17.01. Protokollsutdrag - KS, 2016-09-05, § 155

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 155/2016 Dnr 2015/0635 KS-8 Diariekod: 729

Svar på motion väckt av Ludvig Aspling (SD) gällande tilldelning av lägenheter ur Sollentunahems

lägenhetsbestånd till Socialkontoret

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-02-22 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Ludvig Aspling (SD) har väckt en motion vid kommunfullmäktige 2015-11- 19. I motionen finns förslag om att revidera Sollentunahems kösystem genom ett poängsystem baserat på det antal år man varit skriven i

kommunen, samt att minska tilldelningen av lägenheter till socialkontoret.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om tilldelning av lägenheter ur Sollentunahems lägenhetsbestånd till socialkontoret avslås.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Motion väckt av Ludvig Aspling (SD) om tilldelning av lägenheter ur Sollentunahems lägenhetsbestånd till socialkontoret avslås.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :