• No results found

06. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sekunden 21, Slånbärsvägen 8B

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "06. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sekunden 21, Slånbärsvägen 8B"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö- och

byggnadskontoret

2015-01-12

Anneli Reyes Sidan 1 av 4

+46 08-579 217 75

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0013 MBN-1 Diariekod: 212

Castor dnr: 2014.1191

Miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sekunden 21, Slånbärsvägen 8B

Förslag till beslut

1. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus avslås enligt 2 kap 5 och 9

§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL som säger att lokalisering, placering och utformning av ett byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en

påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

2. Avgift för avslag är 8 950 kr enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sekunden 21, inkommen till miljö-och byggnadsnämnden den 1 december 2014.

Fastigheten Sekunden 21 ligger i nära anslutning till en kraftledning samt är utsatt för buller från Häggviksleden. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov för enbostadshus på fastigheten. Byggnationen påbörjades dock aldrig och genomförandetiden hann löpa ut.

Miljö - och byggnadskontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan med motiveringen att byggnaden, med en placering nära kraftledning och i ett område som är utsatt för buller, kan medföra en påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

Avstyckningen av tomten, det tidigare beviljade bygglovet, rivning av kraftledningarna samt påbyggnad av bullerskydd bör dock tas i särskilt beaktande vid prövningen.

Bakgrund

Magnetfält

Placeringen av fastigheten Sekunden 21 är alldeles intill en kraftledning.

Fastigheten styckades 2005. Kommunen avstyrkte föreslagen avstyckning men Förrättningslantmätaren utförde styckningen med stöd av reglerna i fastighetsbildningslagen.

Ärendet behandlades i miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2006. Nämndens beslut blev att de avstyckade fastigheterna med hänsyn till hälsorisker var

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-01-14

Dnr 2015/0013 MBN-1 Sidan 2 av 4

olämpliga för bostadsändamål med anledning av den höga årsmedelnivån för magnetfältet från dessa kraftledningar. (bilaga 1)

I samband med handläggning av tidigare bygglovsansökan för enbostadshus på fastigheten så skickades remiss till Svenska kraftnät. Enligt yttrandet från Svenska kraftnät från 2012 så konstaterades det att årsmedelnivån för magnetfält överskred riktvärdet 0,4 µT (mikrotesla) inom det aktuella området. (bilaga 2) Miljö- och hälsoskyddsenheten anger i ett yttrande från 2015 att riktvärdet för magnetfält på 0,4 µT troligen överskrids även i dagsläget. De anger dock att kraftledningarna kommer att ersättas av nedgrävda ledningar kring år 2020 varpå riktvärdet inte längre kommer att överskridas. (bilaga 3) Svenska kraftnät rekommenderar i sitt yttrande att hänsyn tas till de befintliga ledningarna och deras ledningsrätter så länge de finns kvar. De önskar därmed att bygglov på fastigheten avslås.

Buller

Tomten är även utsatt för buller från Häggviksleden. I samband med byggsamrådet måste därför en redovisning finnas som visar att kraven i Boverkets byggregler klaras.

I ett yttrande från Trafikverket från 2012, som kom in i samband med handläggning av tidigare bygglovsansökan, anser de att den samlade bullernivån för fastigheten inte bör överstiga 30 dB(A) för den ekvivalenta ljudnivån inomhus, 45 dB(A) för den maximala ljudnivån inomhus nattetid, 55 dB(A) för den ekvivalenta ljudnivån utomhus (vid fasad) samt 70 dB(A) för den maximala ljudnivån vid uteplats i anslutning till bostad. Trafikverket avsäger sig dessutom eventuella kostnader som kan uppstå till följd av bullerreducerande. De framför dock ingen önskan om att bygglovet ska avslås. (bilaga 4)

Miljö- och hälsoskyddsenheten anger i yttrandet från 2015 att enbostadshuset med den föreslagna utformningen inte kommer klara

riktvärdet för trafikbuller på 55 dB (A) vid fasad. De bedömer dock att man med en förändrad utformning av bostaden kan tillgodose bullerkraven.

(bilaga 3)

Tidigare beviljade lov

År 2006 beviljade bygg- och tekniknämndens arbetsutskott bygglov för enbostadshus på fastigheten Sekunden 21, dnr 2006.902 med tillägget att vid försäljning av fastigheten skall säljaren upplysa köparen om miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter. (bilaga 5) Miljö- och byggnadsnämnden beviljade även bygglov för enbostadshus på fastigheten år 2012,dnr

2012/76. (bilaga 6) Byggnationerna för båda ärendena påbörjades dock aldrig och genomförandetiden hann löpa ut.

Ny ansökan inkommen

Nu har en ny ansökan om nybyggnation av enbostadshus på fastigheten kommit in till miljö- och byggnadsnämnden med dnr 2014.1191 med

(3)

Tjänsteutlåtande

2015-01-14

Dnr 2015/0013 MBN-1 Sidan 3 av 4

samma placering som redovisas i bygglovsansökan från 2012. (bilaga 7) Sökandes motivering till byggnationen på den platsen är närheten till kommunikation, jobb, Sollentuna centrum samt att naturreservatet ligger i närheten. Sökande menar att han har gjort en stor investering att köpa tomten för att bygga det här drömhuset. (bilaga 8)

Om miljö- och byggnadsnämnden skulle gå miljö- och byggnadskontoret emot och beviljar bygglov för åtgärden så är avgiften för lov och anmälan 38 780 kronor.

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 227.

Skäl för beslut

Den ansökta åtgärden är i princip densamma som den som ansöktes och beviljades av miljö- och byggnadsnämnden år 2012. Dock är det en ny sökande än den som ansökte om bygglov 2006 och 2012. Byggnationerna har dock aldrig påbörjats och genomförandetiden har löpt ut. Vid

bedömning av ärendet finns inga hinder till åtgärden enligt

detaljplanebestämmelserna i gällande detaljplan för området och enligt 9 kap 30 a § PBL.

Frågan om närheten till kraftledningarna och de bullernivåerna kvarstår dock och de inkomna yttrandena från Trafikverket, Svenska kraftnät och miljö- och hälsoskyddsenheten visar att fastigheten är olämplig att bebygga för bostadsändamål. Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap 5 och 9 § PBL om att lokalisering, placering och utformning av ett byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

Rivning av kraftledningarna samt påbyggnad av bullerskyddet mot

Häggviksleden ger dock eventuellt möjlighet att bevilja bygglov i framtiden.

(4)

Tjänsteutlåtande

2015-01-14

Dnr 2015/0013 MBN-1 Sidan 4 av 4

Elisabeth Thelin Filip Olofsson Anneli Reyes Pena

Förvaltningschef Bygglovschef Handläggare

Bilagor:

1. Beslut miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2006-02-27 2. Yttrande Svenska kraftnät, 2012-05-04

3. Yttrande Miljö- och hälsoskyddsenheten, 2015-01-07 4. Yttrande Trafikverket, 2012-05-07

5. Beslut miljö- och tekniknämndens arbetsutskott, 2006-12-11 6. Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2012-06-14

7. Bygglovsansökan med handlingar, 2014-12-01 8. Sökandes motivering till byggnation, 2015-01-12

References

Related documents

22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig

Vallentuna kommun Tfn: 08-587 850 00 E-post: sbf@vallentuna.se Besöksadress: Tuna Torg 2, 2tr Webbplats: www.vallentuna.se Skicka din bygglovansökan till:.

jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän

Detta beslut är delegerat av byggnadsnämnden till byggnadsnämndens arbetsutskott på grund av rådande Coronapandemi, enligt byggnadsnämnden 2020-03-20 §

Att bevilja mer än det antal våningar som anges i detaljplanen, går inte att se som en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § och därmed ska bygglov inte

Förslaget är helt planenligt och bygglov beviljas med stöd av en dom från Mark - och miljööverd omstolen med mål nr P 1876 - 14 för nybyggnad av hotell byggt av ett modulsystem

Åtgärden bedöms inte heller vara till nackdel för stads- och landskapsbilden eller utgöra en betydande olägenhet för några grannar. Patrik Öhrström Oscar Arizcurinaga

Bedömningen är dock att nämnda tre avvikelser från detaljplanen sammantaget inte kan betraktas som en liten avvikelse, varför bygglovsenheten inte kan bevilja