16. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-03-14, § 62

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-03-14

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 62/2016 Dnr 2016/0099 KS-2

Diariekod: 101

Omprioritering inom trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget avseende

fastighetsägarinvesteringar

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-03-09 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Trafik- och fastighetsnämnden har vid sammanträde 2015-11-12 hemställt hos kommunstyrelsen om utökad budgetram för fastighetsägarinvesteringar med 19 miljoner kronor, till totalt 141 miljoner kronor Det innebär en omprioritering inom nämndens totala investeringslimit.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen utökar trafik- och fastighetsnämndens budgetram för fastighetsägarinvesteringar med 19 miljoner kronor. Beslut innebär en omprioritering inom nämndens beslutade

investeringslimit.

Under överläggningen yttrar sig Freddie Lundqvist (S).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen utökar trafik- och fastighetsnämndens budgetram för fastighetsägarinvesteringar med 19 miljoner kronor. Beslut innebär en omprioritering inom nämndens beslutade

investeringslimit.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :