11.1. Miljöstyrning inklusive miljöansvar i Sollentuna kommun

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-02-03

Malin Möller Sidan 1 av 2

Miljö- och klimatstrateg +46 8 579 22325

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2013/0425 KS-8 Diariekod: 002

Kommunstyrelsen

Miljöstyrning inklusive miljöansvar i Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige godkänner "Beskrivning av miljöstyrning i Sollentuna kommun", som beskrivning av miljöledningssystem och miljöansvar i kommunen, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-02-03.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-10, § 214/2014 att Sollentuna kommun ska för närvarande inte miljöcertifiera kommunens verksamheter samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera nuvarande

miljöledningssystem med följande:

• En samlad bild över hur miljöfrågan styrs idag i kommunens styrdokument och planer och utifrån det uppdatera och komplettera styrdokumenten.

• System för uppföljning av miljöarbetet.

• Redovisning av miljöarbetet i ett miljöbokslut.

Kommunfullmäktige har även gett kommunstyrelsen i budgetuppdrag att utreda miljöansvaret i kommunen.

Ärendet redovisades på miljöutskottets möte 2015-12-11. Miljöutskottet beslutade att återremittera ärendet med uppdrag till

kommunledningskontoret att revidera och förtydliga bild 2 på sidan 4 i bilaga 1. En omarbetning av bilden till text har gjorts.

Idag är miljöledningssystemet i Sollentuna kommun inte fullständigt då kommunen bland annat saknar ett miljöprogram med tillhörande tidsatta mål och åtaganden där ansvar och resurser finns angivna. Ett miljöprogram är under utarbetande och ska redovisas till kommunfullmäktige i juni 2016.

Det saknas även en beskrivning av ansvaret för miljöfrågorna. Det finns många styrdokument som kopplar till miljö men det sker ingen

uppföljning/revision av i vilken grad kommunen följer dokumenten. För att komplettera miljöledningssystemet och beskriva ansvaret i miljöfrågor har bifogade ”Beskrivning av miljöstyrning i Sollentuna kommun”, tagits fram.

Godkänt dokument, 2016-02-12, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-02-03

Dnr 2013/0425 KS-8 Sidan 2 av 2

Miljöstyrning i Sollentuna

Effektiva miljöledningssystem är en integrerad del i verksamhetsstyrningen.

Idag sker integreringen av miljöledningsarbetet i kommunen genom att miljö- och samhällsutveckling utgör ett av kommunens fem fokusområden och därmed ingår i målstyrningsmodellen. Att införa ett fristående certifierat miljöledningssystem skulle vara ett steg i fel riktning. En vidareutveckling av miljöledningssystemet är istället en del i utvecklingen av kommunens verksamhetsstyrning. Styrning av miljöarbetet genom ett

miljöledningssystem behövs i en kommun för ett effektivt miljöarbete. Ett certifierat miljöledningssystem riskerar dock att motverka sitt syfte genom att bli administrativt tungt och detaljstyrande.

Idag är miljöledningssystemet i Sollentuna kommun inte fullständigt då kommunen bland annat saknar ett miljöprogram med tillhörande tidsatta mål och åtaganden där ansvar och resurser finns angivna. Ett miljöprogram är under utarbetande och ska redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2016.

Det finns inte heller någon beskrivning av ansvaret för miljöfrågorna. Det finns många styrdokument som kopplar till miljö men det sker ingen uppföljning/revision av i vilken grad kommunen följer dokumenten.

Kommunledningskontorets synpunkter

För att komplettera miljöledningssystemet och beskriva ansvaret i

miljöfrågor har en beskrivning av miljöledningssystemet tagits fram enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande, ”Beskrivning av miljöstyrning i

Sollentuna kommun”. Förslaget är att kommunfullmäktige godkänner detta dokument som beskrivning av miljöledningssystemet i Sollentuna.

Katarina Kämpe Christina Leifman Lars Keski- Seppälä

Kommundirektör Stadsbyggnadschef Chef för strategiska enheten

Bilagor:

1. Beskrivning av miljöstyrning i Sollentuna kommun 2. Samanställning av styrdokument

3. Samanställning av indikatorer

Godkänt dokument, 2016-02-12, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :