Mitt Härnösand 2040

16  Download (0)

Full text

(1)

Mitt Härnösand 2040

ÖVERSIKTPLAN

Plankartor

(2)

Öarna Viksjö Säbrå Stigsjö Högsjö

Härnösands tätort Häggdånger

Utvecklingsinriktning för kommunikationer Utvecklingsriktning bebyggelse

Utvecklingsområde för friluftsliv och besöksnäring Utvecklingsstråk för vandring och rekreation Järnväg

Kommungräns Större besöksmål Regional kärna Kommundelscentrum Centralort

Förbindelse för kollektivtrafik

(3)

Gång- och cykelväg - Anslutningsstråk Järnväg

Väg

Gång- och cykelväg - Huvudstråk Bostäder

Militärverksamhet LIS

Transportnod Farled

Hamn Järnväg Resecentrum Väg

Utveckling, idrott och motion Bostäder

Centrum Golfbana

Besöksanläggning Bostäder

Park

Företagsområde Jordbruk

Skogsbruk Friluftsområden Camping

Gästhamn Naturområde Vandringsled Hav och kust Avloppshantering Energiproduktion Materialåtervinning

(4)

Bostäder

Militärverksamhet Gång- och cykelväg - Anslutningsstråk Järnväg

Väg

Gång- och cykelväg - Huvudstråk

Avloppshantering Energiproduktion Materialåtervinning Utveckling, idrott och motion

Bostäder Centrum Bostäder Park

Företagsområde Farled

Hamn Järnväg Resecentrum Friluftsområden Gästhamn Hav och kust

(5)

B ostäder LIS

U tveckling, idrott och m otion B ostäder

C entrum G olfbana

B esöksanläggning B ostäder

Park

(6)

Bostäder

Utveckling, idrott och motion

Bostäder Centrum Bostäder Park

(7)

Militärverksamhet Företagsområde Jordbruk

Skogsbruk

(8)

Militärverksamhet Företagsområde

(9)

Friluftsområden Camping

Gästhamn Naturområde Vandringsled Hav och kust

(10)

Friluftsområden Gästhamn Hav och kust

(11)

Gång- och cykelväg - Anslutningsstråk Järnväg

Väg

Gång- och cykelväg - Huvudstråk Transportnod

Farled Hamn Järnväg Resecentrum Väg

(12)

Gång- och cykelväg - Anslutningsstråk Järnväg

Väg

Gång- och cykelväg - Huvudstråk

Farled Hamn Järnväg Resecentrum

(13)

Avloppshantering Energiproduktion Materialåtervinning

(14)

Avloppshantering Energiproduktion Materialåtervinning

(15)

Utökat strandsskydd Naturreservat Fågelskyddsområde Biotopskyddsområde Värden och hänsyn - Kulturmiljöer

Risk för översvämning år 2100

Utredningsområden för klimatanpassning Risk för erosion Risk för ras och skred Miljö och risker - Vattenskyddsområden Riksintressen - Yrkesfiske hav

Riksintressen - Natura 2000

Riksintressen - Naturvård Riksintressen - Farled Riksintressen - Framtida vägnät

Riksintressen - Framtida järnväg

Riksintressen - Kulturmiljövård Riksintresse - Totalförsvarets Sjöövningsområden Riksintressen - Totalförsvarets övrig påverkan

Riksintressen - Totalförsvarets influensområden Riksintressen - Totalförsvarets anläggningar Riksintressen- Totalförsvaret

Riksintressen - Friluftsliv Riksintressen - Rennäring Riksintressen - Vindbruk Riksintressen - Befintlig järnväg

Riksintressen - Befintligt vägnät

Kommungräns Miljö och risker - Förorenade områden

Värden och hänsyn - Byggnadsminnen Järnvägsstation

(16)

Naturreservat

Värden och hänsyn - Kulturmiljöer

Risk för översvämning år 2100

Utredningsområden för klimatanpassning Risk för ras och skred Miljö och risker - Vattenskyddsområden Riksintressen - Yrkesfiske hav

Riksintressen - Naturvård Riksintressen - Farled Riksintressen - Framtida järnväg

Riksintressen - Kulturmiljövård Riksintressen - Totalförsvarets influensområden Riksintressen- Totalförsvaret

Riksintressen - Befintlig järnväg

Riksintressen - Befintligt vägnät

Miljö och risker - Förorenade områden

Värden och hänsyn - Byggnadsminnen Riksintressen - Järnvägsstation

Figure

Updating...

References

Related subjects :