• No results found

Behandlingsöversikt för underhållsbehandling av astma i olika åldrar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behandlingsöversikt för underhållsbehandling av astma i olika åldrar"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Behandlingsöversikt för underhållsbehandling av astma i olika åldrar

Steg Symptom 1 – 5 år Symptom 6 – 18 år Vuxna

1 1a. Kortvariga, lindriga besvär enbart vid luftvägsinfektion

1b. Återkommande förkylningsastma (atopi ökar indikationen för behandling)

β2-agonist vid behov, helst i inhalation.

Periodisk behandling med flutikason 50-125 µg x 4 i 3 dagar, sedan x 2 i ca 7 dagar eller montelukast 4 mg/dag i ca 10 dagar + inhalerad β2-agonist vid symptom.

Enbart sporadiska, lindriga besvär

β2-agonist i inhalation vid behov

β2-agonist i inhalation vid behov

2 Besvär mellan episoder av förkylningsastma, förkylningsastma

>1 gång/mån och/eller svåra anfall (atopi ökar indikationen för behandling)

Kontinuerlig behandling med flutikason 100 – 200 µg/dag eller vid lindrig astma, montelukast + inhalerad β2- agonist vid symptom

Återkommande astmatiska besvär eller behov av β2-agonist

>2 ggr/vecka

Budesonid <400 µg/dag eller flutikason <200 µg/dag.

Montelukast är ett alternativ till inhalationssteroid i lågdos + inhalerad β2-agonist vid symptom

Inhalationssteroid lågdos + inhalerad β2-agonist vid symptom

3 Bristande astmakontroll trots steg 2

Flutikason <250 µg/dag + montelukast eller långverkande β2- agonist (till barn

>4 år) + inhalerad β2-agonist vid symptom

Bristande astmakontroll trots steg 2

Budesonid <400 µg/dag eller flutikason <200 µg/dag + långverkande β2- agonist och/eller montelukast + inhalerad β2- agonist vid symptom

Inhalationssteroid lågdos +

långverkande β2- agonist. Vid otillräcklig kontroll adderas dessutom montelukast + inhalerad β2- agonist vid symptom

(2)

Steg Symptom 1 – 5 år Symptom 6 – 18 år Vuxna 4

Bristande

astmakontroll, trots steg 3

Flutikason >250 µg/dag eller nebuliserad budesonid + montelukast och långverkande β2- agonist (till barn

>4 år) + inhalerad β2-agonist vid symptom.

Bristande

astmakontroll, trots steg 3

Budesonid >400 µg/dag eller flutikason >200 µg/dag + långverkande β2- agonist + montelukast + inhalerad β2- agonist vid symptom.

Inhalationssteroid medelhög till hög dos +

långverkande β2- agonist + montelukast + inhalerad β2- agonist vid symptom. Ev tillägg

antikolinergikum.

Dygnsdoser inhalationssteroid

Vuxna Vuxna Vuxna Barn Barn Barn

Dosering i µg (mkg) Låg dos Medelhög dos Hög dos Låg dos Medelhög dos

Hög dos Budesonid 200 – 400 >400 – 800 >800 – 1600 100 – 200 >200 – 400 >400 Flutikasonpropionat 100 – 250 >250 – 500 >500 – 1000 100 – 200 >200 – 500 >500

Flutikasonfuroat 92 >184

Beklometasonspray 100 – 200 200 – 400 >400 Ciklesonid 80 – 160 160 – 320 >320

Steg 1:

SABA:

Alla astmatiker ska ha kortverkande β2-agonist vid behov. Detta vid sporadiska besvär och som profylax inför exempelvis ansträngning, pälsdjurskontakt och kyla. På steg 1 är detta fortfarande basbehandlingen.

Terapigruppen rekommenderar salbutamol i form av Buventol Easyhaler och Ventilastin Novolizer. För inhalation i andningsbehållare rekommenderas Airomir inhalationsspray (icke att förväxla med Airomir Autohaler, som är en inandningsaktiverad spray).

Det finns ett antal andra kortverkande β2-agonister, framför allt av salbutamoltyp, men även terbutalin (Bricanyl Turbuhaler) finns tillgängligt.

Steg 2:

ICS:

Om patienten har behov av kortverkande β2-agonist flera gånger per vecka skall behandlingen

kompletteras med inhalationssteroider i låg dos för att dämpa inflammationen och minska den bronkiella hyperreaktiviteten. På steg 2 rekommenderar terapigruppen budesonid i form av Giona Easyhaler och Novopulmon Novolizer. Vid uttalade biverkningar av inhalationssteroider i form av heshet eller tungsvamp kan spray ciklesonid (Alvesco) prövas. Denna är dessutom lämplig i andningsbehållare.

(3)

Andra alternativ är beclometasonpreparat (Aerobec, Beclomet) eller mometasonpreparat (Asmanex) samt budesonid (Pulmicort Turbuhaler). Ett sprayalternativ är Flutide Evohaler (flutikason).

Steg 3–4:

ICS-LABA:

Fasta kombinationer med inhalationssteroid och långverkande β2-agonist kan användas då kombinationsbehandling anses indicerad, det vill säga från och med steg 3 i behandlingstrappan.

ICS/LABA kan öka följdsamheten vad avser steroidbehandlingen. Läkemedelskommittén rekommenderar Bufomix Easyhaler (budesonid/formoterol) som förstahandsval vid kombinationsbehandling. Variabel underhålls- och vid behovsmedicinering vid astma är möjlig med Bufomix Easyhaler. Med detta menas att underhållsdosen höjs och sänks av patienten själv eller i samråd med läkare eller astmasköterska med ledning av astmans aktuella svårighetsgrad. Dessutom kan patienten ta Bufomix vid behov av akut bronkvidgning tack vare formoterolets snabba tillslag. I sprayform har Innovair samma möjligheter till underhålls- och vidbehovsmedicinering (gäller den lägre styrkan) där sprayen med fördel ges i

andningsbehållare om tveksamhet om inhalationsteknik föreligger.

Flera andra kombinationspreparat finns att välja på både i pulverform och sprayform. Med

budesonid/formoterol finns Duoresp Spiromax samt Symbicort Turbuhaler vilka båda doseras 2 gånger dagligen. Båda kan även användas som vidbehovsmedicinering. Kombinationen

flutikasonpropionat/salmeterol finns i Salflumix Easyhaler, Airflusal Forspiro samt Seretide Diskus. Dessa doseras 2 gånger dagligen men indikation för vid behovsmedicinering föreligger ej.

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol) är för närvarande det enda ICS/LABA med astmaindikation som har 24-timmars effekt.

Om man föredrar spraybehandling kan man förutom Innovair välja mellan Flutiform (flutikasonpropionat/formoterol) och Seretide Evohaler (flutikason/salmeterol).

LABA:

Som alternativ avseende LABA rekommenderar terapigruppen formoterol med snabbt tillslag och 12 timmars duration. Formatris i Novolizerinhalator är det rekommenderade preparatet. Formoterol finns även i Oxis, LABA i form av salmeterol finns i Serevent Diskus.

Som sprayalternativ avseende LABA finns Serevent Evohaler (salmeterol) som kan ges i andningsbehållare.

LTRA:

På steg 3-4 rekommenderas antileukotriener. Dessa hämmar leukotrienmedierad bronkkonstriktion och är antiinflammatoriska. Det finns ingen känd faktor som förutsäger terapisvar varför behandlingen bör utvärderas efter förslagsvis 4 veckor. Montelukast är ett andrahandsalternativ på steg 3 efter LABA.

Preparatet kombineras då med ICS med eller utan LABA.

LAMA:

Från steg 4 hos patienter med minst en allvarlig exacerbation senaste året – trots kombinationsbehandling med medelhög-högdos inhalationssteroid och långverkande beta-2 agonist – kan tillägg av antikolinergika prövas. I nuläget har Spiriva Respimat (tiotropium) astmaindikation.

(4)

Övrig astmabehandling

Betapred och Prednisolon rekommenderas vid tillfällig försämring där ökning av inhalationssteroid ej hjälper.

Vid astma steg 5 kan anti-IgE-behandling (Xolair), anti IL-5 (Nucala, Fasenra, Cinqaero), anti IL4-13 (Dupixent) alternativt temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) samt orala kortikosteroider övervägas. Sådan behandling sköts via lungspecialistmottagning.

Astma under graviditet och amning ska inte behandlas annorlunda än annan astma och

tidigare insatt behandling ska fortsätta. Dock rekommenderas inte nyinsättning av

leukotrienantagonister.

References

Related documents

anti isomers.

Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du gjøre det i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler som gjelder i landet ditt når det gjelder behandling av

investigated the effects of different pretreatment techniques on the electroosmotic flow and the rate of the deprotonation process and show the more general utility of this

[r]

BELGIUM/ LUXEMBOURG Laurent Mussilier Gunnebo Belgium SA/NV Riverside Business Park Bld International 55, Building G BE-1070 BRUXELLES Tel: +32 2 464 19 11 Fax: +32 2 465 38

(För information, se ljudsystemets bruksanvisning.) Ändra inställningen till “PCM” när du lyssnar på ljud från en kanal som inte sänds med “Dolby Digital”-signaler om

Qu« jam reftant faöa Davidis, eadem methodo contra Baslium di t. judicata &amp; prelo

Strand, Sanna 2019: ReInventing the Armed Forces: A Governmentality Analysis of Swedish Military Marketing and Outreach in the Era of Voluntarism PhD dissertation in Peace

[r]

[r]

Askersunds kommun 384:-/tim (varav 237:-/tim personal).. Kommunen internt 384:-/tim (varav

Roger Fredriksson Kommunstyrelsens ordftirande Ronneby kommun Postadress Hemsida www.ronneby.se Besöksadress Stadshuset Karlshamnsvägen 4 T6lefon 0457-61 80 00 vx E-post

The effect of 2 weeks treatment with fluticasone propionate (500 µg b.i.d. for inhalation and 100 µg once daily intra-nasally) on the increased bronchial responsiveness

The plates were washed 2 times and 100 µL/well of the 24 patient serum samples, normal serum diluted 1:100 in dilution buffer and blank (dilution buffer) were added. The plates

η ef: it ? Hand igitur mirari convenit, quod, cum Confules Rem ρ b. venderent, Patres atque Tribuni. dient omnibus venales? curia venalis,

Caufa t quod eß illa nata Minerva die.. Altera , tresque fuper ßrata

Wenn das Fernsehgerät Kanäle erkennt, die zu empfangen sind, oder wenn das Gerät einen bestimmten Kanal nicht empfangen konnte, erscheint eine Meldung über die Aktualisierung

Den totala dagliga dosen av denna fasta doskombination kan ökas ytterligare om astman är dåligt kontrollerad genom byte från den inandningsdrivna Flutiform K-haler 125

En dubbelblind multicenterstudie som varade i 8 veckor utfördes för att undersöka säkerhet och effekt för salmeterol/flutikasonpropionat i dosinhalator (25/50 mikrogram, en eller

Även småbarn svarar ofta bra på inhalerad β2-agonist, varför sådan behandling bör vara det första man prövar till alla barn med astma/obstruktiv bronkit.. Enligt

Det ar inte alls sjalvklart att man skall gora allting bara for det har gjorts tidigare eller for att nagon kommer med nya ideer Aven vi radioamatorer har ett ansvar i

nil the sole instance of NilClass (represents false) true the sole instance of TrueClass (typical true value) false the sole instance of FalseClass (represents false) __FILE__

[r]