• No results found

Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MFoF Adoption 5 (2018-02)

ADOPTION 5

Ansökan om medgivande

att ta emot ett utländskt barn för adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen

Mottagande nämnd

Sökande

Efternamn och samtliga förnamn Efternamn och samtliga förnamn

Personnummer Personnummer

Medborgare i Medborgare i

Telefon Telefon

E-post E-post

Bostadsadress Postnummer Postort

Ansökan avser

Generellt medgivande till att ta emot ett utländskt barn för adoption

Medgivande till att ta emot ett specifikt utländskt barn för adoption

Barnets namn Kön Födelsedatum/ålder

Barnets namn Kön Födelsedatum/ålder

Barnets namn Kön Födelsedatum/ålder

Medborgare i Nuvarande adress

Föräldrars och/eller andra vårdnadshavares namn

Jag/vi har släktskap med barnet. Vilket? ……….

Jag/vi har kommit i kontakt med barnet på annat sätt. Hur? ………..

Underskrift

Datum Namnteckning

Datum Namnteckning

Upplysningar

 Ansökan lämnas till socialnämnden i hemkommunen.

 Gifta/registrerade partner/sambor ansöker gemensamt.

 Innan du ansöker är det viktigt att du har fått information från socialtjänsten om obligatorisk föräldrautbildning och om

grundläggande krav för medgivande.

References

Related documents

Energiföretagen föreslår därför att det allmänna rådet ska lyda ”Med skriftligt avses att informationen skickas per vanlig post, med ett e-postmeddelande eller annat

• Du måste inte göra dödsboanmälan för att söka ekonomiskt bistånd för begravningen.. Det går lika bra att söka biståndet med

Sekretessärende: Ansökan till tingsrätten avseende medgi- vande att ta emot utländskt barn för adoption.. -

Gemensamma familjerättsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2021 inklusive mål, ekonomiska ramar,.. internkontrollplan

Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).. Protokoll

Förevarande paragraf innebär att tillstånd att ta emot offentlig finansiering i princip förutsätter att endast sådan verksamhet bedrivs i den juridiska personen (lagrummet

Vi sparar endast personuppgifterna så länge som krävs för att valen skall kunna genomföras enligt stadgarna.. Vem vill du ge förtroendet att leda

• Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.. • Ta reda på vad det finns för