4. Val av ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2016

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

2016-01-27

Linda Turula Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0006 UAN-2 Diariekod: 024

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, vice

ordförande och 2:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2016

Sammanfattning

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott bereder ärenden på nämndens vägnar som ska behandlas i nämnden och fattar beslut i enskilda ärenden på delegation i den omfattning nämnden bestämmer i särskild delegationsordning.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 2016-01-01 – 2016-12-31. Ledamöter och ersättare samt ordförande en eller två vice ordförande i utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott väljs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för samma period.

Helene Bengtson Linda Turula

Förvaltningschef Nämndadministratör/utredare

Godkänt dokument, 2016-01-29, Helene Bengtson

Figure

Updating...

References

Related subjects :