• No results found

12.1. Ram för kommunal borgen till kommunens helägda bolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12.1. Ram för kommunal borgen till kommunens helägda bolag"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-01-18

Charlotte Enges Sidan 1 av 3

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0006 KS-1

Diariekod: 132 Kommunstyrelsen

Ram för kommunal borgen till kommunens helägda bolag

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentunahem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2. Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 3. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB SOLOM:s förpliktelser

upp till ett totalt högsta belopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

4. Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna

Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 750 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2016-11-24§ 156 om borgensram för kommunens helägda bolag. Fullmäktige beslutade 2017-09-14 § 115 om borgensram för de nybildade bolagen Sollentunahem AB och Sollentuna

Kommunfastigheter AB.

Nya borgensbeslut inom borgensramen från fullmäktige beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bolagen betalar en borgensavgift till kommunen när borgen utnyttjas.

Flera av dotterbolagen är i behov av upplåning och därför föreslås utökade borgensramar.

Bakgrund

Fullmäktige beslutade 2016-11-24§ 156 om borgensram för kommunens helägda bolag. Fullmäktige beslutade 2017-09-14 § 115 om borgensram för

Godkänt dokument, 2019-01-24, Manfred Holmelin

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-01-18

Dnr 2019/0006 KS-1 Sidan 2 av 3

de nybildade bolagen Sollentunahem AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Nya borgensbeslut inom borgensramen från fullmäktige beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommuninvest kräver en kommunal borgen vid utlåning till bolagen.

Möjligheten att låna via Kommuninvest med kommunal borgen har sänkt bolagens upplåningskostnader. Bolagen betalar en borgensavgift till kommunen när borgen utnyttjas.

Flera av dotterbolagen är i behov av upplåning och därför föreslås utökade borgensramar

Bolag Borgensram Utnyttjad borgen

Mkr

Sollentunahem AB 900 689

Sollentuna Energi och Miljö AB 500 498

AB SOLOM 50 -

Sollentuna Kommunfastigheter AB 500 -

Kommunledningskontorets beredning

Ett borgensåtagande innebär att utlånaren kan kräva betalning av kommunen om inte bolaget betalar. Åtagandet innebär att kommunen ikläder sig en risk.

Bolagen är helägda av kommunen och en eventuell betalningsinställelse skulle även utan borgen påverka kommunen. Bolagen Sollentunahem AB och Sollentuna Energi och Miljö AB har en stark ekonomi och en bra betalningsförmåga. Sollentuna Kommunfastigheter AB har stora tillgångar och förnärvarande inga lån, Risken för att borgensåtagande till dessa bolag behöver infrias bedöms som liten.

AB SOLOM har haft negativa resultat från 2017 och 2018 och behov av tillskott för att klara ekonomin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att besluta om

borgensåtagande inom den beslutade borgensramen. När borgen tecknas ska beslut om borgensavgift tas. Borgensavgiftens storlek påverkas av

marknadsvillkoren vid aktuell tidpunkt och varierar med bland annat bindningstider för upplåning och ränta.

AB Sollentunahem

AB Sollentunahem har i dag lån på 1,3 miljarder kronor. En del av lånen har pantbrev som säkerhet och en del har kommunal borgen som säkerhet.

Lånen har olika löptider för både kapitalbindning och räntebindning.

Sollentunahem AB ska under 2018 omsätta lån på totalt 255 miljoner kronor och för att bygga nya bostäder behövs nyupplåning. Möjlighet att låna från

Godkänt dokument, 2019-01-24, Manfred Holmelin

(3)

Tjänsteutlåtande

2019-01-18

Dnr 2019/0006 KS-1 Sidan 3 av 3

Kommuninvest med kommunal borgen har minskat Sollentunahem AB:s räntekostnader.

Sollentuna Energi och Miljö AB

Sollentuna kommun har för närvarande borgensåtaganden gentemot

Sollentuna Energi och Miljö AB. Det är borgen för lån på 485 miljoner och ett borgensåtagande för pensionsförpliktelser tecknande innan 1996 vilket idag uppgår till 13 miljoner kronor.

Sollentuna Energi och Miljö AB har stora investeringar och behov av ytterligare upplåning på mellan 400- 500 miljoner kronor de närmaste fyra åren.

AB SOLOM

AB SOLOM har i dagsläget inga lån. Bolaget kan på grund av sin svaga ekonomi behöva borgen för att få teckna hyresavtal och liknande.

Sollentuna Kommunfastigheter AB

Sollentuna Kommunfastigheter AB har i dagsläget inga lån. Bolaget kommer de närmaste åren ha stora investeringar bland annat för ombyggnationen av Turebergshuset.

Manfred Holmelin Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges

Kommundirektör Ekonomichef Finanschef

Bilagor

Beslutsexpediering

Godkänt dokument, 2019-01-24, Manfred Holmelin

References

Related documents

att från och med 2021, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 710 mnkr, jämte

att från och med 2020, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 822 mnkr, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 76 500 000 kr, jämte

Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och kostnader.. Det totala

att från och med 2020, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnö- sandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr, jämte därpå löpande

att från och med 2021, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 710 mnkr, jämte

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentunahem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Sollentuna Kommunfastigheter AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader..

Såsom för egen skuld ingår Sollentuna kommun borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner

Såsom för egen skuld ingår Sollentuna kommun borgen för AB Sollentunahems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte

Om Sollentuna Energi AB lånar utan borgen skulle räntepåslaget vara 1,1 procent medan ett lån med kommunal borgen skulle innebära ett räntepåslag på 0,8 procent.. En

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen för Smedjebackens Energi AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 57 miljoner kronor, jämte

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Arvika Lokal och Mark AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 740 miljoner kronor, jämte därpå

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Bostadsbolaget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 850 mkr jämte

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 43 000 000 kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte