36.1. Samrådsyttrande över nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2016-07-06

Lars Keski-Seppälä Sidan 1 av 1

Chef för strategiska enheten +46 857921539

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0272 KS-5 Diariekod: 201

Kommunstyrelsen

Samrådsyttrande över nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen överlämnar till tjänsteutlåtande 2016-07-06 bifogade yttrande, till Stockholms läns landsting, som samrådssvar över nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Sammanfattning

Stockholms läns landsting har remitterat ett samrådsförslag till nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, till

kommunen. Med utgångspunkt från de i samrådsförslaget formulerade mål med delmål, prioriterade åtgärder, förslag till rumslig struktur och

RUFS 2050, som regionens gemensamma kontrakt, har bifogade förslag till yttrande utformats.

Ärendets beredning

Med hänsyn till den förhållandevis korta remisstiden har samrådsförslaget inte internremitterats till de kommunala nämnderna. Däremot hölls en särskild workshop 2016-05-25 till vilken representanter för nämnderna och förvaltningarna var inbjudna. Yttrandet har utformats med stöd av de synpunkter som framkom vid detta tillfälle.

Kommunledningskontorets synpunkter

För att RUFS 2050 ska bli det stöd som kommunens planering långsiktigt har behov av föreslår kommunledningskontoret att bifogade yttrande översänds till Stockholms läns landsting som kommunens samrådssvar.

Katarina Kämpe Christina Leifman Lars Keski-Seppälä

Kommundirektör Stadsbyggnadschef Chef för strategiska enheten

Bilagor:

1. Yttrande

2. Missiv från Stockholms läns landsting angående samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Godkänt dokument, 2016-08-18, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :