• No results found

12.1. Kommunal borgen för kommunens helägda bolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12.1. Kommunal borgen för kommunens helägda bolag"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-10-25

Charlotte Enges Sidan 1 av 3

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0569 KS-1 Diariekod: 132

Kommunstyrelsen

Kommunal borgen för kommunens helägda bolag

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Sollentunahems

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2. Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 3. Såsom för egen skuld ingå borgen för AB SOLOMs låneförpliktelser

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Sammanfattning

Fullmäktige har beslutat att Sollentuna Kommun ska vara medlem i Kommuninvest för att få flera finansieringskällor samt förhoppningsvis billigare upplåning. Kommunens medlemskap i Kommuninvest innebär att kommunens helägda bolag kan låna via Kommuninvest.

Kommunens dotterbolag har behov av upplåning för investeringar och omsättning av lån.

Kommuninvest kräver en kommunal borgen vid upplåning till bolagen.

Möjligheten att låna via Kommuninvest kommer sannolikt sänka bolagens upplåningskostnader. Bolagen ska betala en borgensavgift till kommunen när borgen utnyttjas.

Bakgrund

Fullmäktige har beslutat att Sollentuna Kommun ska vara medlem i Kommuninvest för att få flera finansieringskällor samt förhoppningsvis billigare upplåning. Kommunens medlemskap i Kommuninvest innebär att kommunens helägda bolag kan låna via Kommuninvest.

Kommuninvest kräver en kommunal borgen vid upplåning till bolagen, utöver den generella borgen som krävs för medlemskapet. Kommuninvests krav på borgen för kommunala bolag innebär att andra kommuner inte ska påverkas om ett bolag inte kan fullgöra sina åtaganden.

Godkänt dokument, 2016-10-28, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-10-25

Dnr 2016/0569 KS-1 Sidan 2 av 3

Möjligheten att låna via Kommuninvest kommer sannolikt sänka bolagens upplåningskostnader. Bolagen ska betala en borgensavgift till kommunen när borgen utnyttjas.

Kommunledningskontorets beredning

Ett borgensåtagande innebär att utlånaren kan kräva betalning av kommunen om inte bolaget betalar. Åtagandet innebär att kommunen ikläder sig en risk.

Bolagen är helägda av kommunen och en eventuell betalningsinställse skulle även utan borgen påverka kommunen. Bolagen AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB har en stark ekonomi och en bra betalningsförmåga. AB SOLOM har haft positiva resultat från 2014. Detta innebär att risken för att borgensåtagandet ska behöva infrias bedöms som liten.

Kommunstyrelsen arbetsutskott har delegation på att besluta om

borgensåtagande inom den beslutade borgensramen. När borgen tecknas ska beslut om borgensavgift tas. Borgensavgiftens storlek påverkas av

marknadsvillkoren vid aktuell tidpunkt och varierar med bland annat bindningstider för upplåning och ränta.

AB Sollentunahem

AB Sollentunahem har i dag lån på 1,5 miljarder kronor vilka har lånats mot pantbrev. Lånen har olika löptider för både kapitalbindning och

räntebindning. Lånen är i dag fördelade på fyra banker. Allt i enlighet med Sollentunahems placeringspolicy. Snitträntan på lånen uppgår till 2,78 procent. Bolaget har lån som förfaller under första halvåret 2017 och

behöver då omsätta sina lån. Sollentuna ska under 2017 omsätta lån på totalt 475 miljoner kronor. Möjlighet att låna via Kommuninvest ger flera möjliga motparter och borde minska Sollentunahems räntekostander.

Sollentuna Energi och Miljö AB

Sollentuna Kommun har för närvarande två borgensåtaganden gentemot Sollentuna Energi och Miljö AB. Det är borgen för banklån på 175 miljoner kronor från 2015-12-31 och ett borgensåtagande för pensionsförpliktelser från 1996 vilket idag uppgår 13 miljoner kronor.

Kommunen har från 1996 i sin årsredovisning redovisat en borgensförbindelse för Sollentuna Energi och Miljö ABs pension, Kommunens beslut har inte kunnat hittats och antagandet har gjorts att åtagandet avser hela pensionsskulden som i dag uppgår till 13,1 miljoner kronor. Det tillkommer inte några nya pensioner till pensionsskulden utan bolaget betalar pensionspremier löpande. Skulden förändras med ränta och basbeloppsförändringar och minskar med pensionsutbetalningar.

Sollentuna Energi och Miljö AB har ett lån på 115 miljoner kronor där banken har meddelat att räntan kan sänkas vid en kommunal borgen.

Bolaget har stora investeringar och behov av ytterligare upplåning under slutet av 2016 på minst 150 miljoner kronor.

Godkänt dokument, 2016-10-28, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2016-10-25

Dnr 2016/0569 KS-1 Sidan 3 av 3

AB SOLOM

AB SOLOM har i dagsläget inga lån. När bolaget ska ta över LSS

verksamheterna från kommunen behöver bolaget låna till köpeskillingen.

Bolaget kan låna via kommunen eller externt. Räntan på ett lån från kommunen är inte avdragsgill för bolaget. Räntan på ett extern lån med kommunal borgen är avdragsgill.

Katarina Kämpe Anders Nilfjord Charlotte Enges

Kommundirektör Ekonomichef Finanschef

Godkänt dokument, 2016-10-28, Katarina Kämpe

References

Related documents

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Bostadsbolaget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 850 mkr jämte

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 43 000 000 kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 76 500 000 kr, jämte

Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och kostnader.. Det totala

att från och med 2020, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnö- sandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr, jämte därpå löpande

att från och med 2021, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 710 mnkr, jämte

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentunahem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Sollentuna Kommunfastigheter AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader..

Såsom för egen skuld ingår Sollentuna kommun borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner

Såsom för egen skuld ingår Sollentuna kommun borgen för AB Sollentunahems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå

Om Sollentuna Energi AB lånar utan borgen skulle räntepåslaget vara 1,1 procent medan ett lån med kommunal borgen skulle innebära ett räntepåslag på 0,8 procent.. En

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 740 miljoner kronor, jämte därpå

att från och med 2021, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 710 mnkr, jämte

att från och med 2020, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 822 mnkr, jämte

Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen för Smedjebackens Energi AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 57 miljoner kronor, jämte

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Arvika Lokal och Mark AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta