• No results found

09.3. Policy och riktlinjer avseende mutor i Sollentuna kommun - remiss till kommunens nämnder och bolag-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "09.3. Policy och riktlinjer avseende mutor i Sollentuna kommun - remiss till kommunens nämnder och bolag-"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss Kommunledningskontoret

2017-06-16

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 1

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0276 KS-4

Diariekod: 025 Kultur- och fritidsnämnden

Policy och riktlinjer avseende mutor i Sollentuna kommun - remiss

Rubricerade ärende remitteras till kommunens samtliga nämnder och helägda bolag.

Svar till kommunledningskontoret senast den 1 oktober 2017 Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande eller inte.

Frågor om remissen eller svarstiden ställs till Ingegärd Bornelind.

Med vänlig hälsning

Ingegärd Bornelind

References

Related documents

Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar överlämna bilaga 1 till tjänsteutlåtandet daterat 2017-08-15 som nämndens svar på remiss angående policy

Lee Orberson

”Personal inom vård- och omsorgsverksamhet får inte ta emot gåvor från vårdtagare eller deras anhöriga” och in nästa stycke att ”Om en enskild eller anhörig vill visa

Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande

Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande

Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande

Under punkt 2.1.4 Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna, finns följande tillägg: ”Gåvor av mindre värde som lämnas från en grupp av personer till enstaka medarbetare

§114/2017, kommunlednin gens förslag till policy och riktlinjer för mutor för Sollentuna kommun till kommunens nämnder.. Svar ska ha inkommit till kommunledningskontoret senast

Förslaget bedöms inte vara kostnadsdrivande

Svar till kommunledningskontoret senast den 1 oktober 2017 Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande eller inte.. Frågor

Miljö - och byggnadsnämnden tillstyrker kommunledning skontorets förslag på Policy och riktlinjer avseende mutor i Sollentuna kommun.. Miljö - och byggnadsnämnden överlämnar

Syftet med denna policy och dessa riktlinjer är att de ska vara en vägledning i frågor om muta och att lägga fast grunden för anställdas och.. förtroendevaldas

Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande

Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande

Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande

Trafik- och fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta Policy och riktlinjer avseende mutor i Sollentuna kommun.. Bilaga 1 till trafik-

Kommunstyrelsen arbetsutskott har remi t terat Policy och riktlinjer avseende mutor i S ollentuna kommun till samtliga nämnder och helägda bolag.. Nämnden uppmanas kommentera

Policyn tydliggör vilket förhållningssätt kommunens medarbetare, fortroendevalda och bolagens medarbetare bör ha i frågor om gåvor och förmåner som kan erbjudas anställda

Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret ställer sig bakom förslag till policy och riktlinjer avseende mutor i Soll entuna kommun. Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret bedömer

V ård - och omsorgskontorets föreslår att nämnden i yttrandet lyfter fram att det är posit ivt att kommunen tagit fram policy och riktlinjer avseende mutor.. Vidare

När det gäller (ii) finns en ökad risk för gåvor eller förmåner från de utförare som nämnden har eller kan komma att ha en affärsmässig relation till.. Nämnden anser

Svar till kommunledningskontoret senast den 1 oktober 2017 Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande eller inte.. Frågor