P R O T O K O L L 02 /2011. Samkommunstämman

Full text

(1)

P R O T O K O L L  02 /2011   

   

Samkommunstämman 17.11.2011   

 

 

(2)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 2

Föredragningslista   

Tid:  17.11.2011 kl 17.00 – 17.30   

Plats:   Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko   

Ärenden som          

skall behandlas   

1 §    ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN  2 §    FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP 

3 §    SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  4 §    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

5 §    VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE  6 §    EKONOMIPLANEN 2012‐2014 

7 §    FASTSTÄLLANDE AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 2012  8 §    ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 

                               

Besvärsanvisning   

             

  Haiko den 17.10.2011        MAGNUS BJÖRKLUND 

      Magnus Björklund 

  Styrelsens ordförande 

(3)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 3

 

P R O T O K O L L      2/2011   

Uppgifter om    Tid:     17.11.2011 kl 17.00 – 17.30 

sammanträdet  Plats:       Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko   

Beslutsfattare:  Borgå stad   Högström Hans  Lund Bodil   Nuutti Matti   

Lappträsk    Engård Benny   

Lovisa      Bäcklund Lars 

      Laukas Gunnel 

      Van den Wildenberg Jan   

Mörskom    Petas Ann‐Mari   

Sibbo    Lindqvist Clara 

      Möller Sirpa 

Sandström Stefan   

   

Övriga     Björklund Magnus    Bergström Torolf    Suomalainen Ritva  Lökfors Nancy    Mickels Solveig     Söderberg Johan 

       

 

Underskrifter   _______________     ________________     _______________ 

Ordförande 1‐5 §§    ordförande 6‐8 §    sekreterare   

 

Behandlade ärenden    

 

Protokolljustering    Haiko    /    2011   

Underskrifter     ___________________    ____________________ 

       

Protokollet till  

påseende      Haiko    /    2011      ____________________ 

   

Protokollutdragets  

riktighet bestyrkes    Haiko    /               ____________________ 

   

(4)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 4

1 §  ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN    

   Enligt bestämmelserna i arbetsordningen öppnar styrelsens ordförande samkommunstäm‐

man. 

 

  Beslut: Styrelsens ordförande Magnus Björklund hälsar de närvarande välkomna och öppnar  samkommunstämman. 

 

 

2 §  FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP   

  Enligt bestämmelserna i arbetsordningen förrättas namnupprop kommunvis i alfabetisk ord‐

ning. 

 

  Beslut: Namnupprop förrättades enligt bilaga. 

    

3 §  SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

  Efter att ha konstaterat de närvarande och deras röstetal avgör ordförande huruvida sam‐

kommunstämman är lagligen sammankallad och beslutför. 

 

  Beslut: Ordförande konstaterar att fem av fem ägarkommuner är representerade och att  stämmans röstetal är 100 av 100. 

     

4 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

  Samkommunstämman utser två protokolljusterare. 

   

  Beslut: Hans Högström och Stefan Sandström utses till protokolljusterare. 

     

5 §  VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE   

  Enligt bestämmelserna i arbetsordningen utses ordförande och viceordförande för samkom‐

munstämman. 

 

  Beslut: Benny Engård utses till ordförande och Clara Lindqvist utses till viceordförande för  stämman. 

 

   

(5)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 5

(Styrelsen 13.10.2011, 6 §)   

6 §   EKONOMIPLANEN 2012‐2014   

Arbetet med samkommunens ekonomiplan för åren 2012‐2014 har inletts i början av september  på basen av de förslag som inlämnas från resultatområden och ‐enheter. 

Styrelsen har 30.8.2011 avgett sina direktiv för ekonomiplanen. 

 

I det stora hela skall verksamheten följa innevarande års verksamhet. Enda egentliga nya är att den  förberedande och orienterande yrkesutbildningen för unga, den så kallade yrkesstarten blir ordi‐

narie verksamhet efter innevarande försöksår med projektfinansiering från 1.8.2012.  

Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. 

  Löner: 

I fråga om personalens avlöningsutgifter är tjänste‐ och arbetskollektivavtal i kraft 1.2.2010–

31.12.2011. Med beaktande av den ekonomiska utvecklingen i världen i allmänhet och i euro‐

området i synnerhet är det svårt att förutse vilken lönenivå de nya avtalen medför. Då antalet  grupper (och studerande) år 2012 kommer att vara lägre än i budgeten 2011 blir den totala löne‐

summan efter en uppskattad lönejustering (ca 2 %) ungefär den samma som innevarande år. Inga  direkt nya tjänster och befattningar ingår i budgetförslaget. Studiecoachen, ledaren för yrkesstar‐

ten och en civiltjänst görare är finansierade i förslaget.  

 

Personalsidokostnader: 

Kommunernas pensionsförsäkring har gett anvisningar om pensionsavgifternas beräkningsgrunder  för de närmaste åren. Enligt dessa blir samkommunens pensionsavgift i snitt ca 25 %. Denna består  av arbetsgivarens lönebaserade del, förskott för den pensionsbaserade KomPL‐avgiften och en för‐

tidspensionsbaserad avgift. 

Vad gäller övriga kostnader under momentet utvecklas personalhälsovården och arbetarskyddet  fortsättningsvis. Motions‐ och kultursedlarna har beaktats. 

 

Köp av tjänster: 

En ökning av anslaget för expert‐ och fortbildningstjänster har medtagits på grund av att de kom‐

mande förhandlingarna gällande utbildningsanordnarfrågan kan medföra ett behov av intressebe‐

vakning gällande bland annat personalens ställning. I övrigt har dessa budgeterats till nivån år  2011. 

Fastighetsskatten och olika fordonsskatter (innehav och användning) stiger märkbart. 

 

Material och förnödenheter: 

Inom gruppen stiger utgifterna för bränslen, för uppvärmning och underhållet av både maskiner  och utrustning och fastigheter märkbart. Till övriga delar är linjen återhållsam. Anslagen för 

skyddskläder höjs märkbart och centraliseras till två moment, ett för personalens skyddskläder och  ett för studerandes skyddskläder. De nya skärpta kraven och tolkningarna leder till ett betydligt  högre anslag än vad tidigare varit fallet. 

 

Övriga kostnader: 

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som  samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är detta till trots ändå ett förmånligt  sätt att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att  handha utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Om 2012 är samkommunens sista verk‐

samhetsår bör beredskap finnas att på ett högtidligt sätt avsluta samkommunen i slutet av år 2012. 

Anslag för premieringar, festligheter med mera beaktas i budgetförslaget. 

     

(6)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 6

Amortering och ränta: 

Samkommunens annuitetslån för etableringen vid Lundagatan 8 belastar ekonomin med 321 000  euro årligen ännu i tre års tid. Borgå stad har önskat att betalningsandelen skulle vara lägre än det  ursprungliga beslutet förutsätter också år 2012. Budgetförslaget beaktar önskemålet. 

 

Byggnadsinvesteringar: 

Det bör vara klart för alla samkommunens utrymmen av flera orsaker inte längre är optimala. Spe‐

ciellt utrymmena i Haiko förutsätter att beslutet om nyetablering fattas ännu denna höst och för‐

verkligas i så snabb takt som möjligt. Budgetförslaget utgår från att planering och byggstart för nya  enhetliga utrymmen görs under år 2012 och en anslagsreservering (400 000 €) ingår i ekonomipla‐

nen. 

 

Ersättande investeringar: 

Enheternas förslag har ursprungligen uppgått till drygt 458 000 €. I budgetförslaget har förslag för  ca 300 000 € godkänts. Prioritet har getts anskaffningar vilka är portabla/mobila, det vill säga såd‐

ana som kan tas med i flytten till de nya utrymmena år 2013.  

 

Inkomster: 

Hur statsbudgeten, som detta år behandlas senare än normalt, förhåller sig till enhetsprisernas  nivå är oklart ännu i dagens läge. Nedskärningar av enhetspriserna ingår inte i regeringsprogram‐

met men kan trots det aktualiseras. Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utveckl‐

ingen i antalet studerande och huruvida resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Det verkar  klart att samkommunen har knappt 420 studerande under vårterminen 2012. Studerandeantalet  under hösten 2012 är beroende av antalet avgående studerande och hur gemensam ansökan lyck‐

as. Förhandsuppgifterna gällande årsklassen inger vissa farhågor.  

Skillnaden mellan enhetsprisenliga ersättningar i olika scenarier kan vara ända upp till 10 % av det  totala beloppet, det vill säga en skillnad på 600 000 € mellan ett optimistiskt och ett pessimistiskt  utfall är möjligt (4,6 till 5,2 miljoner euro). Budgetförslaget utgår från 4,9 M€. 

En försäljning av passivenergihuset under år 2012 finansierar anslaget för att inleda Campuspro‐

jektet i Kungsporten. 

  Övrigt: 

Det mest väsentliga under hösten 2011 är dock beslutet om ändringar i utbildningsanordnarnät‐

verket i östra Nyland. Om beslutet ytterligare fördröjs riskeras möjligheten att göra arrange‐

mangen medan den lagstiftning som underlättar nyordningen är i kraft under år 2012.  

Beredningen av frågan inom samkommunen då beslut fattats kan kräva tilläggsresurser vilka är  svåra att beakta på förhand. 

Ett på basen av styrelsens budgetdirektiv och ovan nämnda budgetpremisser uppgjort förslag till  ekonomiplan föreläggs styrelsen för en första genomgång vid detta möte med avsikten att det skall  utgöra grund för medlemskommunernas eventuella framställningar till samkommunen gällande  samkommunens ekonomi och verksamhet. 

Förslaget till ekonomiplan har godkänts av samarbetsorganet för samverkan mellan arbetstagare  och arbetsgivare.  

 

JS   Förslag: Styrelsen ber om medlemskommunernas ställningstaganden på basen av bifogat förslag  till ekonomiplan för samkommunen för åren 2012‐2014. Styrelsen önskar få tillgång till ägarkom‐

munernas förslag per 13 oktober 2011 varefter ett förslag till ekonomiplan tillställs samkommun‐

stämman. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

13.10.2011 

Lovisa, Mörskom och Borgå har behandlat samkommunens förslag och avgett utlåtanden vilka bi‐

(7)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 7

 

JS  Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren 2012‐2014  och budgeten för år 2012 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen  över ansvarspersoner och ‐områden fastställs enligt förslaget till budget 2012. 

   

 

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren 2012‐2014  och budgeten för år 2012 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen  över ansvarspersoner och ‐områden fastställs enligt förslaget till budget 2012. 

 

_ _ _ _ _   

Samkommunstämman 17.11.2011, 6 §   

Beslut: Samkommunstämman fastställer Ekonomiplanen för åren 2012‐2014 och budgeten  för år 2012 och budgetens bindningsnivåer och förteckningen över ansvarspersoner och ‐ områden enligt förslaget till budget 2012. 

 

 Protokollsanteckning Borgå stad: Borgå stad har 24.10.2011 gjort en framställning till de övriga  ägarsamfunden att samla andra stadiets yrkesutbildning inom östra Nylands område. Staden anser  att samkommunen skall avhålla sig från beslut gällande eventuella investeringar i nya utrymmen i  samband med godkännande av budgeten. Saken kan tas upp till ny behandling under år 2012 efter  det att ägarsamfunden har tagit ställning till principfrågan om att sammanföra upprätthållarna.

(8)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 8

(Styrelsen 13.10, 6 §)   

7 §  FASTSTÄLLANDE AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 2012       

Samkommunstämman har beslutat att för det budgetlån samkommunen upptagit för finan‐

sieringen av utrymmeslösningen i Lundagatan 8 Inveons kulturenhet (tidigare Borgå hant‐

verks‐ och konstindustriskola) erhålls medlemskommunernas årliga betalningsandelar. 

För amorteringen upptas en betalningsandel som bokas som höjning av grundkapitalet och  fördelas enligt kommunernas andel i grundkapitalet. För lånets ränta upptas en betalnings‐

andel för finansieringskostnader fördelad enligt kommunens antal studerande i samkom‐

munen de tre senaste åren. 

 

Förfallodagarna för samkommunen mot Nordea har avtalats till 30.12 och 30.6. årligen. 

 

   

JS   Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år  2012 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är  15.12.2012 

 

Beslut: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år  2012 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är  15.12.2012 

 

_ _ _ _ _ 

Samkommunstämman 17.11.2011, 7 §   

 

Beslut: Samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 2012 enligt tabellen  ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är 15.12.2012 

 

   

ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2012

Kommun Andel 

studerande

Räntor att  betala,  kommunens 

andel

Grundkapital‐

andel

Amortering att  betala, kommunens 

ökning av  grundkapitalet

 Att betala  sammanlagt år 

2012 per  15.12.2012 

Borgå 54,39 16 099,00 54,08 70 847,00       86 946,00 

Lappträsk 3,02 894,00 3,06 4 010,00       4 904,00 

Lovisa 24,67 7 302,00 25,51 33 418,00       40 720,00 

Mörskom 1,08 320,00 1,02 1 337,00       1 657,00 

Sibbo 16,84 4 985,00 16,33 21 388,00       26 373,00 

Summa 100,00 29 600,00 100,00 131 000,00          160 600,00  Räntor att betala och fördela 29 600,00

Amortering att betala och fördela totalt 131 000,00          160 600,00 

(9)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 9

Styrelsen 133.10.2011, 5 §   

8 §  ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG   

Gunilla Träskelin önskar enligt bifogad anhållan bli befriad från medlemskapet i samkommunens  styrelse tack vare att hon valts till vikarie för samkommunens utbildningschef. 

 

De grunder på vilka en person kan vägra ta emot ett förtroendeuppdrag indelas i ovillkorliga grun‐

der och prövningsbaserade grunder. Ovillkorliga avsägelsegrunder, varvid avsägelse alltid ska god‐

kännas: 

 

 när personen fyllt 60 år eller 

 om personen under de fyra närmast föregående åren innehaft samma förtroendeuppdrag  eller ett kommunalt förtroendeuppdrag i samma organ, eller 

 om personen innehaft vilket kommunalt förtroendeuppdrag som helst i sammanlagt åtta  år. 

 

Valbar till samkommunens högsta organ är inte: 

 en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till samkommunen eller  ett samfund eller en stiftelse där samkommunen har bestämmanderätt. 

 

Träskelin anser att styrelseplatsen och vikariatet inte går att kombinera. Då utbildningschefen tillhör  samkommunens ledningsgrupp kan man anse att en kombination av uppdragen inte är ändamålsen‐

lig trots att kombinationen inte egentligen är lagstridig. 

 

JS  Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman  

 att Gunilla Träskelin befrias från uppdraget som medlem i samkommunens styrelse 

 att samkommunstämman utser en ny medlem i samkommunens styrelse för styrelsens  återstående mandatperiod 

   

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman  

 att Gunilla Träskelin befrias från uppdraget som medlem i samkommunens styrelse 

 att samkommunstämman utser en ny medlem i samkommunens styrelse för styrelsens  återstående mandatperiod 

 

_ _ _ _ _ 

Samkommunstämman 17.11.2011, 8 §   

Beslut:  Samkommunstämman  

 befriar Gunilla Träskelin från uppdraget som medlem i samkommunens styrelse 

 samkommunstämman utser Elisabeth Svaetichin  till ny medlem i samkommunens sty‐

relse för styrelsens återstående mandatperiod 

(10)

Samkommunstämman 17.11.2011 s. 10

  

BESVÄRSANVISNING       Datum för sammanträdet  Samkommunstämman       17.11.2011 

   

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I samkommunstämmans beslut kan ändring sökas skriftligt genom kommunalbesvär. 

 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, PB 120, 00521 Helsingfors   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden är 30 dagar. 

   

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall uppges 

 ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

 vilket beslut som överklagas 

 vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om  endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och posta‐

dress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och  intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna  kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall  lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket  stängs. 

 

Tilläggsuppgifter: Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters  prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomsto‐

len

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :