

Administrationskostnader -3 485 -4 210 -7 573 -7 921 -14 912

Forskning och utvecklingskostnader 0 -105 0 -240 -288

Övriga rörelsekostnader -40 -9 -265 -9 _

Rörelseresultat -2 254 -1 061 -2 123 100 - 1 013

Ränteintäkter 0 0 0 2 5

Räntekostnader -135 -56 -231 -83 -202

Övriga finansiella intäkter -1 10 -5 -21 157

Resultat efter finansiella poster -2 390 -1 107 -2 359 -2 -1 053

Skatt på periodens resultat - - - - -

Resultat efter skatt -2 390 -1 107 -2 359 -2 -1 053

- därav hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 390 -1 107 -2 359 -2 -1 053

Resultat per aktie, SEK

före och efter utspädning -0,50 -0,23 -0,49 0,00 -0,22

Rapport över totalresultat i koncernen

BELOPP I TSEK APR-JUNI 2012 APR-JUNI 2011 JAN-JUNI 2012 JAN-JUNI 2011 JAN-DEC 2011

Periodens resultat -2 390 -1 107 -2 359 -2 -1 053

Övrigt totalresultat för perioden

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet 202 5 -51 -526 157

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

202 5 -51 -526 157

Totalresultat efter skatt

- därav hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 188 -1 102 -2 410 -528 -896

Totalresultat per aktie, SEK

före och efter utspädning -0,45 -0,23 -0,50 -0,11 -0,19

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 30 juni varit lägre än lösenkursen för optionerna i personaloptionsprogrammet.

(13)

BELOPP I TSEK JUNI 2012 JUNI 2011 DEC 2011

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 12 873 12 873 12 873

Övriga Immateriella tillgångar 8 530 1 380 2 790

Materiella anläggningstillgångar 4 411 3 622 4 686

Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 537 6 537 6 537

Summa anläggningstillgångar 32 351 24 412 26 886

Omsättningstillgångar

Varulager 19 286 17 911 22 016

Kundfordringar 11 407 10 259 10 132

Övriga omsättningstillgångar 1 213 1 973 3 802

Likvida medel 1 839 6 001 2 159

Summa omsättningstillgångar 33 745 36 144 38 109

SUMMA TILLGÅNGAR 66 096 60 556 64 995

Eget kapital och skulder

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 37 839 40 577 40 161

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 627 1 207 1 160

Avsättningar 553 118 214

Övriga långfristiga skulder - - -

Summa långfristiga skulder 1 180 1 325 1 374

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 9 456 1 314 2 756

Avsättningar 778 642 411

Leverantörsskulder 8 828 8 425 11 891

Övriga kortfristiga skulder 8 015 8 273 8 402

Summa kortfristiga skulder 27 077 18 654 23 460

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 096 60 556 64 995

Rapport över finansiell ställning i koncernen

(14)

14

Rapport över kassaflöden för koncernen

BELOPP I TSEK APR-JUNI 2012 APR-JUNI 2011 JAN-JUNI 2012 JAN-JUNI 2011 JAN-DEC 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 819 -148 -1 095 642 -120

Förändring av rörelsekapital

Förändring av lager 2 468 -230 2 782 -430 -4 303

Förändring av rörelsefordringar 3 839 2 025 1 337 -15 -1 379

Förändring av rörelseskulder -468 2910 -3 448 3286 6 881

Summa förändring rörelsekapital 5 839 4 705 671 2 841 1 199

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 020 4 557 -424 3 483 1 079

Investeringsverksamheten

Förvärv (-) / avyttring (+) av immateriella anläggningstillgångar -3 193 -356 -5 942 -678 -2 350 Förvärv (-) / avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -107 -36 -568 -209 -1 397

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 300 -392 -6 510 -887 -3 747

Finansieringsverksamheten

Förändring av checkkredit -61 -3555 6 700 731 1 886

Förändring av lån - - 0 -500 -500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -61 -3 555 6 700 231 1 386

Periodens kassaflöde 659 610 -234 2 827 -1 282

Likvida medel vid periodens början 1 208 5140 2 159 3367 3 367

Kursdifferens likvida medel -28 251 -86 -193 74

Likvida medel vid periodens slut 1 839 6 001 1 839 6 001 2 159

Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen

BELOPP I TSEK EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Andra reserver

Ansamlad förlust

Totalt eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2011 24 139 83 118 21 -66 261 41 017

Totalresultat

Årets resultat -2 -2

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -526 -526

Summa totalresultat -526 -2 -526

Transaktioner med aktieägare

Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 88 88

Summa transaktioner med aktieägare 88 88

Utgående balans per 30 juni 2011 24 139 83 118 -505 -66 175 40 577

Ingående balans per 1 januari 2012 24 139 83 118 178 -67 274 40 161

Totalresultat

Årets resultat -2 359 -2 410

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -51 -51

Summa totalresultat -51 -2 359 -2 410

Transaktioner med aktieägare

Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 88 88

Summa transaktioner med aktieägare 88 88

Utgående balans per 30 juni 2012 24 139 83 118 127 -69 544 37 839

(15)

BELOPP I TSEK APR-JUNI 2012 APR-JUNI 2011 JAN-JUNI 2012 JAN-JUNI 2011 JAN-DEC 2011

Nettoomsättning 21 505 22 549 45 094 46 570 89 909

Nettoomsättningstillväxt, % -4,6 23,5 -3,2 25,4 7,8

Bruttovinst 8 124 8 327 17 712 18 732 33 773

Bruttovinstmarginal, % 1) 37,8 36,9 39,3 40,2 37,6

Avskrivningar / nedskrivningar 523 441 1 046 913 1 839

Rörelseresultat (EBIT) 2) -2 254 -1 061 -2 123 100 -1 013

Rörelsemarginal, % 3) -10,5 -4,7 -4,7 0,2 -1,1

Resultat efter skatt -2 390 -1 107 -2 359 -2 -1 053

Totalresultat efter skatt -2 188 -1 102 -2 410 -528 -896

Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638 Antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4) -0,50 -0,23 -0,49 0,00 -0,22

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5) -0,45 -0,23 -0,50 -0,11 -0,19

Soliditet, % 6) 57,2 67,0 57,2 67,0 61,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 020 4 557 -424 3 483 1 079

Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 7) -8 244 3 480 -8 244 3 480 -1 757

Eget kapital 37 839 40 577 37 839 40 577 40 161

Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK 8) 7,84 8,41 7,84 8,41 8,32

Avkastning på eget kapital, % 9) -6,1 -2,7 -6,0 0,0 -2,6

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10) -4,6 -2,4 -4,6 0,2 -2,0

Antal anställda 11) 57 55 58 55 55

Koncernen, nyckeltal

Definitioner

1) Bruttovinstmarginal i procent av omsättningen.

2) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultatet före finansiella poster och skatt.

3) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultatet (EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden.

4) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning.

5) Totalresultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning

6) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar i balans- räkningen.

7) Nettokassa/nettoskuld utgörs av ränte- bärande skulder minus räntebärande till- gångar samt kassa och bank.

8) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut.

9) Avkastning på eget kapital utgörs av resultatet efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital.

10) Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av resultat efter finansnetto plus finan- siella kostnader i procent av genom- snittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder.

11) Antal anställda utgörs av genomsnittet av antal antällda vid utgången av perioden.

Utspädningseffekter har ej beaktats för optionerna i personaloptionsprogrammet eftersom aktuell kurs är lägre än konverteringskursen.

(16)

16

BELOPP I TSEK APR-JUNI 2012 APR-JUNI 2011 JAN-JUNI 2012 JAN-JUNI 2011 JAN-DEC 2011

Nettoomsättning 21 758 20 771 46 738 42 661 84 752

Kostnad sålda varor -14 172 -14 207 -27 300 -27 707 -56 428

Bruttoresultat 7 586 6 564 19 438 14 954 28 324

Övriga rörelseintäkter 0 -33 0 42 87

Försäljningskostnader -5 119 -4 220 -8 878 -8 326 -15 550

Administrationskostnader -3 496 -4 233 -7 615 -7 964 -15 004

Forskning och utvecklingskostnader 0 -105 0 -240 -288

Övriga rörelsekostnader -40 -9 -265 -9 -

Rörelseresultat -1 069 -2 036 2 680 -1 543 -2 431

Ränteintäkter 0 0 0 2 5

Räntekostnader -110 -30 -189 -41 -113

Övriga finansiella intäkter 1 6 -4 -21 157

Resultat efter finansiella poster -1 178 -2 060 2 487 -1 603 -2 382

Skatt på periodens resultat - - - - -

Resultat efter skatt -1 178 -2 060 2 487 -1 603 -2 382

Rapport över totalresultat i moderbolaget

BELOPP I TSEK APR-JUNI 2012 APR-JUNI 2011 JAN-JUNI 2012 JAN-JUNI 2011 JAN-DEC 2011

Periodens resultat -1 178 -2 060 2 487 -1 603 -2 382

Övrigt totalresultat för perioden - - - -

Totalresultat efter skatt -1 178 -2 060 2 487 -1 603 -2 382

Moderbolagets resultaträkning

(17)

Belopp i TSEK JUNI 2012 JUNI 2011 DEC 2011 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 378 1 891 1 134

Övriga Immateriella anläggningstillgångar 8 529 1 380 2 790

Andelar i koncernföretag 13 523 13 523 13 523

Materiella anläggningstillgångar 1 938 1 611 2 017

Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 300 6 300 6 300

Summa anläggningstillgångar 30 668 24 705 25 764

Omsättningstillgångar

Varulager 16 443 17 131 19 659

Kundfordringar 8 270 7 074 6 183

Fordringar hos koncernföretag 7 182 2 060 890

Övriga omsättningstillgångar 1 146 1 907 3 706

Kassa och Bank 671 740 758

Summa omsättningstillgångar 33 712 28 912 31 196

SUMMA TILLGÅNGAR 64 380 53 617 56 960

Eget kapital och skulder

Eget kapital 37 414 35 665 34 839

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag - - -

Räntebärande skulder - - -

Avsättningar 553 118 214

Summa långfristiga skulder 553 118 214

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 663 263 218

Räntebärande skulder 8 649 794 1 949

Avsättningar 778 642 411

Leverantörsskulder 8 742 8 156 11 175

Övriga kortfristiga skulder 7 581 7 979 8 154

Summa kortfristiga skulder 26 413 17 834 21 907

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 380 53 617 56 960

Moderbolagets balansräkning

(18)

18

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2. Från och med 2010 tillämpar koncernen den omarbetade standarden IFRS 3, Rörel- seförvärv samt den ändrade standarden IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. I övrigt använder sig koncernen av samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsme- toder som tillämpats i årsredovisningen för 2011.

NOT 2

EFFEKTER AV ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 1 i årsredovis- ningen för 2011. Inga förändringar har gjorts av dessa som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella delårsrapporten.

NOT 3

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Stilles närståendekrets och omfattningen av transaktioner med närstå- ende beskrivs i not 27 i årsredovisningen för 2011.

Inga transaktioner har genomförts under året, mellan Stille och närstå- ende, som har haft någon väsentlig inverkan på bolagets ställning och resultat.

Noter

(19)

Delårsrapporten har avgivits efter bemyndigande av styrelsen och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Solna den 29 augusti 2012

Ulf Rosén Styrelsens ordförande

Bengt Julander Styrelseledamot

Anders Dahlberg Styrelseledamot

Lars Kvarnhem Styrelseledamot

Sirpa Mäkipää Facklig representant

Philip Siberg VD- och koncernchef

Styrelsens undertecknande

(20)

20

NÄRMARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV:

Philip Siberg, VD och koncernchef tel +46 (0)8 588 580 10 E-post: philip.siberg@stille.se

Carin Jakobson, Ekonomi och finansdirektör tel +46 (0)8 588 580 45

E-post: carin.jakobson@stille.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Stille AB (publ.) själv valt att offentliggöra eller är skyldig enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/

eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2012 klockan 15:00 (CET).

info@stille.se

www.stille.se

TIDPUNKTER FÖR FINANSIELL INFORMATION 2012

Tredje kvartalet 2012 20 nov 2012

Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2012 februari 2013

Årsredovisning 2012 mars/april 2013

Surgical Perfection

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :