15. Protokollsutdrag - KS, 2016-09-05, § 157

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 157/2016 Dnr 2015/0685 KS-5 Diariekod: 409

Svar på motion väckt av Ann Furugård (-) m.fl.

angående snöhanteringen i Sollentuna

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-03-29 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Ann Furugård (-), Bo Hansson (-) och Ewa Hellström-Boström (-) har vid kommunfullmäktige 2015-12-17 väckt en motion om snöhanteringen i Sollentuna kommun. Motionen innehåller förslag om tippning av snö samt hantering av smältvatten.

Miljöutskottets förslag

Miljöutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ann Furugård (-), Bo Hansson (-) och Ewa

Hellström-Boström (-) angående snöhanteringen i Sollentuna anses vara besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Överläggning i kommunstyrelsen

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP) och Moa Rasmusson (L).

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller miljöutskottets förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ann Furugård (-), Bo Hansson (-) och Ewa

Hellström-Boström (-) angående snöhanteringen i Sollentuna anses vara besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figure

Updating...

References

Related subjects :